TABUĽKA ZHODY
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES
(Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009)
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Ćíslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
(pri návrhu predpisu – predpokladaný dátum účinnosti**)
Čl. 41
O:4
P:a
P:b
P:c
4. Členské štáty zabezpečia, aby regulačné orgány mali právomoci, ktoré im umožnia plniť povinnosti uvedené v odsekoch 1, 3 a 6 efektívne a rýchlo. Na tento účel regulačný orgán minimálne tieto právomoci:
a) vydávať záväzné rozhodnutia týkajúce sa plynárenských podnikov;
b) skúmať fungovanie trhov s plynom a rozhodovať o všetkých potrebných a primeraných opatreniach na podporu skutočnej hospodárskej súťaže a zabezpečenie správneho fungovania trhu a ukladať tieto opatrenia. Pri skúmaní záležitostí, ktoré súvisia s právom hospodárskej súťaže, je regulačný orgán tiež oprávnený podľa potreby spolupracovať s národným orgánom pre hospodársku súťaž a s regulátormi finančného trhu alebo Komisiou;
c) požadovať od plynárenských podnikov všetky informácie, ktoré potrebuje na plnenie svojich úloh vrátane odôvodnenia každého zamietnutia prístupu tretích strán, ako aj informácie o opatreniach potrebných na posilnenie siete;
N
Zákon č. 251/2012
Návrh zákona
Zákon č. 250/2012
Návrh zákona
§ 91 ods. 2 písm. e) a f)
§ 36 ods. 1 písm. aa)
(2) Úrad uloží pokutu držiteľovi povolenia alebo inej osobe vo výške
e) od 300 eur do 300 000 eur za vykonávanie činností bez povolenia alebo bez oznámenia, pri činnostiach, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa § 6 ods. 2 písm. a) c) alebo oznámenie podľa § 6 ods. 5 alebo za nesplnenie povinností uložených v § 4 ods. 7, § 6 ods. 7 12, § 9, § 10 ods. 1, § 11 ods. 16 písm. e), § 17, § 17a, § 33 ods. 9, § 94, § 96 ods. 7,
f) od 500 eur do 100 000 eur za porušenie povinností dodávateľa elektriny alebo plynu uložených v § 15 ods. 16, § 16, § 18, § 34 ods. 2 písm. a) d), f), h), l) p), § 34 ods. 3 10, § 69 ods. 2 písm. a), c) i), m) r), § 69 ods. 3 až 6, § 76 ods. 4 až 7, § 96 ods. 11,
(1) Správneho deliktu podľa tohto zákona sa regulovaný subjekt dopustí, ak
aa) nevyhlási na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako 100 000 eur a ktorú neobstaráva podľa osobitného predpisu,52) obchodnú verejnú súťaž podľa § 29 ods. 3 alebo nesplní povinnosti podľa § 29 ods. 2, 6, 7 alebo 8 alebo podľa § 45f ods. 2,
Ú
P:d
P:e
d) plynárenským podnikom, ktoré si neplnia povinnosti vyplývajúce z tejto smernice alebo iných príslušných právne záväzných rozhodnutí regulačného orgánu alebo agentúry ukladať účinné, primerané a odrádzajúce sankcie alebo navrhovať príslušnému súdu, aby uložil takéto sankcie. Toto zahŕňa právomoc ukladať prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo vertikálne integrovanému podniku podľa situácie sankcie za neplnenie ich príslušných povinností, ktoré vyplývajú z tejto smernice, alebo navrhovať uloženie takýchto sankcií, v maximálnej výške 10 % ročného obratu prevádzkovateľa prepravnej siete alebo 10 % ročného obratu vertikálne integrovaného podniku, a
e) náležité práva vykonávať vyšetrovanie a príslušné právomoci vydávať pokyny pri urovnávaní sporov podľa odsekov 11 a 12.
Čl. 41
O:10
Regulačné orgány majú právomoc v prípade potreby od prevádzkovateľov prepravných a distribučných sietí, zásobníkov a zariadení LNG vyžadovať, aby upravili podmienky vrátane taríf a metodík uvedených v tomto článku s cieľom zabezpečiť ich primeranosť a uplatňovanie nediskriminačným spôsobom. V prípade, že je režim prístupu do zásobníkov vymedzený podľa článku 33 ods. 3, ich úloha nezahŕňa úpravy taríf. Regulačné orgány majú v prípade oneskorenia pri stanovovaní prepravných a distribučných taríf právomoc stanoviť alebo schváliť predbežné prepravné a distribučné tarify alebo metodiky a rozhodnúť o vhodných
N
Zákon č. 250/2012
Návrh zákona
§ 14 ods. 12
§ 17 ods. 2 písm. d)
(12) Spolu s právoplatným cenovým rozhodnutím zverejní úrad na svojom webovom sídle údaje o ekonomicky oprávnených nákladoch vrátane rozsahu investícií a primeranom zisku, ktoré započítané do určenej alebo schválenej ceny pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. b) e) a g) l), § 11 ods. 2 písm. a) d) a f), § 11 ods. 3 a § 11 ods. 4 písm. a) e). Ak úrad určil cenu podľa odseku 9 na základe podkladov, ktoré mal k dispozícii, zverejnia sa aj tieto podklady.
(2) Úrad na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie aj vtedy, ak
d) sa výrazne zmenili ekonomické parametre, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny alebo schválení ceny,
Ú
kompenzačných opatreniach, ak sa konečné tarify alebo metodiky líšia od týchto predbežných taríf alebo metodík.
* členenie smernice je vecou gestora
** dátum účinnosti zapíšte vo formáte dd/mm/rrrr, napr. 17/07/2005
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
R – rozpor (v príp., že zatiaľ nedošlo k transp., ale príde k nej v budúcnosti
N – neaplikovateľné