1
zo 16. februára 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 332/2017 Z. z., zákona č. 329/2018 Z. z., zákona č. 111/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 67/2021 Z. z. a zákona č. 535/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 2, § 5 ods. 3 a § 10 ods. 4 druhej vete sa pred slovo „riaditeľ“ vkladá slovo „generálny“.
2.V § 3 písm. m) sa slová „(§4 ods. 7)“ nahrádzajú slovami „(§4 ods. 9)“.
3.V § 4 ods. 1 písm. a), m), § 4b ods. 3, § 4d ods. 5 písm. h) a § 9 ods. 1 písm. h) sa slová „štátnej environmentálnej politiky“ nahrádzajú slovami „stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky“.
2
4.V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „§ 21 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 17 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 460/2019 Z. z.“.
5.V § 4 ods. 1 písm. g) sa za slovo „rozpočtu“ vkladajú slová „na plnenie cieľov stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky“.
6.V § 4 ods. 1 písm. o) sa vypúšťajú slová „a s vyberaním poplatkov“.
7.V poznámke pod čiarou k odkazu 11b sa pred citáciu „§ 14 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd“ vkladá citácia „§ 79 ods. 7 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8. V § 4 ods. 1 písmeno s) znie:
„s) úhradu zvýšených nákladov na ochranu lesov pred šírením škodlivých činiteľov,11da) na základe rozhodnutia ministra,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11da znie:
11da) § 28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z.“.
9.V § 4 ods. 1 písmeno ad) znie:
„ad) financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti s mimoriadne závažnou environmentálnou situáciou, na ktorú sa vzťahujú činnosti uvedené v špecifikácii činností podľa odseku 5,“.
10.V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami am), an) a ao), ktoré znejú:
„am) ochranu a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov a zlepšenie kvality života obyvateľov obcí, ktorých katastrálne územia sa nachádzajú v národných parkoch, a podporu trvalo udržateľného rozvoja týchto obcí,
an) úhradu zvýšených nákladov spojených s prírode blízkym hospodárením v lesoch v treťom až piatom stupni ochrany,11ic)
ao) ochranu a starostlivosť o životné prostredie na území chránených vodohospodárskych oblastí.11)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11ic znie:
11ic) § 14 ods. 1 písm. l) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“.
11.V § 4 ods. 2 prvej vete sa slová „ac) a ae)“ nahrádzajú slovami „ac), ae), am), an) a ao)“.
12. V § 4 odsek 3 znie:
„(3) Poskytovanie a použitie prostriedkov fondu musí byť v súlade s prioritami a cieľmi stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky na príslušné obdobie schválenej vládou Slovenskej republiky. Fond najneskôr do 31. marca kalendárneho roka zverejní na svojom webovom sídle zoznam činností podľa odseku 1písm. a) e) a i) l), n), ad), ah),
3
am), an) a ao), na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu v nasledujúcom roku. Na návrh rady fondu alebo ministra môže fond rozšíriť zoznam činností o nové činnosti, ktoré fond do siedmich dní odo dňa predloženia jej finálneho znenia na zverejnenie zverejní na svojom webovom sídle.“.
13. V § 4 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Zverejnený zoznam činností podľa odseku 3 obsahuje predpokladané termíny zverejnenia jednotlivých špecifikácií činností. Fond je povinný zverejniť všetky špecifikácie činností podľa zverejneného zoznamu činností v súlade s odsekom 3.
(5) Zverejnená špecifikácia činností obsahuje najmä
a) okruh oprávnených subjektov, ktoré môžu požiadať o podporu,
b) presné vymedzenie činností, na ktoré možno požiadať o podporu,
c) náležitosti príloh žiadosti o podporu,
d) lehotu na predkladanie žiadostí o podporu formou dotácie, pričom lehota nemôže byť kratšia ako dva kalendárne mesiace od zverejnenia špecifikácie činnosti,
e) zoznam údajov, informácií a potvrdení potrebných na posúdenie žiadosti o podporu.“.
Doterajšie odseky 4 až 16 sa označujú ako odseky 6 až 18.
14.V § 4 ods. 6 prvej vete sa za slovami „až l)“ vkladá čiarka a slová „a n)“ sa nahrádzajú slovami „n), ad), am), an) a ao)“a v druhej vete na konci sa za slovami „písm. d)“ vkladá čiarka a slová „a e)“ sa nahrádzajú slovami „e) a ad)“.
15.V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
16. V § 4 odsek 11 znie:
„(11) Správca vodohospodársky významných vodných tokov na účely úhrady podľa odseku 1 písm. o) doručí ministrovi do 15. mája oznámenie o výške poplatkov za odbery podzemných vôd a poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd za predchádzajúci kalendárny rok, skutočne uhradených na účet fondu podľa osobitného predpisu,12a) upravených o ročné zúčtovanie nedoplatkov a preplatkov podľa osobitného predpisu,12b) ktoré fond oznámi správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 10. mája kalendárneho roka.“.
17.V § 4 ods. 12 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.
18.V § 4 ods. 15 sa vypúšťajú slová „a s)“.
19.§ 4 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19) Pohľadávky fondu a pohľadávky v správe fondu vymáha fond.“.
20.V poznámke pod čiarou k odkazu 12e sa citácia „Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave
4
niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).“.
21.V § 4a ods. 1 druhej vete sa číslo „30“ nahrádza číslom „60“.
22.V § 4a ods. 9 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní“ nahrádzajú slovami „správny poriadok“.
23.V § 4a ods. 11 sa slová „§6 9 a“ nahrádzajú slovami „§ 6 9 okrem § 9 ods. 10,“, a na konci sa pripájajú tieto slová: „a správny poriadok.“.
24.Nadpis §4b znie:
㤠4b
Poskytovanie prostriedkov fondu na dosiahnutie cieľov stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky“.
25.V § 4b ods. 1 prvej vete sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „ministerstva“ sa vkladajú slová „alebo právnická osoba poverená ministerstvom vykonávaním schémy štátnej pomoci“.
26.V § 4b ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a správny poriadok.“.
27.§ 4c vrátane nadpisu znie:
㤠4c
Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie
(1)O prostriedky fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) môže požiadať žiadateľ oprávnený predložiť žiadosť na poskytnutie prostriedkov fondu podľa činností uvedených v špecifikácii činností zverejnených podľa § 4 ods. 5.
(2)Prostriedky fondu možno poskytnúť žiadateľovi najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených na účely § 4 ods. 1 písm. ad); za priame náklady sa považujú náklady na služby alebo tovary priamo súvisiace s riešením, ktorým sa zabezpečuje starostlivosť o životné prostredie.
(3)Fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) na základe rozhodnutia ministra o poskytnutí prostriedkov fondu na uvedené účely.
(4)Žiadosť sa podáva v písomnej forme bezodkladne po vzniku stavu, ktorým je mimoriadne závažná environmentálna situácia, v súvislosti s ktorou žiadateľ žiada prostriedky fondu. Žiadosť obsahuje
a) údaje v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) až c),
b) účel a výšku požadovaných prostriedkov fondu,
c) ďalšie údaje a doklady potrebné na posúdenie žiadosti, o ktoré si fond požiada.
(5)Fond vedie evidenciu podaných žiadostí a vykoná ich kontrolu. Fond môže vyzvať žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť doplnil. Ak žiadateľ v tejto lehote žiadosť nedoplní, fond ju nezaradí do zoznamu žiadostí o poskytnutie prostriedkov
5
fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad). Zoznam žiadostí o poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) je podkladom na rokovanie rady fondu.
(6)Na poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) nie je právny nárok.
(7)Na poskytovanie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) sa nevzťahuje vykonávací predpis podľa § 13 a správny poriadok.“
28.V § 4d ods. 5 prvej úvodnej vete sa slová „do 31. októbra predchádzajúceho rozpočtového roka“ nahrádzajú slovami „v lehote určenej fondom v špecifikácii činnosti podľa §4 ods. 5“.
29.V § 4d ods. 5 písm. k) sa slová „§4 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§4 ods. 5“.
30.V § 4d ods. 10 sa slová „§ 8 a 9, všeobecne záväzný právny predpis vydaný“ nahrádzajú slovami „§ 8 a 9 okrem §9 ods. 10, vykonávací predpis“.
31.V § 4e ods. 1 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zriadené podľa osobitnýchpredpisov.12oa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12oa znie:
12oa) § 20f zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.
§ 20b zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.
32.V § 4e ods. 7sa slová „§ 8 a 9, všeobecne záväzný právny predpis vydaný“ nahrádzajú slovami „§ 8 a 9 okrem § 9 ods. 10, vykonávací predpis“ a slová „všeobecný predpis o správnom konaní“ sa nahrádzajú slovami „správny poriadok“.
33.V § 4f ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
34.V § 4f ods. 2 prvej vete sa vypúšťa slovo „jednorazovo,“.
35.V § 4f ods. 5 sa za slovo „zboru“ vkladá čiarka a slová „Vojenskej polície“.
36.V § 4f ods. 6 a 7 sa vypúšťa slovo „jednorazové“.
37.V § 4f ods. 7 sa slová „§ 8 a 9, všeobecne záväzný právny predpis vydaný“ nahrádzajú slovami „§ 8 a 9, vykonávací predpis“ a slová „všeobecný predpis o správnom konaní“ sa nahrádzajú slovami „správny poriadok“.
38.V § 5 odsek 5 znie:
„(5) Fond posúdi bonitu žiadateľa o podporu formou úveru, prínos a zhodnotenie projektu žiadateľa a bonitu zabezpečenia pre rozhodovanie o poskytnutí podpory formou úveru. Rozsah posúdenia bonity žiadateľa, bonity zabezpečenia alebo prínosu a zhodnotenia projektu žiadateľa určí fond. Fond môže požiadať o posúdenie bonity žiadateľa, bonity
6
zabezpečenia alebo posúdenie prínosu a zhodnotenia projektu aj tretiu osobu, ktorá odborné predpoklady v rámci jej podnikateľskej činnosti alebo pedagogickej a vedeckej činnosti.“.
39.V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „§ 3a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
40.V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 358/2015 Z. z.“.
41.V § 8 ods. 3 sa za slovami „združenie právnických osôb,“ vkladajú slová „ktorého členmi sú len obce,“.
42.V § 8 ods. 5 a § 9 ods. 11 a sa za slovom „ministerstva,“ vkladajú slová „alebo ministerstvo“.
43.V § 9 ods. 1 úvodnej vete sa slová „i) l) a n)“ nahrádzajú slovami „i) l), n), am) ao)“.
44.V § 9 ods. 1 písm. m) sa slová „§ 13 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 5“.
45.V § 9 ods. 2 písmená b) a c) znejú:
„b) opis havárie alebo účel použitia podpory s návrhom predpokladaných opatrení, ktoré sa majú realizovať,
c) predbežné vyčíslenie škody spôsobenej vzniknutou haváriou a celkové náklady potrebné na realizáciu opatrení na odstránenie následkov havárie, ak je možné ich vyčísliť ku dňu podania písomnej žiadosti,“.
46.V § 9 ods. 3 prvej vete sa slová „do 31. októbra predchádzajúceho rozpočtového roka okrem žiadosti o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. d) a e) a žiadosti o podporu novej činnosti doplnenej podľa poslednej vety § 4 ods. 3“ nahrádzajú slovami „v lehote určenej fondom v špecifikácii činnosti podľa § 4 ods. 5“.
47.V § 9 ods. 6 sa slová „§ 13 písm. b)“nahrádzajú slovami „špecifikácie činnosti podľa § 4 ods. 5“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Ak po vydaní rozhodnutia ministra dôjde k zmene skutočností u žiadateľa alebo sa zistia nové skutočnosti, ktoré nastali pred vydaním rozhodnutia ministra a ktoré odôvodňujú jeho zmenu, je fond oprávnený odmietnuť podpísanie zmluvy o poskytnutí podpory so žiadateľom a predložiť ministrovi návrh na vydanie nového rozhodnutia. Minister môže pred opätovným rozhodnutím požiadať radu fondu o stanovisko.“.
48.V § 9 ods. 7 prvej vete sa vypúšťajú slová „ministerstvo na svojom webovom sídle a vo vestníku a“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Zoznam rozhodnutí o poskytnutí podpory obsahuje zoznam všetkých žiadateľov o podporu s určením, ktorým bola a ktorým nebola podpora poskytnutá.“.
7
49.V § 9 ods. 9 sa slová „nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.20)“ nahrádzajú slovami „nevzťahuje správny poriadok.“.
Vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 20.
50.V § 9 odsek 10 znie:
„(10) Podpora sa neposkytne žiadateľovi,
a) ktorý porušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami fondu za čo bol žiadateľovi právoplatným rozhodnutím uložený odvod alebo penále podľa osobitného predpisu22b)v období dvoch kalendárnych rokov pred podaním žiadosti o podporu,
b) ktorý je v likvidácii, alebo na ktorého majetok bol právoplatne vyhlásený konkurz, alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo je v ozdravnom režime alebo v nútenej správe podľa osobitného predpisu,21)
c) voči ktorému fond eviduje splatnú pohľadávku v čase doručenia žiadosti o podporu,
d) ktorý je fyzickou osobou, ktorá bola právoplatne odsúdená pre úmyselný trestný čin, trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, trestný čin korupcie, trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti, trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,21a)alebo
e) ktorý je právnickou osobou a bol jej právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní.21b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21a a 21b znejú:
21a) Napríklad §225, §259, §328 a nasl. zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
21b) § 10 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
51.V § 10 ods. 2 písm. b) sa za slovo „splátok“ vkladá slovo „istiny“ a za slovo „splácania“ sa vkladajú slová „alebo spôsob určenia výšky splátok istiny úveru, úrokov z úveru a lehoty ich splácania, ak ku dňu účinnosti zmluvy nie je možné určiť presnú výšku splátok úveru“.
52.V § 10 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
53.V § 10 ods. 3 druhej vete sa za slovo „riaditeľ“ vkladá bodkočiarka a slová „ak sa časový interval čerpania prostriedkov fondu predĺžiť o viac ako 12 kalendárnych mesiacov, o návrhu rozhoduje generálny riaditeľ“.
54.§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Kontrola
(1)Ministerstvo vykonáva finančnú kontrolu a vnútorný audit.22)
8
(2)Fond vykonáva finančnú kontrolu poskytnutia a použitia prostriedkov fondu.22)
(3)Ak žiadateľ poruší finančnú disciplínu pri použití a nakladaní s prostriedkami fondu, fond postupuje podľa osobitného predpisu.22b) V konaní podľa osobitného predpisu 22b) je v prvom stupni príslušný útvar fondu určený štatútom fondu. Na odvolacie konanie je príslušný generálny riaditeľ fondu, ktorý rozhoduje na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie. Uvedený postup fondu sa neuplatní v prípade osobitnej úpravy.22ba)
(4)Na základe žiadosti fondu vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky činnosťami podľa § 4 ods. 1 písm. a) a d) na celoštátnej a regionálnej úrovni Slovenská inšpekcia životného prostredia a na miestnej úrovni územne príslušný okresný úrad.23)
(5)Fond je pri poskytnutí prostriedkov podľa § 4 ods. 1 písm. al) oprávnený poveriť v časti alebo v celom rozsahu iný orgán verejnej správy výkonom finančnej kontroly poskytnutia prostriedkov z rozpočtu fondu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22ba znie:
22ba) § 4 ods. 4 písm. b) až e) zákona č. 357/2015 Z. z.“.
55.§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Splnomocňovacie ustanovenie
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o podmienkach poskytovania a použitia podpory.“.
56.Za § 15d sa dopĺňa § 15e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2022
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 15. marcom 2022 sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.
9
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2022.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky