TABUĽKA ZHODY
k návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica EÚ
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EÚ
z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (ďalej „návrh“)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej „431/2002“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
C:2
O:1
P:a
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
1. „subjekty verejného záujmu“ sú podniky patriace do rozsahu pôsobnosti článku 1, ktoré:
a) sa riadia právom členského štátu a ktorých prevoditeľné cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (12);
(12) Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.
C:2
O: 1
P:b
b) sú úverovými inštitúciami podľa vymedzenia v článku 4 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (13), a nie sú úverovými inštitúciami uvedenými v článku 2 uvedenej smernice;
(13) Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.
C:2
O: 1
P:c
c) sú poisťovňami v zmysle článku 2 ods. 1 smernice Rady 91/674/EHS z 19. decembra 1991 o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní (14); alebo
(14) Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 7.
N
431/2002
Návrh
čl. III
§ 2
O: 14
Na účely tohto zákona sa subjektom verejného záujmu rozumie účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“), banka, pobočka zahraničnej banky, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, zdravotná poisťovňa, správcovská spoločnosť, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, Burza cenných papierov, Centrálny depozitár cenných papierov, obchodník
Ú
C:2
O: 1
P: d
d) určili členské štáty ako subjekty verejného záujmu, napríklad podniky, ktoré sú dôležité z verejného hľadiska z dôvodu povahy ich podnikania, ich veľkosti alebo počtu zamestnancov;
s cennými papiermi, platobná inštitúcia, inštitúcia elektronických peňazí, subjekt kolektívneho investovania, dôchodkový fond, pobočka zahraničnej finančnej inštitúcie29db) a účtovná jednotka uvedená, ktorá spĺňa podmienky
uvedené v § 17a ods. 2.
29db) § 5 písm. ab) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z..