INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV prevádzkovateľom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
rozpočtová organizácia
vyhotovená podľa Kapitoly III, oddielu 2, článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
PREVÁDZKOVATEĽ
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, rozpočtová organizácia, so sídlom Námestie Alexandra Dubčeka č. 1, 812 080 Bratislava, IČO: 00151491 (ďalej len „Kancelária NR SR“) v postavení prevádzkovateľa, ktorý určil účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, spracúva osobné údaje za podmienok uvedených v tejto Informácii o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Informácia“)1.
Kanceláriu NR SR môžete kontaktovať listovou zásielkou na adrese: Kancelária NR SR, osobný úrad, Námestie Alexandra Dubčeka č. 1, 812 080 Bratislava.
ZODPOVEDNÁ OSOBA PREVÁDZKOVATEĽA
Zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov spracúvaných Kanceláriou NR SR môžete kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy: zodpovednaosoba@nrsr.sk.
INFORMÁCIE O PODMIENKACH SPRACÚVANIA
Prehľad o jednotlivých účeloch, na ktoré Kancelária NR SR spracúva osobné údaje2, právnom základe spracúvania (v odôvodnenom prípade vrátane oprávneného záujmu sledovaného Kanceláriou NR SR alebo treťou stranou), kategóriách osobných údajov, zdroji osobných údajov (v prípade, ak sa osobné údaje získavajú od inej ako dotknutej osoby), príjemcoch osobných údajov (v odôvodnenom prípade vrátane informácie o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii), dobe uchovávania osobných údajov, ako aj o existencii alebo neexistencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (ak automatizované rozhodovanie existuje, informácia zahŕňa aj použité postupy a dôsledky pre dotknutú osobu) nájdete v nasledujúcej tabuľke:
ÚČEL SPRACÚVANIA A JEHO POPIS
Voľba predsedu Úradu na ochranu osobných údajov SR
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA
§ 82 zákona č. 18/2018 Z. z.
Zákon č. 350/1996 Z. z.
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM
(vyplňuje sa iba v prípade, ak právny základ je oprávnený záujem. V tom prípade sa uvedie, o aký oprávnený záujem ide. Ak nie je právny základ oprávnený záujem, vypíše sa iba slovíčko NIE.)
NIE
PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
subjekty podľa prístupu k webovému sídlu Národnej rady Slovenskej republiky
DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Podľa registratúrneho poriadku Kancelárie NR SR
KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
(vyplniť, či sa jedná o bežné osobné údaje a v akom rozsahu, alebo o osobitnú kategóriu osobných údajov čl. 10 Nariadenia alebo o osobné údaje o uznaní viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku)
Bežné osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, údaje o dosiahnutom vzdelaní, prehľad pracovných skúseností
osobitná kategória osobných údajov: bezúhonnosť
ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vláda SR
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
NIE
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE ZALOŽENÉ VÝHRADNE NA AUTOMATIZOVANOM SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (VRÁTANE PROFILOVANIA)
NIE
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvané Kanceláriou NR SR, právo od Kancelárie NR SR požadovať:
prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
ako aj ich opravu,
ako aj ich vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania týchto údajov.
Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Kanceláriou NR SR, má súčasne právo:
namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a
právo na prenosnosť týchto údajov.
Ak žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Kancelária NR SR môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
Ak poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona, je pre dotknutú osobu poskytnutie povinné.
Ak poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zmluvy, je nevyhnutné na účely uzavretia a následného
plnenia zmluvy.
Ak poskytnutie osobných údajov vyplýva z verejného záujmu, je nevyhnutné na účely realizácie
všetkých krokov a činností vo verejnom záujme.
Neposkytnutie osobných údajov Kancelárii NR SR znemožní plnenie zákonnej povinnosti alebo
uzavretie zmluvy alebo plnenie úloh vo verejnom záujme s dotknutou osobou.
Z vyššie uvedených dôvodov dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade
neposkytnutia osobných údajov môže dôjsť k neplneniu povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich
mu zo zákona, zo zmluvy ako i z verejného záujmu s dotknutou osobou.
Dotknutá osoba je povinná poskytovať iba správne a aktuálne osobné údaje a povinná bezodkladne
informovať prevádzkovateľa o zmene svojich údajov.
V Bratislave dňa 18. 2. 2022
____________
Čl. 14 nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)
2 Podľa čl. 13 ods. 4 a čl. 14 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov platí, že ak prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 2.
3 Sú to krajiny, ktoré sú mimo EÚ a Európskeho združenia voľného obchodu