1
zo 16. februára 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach
vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 399/2019 Z. z. a zákona č. 420/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 7 ods. 2 písm. c) sa slová „podľa odseku 1 písm. c) a e)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. c) až e)“.
2.V § 7 ods. 2 písm. d) sa slová „podľa § 8 písm. c) a e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 8 písm. c) až e)“.
3.Za § 30b sa vkladajú § 30c a 30d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠30c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2022
2
(1)Investičné stimuly a investičná pomoc, ktoré boli schválené do 14. marca 2022 zostávajú v platnosti v rozsahu a za podmienok tak, ako boli uvedené v rozhodnutí o poskytnutí investičných stimulov alebo v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.
(2)Konania o posudzovaní žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovaní investičnej pomoci začaté a právoplatne neukončené do 14. marca 2022 sa dokončia podľa predpisov účinných od 15. marca 2022.
§ 30d
Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou
spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 účinné od 15. marca 2022
(1)Ak ide o konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté a neukončené do 14. marca 2022 a o konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté od 15. marca 2022 prijímateľom môže byť aj fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je podnikom v ťažkostiach podľa osobitného predpisu;38) ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) prvá časť vety, § 15 ods. 3 a § 28 ods. 5 sa nepoužijú.
(2)Povinnosť prijímateľa podľa § 22 ods. 10 sa nevzťahuje na nové pracovné miesto vytvorené po podaní žiadosti alebo po vydaní rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, ak pracovné miesto zaniklo počas platnosti výnimky podľa osobitného predpisu,39) najskôr však k 12. marcu 2020; táto výnimka platí rovnako pre investičné zámery s oprávnenými investičnými nákladmi podľa § 6 ods. 1 písm. a), investičné zámery s oprávnenými mzdovými nákladmi podľa § 6 ods. 1 písm. b) a pre investičné zámery s oprávnenými nákladmi kombinovanými podľa § 6 ods. 1 písm. c).
(3)Ak ide o konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté od 1. januára 2022 a právoplatne neukončené do 14. marca 2022 a konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté od 15. marca 2022 do 31. decembra 2022,
a)lehota na splnenie povinnosti podľa § 22 ods. 3, sa predlžuje na 24 mesiacov,
b)lehota na splnenie povinnosti podľa § 22 ods. 13 a 14, sa predlžuje na päť rokov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci; pri veľkých investičných projektoch sa lehota na splnenie tejto povinnosti predlžuje na sedem rokov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci,
c)hodnota nárastu výroby alebo služieb v  hodnotovom alebo v objemovom vyjadrení podľa § 22 ods. 16, sa znižuje na najmenej 5 %,
d)hodnota uvedená v § 22 ods. 19 písm. a) sa znižuje na 70 %,
e)hodnota uvedená v § 22 ods. 19 písm. d) sa znižuje na 80 %,
f)povinnosti podľa § 8 písm. c) a § 9 písm. c) sa v kalendárnych rokoch 2022 2023 považujú za splnené; tým nie je dotknutá povinnosť prijímateľa vynaložiť oprávnené mzdové náklady minimálne v nominálnej hodnote uvedenej v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci,
g)povinnosť podľa § 22 ods. 12 sa v účtovných obdobiach zasahujúcich do rokov 2022 2023 považuje za splnenú; tým nie je dotknutá povinnosť prijímateľa vynaložiť oprávnené mzdové náklady minimálne v nominálnej hodnote uvedenej v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci.
(4)Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa použijú aj na investičnú pomoc schválenú podľa zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak tým nedôjde k poskytnutiu neoprávnenej výhody prijímateľovi.“.
3
Poznámky pod čiarou k odkazom 38 a 39 znejú:
38) Napríklad čl. 1 ods. 4 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
39) Napríklad čl. 14 ods. 9 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.“.
Čl. II
Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z., zákona č. 96/2020 Z. z., zákona č. 120/2020 Z. z., zákona č. 156/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 353/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 47/2021 Z. z., zákona č. 57/2021 Z. z., zákona č. 115/2021 Z. z., zákona č. 279/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z. a zákona č. 469/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 24ac sa vkladá § 24ad, ktorý znie:
㤠24ad
(1) Pri uplatnení daňového bonusu39) sa na účely splnenia podmienky dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy40fb) považuje za zdaniteľné príjmy aj
a) plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce,40fc)
b) platba podľa osobitného predpisu,40fd)
c) prijaté nemocenské z dôvodu, že bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie podľa osobitného predpisu,40fe)
d) prijaté ošetrovné podľa osobitného predpisu.40fe)
(2) Ustanovenie odseku 1 sa uplatní u daňovníka
a) s príjmami podľa osobitného predpisu40g) na príjmy
1. podľa odseku 1 písm. a) a b) preukázateľne prijaté a zaúčtované v účtovníctve20) daňovníka, zaevidované v daňovej evidencii daňovníka40e) alebo zaevidované v evidencii daňovníka40f) od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021,
2. podľa odseku 1 písm. c) a d) preukázateľné prijaté od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021,
b) s príjmami podľa osobitného predpisu40ff) na príjem preukázateľne prijatý za zdaňovacie obdobie 2021 plynúci najdlhšie do 31. januára 2022.
(3)Ustanovenie odseku 1 uplatní len daňovník, ktorý na účely uplatnenia daňového bonusu39) nespĺňa podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy z vykonávanej činnosti, z ktorej dosahuje príjmy podľa osobitného predpisu.40fg)
(4) Zamestnanec, ktorý na účely uplatnenia daňového bonusu39) nespĺňa podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy z príjmov zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu40ff) a v súvislosti s týmito príjmami dosahoval príjmy podľa odseku 1, je povinný v lehote do 10. marca 2022 oznámiť zamestnávateľovi výšku prijatých príjmov pre účely ich započítania na uplatnenie daňového bonusu39) v členení podľa odseku 1, pričom zamestnávateľ na ne prihliadne pri vykonávaní ročného zúčtovania a výpočte dane z príjmov podľa osobitného predpisu,35) ak zamestnanec o vykonanie ročného zúčtovania požiadal.“.
4
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 15. marca 2022.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky