Zoznam opatrení antibyrokratického balíčka II. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
P. č. Opatrenie Gestor Názov právneho predpisu Spôsob plnenia Forma plnenia
6 Zlepšíme plynulosť dodávok plynu spresnením ustanovenia týkajúceho sa zákazu umiestňovania potrubného vedenia s horľavými alebo výbušnými látkami na moste, ktorý je súčasťou diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie MDV SR Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) splnené § 18 ods. 11 zákona č. 149/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, účinného odo dňa 01.06.2021:
„Je zakázané umiestňovať nové potrubné vedenie s horľavými alebo výbušnými látkami na moste, ktorý je súčasťou diaľnice, cesty alebo miestnej cesty, a v jeho konštrukcii. Na moste sa môže umiestniť vodovodné a kanalizačné potrubie, ak sa vykoná technické opatrenie, aby sa pri poruche potrubia zabránilo zaplaveniu dutín mosta a ohrozeniu premávky pod mostom. Na umiestnenie potrubného vedenia na moste je potrebné povolenie cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie (§ 8 ods. 1).
 Za umiestňovanie nového potrubného vedenia s horľavými alebo výbušnými látkami na moste, ktorý je súčasťou diaľnice, cesty alebo miestnej cesty, sa nepovažuje opätovné umiestnenie tohto vedenia na moste po jeho predošlom odstránení z dôvodu rekonštrukcie alebo iných stavebných úprav mosta alebo tohto vedenia. Ak rekonštrukcia mosta vyvolá potrebu rekonštrukcie potrubného vedenia s horľavými alebo výbušnými látkami umiestneného na moste, ktorý je súčasťou diaľnice, cesty alebo miestnej cesty, alebo pri opätovnom umiestnení potrubného vedenia na moste, náklady na rekonštrukciu potrubného vedenia alebo náklady na opätovné umiestnenie potrubného vedenia na moste znáša vlastník alebo prevádzkovateľ potrubného vedenia, ak vedenie na moste po rekonštrukcii alebo po opätovnom umiestnení zostane zachované.“
7 Liberalizujeme povinnosť pilotov motorových a bezmotorových padákových a závesných klzákov absolvovať lekársku prehliadku u povereného lekára MDV SR Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) akceptované uznesením C. 19. predložiť na rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa zruší povinnosť pilotov motorových a bezmotorových padákových a závesných klzákov absolvovať lekársku prehliadku u povereného lekára.
Termín:
31.12.2022
8 Zavedieme elektronickú formu faktúry ako preferovanú pre právnické osoby vo vzťahu k telekomunikačným službám MDV SR Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách splnené § 92 písm. a) zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, účinný od 1. februára 2022.
10 Prehodnotíme možnosť zakúpiť si diaľničnú známku na ľubovoľný počet dní, najviac 365 dní MDV SR Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke akceptované uznesením C. 21. v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou vypracovať analýzu zavedenia možnosti zakúpiť si diaľničnú známku podľa zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na ľubovoľný počet dní, najviac na 365 dní.
Termín:
31.12.2022
16 Zavedieme pre autoškoly možnosť vyučovať aj dištančnou formou MDV SR Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách akceptované uznesením C. 20. predložiť do legislatívneho procesu návrh novely vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa:
- zavedie možnosť pre autoškoly vykonávať časť teoretickej výučby okrem e-learningom aj dištančnou formou s inštruktorom autoškoly
Termín:
31.12.2022
19 Zrušíme povinnosť opravy vozidla v tzv. certifikovanom mieste opravy, a tým liberalizujeme aj podmienky pre autoservisy MDV SR Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke splnené Zákon č. 455/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony                                             § 2 odseky 27 a 28, tieto ustanovenia sú účinné od 31.12.2021 (zákon má delenú účinnosť, základná je 31.12.2021, niektoré ustanovenia nadobúdajú účinnosť v iné dni).
20 Zrušíme požiadavku na prístrešok na autocvičisku a upravíme podmienky na hygienické zariadenie na autocvičisku MDV SR Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách akceptované uznesením C. 20. predložiť do legislatívneho procesu návrh novely vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa:
- zruší sa požiadavka na vybudovanie prístrešku a upravia sa podmienky kladené na hygienické zariadenie na autocvičisku
Termín:
31.12.2022
23 Zjednodušíme parametre platných územných plánov s cieľom urýchlenia rozvoja miest tak, že sa časť regulatívov v zákone uvedie, že je záväzná a zvyšok len odporúčacia, pričom v prípade absencie aktualizácie územného plánu v zákonnej lehote sa pozastaví možnosť výberu poplatku za rozvoj MDV SR Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) akceptované uznesením C. 23. vypracovať analýzu zavedenia možnosti zjednodušenia parametrov územných plánov podľa stavebného zákona tak, že časť regulatívov zákon označí za záväzné a ostatné regulatívy budú mať povahu odporúčania a vhodnosti pozastavenia možnosti výberu miestneho poplatku za rozvoj v prípade absencie aktualizácie územného plánu zo strany obcí v zákonnej lehote.
Termín:
31.12.2022
24 Umožníme spracovať a predložiť územný plán širšiemu okruhu subjektov MDV SR Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) akceptované uznesením C. 22. predložiť na rokovanie vlády návrh zákona, obsahom ktorého bude umožnenie zabezpečenia návrhu zmien a doplnkov územného plánu obce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov širšiemu okruhu subjektov.
Termín:
31.12.2022
25 Predĺžime platnosť osvedčenia o evidencii vozidla MDV SR Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke splnené Zákon č. 455/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.                                     
V § 40 ods. 1 sa slová „platnosťou na desať rokov, ktorá začína plynúť odo dňa podania návrhu na jeho vydanie nahrádzajú slovami „neobmedzenou platnosťou“;
toto ustanovenie je účinné od 31.12.2021 (zákon má delenú účinnosť, základná je 31.12.2021, niektoré ustanovenia nadobúdajú účinnosť v iné dni).
28 Obmedzíme používanie jednocentových a dvojcentových mincí v praxi MF SR Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách splnené Zákon č. 457/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov účinný od 1. februára 2022.
30 Liberalizujeme povinnosť mať interné smernice a vnútorné predpisy MF SR Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov akceptované uznesením C.10. spolupracovať s Národnou bankou Slovenska pri vypracovaní metodického usmernenia k princípu proporcionality pri vytváraní vnútorných predpisov regulujúcich činnosť finančných sprostredkovateľov.
Termín:
31.12.2022
33 Umožníme vstup do fondu Friends and Family pre neprofesionálnych investorov MF SR Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní akceptované uznesením C.11. predložiť na rokovanie vlády návrh novely zákona č. 203/2011 Z. z.  o kolektívnom investovaní  v znení neskorších predpisov s cieľom umožniť nadobúdanie cenných papierov a majetkových účastí v alternatívnych investičných fondoch podľa § 31a tohto zákona obmedzenému okruhu neprofesionálnych investorov, ktorí sa kvalifikujú pre investície do takýchto fondov.
Termín:
31.12.2022
39 Umožníme vrátenie zaplatenej DPH v prípade neuhradených pohľadávok MF SR Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty splnené Zákon č. 344/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, účinný odo dňa 01.01.2021:
§ 25a ods. 1: „
Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby môže platiteľ, ktorý je z tohto dodania povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1, znížiť, ak mu po vzniku daňovej povinnosti odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka z tohto dodania sa stala nevymožiteľnou podľa odseku 2."
Za § 25 zákona bolo novelou vložené nové ustanovenie § 25a upravujúce opravu základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby. Uvedenou úpravou zákona získal dodávateľ možnosť opraviť základ dane pri nevymožiteľnej pohľadávke.
43 Spresníme preukazovanie nároku na odpočet DPH pri nadobudnutí tovaru v rámci medzinárodnej prepravy a to vyžadovaním medzinárodného nákladného listu (CMR) MF SR Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty splnené Na webovej stránke FR SR je uverejnený pod číslom 4/DPH/2021/MP Metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa § 49 a k uplatneniu práva na odpočítanie dane podľa § 51 zákona o DPH platný od 2.7.2021 – odkaz na MP: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2021/2021.07.02_004_DPH_2021_MP_Odp_par49.pdf
53 Zavedieme rovnaké pravidlá pre elektronickú faktúru na účely účtovníctva, aké platia v zákone o DPH (vierohodnosť, neporušiteľnosť, čitateľnosť) MF SR Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve splnené Zákon č. 456/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účinný od 1.1.2022 § 31, § 32.
56 Zdobrovoľníme zostavenie účtovnej závierky podľa IFRS MF SR Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov akceptované § znením Čl. III zákon č. 431/2002 Z. z.: § 2 ods. 14, § 17a ods. 2, § 17a ods. 3, § 17a ods. 6, § 39x.
57 Zjednodušíme elektronické uchovávanie účtovných dokladov zavedením jednoduchého a dostupného systému konverzie papierových dokladov do elektronickej podoby MF SR Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve splnené Zákon č. 456/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účinný od 1.1.2022 § 33.
58 Umožníme elektronickú archiváciu účtovníctva

MF SR Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve splnené Zákon č. 456/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účinný od 1.1.2022, § 31 ods. 8, § 31 ods. 5.
63 Upravíme podmienku potvrdenia o vedení účtu pre prijímateľov podielu zaplatenej dane iným hodnoverným preukazaním tejto skutočnosti MF SR Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov splnené Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod. publ. číslom 310/2021 Z. z.  
Novela zákona proti byrokracii, ktorá novelizáciou zákona o bankách v Čl. XII  ustanovuje možnosť notára požiadať banku a pobočku zahraničnej banky bez súhlasu klienta o údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri osvedčovaní splnenia podmienok prijímateľa podielu zaplatenej dane. V nadväznosti na túto navrhovanú zmenu sa ustanovuje aj novelizácia zákona o dani u príjmov v príslušnom
§ 50 ods. 6 písm. h) tak, že sa odbúrava povinnosť prijímateľa preukazovať listinnými dokumentmi existenciu účtu v banke a jeho čísla.
64 Zavedieme inštitút malého liehovaru MF SR Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov splnené Zákon z 30.11.2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov účinný od 1.1.2022.
66 Zrušíme duplicitné oznamovacie povinnosti pri otvorení novej prevádzky (Živnostenský a Colný úrad) MF SR Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov splnené Zákon č. 408/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, § 9 ods. 2 (čl. VIII. bod 1). Čl. VIII bod 1. je účinný od 1.1.2022.
70 Zmiernime vyvodzovanie zodpovednosti za oneskorené podanie prehľadu k dani zo závislej činnosti MF SR Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov splnené Zákon č. 408/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, § 39 ods. 11 (čl. II. bod 9) Čl. II, bod 9 je účinný od 1.1.2022.
72 Zavedieme inštitút druhej šance pri ukladaní pokút v daňovom poriadku MF SR Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok v legislatívnom procese Novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok),  úloha je v Uznesení vlády č. 547 z 9.9.2020 
- prehodnotenie pokút tak, aby ich výška bola proporcionálna s mierou previnenia. Lehota plnenia IV. štvrťrok 2022.
71 Zjednodušíme vydanie povolenia na predaj alkoholu MF SR Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov splnené Zoznam dodávateľov v platnom znení zákona sa vyžaduje pri žiadosti na vydanie povolenia na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu podľa § 54 ods. 4 písm. a), toto ustanovenie sa však mení od 1.7.2021 a bude sa vyžadovať zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom tak, ako to je pri iných žiadostiach o vydanie povolenia alebo registráciu.
75 Sprístupníme saldokonto daňovníka na portáli Finančnej správy MF SR Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov splnené Ustanovenie § 33 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obsahuje výpočet elektronických služieb pri používaní osobnej internetovej zóny. Za účelom sprístupnenia saldokonta nebola vyžadovaná žiadna legislatívna zmena, ale technické sprístupnenie tejto služby. Finančná správa SR tak urobila a v zmysle oznamu na webovom sídle z apríla 2021 má daňovník sprístupnené saldokonto na portáli Finančnej správy SR: https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_saldokon-ts/bc
77 Skrátime lehotu na možnosť vyrubiť daň pri odpočte daňovej straty zo 7 na 5 rokov MF SR Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) splnené Zákon č. 408/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, § 39 ods. 11 (čl. II. bod 9), Čl. I bod 10 (§ 69 ods. 1) je účinný od 1.1.2022. 
78 Skrátime lehotu na vyrubenie úroku z omeškania MF SR Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v legislatívnom procese Novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok),  úloha je v Uznesení vlády č. 547 z 9.9.2020  s lehotou plnenia IV. štvrťrok 2022.
86 Zavedieme zrýchlené odpisovanie nevymožiteľných pohľadávok aj pre mikrodaňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva MF SR Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov splnené Zákon č. 301/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, účinný odo dňa 01.01.2021:

Novela zákona zaviedla v ustanovení § 2 písm. w) pojem mikrodaňovník. V § 20 zákona bol doplnený nový odsek 23, ktorý spresnil ustanovenie upravujúce daňový výdavok pri odpise pohľadávky u mikrodaňovníkov. Mikrodaňovník má možnosť tvoriť opravnú položku k pohľadávke, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov, ako aj k príslušenstvu zahrnutému do zdaniteľných príjmov v statuse mikrodaňovníka, podľa § 20 ods. 23 zákona o dani z príjmov v súlade s účtovníctvom.  U mikrodaňovníka je možné uplatniť daňový výdavok do výšky tvorby opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods. 23 zákona o dani z príjmov, t. j. do výšky, v akej by si ju zaúčtoval do nákladov v súlade s účtovníctvom.
94 Predĺžime lehotu na zaslanie oznámenia o zrazení a odvedení dane a lehotu na vykonanie zrážky dane z 15 na 30 dní MF SR Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v legislatívnom procese Bude predmetom novely zákona o dani z príjmov.
96 Z inštitútu mikrodaňovníka odstránime podmienku kontrolovanej transakcie MF SR Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov akceptované uznesením C.12. vypracovať usmernenie vo veci inštitútu mikrodaňovníka, v rámci ktorého sa  nebude aplikovať podmienka kontrolovanej transakcie v rámci závislej činnosti.
Termín:
31.12.2022
103 Zavedieme aplikáciu princípu „only once encoding“ –  poskytnutie informácie iba raz – v prípade finančnej kontroly a auditu MF SR Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite bez potreby legislatívnej zmeny Na rokovaní (26.08.2021) bolo dohodnuté, že MF SR upraví/doplní relevantné metodické usmernenia v nadväznosti na toto opatrenie, t. j. pôjde o opatrenie nelegislatívneho charakteru.
104 Zabezpečíme včasné vrátenie dokumentácie povinnej osobe v nadväznosti na ukončenie finančnej kontroly a auditu MF SR Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v legislatívnom procese Stav legislatívneho procesu: materiál je v NR SR v I. čítaní, tlač 755 https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=755
108 Zavedieme povinnosť zdôvodnenia zistených nedostatkov a vyhodnotenia námietok v správe/čiastkovej správe pri finančnej kontrole a audite MF SR Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v legislatívnom procese Stav legislatívneho procesu: materiál je v NR SR v I. čítaní, tlač 755 https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=755
114 Zrušíme povinnosť archivácie papierových faktúr a umožníme používať sken bez potreby preukázať zhodu skenu s originálom v prípade daňovej kontroly MF SR Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve splnené Zákon č. 456/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účinný od 1.1.2022.                                                                                                                                                                                                                     § 23a odseky 1 a 2
§ 33 ods. 5
§ 35 ods. 5
117 Zavedieme maximálnu sadzbu dane pre niektoré skupiny pozemkov MF SR Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov akceptované § znením Čl. VII zákon č. 582/2004 Z. z.: § 7 ods. 7, § 8 ods. 2 a 5.
118 Odstránime podmienku zamestnávania minimálne 10 zamestnancov v stálom pracovnom pomere potrebnú na vydanie oprávnenia na distribúciu alkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení MF SR Zákon č. 530/2011 Z. z. o  spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov akceptované § znením Čl. XII zákon č. 530/2011 Z. z.: § 54 ods. 10, ods. 11, ods. 14.
119 Zrušíme oznamovaciu povinnosť podávať mesačný výkaz o bilancii liehovín Colnému úradu MF SR Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov splnené Zákon č. 396/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov, účinný odo dňa 01.07.2021:
§ 54 ods. 17 zákona:
„Ak je spotrebiteľské balenie súčasťou skupinového balenia označeného jedným čiarovým kódom EAN, osoba oprávnená na distribúciu vedie v evidencii podľa odseku 15 čiarový kód EAN tohto skupinového balenia. Na účely tohto zákona sa skupinovým balením rozumie balenie, v ktorom sa nachádza spotrebiteľské balenie samostatne alebo spolu s inými tovarmi a je určené na predaj konečnému spotrebiteľovi. Ak sa na účel predaja spotrebiteľského balenia odstráni skupinové balenie, je osoba oprávnená na distribúciu povinná viesť v evidencii podľa odseku 15 čiarový kód EAN každého spotrebiteľského balenia, ktoré bolo súčasťou skupinového balenia.“

Novelou daného ustanovenia § 54 ods. 17 zákona bola zo zákona odstránená povinnosť, ktorú obsahovalo dané ustanovenie pred novelizáciou:
„Osoba oprávnená na distribúciu je povinná oznámiť údaje podľa odseku 15 za kalendárny mesiac colnému úradu elektronicky, najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa údaje oznamujú, a to na tlačive, ktorého vzor zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle...“
121 Zrušíme povinnosť evidovať výber na e-kasa pokladniciach MF SR Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v legislatívnom procese Z uznesenia vlády č. 547/2020 z 9.9.2020 (Rámcový plán legislatívnych úloh vlády SR na VIII. volebné obdobie) vyplýva úloha predložiť návrh nového zákona o používaní registračných pokladníc, v rámci ktorého sa zruší aj  povinnosť  zasielať údaje o vklade a výbere hotovosti do systému e-kasa. Lehota plnenia IV. štvrťrok 2022.
125 Sprehľadníme zverejňovanú evidenciu rozhodnutí SOI tak, aby sa v nej podnikatelia a verejnosť dokázali dobre orientovať za účelom zvýšenia právnej istoty podnikateľskej obce SOI akceptované uznesením C.9. v spolupráci s ústredným riaditeľom Slovenskej obchodnej inšpekcie zabezpečiť sprehľadnenie evidencie zverejňovaných rozhodnutí tak, aby sa v nich podnikatelia a verejnosť mohli orientovať prostredníctvom zadania kľúčových výrazov
Termín:
30.06.2022
126 Umožníme predaj nepotravinárskeho tovaru po uplynutí jeho expirácie MH SR Zákon o ochrane spotrebiteľa akceptované uznesením C.2. predložiť na rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa za stanovených podmienok umožní predaj nepotravinového tovaru po dátume exspirácie. 
Termín:
30.06.2022
127 Liberalizujeme podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach MH SR Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v legislatívnom procese Sekcia ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu založí do 31. júla 2022 pracovnú skupinu pozostávajúcu zo zástupcov štátnych orgánov, obcí, miest a podnikateľskej verejnosti s cieľom novelizácie zákona
č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov s cieľom zjednodušenia podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
128 Znížime byrokratickú záťaž účastníkov trhu s elektrinou a plynom vypustením viacerých informačných povinností MH SR Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 193/2014 Z. z. o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií nevyhnutných na výkon štátnej správy akceptované uznesením C.1. predložiť do legislatívneho procesu návrh novely vyhlášky Ministerstva    hospodárstva Slovenskej republiky č. 193/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií nevyhnutných na výkon štátnej správy, ktorým sa zníži byrokratická záťaž účastníkov trhu s elektrinou a plynom vypustením viacerých informačných povinností.
Termín:
28.02.2022
129 Zrušíme sankcie za porušenie povinnosti uvádzať gramáž hlavnej zložky jedla v jedálnom lístku SOI akceptované uznesením C.7. v spolupráci s ústredným riaditeľom Slovenskej obchodnej inšpekcie zabezpečiť praktickú aplikáciu zákona o ochrane spotrebiteľa tak, aby výkon dozoru neviedol k neprimeranému zaťažovaniu podnikateľských subjektov v oblasti gastrosektora uvádzaním gramáže hlavnej zložky jedla v jedálnom lístku.
Termín:
28.02.2022
130 Spresníme právnu úpravu týkajúcu sa reklamačného konania za účelom predchádzania udeľovaniu pokút MH SR Zákon o ochrane spotrebiteľa akceptované uznesením C.3. predložiť na rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa spresní a sprehľadní právna úprava týkajúca sa reklamačného konania. 
Termín:
30.06.2022
131 Upravíme povinnosť obchodníkov informovať zákazníka o nedostupnosti tovaru z akciového letáku SOI akceptované uznesením C.8. v spolupráci s ústredným riaditeľom Slovenskej obchodnej inšpekcie vypracovať a  zverejniť informáciu pre podnikateľské subjekty, obsahujúcu podrobnosti o zákonnej úprave informačných povinností obchodníkov pri nedostupnosti tovaru z akciového letáku a informácie o ich kontrole zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie.
Termín:
28.02.2022
132 Zavedieme elektronické oznámenie o spôsobe vybavenia reklamácie tovaru MH SR Zákon o ochrane spotrebiteľa akceptované uznesením C.3. predložiť na rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa spresní a sprehľadní právna úprava týkajúca sa reklamačného konania
Termín:
31.12.2021
133 Odstránime duplicitnú úpravu náležitostí dokladu o kúpe v oblasti ochrany spotrebiteľa MH SR Zákon o ochrane spotrebiteľa akceptované uznesením C.4. predložiť na rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa odstránia duplicity v právnej úprave náležitostí dokladu o kúpe v právnych predpisoch na ochranu spotrebiteľa
Termín:
30.06.2022
134 Zosúladíme lehoty na ukladanie pokút a začatie konaní o uložení pokút voči podnikateľom v právnych predpisoch v oblasti ochrany spotrebiteľa MH SR Zákon o ochrane spotrebiteľa akceptované uznesením C.5. predložiť na rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa zosúladia lehoty na ukladanie pokút a začatie konania o uložení pokút voči podnikateľom v právnych predpisoch v oblasti ochrany spotrebiteľa v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Termín:
30.06.2022
135 Odstránime zodpovednosť prevádzkovateľa distribučnej siete a distribučnej sústavy za škodu, ktorá vznikne prevádzkovou činnosťou MH SR Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov akceptované § znením Čl. XIV zákon č. 251/2012 Z. z.:  § 43 ods. 16 sa dopĺňa, § 80 ods. 5 sa dopĺňa, § 87 ods. 6 sa dopĺňa.
136 Stanovíme lehotu na schválenie zmlúv o poskytovaní služieb posielaných na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví MH SR Zákon č. 250/2012 Z. z. o  regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov akceptované § znením Čl. XIII zákon č. 250/2012 Z. z.: § 29 ods. 2.
137 Znížime administratívne zaťaženie dodávateľov elektriny a plynu zjednotením reportingových povinností MH SR Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v legislatívnom procese Bude predmetom riešenia novely zákona č. 250/2012 Z.z. v nadväznosti na transpozíciu legislatívy balíčka „Čistá energia pre Európanov".
138 Upravíme povinnosti regulovaného subjektu tak, aby sa vzťahovali len na regulované činnosti v elektroenergetike alebo plynárenstve MH SR Zákon č. 250/2012 Z. z. o  regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov akceptované § znením Čl. XIII zákon č. 250/2012 Z. z.: § 29 ods. 4 a 5 sa dopĺňajú.
139 Zrušíme vecnú reguláciu elektriny a plynu pre malé podniky MH SR Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike 
v legislatívnom procese Bude predmetom riešenia novely zákona č. 250/2012 Z.z. v nadväznosti na transpozíciu legislatívy balíčka „Čistá energia pre Európanov".
140 Zrušíme povinnosť predkladať osobitné obchodné podmienky dodávateľov elektriny poskytujúcich univerzálnu službu na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
MH SR Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 250/2012 Z. z. o  regulácii v sieťových odvetviach
v legislatívnom procese Zákon č. 251/2012: § 17 ods. 8, § 34 ods. 2 písm. k) body 4 a 5, § 34 ods. 2 písm. l) bod 2, § 34 ods. 4 až 6, § 69 ods. 2 písm. a) body 3 a 4, § 69 ods. 2 písm. b) bod 2, § 69 ods. 3 až 5, § 70 ods. 2 písm. b).

Zákon č. 250/2012: § 36 ods. 1 písm. ai) sa vypúšťa.
LP/2021/574
141 Zvýšime transparentnosť schvaľovania prevádzkových poriadkov regulovaných subjektov uskutočnením verejnej konzultácie s účastníkmi trhu pred ich schválením MH SR Zákon č. 250/2012 Z. z. o  regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v legislatívnom procese Zákon č. 251/2012: § 19 ods. 8 a 9, § 19a.
Zákon č. 250/2012: § 15 ods. 6, § 36 ods. 1 písm. ae).
LP/2021/574
142 Odstránime duplicitnú povinnosť regulovaného subjektu podávať hlásenia o nevykonávaní činnosti, na ktorú má povolenie MH SR Zákon č. 250/2012 Z. z. o  regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov akceptované § znením Čl. XIII zákon č. 250/2012 Z. z.: § 29 ods. 1 písm. e) sa vypúšťa, § 36 ods. 1 písm. s) sa vypúšťa, § 36 ods. 3 písm. a) až c).
143 Doplníme možnosť zmeniť cenové rozhodnutie aj z dôvodu výraznej zmeny ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri schválení ceny MH SR Zákon č. 250/2012 Z. z. o  regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov akceptované § znením Čl. XIII zákon č. 250/2012 Z. z.: § 17 ods. 2 písm. d).
144 Umožníme leasingovým spoločnostiam uzatvárať leasingové zmluvy s inými spoločnosťami aj prostredníctvom elektronických zariadení MH SR Zákon č. 22/2004 Z. z. o  elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov akceptované § znením Čl. V zákon č. 22/2004 Z. z.: § 5 ods. 8 písm. b).
145 Doplníme ďalší dôvod na zmenu alebo zrušenie cenového rozhodnutia u regulovaných subjektov MH SR Zákon č. 250/2012 Z. z. o  regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov akceptované § znením Čl. XIII zákon č. 250/2012 Z. z.: § 17 ods. 2 písm. I) sa dopĺňa.
146 Znížime administratívnu záťaž týkajúcu sa povinného zverejňovania cenových návrhov u regulovaných subjektov MH SR Zákon č. 250/2012 Z. z. o  regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov akceptované § znením Čl. XIII zákon č. 250/2012 Z. z.: § 5 ods. 12, § 14 ods. 12, § 14 ods. 14.
147 Zmeníme okamih začatia vykonávania kontroly v sieťových odvetviach MH SR Zákon č. 250/2012 Z. z. o  regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov akceptované § znením Čl. XIII zákon č. 250/2012 Z. z.: § 31 ods. 4, 6.
148 Zjednodušíme proces schvaľovania prevádzkového poriadku a obchodných podmienok pre regulované subjekty MH SR Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 250/2012 Z. z. o  regulácii v sieťových odvetviach
v legislatívnom procese Zákon č. 250/2012: § 15 ods. 6, § 36 ods. 1 písm. ae).
Zákon č. 251/2012: § 19 ods. 8 a 9.
LP/2021/574
149 Zrušíme predkladanie evidencie sťažností podľa zákona o energetike MH SR Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov akceptované § znením Čl. XIV zákon č. 251/2012 Z. z.: § 17a ods. 4 písm. d), § 34 ods. 2 písm. p) sa vypúšťa, § 69 ods. 2 písm. q) sa vypúšťa.
150 Nahradíme povinnosť zasielania cenníkov dodávky elektriny a plynu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zasielaním informácie o ich zverejnení MH SR Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov akceptované § znením Čl. XIV zákon č. 251/2012 Z. z.: § 17 ods. 15.
151 Zrušíme povinnosť regulovaného subjektu do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o povolení na podnikanie v energetike a tepelnej energetike predložiť návrh na zápis povolenej činnosti do Obchodného registra MH SR Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
akceptované § znením Čl. XIV zákon č. 251/2012 Z. z.: § 8 ods. 5 sa vypúšťa, § 89 ods. 1, § 90 písm. a), § 91.
Čl. VIII zákon č. 657/2004 Z. z.: § 7 ods. 3 sa vypúšťa.
152 Znížiť počet dní uskladnenia elektromera po výmene (zo 60 dní v súčasnosti na 30 dní) MH SR Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov akceptované § znením Čl. XIV zákon č. 251/2012 Z. z.: § 40 odsek 8 sa číslo „60“ nahrádza číslom „30“.
153 Sprecizujeme ustanovenia o technologickej vlastnej spotrebe v zákone o obnoviteľných zdrojoch energie za účelom nároku na podporu MH SR Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v legislatívnom procese Je riešené v návrhu novely zákona č. 309/2009 Z.z. v rámci transpozície balíčka "Čistá energia pre Európanov" - transpozície Smernice 2019/944 o vnútornom trhu s elektrinou (tzv. Market Dizajn v súčasnosti v MPK - LP/2021/574).
156 Liberalizujeme požiadavky na bezpečnosť textilnych vlákien vzhľadom na aktuálne právne predpisy MH SR Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 635/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť textilných vlákien a priadzí, textilných, usňových a odevných výrobkov z textilu a usne určených na priamy styk s  pokožkou v  znení vyhlášky č. 466/2006 Z. z. akceptované uznesením C.6. predložiť do legislatívneho procesu  návrh na zrušenie vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 635/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť textilných vlákien a priadzí, textilných, usňových a odevných výrobkov z textilu a usne určených na priamy styk s pokožkou v znení vyhlášky č. 466/2006 Z. z.
Termín:
30.06.2022
157 Umožníme žiadateľom o stavebné povolenie zvoliť výhodnejšie dodávky tepla MH SR Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike splnené Splnené na základe poslaneckého návrhu. Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (16.7.2021), číslo 282/2021.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/282/20210801
158 Odstránime byrokratickú záťaž spočívajúcu v požadovaní vydania nového potvrdenia o pôvode elektriny pri zmene údajov štatutárov MH SR Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov akceptované § znením Čl. XI zákon č. 309/2009 Z. z.: § 7 ods. 5 písm. a).
159 Zabezpečíme súlad inštitútu námietok s obdobnými inštitútmi podľa osobitných predpisov v zákone o regulácii v sieťových odvetviach MH SR Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach akceptované § znením Čl. XIII zákon č. 250/2012 Z. z.: § 32 ods. 4.
160 Zvýšime informovanosť laickej a odbornej verejnosti v oblasti regulácie v sieťových odvetviach  MH SR Zákon č. 250/2012 Z. z. o  regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov akceptované § znením Čl. XIII zákon č. 250/2012 Z. z.: § 10 písm. f) bod 7. sa dopĺňa.
162 Určíme zodpovednosť za poskytovanie údajov o elektrine Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE), ktorý prevádzkuje dátový sklad pre trh s elektrinou MH SR Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike v legislatívnom procese Je riešené v návrhu novely zákona č. 251/2012 Z.z. v rámci transpozície legislatívy balíčka "Čistá energia pre Európanov" - transpozície Smernice 2019/944 o vnútornom trhu s elektrinou (tzv. Market Dizajn v súčasnosti v MPK - LP/2021/574). Novo sa zavádza úprava elektronického systému prevádzkovaného OKTE, prostredníctvom ktorého bude možné vykonávať niektoré práva a povinnosti účastníkov trhu voči iným účastníkom trhu alebo orgánom štátnej správy v elektronickej podobe alebo robiť právne úkony v elektronickej podobe.
163 Znížime počet dokladov potrebných k zmene priezviska na liste vlastníctva MIRRI Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) splnené § 1 ods. 3 písm. i) zákona č. 310/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, účinného odo dňa 01.01.2022:
„Informačnými systémami verejnej správy na účely tohto zákona sú
i) register fyzických osôb."                                                                                  Rozšíril sa taxatívny výpočet informačných systémov, z ktorých údaje, výpisy a potvrdenia už fyzické osoby a právnické osoby nebudú povinné preukazovať orgánom verejnej moci prostredníctvom dokladov v listinnej podobe. Takýmto systémom je aj register fyzických osôb. Pri zmene priezviska na liste vlastníctva teda nie je potrebné danú zmenu preukazovať originálom dokumentu, ktorý ku zmene prispel (napr. sobášnym listom), nakoľko daný dokument si vie orgán verejnej moci zabezpečiť z registra fyzických osôb.    
164 Umožníme, aby dokumenty z elektronickej schránky boli použiteľné na právne úkony bez dodatočnej administratívy - t. j. zaručenej konverzie MIRRI Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) akceptované uznesením C. 13. zabezpečiť sprístupňovanie doručovaných rozhodnutí prostredníctvom projektu Služby sprístupňovania a zdieľania doručovaných rozhodnutí (KSDR), ktoré umožní zobraziť a uložiť dokument v zariadení používateľa a zároveň sprístupniť tento dokument aj iným osobám podľa jeho uváženia
Termín:
30.6.2023

C. 14. zabezpečiť bez potreby inej aplikácie používateľa vytvorenie novej funkcionality na zobrazenie a/alebo ukladanie obsahu ľubovoľného podpísaného dokumentu prostredníctvom projektu „Malé zlepšenia v rámci eGovernmentu“
Termín:
30.6.2023

165 Zdokonalíme elektronický podpis s cieľom rozšíriť využívanie nižších foriem elektronického podpisu a rozvoja užitočných technologických riešení MIRRI Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) akceptované uznesením C. 15. zabezpečiť legislatívny proces k vykonávaciemu predpisu, ktorý upraví uznané spôsoby autorizácie podľa § 59 ods. 1 písm. m) zákona o e-Governmente
Termín:
31.12.2022
166 Zabezpečíme, aby elektronicky podpísané dokumenty od orgánov verejnej správy bolo možné vytlačiť a použiť na právne účely bez potreby zaručenej konverzie MIRRI Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) akceptované uznesením C. 13. zabezpečiť sprístupňovanie doručovaných rozhodnutí prostredníctvom projektu Služby sprístupňovania a zdieľania doručovaných rozhodnutí (KSDR), ktoré umožní zobraziť a uložiť dokument v zariadení používateľa a zároveň sprístupniť tento dokument aj iným osobám podľa jeho uváženia
Termín:
30.6.2023

C. 14. zabezpečiť bez potreby inej aplikácie používateľa vytvorenie novej funkcionality na zobrazenie a/alebo ukladanie obsahu ľubovoľného podpísaného dokumentu prostredníctvom projektu „Malé zlepšenia v rámci eGovernmentu“
Termín:
30.6.2023

167 Zjednodušíme prácu s elektronickými dokumentmi, ktoré prešli zaručenou konverziou tak, aby dokumenty ostali aj naďalej čitateľné MIRRI Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) akceptované uznesením C. 18. predložiť  na rokovanie vlády  návrh legislatívneho zámeru zákona s cieľom umožniť vytváranie elektronických úradných dokumentov a osvedčovacích doložiek k zaručenej konverzii aj vo formáte PDF.
Termín:
30.6.2024
170 Zúžime povinnosť zaručenej konverzie dokumentov pre účely archivácie účtovníctva na dokumenty s vysokou mierou významnosti MF SR Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve splnené Zákon č. 456/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účinný od 1.1.2022.                                                                                                                                                                                                                       V uvedenej novele v § 33 sa pripravuje zjednodušenie povinnosti zaručenej konverzie účtovných dokumentov: na proces transformácie účtovného záznamu z listinnej podoby do elektronickej podoby je možné použiť okrem zaručenej konverzie aj skenovanie, čo výrazne zjednoduší tento proces. Umožňuje sa nahradiť vlastnoručný podpis akýmkoľvek elektronickým podpisom, ktorý umožní preukázateľnú identifikáciu osoby. Zákon explicitne uvádza, kedy už nie je potrebné uchovávať listinný účtovný záznam, ak bol transformovaný na elektronický účtovný záznam.
171 Zavedieme alternatívnu možnosť prihlásenia sa do elektronickej schránky a to menom a heslom či mobilným kľúčom MIRRI Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) akceptované uznesením C. 16. predložiť  na rokovanie vlády  návrh legislatívneho zámeru zákona s cieľom umožniť alternatívne zjednodušené prihlásenie do elektronickej schránky prostredníctvom prístupových údajov, ktoré zahŕňajú prihlasovacie meno a heslo. 
Termín:
30.6.2024
177 Zrušíme povinnosť platiteľa úhrady nahlasovať druhé odberné miesto elektrickej energie RTVS MK SR Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov splnené Zákon č. 126/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, účinný odo dňa 01.07.2021: 
§ 6 ods. 1 zákona:
Platiteľ podľa § 3 písm. a) platí úhradu 4,64 eura za každý aj začatý kalendárny mesiac.
§ 6 ods. 2 zákona:
Platiteľ podľa § 3 písm. a), ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platí úhradu za príslušné obdobie, za ktoré sa úhrada platí, bez ohľadu na počet jeho odberných miest len raz.
§ 9 ods. 6 zákona:
Miestny orgán štátnej správy na úseku katastra) je povinný poskytnúť na základe písomnej žiadosti vyberateľa úhrady súčinnosť na účely kontroly evidencie platiteľov podľa § 3 písm. a) do 30 dní od doručenia žiadosti. Miestny orgán štátnej správy na úseku katastra poskytuje vyberateľovi úhrady údaje o ním evidovanom katastrálnom území, v ktorom sa odberné miesto nachádza, súpisné číslo stavby, v ktorej sa odberné miesto nachádza a údaj o tom, či stavba, v ktorej sa odberné miesto nachádza, je rodinným domom alebo bytom.

Bola odstránená druhá veta § 6 ods. 1 zákona, podľa ktorej platiteľ, ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platí úhradu len za jedno odberné miesto,
ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady. Bolo zmenené znenie § 6 ods. 2 zákona, podľa ktorého nárok na platenie úhrady len za jedno odberné miesto vznikol od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil a preukázal vznik skutočnosti podľa odseku 1. V neposlednom rade bol zmenený § 9 ods. 6 písm. c) podľa ktorého vznik nároku platiť úhradu len za jedno odberné miesto musel platiteľ preukázať. Táto povinnosť bola prenesená na miestny orgán štátnej správy na úseku katastra.

Záverom možno konštatovať zrušenie povinnosti platiteľa úhrady nahlasovať druhé odberné miesto elektrickej energie RTVS (vyberateľa úhrady).
178 Zmeníme parameter pre výpočet koncesionárskych poplatkov pre zamestnávateľov MK SR Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska akceptované uznesením C. 24. predložiť na rokovanie vlády návrh novely zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v znení neskorších predpisov, ktorou sa nanovo nastavia parametre o výške úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska platiteľmi úhrad, ktorí nie sú platiteľmi úhrad podľa § 3 písm. a) zákona č. 340/2012 Z. z. na objektívnejší parameter ako je počet zamestnancov, a to na parameter obratu podnikateľských subjektov.
Termín:
31.12.2022
181 Upravíme teploty skladovania mäsových výrobkov tak, že ich hodnoty neustanoví vyhláška, ale len výrobca MPRV SR Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 83/2016 Z. z. o mäsových výrobkoch akceptované uznesením C. 27. predložiť do legislatívneho procesu návrh novely vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 83/2016 Z. z. o mäsových výrobkoch, ktorým sa upravia príslušné ustanovenia týkajúce sa:
- teploty skladovania mäsových výrobkov.
Termín:
30.6.2022
182 Zabezpečíme komplexné zníženie pokút v zákone o potravinách MPRV SR Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách akceptované uznesením C. 33. vytvoriť pracovnú skupinu na prípravu návrhu novely zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, ktorou sa komplexne prehodnotí miera závažnosti správnych deliktov a priestupkov s cieľom úpravy pokút.
Termín:
30.6.2022
183 Zrušíme povinný podiel domácich produktov pri propagácii potravín MPRV SR Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v legislatívnom procese Aktuálne stále prebiehajú diskusie na finalizovaní znenia §12 ods. 1 písm. q), ak dôjde ku kompromisu, bude návrh na úpravu znenia obsiahnutý v novele zákona č. 152/1995 Z.z., ktorá sa aktuálne nachádza v legislatívnom procese.
Termín predloženia na vládu: 30.9.2021.
LP/2021/278
184 Umožníme predaj potravín aj po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti MPRV SR Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v legislatívnom procese LP/2021/278
185 Umožníme označovať vybrané mäsové výrobky pojmom bezgluténový, ak sú naplnené podmienky pre použitie príslušného označenia v súlade s európskym právom MPRV SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinárskeho kódexu SR upravujúca označovanie potravín v legislatívnom procese Za účelom vyjasnenia danej problematiky požiadalo MPRV SR Európsku komisiu (EK) o stanovisko k aplikácii označovania pre mäsové výrobky. Termín a spôsob realizácie podnetu bude stanovený po obdržaní stanoviska EK.
186 Nastavíme jednotné pravidlá pre prípravu vzoriek a rozbory mäsových výrobkov na obsah mäsa MPRV SR Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 83/2016 Z. z. o mäsových výrobkoch akceptované uznesením C. 27. predložiť do legislatívneho procesu návrh novely vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 83/2016 Z. z. o mäsových výrobkoch, ktorým sa upravia príslušné ustanovenia týkajúce sa:
- pravidiel pre prípravu vzoriek a rozbory mäsových výrobkov na obsah mäsa.
Termín:
30.6.2022
191 Rozšírime kategorizáciu v skupinách výrobkov „Chlieb a Pečivo" vzhľadom na rozšírenie produktov určených na predaj MPRV SR Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách akceptované uznesením C.29. predložiť do legislatívneho procesu návrh novely vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách v znení neskorších predpisov, ktorým sa rozšíri kategorizácia v skupinách výrobkov „Chlieb a Pečivo“ vzhľadom na rozšírenie produktov určených na predaj.
Termín:
31.12.2022
192 Zjednodušíme proces vykazovania pre včelárov
MPRV SR Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 285/2017 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev v legislatívnom procese Aktuálne je rozpracovaná novela vyhlášky, ktorá bude podľa informácií od MPRV SR predmetom MPK.
194 Upravíme vyhlášku o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových prípravkoch a o ochucovadlách v nadväznosti na vývoj požiadaviek trhu a nové zistenia MPRV SR Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 309/2015 Z. z. o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových prípravkoch a o ochucovadlách akceptované uznesením C.30. predložiť do legislatívneho procesu návrh novely vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 309/2015 Z. z. o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových prípravkoch a o ochucovadlách v nadväznosti na vývoj požiadaviek trhu a nové zistenia.
Termín:
31.12.2022
195 Zjednotíme evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov v obciach/mestách prostredníctvom jedného informačného systému MPRV SR Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov akceptované uznesením C. 26. v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom hospodárstva SR predložiť do legislatívneho procesu návrh novely zákona, ktorým sa:
- zjednotí evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov v obciach a mestách prostredníctvom jedného informačného systému, ktorý bude spravovať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Termín:
31.12.2023
196 Prenesieme kompetenciu evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov z obcí na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR MPRV SR Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov akceptované uznesením C. 26. v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom hospodárstva SR predložiť do legislatívneho procesu návrh novely zákona, ktorým sa:
- prenesie kompetencia evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov z obcí na ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Termín:
31.12.2023
197 Zavedieme definíciu vinohradov na terasách za účelom možnosti získania podpory
MPRV SR Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve akceptované uznesením C. 25. predložiť do legislatívneho procesu návrh novely zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov, ktorým sa:
- zavedie definícia vinohradu na terase za účelom možnosti získania podpory.
Termín:
31.12.2022
198 Umožníme samostatne hospodáriacim roľníkov elektronické vykonávanie zápisov do registra MPRV SR Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov akceptované uznesením C. 26. v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom hospodárstva SR predložiť do legislatívneho procesu návrh novely zákona, ktorým sa:
- zabezpečí vykonávanie zápisov do registra samostatne hospodáriacich roľníkov priamo zo strany samostatne hospodáriacich roľníkov.
Termín:
31.12.2023
202 Odstránime duplicity pri zasielaní dokumentov v rámci prepravy vinárskych produktov vo vzťahu k Štátnej veterinárnej a potravinovej správe a colnému úradu MPRV SR Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve akceptované uznesením C. 25. predložiť do legislatívneho procesu návrh novely zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov, ktorým sa:
- nájdu možnosti odstránenia duplicít pri zasielaní dokumentov v rámci prepravy vinárskych produktov vo vzťahu k Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR a Finančnej správe SR.
Termín:
31.12.2022
205 Vylúčime maloobchodné predajne potravín z povinnosti umiestniť osobitný kalibrovaný teplomer do každej chladničky a mrazničky na predajni/v sklade MPRV SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca
vššobecné požžiadavky na konšštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych
prevádzkarní a niektoré osobitné požžiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín
a na priame dodávanie malého množžstva potravín
v legislatívnom procese Opatrenie je aktuálne predmetom riešenia v rámci pracovnej skupiny, ktorej členmi sú ÚNMS SR, MPRV SR a MZ SR, pričom výsledkom bude vypustenie danej povinnosti z výnosu.
206 Zjednodušíme skladovacie podmienky pri exporte a umiestňovaní mäsových výrobkov na domácom trhu MPRV SR Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 83/2016 Z. z. o mäsových výrobkoch akceptované uznesením C. 27. predložiť do legislatívneho procesu návrh novely vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 83/2016 Z. z. o mäsových výrobkoch, ktorým sa upravia príslušné ustanovenia týkajúce sa:
- skladovacích podmienok pri exporte a umiestňovaní mäsových výrobkov na domácom trhu.
Termín:
30.6.2022
209 Znížime pokuty v zákone o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami MPRV SR Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami akceptované uznesením C. 32. vytvoriť pracovnú skupinu na prípravu návrhu novely zákona č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s cieľom zníženia nadbytočnej administratívnej záťaže, ktorou sa okrem iného
- upraví nastavenie pokút.
Termín:
30.6.2022
210 Odstránime neprimeranú podmienku v obchode s potravinami vypustením zákazu predaja pod nákupnú cenu MPRV SR Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami akceptované uznesením C. 32. vytvoriť pracovnú skupinu na prípravu návrhu novely zákona č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s cieľom zníženia nadbytočnej administratívnej záťaže, ktorou sa okrem iného
- prehodnotí odstránenie neprimeranej podmienky v obchode s potravinami vypustením zákazu predaja pod nákupnú cenu.
Termín:
30.6.2022
211 Odstránime neprimeranú podmienku v obchode s potravinami vypustením zákazu nákupu za nižšiu cenu, ako sú ekonomicky oprávnené náklady dodávateľa MPRV SR Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
splnené Zákon č. 219/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z., účinný odo dňa 15.06.2021:
Ustanovenie § 3 ods. 5 písm. m) zákona, podľa ktorého je „neprimeranou podmienkou aj kúpa potraviny odberateľom za nižšiu kúpnu cenu, ako sú ekonomicky oprávnené náklady dodávateľa", bolo zo zákona vypustené.
212 Spresníme ustanovenie týkajúce sa lehoty možnosti predaja porciovaných trvanlivých syrov MPRV SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 28167/2007-OL,  ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín akceptované uznesením C.31. aktualizovať usmernenie na webovom sídle  Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorým sa spresní ustanovenie týkajúce sa lehoty možnosti predaja porciovaných trvanlivých syrov.
Termín:
31.12.2022
213 Upravíme nahlasovacie povinnosti včelárov pri kočovaní tak, aby nemuseli predvídať konkrétne dátumy kvitnutia medonosných rastlín MPRV SR Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 285/2017 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev v legislatívnom procese Aktuálne je rozpracovaná novela vyhlášky, ktorá bude podľa informácií od MPRV SR predmetom MPK.
215 Zavedieme príručky, ktorými upravíme hygienické požiadavky pri predaji z dvora MPRV SR Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách akceptované uznesením C. 28. zabezpečiť prípravu príručiek, ktoré budú upravovať hygienické požiadavky pri tzv. predaji z dvora.
Termín:
31.12.2022
218 Znížime administratívnu záťaž zamestnávateľov zamestnancov v podobe zavedenia elektronizácie záznamu o oboznámení zamestnanca v oblasti BOZP MPSVR SR Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci bez potreby legislatívnej zmeny Usmernenie na Národný inšpektorát práce ohľadne postupu bude vydané v mesiaci november 2021.
221 Uľahčíme poskytovanie sezónnej práce najmä v prípade odvetví ako sú cestovný ruch a poľnohospodárstvo MPSVR SR Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce splnené Zákon č. 76/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, účinný odo dňa 01.03.2021:
§ 226 ods. 2 zákona:
 „Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná. V dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy.“

Novela zákona spočíva v odstránení poslednej vety, ktorú obsahoval § 226 ods. 2 zákona:
,,Písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.“ Novelou daného ustanovenia bola zavedená flexibilita pri uzatváraní dohôd, ktoré môžu byť uzatvorené aj v deň začatia výkonu práce.        
222 Zrušíme záväznosť kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnávateľov MPSVR SR Zákon č. 2/1991 Z. z. o kolektívnom vyjednávaní splnené Zákon č. 76/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, účinný odo dňa 01.03.2021:
Novelou zákona bolo ustanovenie § 7 a § 7a vrátane nadpisu nad § 7, § 9a vrátane nadpisu a § 9b, zo zákona o kolektívnom vyjednávaní, vypustené. Ide o vypustenie všetkých ustanovení vo vzťahu k reprezentatívnej kolektívnej zmluve a vo vzťahu k postupu pri overovaní splnenia podmienok reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a zverejnenia oznámenia o jej uzatvorení.
226 Zrušíme tlačivo „potvrdenie o rozsahu odpracovaných hodín" vo vzťahu k dohodárom evidovaným na úrade práce MPSVR SR Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti bez potreby legislatívnej zmeny Plnené usmernením do 30.9.2021.
228 Zjednodušíme predkladanie dokladov preukazujúcich náhradné plnenie zamestnávateľa za neplnenie povinnosti zamestnávania zdravotne postihnutých občanov MPSVR SR Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v legislatívnom procese Stav legislatívneho procesu: Príprava vecného zámeru.
§ 63 ods. 5
229 Znížime požiadavky na odbornú prax autorizovaného bezpečnostného technika z 3 rokov v predchádzajúcich 7 rokoch, na min. 1 rok v predchádzajúcich 3 rokoch MPSVR SR Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v legislatívnom procese Stav legislatívneho procesu: Príprava VPK. Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR je december 2021.
Príloha č.2a
230 Znížime frekvenciu oboznamovania zamestnanca s predpismi BOZP z 2 rokov na 3 roky MPSVR SR Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v legislatívnom procese Bude zapracované v aktuálne pripravovanom návrhu novely zákona č. 124/2006 Z. z., predloženie na rokovanie vlády - december 2021.
§ 7 ods. 5
245 Zrušíme pracovnú zdravotnú službu pre jednoosobové
s. r. o., v ktorých je jediným zamestnancom konateľ
MZ SR Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia akceptované § znením Čl. X zákon č. 355/2007 Z. z.: § 30 ods. 8.
260 Upravíme súčasný model výpočtu mzdových príplatkov za prácu v noci a cez víkend MPSVR SR Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce splnené Zákon č. 294/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, účinný odo dňa 01.01.2021:
§ 120 ods. 4 zákona: „Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok je súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy. Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku podľa prvej vety."

Novelou Zákonníka práce dochádza k zmene pri určovaní výšky mzdových zvýhodnení (príplatkov), ktoré sú naviazané na minimálnu mzdu. Od roku 2021 sa už
nebude výška príplatkov určovať percentuálnou výškou z minimálnej hodinovej mzdy, ale bude sa určovať pevnou sumou, ktorá bude vychádzať zo sumy minimálnej mzdy schválenej pre rok 2021.
263 Zabezpečíme zamestnávateľovi sprístupnenie informácií týkajúcich sa PN zamestnanca v elektronickej podobe zo strany Sociálnej poisťovne MPSVR SR Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení splnené Zákon č. 372/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, účinný odo dňa 01.01.2021:
§ 226 ods. 7 zákona:
„Sociálna poisťovňa je povinná v elektronickej podobe sprístupniť zamestnávateľovi informácie o jeho zamestnancovi, ktoré spracúva vo svojom informačnom systéme a sú nevyhnutné na určenie obdobia, počas ktorého zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti z dôvodu, že zamestnanec bol uznaný za dočasne práceneschopného alebo z dôvodu podľa § 140 ods. 1 bez súhlasu dotknutej osoby.“

Ustanovenie § 226 ods. 7 bolo novelou doplnené do zákona o sociálnom poistení. Týmto spôsobom budú zamestnávateľovi sprístupnené informácie týkajúce sa jeho zamestnancov vo vzťahu k Sociálnej poisťovni. Zamestnávateľ si vie zistiť/overiť čerpanie PN, OČR... zamestnancom a splniť si načas aj svoje oznamovacie a vykazovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni.
266 Stanovíme jasné pravidlá pre reprezentatívnosť zástupcov odborovej organizácie MPSVR SR Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce splnené Zákon č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, účinný odo dňa 01.03.2021:
§ 230 ods. 2 zákona:
„Zamestnávateľ je povinný umožniť pôsobenie odborovej organizácie na pracovisku, ak medzi zamestnancami v pracovnom pomere sú členovia tejto odborovej organizácie.“

Novelou Zákonníka práce bol upravený § 230 ods. 2 a doplnený úplne nový § 230a upravujúci samotný spor o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa. Pôsobnosť odborovej organizácie na pracovisku je upravená tak,
aby zamestnancov zastupovali (ako odborový orgán) iba osoby, ktoré majú  vzťah k zamestnávateľovi, čiže sú u neho zamestnané v pracovnom pomere. To znamená, že podmienkou pôsobenia odborovej organizácie u zamestnávateľa je, aby všetci členovia odborového orgánu boli v pracovnom pomere so zamestnávateľom.
269 Umožníme žiakom a študentom brigádovať počas posledných školských prázdnin pri ukončení školskej dochádzky MPSVR SR Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce splnené Zákon č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, účinný odo dňa 01.03.2021:
§ 227 ods. 1 zákona: „Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku.
 Za fyzickú osobu, ktorá má štatút žiaka strednej školy, sa na účely prvej vety považuje aj fyzická osoba v čase od riadneho ukončenia štúdia na strednej škole do 31. októbra toho istého kalendárneho roka. Za fyzickú osobu, ktorá má štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia, sa na účely prvej vety považuje aj fyzická osoba v čase od riadneho ukončenia štúdia v dennej forme vysokoškolského štúdia prvého stupňa do 31. októbra toho istého kalendárneho roka. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.“

Z vyššie uvedeného zvýrazneného novelizovaného ustanovenia § 227 ods. 1 Zákonníka práce bolo priamo ustanovené, že žiak strednej školy a študent dennej formy vysokoškolského štúdia prvého stupňa, po ukončení  školskej dochádzky, môže „brigádovať“ až do konca októbra toho istého kalendárneho roka (najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku).
270 Rozšírime definíciu domáckej práce o inštitúty typické pre home-office MPSVR SR Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce splnené Zákon č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, účinný odo dňa 01.03.2021:
§ 52 zákona:
„Domácka práca a telepráca"

Novela Zákonníka práce rozšírila definíciu domáckej práce -
 pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve, a to doma alebo na inom dohodnutom mieste. Ide o prácu vykonávanú z domu s pravidelnou a trvalou povahou. Ako miesto výkonu tejto práce je v pracovnej zmluve uvedená vlastná domácnosť (bydlisko) zamestnanca alebo akékoľvek iné dohodnuté miesto (tým sa má na mysli miesto iné než pracovisko zamestnávateľa). Takto nastavená definícia domácej práce pokrýva vo svojej podstate home-office. 
271 Odstránime potrebu existencie objektívnych prevádzkových dôvodov pri dočasnom prideľovaní zamestnancov medzi zamestnávateľmi (dcérskymi a materskými spoločnosťami) MPSVR SR Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce splnené Zákon č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, účinný odo dňa 01.03.2021:
§ 58a ods. 1 zákona: „Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania sa môžu s užívateľským zamestnávateľom dohodnúť o dočasnom pridelení zamestnanca v pracovnom pomere na výkon práce. Zamestnávateľ môže s užívateľským zamestnávateľom dohodnúť dočasné pridelenie zamestnanca v pracovnom pomere iba v prípade, ak sú u zamestnávateľa objektívne prevádzkové dôvody, a to najskôr po troch mesiacoch odo dňa vzniku pracovného pomeru.
Pri dočasnom pridelení zamestnanca v pracovnom pomere medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou dohodnutom bezodplatne sa ustanovenie druhej vety neuplatní; tým nie je dotknutá náhrada nákladov preukázateľne vynaložených na pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a na podmienky zamestnávania zamestnanca."   

Novelou Zákonníka práce bola k ustanoveniu § 58a ods. 1 pripojená veta, ktorá práve odstraňuje existenciu objektívnych prevádzkových dôvodov v prípade, ak sa jedná o dočasné prideľovanie zamestnancov medzi materskou a dcérskou spoločnosťou.
283 Skrátime lehotu fiktívneho doručovania výpovede v prípade nenastúpenia do zamestnania MPSVR SR Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách
v legislatívnom procese Stav legislatívneho procesu: predložené na rokovanie vlády.
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26454/2

V
§ 38 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnávateľ nesmie určiť pre zásielku odbernú lehotu kratšiu ako desať dní.“.
285 Zavedieme možnosť doručovania zápočtového listu aj elektronicky so súhlasom zamestnanca MPSVR SR Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v legislatívnom procese Stav legislatívneho procesu: predložené na rokovanie vlády. Rezortné číslo: 24242/2021-M_OPVA
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26454/2
§ 38a
288 Zjednodušíme možnosť podania elektronickej žiadosti o formulár A1, ktorým sa potvrdzuje, že zamestnanec podlieha iba slovenským právnym predpisom v oblasti sociálneho poistenia MPSVR SR Zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb
Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o  koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
bez potreby legislatívnej zmeny Pripravuje sa efektívnejší spôsob podávania žiadosti formou nových online služieb (v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov) – najneskôr od 12.12.2023. Sociálna poisťovňa v snahe o zefektívnenie činností spojených s vystavovaním formulárov A1 pripravuje projekt automatizovaného posudzovania žiadostí, podaných elektronicky a následného vystavenia formulárov A1, ako aj ich odoslania žiadateľom, a to prostredníctvom vývoja vlastného APV (aplikačné programové vybavenie).
289 Zrušíme praktickú časť v rozsahu 10 hodín vyžadovanú v rámci vzdelávania viazačov bremien MPSVR SR Vyhláška MPSVR č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti v legislatívnom procese Návrh do Plánu legislatívnych úloh na rok 2022.
Príloha č. 2, bod 03.4
290 Zrušíme povinnosť dodržiavať predpísanú frekvenciu čistenia okien na pracoviskách MZ SR Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko akceptované uznesením C.46. predložiť do legislatívneho procesu novelu nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko s cieľom vyňatia ustanovení upravujúcich čistenie okien vyplývajúcich z prílohy č. 3.
Termín:
30.6.2022
308 Rozšírime výnimku z nelegálneho zamestnávania v prípade možnosti výpomoci príbuzných aj pre firmy s viacerými spoločníkmi MPSVR SR Zákon č. 82/2005 o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v legislatívnom procese Rozšírenie výnimky pre 2-osobové s.r.o., ktoré sú v príbuzenskom vzťahu (manželia, súrodenci, rodičia-deti). Bude zapracované v aktuálne pripravovanom návrhu novely zákona č. 82/2005 Z. z., predloženie na rokovanie vlády SR - december 2021.
§ 2a ods. 1 a ods. 2
310 Zabezpečíme možnosť zamestnávania cudzincov z tretích krajín aj v prípade, ak víza a pracovné povolenia úrady neobnovia v zákonnej lehote MPSVR SR Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti akceptované uznesením C.47. predložiť na rokovanie vlády novelu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa umožní štátnym príslušníkom tretích krajín pokračovať vo výkone zamestnania aj časť obdobia počas rozhodovania o obnove prechodného pobytu na účel zamestnania.
Termín:
30.6.2022
312 Zavedieme definíciu študenta do Zákonníka práce MPSVR SR Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce splnené Zákon č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, účinný odo dňa 01.03.2021:                                 
§ 227 ods. 1 zákona: „Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku.
Za fyzickú osobu, ktorá má štatút žiaka strednej školy, sa na účely prvej vety považuje aj fyzická osoba v čase od riadneho ukončenia štúdia na strednej škole do 31. októbra toho istého kalendárneho roka. Za fyzickú osobu, ktorá má štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia, sa na účely prvej vety považuje aj fyzická osoba v čase od riadneho ukončenia štúdia v dennej forme vysokoškolského štúdia prvého stupňa do 31. októbra toho istého kalendárneho roka. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.“

S odkazom na podnet č. 269 novela Zákonníka práce ustanovuje, že zamestnávateľ môže uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov
s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. To znamená, že za študenta sa bude považovať iba ten študent, ktorý nedovŕšil 26 rokov. So študentmi, ktorí začali študovať neskôr už dohodu nemožno uzavrieť.
316 Umožníme uznávanie záverečného vyrovnania ziskov a strát (tzv. close-out netting) aj pri komoditných transakciách medzi obchodnými spoločnosťami MS SR Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii akceptované uznesením C.58. analyzovať možnosti účinkov insolvenčných konaní na záverečné vyrovnanie ziskov a strát pri komoditných transakciách.
Termín:
30.9.2022
319 Upravíme podmienky pre živnostenské podnikanie od 16 rokov MS SR Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník akceptované uznesením C.51. v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky analyzovať možnosti právnej úpravy, ktorá zjednoduší predpoklady pre podnikanie osôb starších ako 16 rokov.
Termín:
30.9.2022
321 Zrušíme povinné vedenie rezervného fondu v obchodných spoločnostiach MS SR Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník akceptované uznesením C.52. vypracovať analýzu potreby povinného vytvárania rezervného fondu v spoločnosti s ručením obmedzeným.
Termín:
30.9.2022
322 Zavedieme možnosť vydávať rozličné druhy akcií (zakladateľské a investorské) spoločnostiam s premenlivým základným imaním MS SR Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník akceptované uznesením C.53. v rámci rekodifikácie práva obchodných spoločností vypracovať analýzu vydávania viacerých druhov akcií v prípade akciových spoločností s premenlivým základným imaním.
Termín:
 31.3.2024
323 Upravíme konanie e-valných zhromaždení spoločností za účelom zvýšenia právnej istoty MS SR Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník akceptované uznesením C.54. v rámci rekodifikácie práva obchodných spoločností zabezpečiť možnosť fungovania obchodných spoločností virtuálne v čo najvyššej miere (napr. e-valné zhromaždenia).
Termín:
31.3.2024
325 Zavedieme možnosť registrovania práva požadovať nadobudnutie akcií (shootout) obdobne, ako je to v prípade práva požadovať prevod akcií (drag along) pri jednoduchej spoločnosti na akcie MS SR Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách
akceptované uznesením C.57. v rámci rekodifikácie práva obchodných spoločností zvážiť možnosť registrácie rôznych akcionárskych dohôd a ich účinkov voči tretím osobám.
Termín:
31.3.2024


327 Liberalizujeme test krízy a prehodnotíme ustanovenia o kríze spoločnosti a to konkretizáciou typov záväzkov, ktoré sa berú do úvahy MS SR Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník akceptované uznesením C.55. v rámci rekodifikácie práva obchodných spoločností prehodnotiť dôvodnosť súčasnej existencie viacerých opatrení súvisiacich s indikáciou hroziaceho úpadku obchodnej spoločnosti (kríza).
Termín:
31.3.2024
329 Zavedieme povinnosť pre Obchodný register do 5 pracovných dní opraviť alebo zosúladiť údaje, ktoré sú v ňom uvedené MS SR Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri splnené Zákon č. 530/2003 Z. z.: § 8 ods. 6.
Splnené novelou zákona č. 403/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/403/20211201), a to
doplnením § 8 odsekom 6, ktorý znie: „(6) Ak registrový súd vykonal zápis podľa odseku 1, avšak údaj nebol zapísaný v súlade s návrhom na zápis, na základe žiadosti navrhovateľa podanej predsedovi registrového súdu, registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zápis bezodkladne opraví; to neplatí, ak išlo o použitie aktuálnych hodnôt referenčných údajov. Žiadosť podľa prvej vety nemožno podať ak už došlo k inej zmene zapísaného údaja. Ustanovenie odseku 2 sa použije primerane.“
Účinnosť od 1. decembra 2021.
330 Upravíme moment nadobudnutia účinku prevodu väčšinového obchodného podielu MS SR Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník akceptované uznesením C.56. v rámci rekodifikácie práva obchodných spoločností prehodnotiť dôvodnosť súčasnej právnej úpravy rôzneho vnímania prevodu obchodného podielu.
Termín:
31.3.2024

331 Zjednodušíme ručenie zmenkami v prípade mzdových nákladov a to:
1. znížením počtu subjektov, ktoré musia zmenkami ručiť
2. skrátením času potrebného pre ručenie
MH SR Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 2.1. splnené Došlo k prijatiu usmernenia zo strany MH SR, pričom podnet bol čiastočne vyriešený.
Usmernenie: https://www.opvai.sk/aktuality/zabezpecenie_pohladavky_21/

MH SR vydalo podstatné zjednodušenie ručenia zmenkami v prípade mzdových nákladov, ktoré pozostáva v znížení počtu subjektov, ktoré musia zmenkami ručiť a súčasne v skrátení času potrebného pre ručenie.
332 Upravíme podmienky povinnosti zápisu RČ/IČO spoločníkov do Obchodného registra, a to oslobodením od poplatku za zápis zmeny a úpravou dátumu, dokedy je možné zmenu vykonať MS SR Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri splnené Zákon č. 403/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov  účinný od 1.12.2021.                                  
§ 15h
(1)   Ministerstvo ako správca informačného systému obchodného registra v spolupráci s registrovým súdom vykoná automatizované doplnenie aktuálnych hodnôt identifikačných údajov podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. októbra 2020 o osobách podľa § 15g ods. 10 a ich logické priradenie k tomu istému subjektu evidencie v referenčnom registri23aa) (ďalej len „automatizované doplnenie identifikačných údajov“).
(2)  Na automatizované doplnenie identifikačných údajov podľa odseku 1 do obchodného registra sa ustanovenia § 6 až 8 nepoužijú.
(3)  O automatizovanom doplnení identifikačných údajov zašle registrový súd zapísanej osobe bez zbytočného odkladu do elektronickej schránky podľa osobitného predpisu23ab) oznámenie o doplnení identifikačných údajov spolu s výpisom z obchodného registra. Ak registrový súd nezašle zapísanej osobe oznámenie podľa predchádzajúcej vety do 31. mája 2022, platí, že automatizované doplnenie identifikačných údajov nebolo možné vykonať.
§ 15i
(1)  Povinnosť podľa § 15g ods. 10 môže fyzická osoba oprávnená konať v mene zapísanej osoby splniť aj podaním samostatného návrhu na zápis, ktorým sa výlučne dopĺňajú identifikačné údaje o osobách podľa § 15g ods. 10.
(2)  Ak sa návrhom na zápis podľa odseku 1 nedopĺňajú len identifikačné údaje o osobách podľa § 15g ods. 10, registrový súd návrh na zápis odmietne. Ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) až f), ods. 3 písm. c) až e) a § 7 sa nepoužijú. Námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu nie sú prípustné.

                                                                                  
333 Zrušíme povinné získanie povolenia od inšpektorátu práce pri uzavretí zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu maloletých MŠVVŠ SR Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe v legislatívnom procese Na základe rokovania s MŠVVŠ SR bol podnet akceptovaný. Navrhuje sa v súčasnom znení § 34 ods. 6 zákona 440/2015 o športe vypustiť nižšie uvedené a ponechať len prvú vetu: Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu do dovŕšenia 15 rokov veku uzatvára so športovou organizáciou za športovca jeho zákonný zástupca. Pri uzavretí zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu športovcom do 15 rokov veku alebo športovcom starším ako 15 rokov veku pred skončením povinnej školskej dochádzky sa vyžaduje povolenie, ktoré vydáva príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Povolenie možno vydať, len ak vykonávanie športu neohrozí zdravie, bezpečnosť, ďalší vývoj alebo povinnú školskú dochádzku športovca. V povolení sa určia podmienky vykonávania športu. Príslušný inšpektorát práce odoberie povolenie, ak sa podmienky povolenia nedodržiavajú.
Návrh implementuje MŠVVŠ SR vlastnou legislatívou. Návrh bude predmetom MPK do konca kalendárneho roka 2021.
334 Rozšírime možnosti vypovedania zmluvy pre firmy zapojené do systému duálneho vzdelávania MŠVVŠ SR Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov splnené Zákon č. 209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, účinný odo dňa 01.09.2018 - 01.01.2019, 02.01.2019 - 31.08.2019, 01.09.2019 - súčasnosť (jedná sa pritom o tú istú verziu novely z toho istého dátumu):
§ 19 zákona:
(5) Zmluvný vzťah založený učebnou zmluvou sa skončí dňom, keď
e) žiak nastúpil na výkon trestu odňatia slobody alebo
f) žiak zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

(6) Učebnú zmluvu možno ukončiť aj písomnou výpoveďou z dôvodov podľa odseku 7 alebo odseku 8 s výpovednou dobou najmenej jeden mesiac.
(7) Zamestnávateľ môže vypovedať učebnú zmluvu, ak žiak
c) opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z učebnej zmluvy,
e) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

Novela zákona priniesla nové možnosti ukončenia zmluvného vzťahu založeného učebnou zmluvou (vyznačené v texte).
335 Zrušíme viazané živnosti na vykonávanie činnosti Predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P1 MV SR Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) akceptované § znením Čl. I. zákon č. 455/1991 Zb.: § 80 ak.
338 Zavedieme možnosť prenosu EČV na nové vozidlo, možnosť prenosu EČV pri prepise vozidla do iného okresu, ako aj možnosť uchovať si EČV po odhlásení vozidla z evidencie MV SR Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov splnené Zákon č. 128/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, účinný odo dňa 01.03.2022:
§ 116 ods. 9 zákona: Orgán Policajného zboru zaeviduje zmenu v evidencii vozidiel podľa odseku 1 a 2 a držiteľovi vozidla vydá osvedčenie o evidencii časť I a časť II, ak tomu nebránia zákonné dôvody.
§ 116 ods. 14 zákona:
Pri zmene držby vozidla sa ponechávajú tabuľky s evidenčným číslom na vozidle a to aj v tom prípade, ak má nový držiteľ adresu pobytu, sídla, prevádzkarne alebo organizačnej zložky v pôsobnosti iného orgánu Policajného zboru.
§ 116 ods. 17 zákona:
Pri zmene držby vozidla, odhlásení vozidla do cudziny, vyradení vozidla z evidencie alebo pri výmene tabuľky s evidenčným číslom si môže doterajší držiteľ vozidla ponechať tabuľky s evidenčným číslom; túto skutočnosť je povinný oznámiť orgánu Policajného zboru.
§ 116 ods. 18 zákona: Ak si pri zmene držby vozidla doterajší držiteľ vozidla ponechal tabuľky s evidenčným číslom a nový držiteľ vozidla je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, doterajší držiteľ vozidla je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť I a časť II; osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II sa neodovzdávajú, ak boli stratené alebo odcudzené. Orgán Policajného zboru pridelí vozidlu nové evidenčné číslo; to neplatí, ak nový držiteľ už mal ponechané tabuľky s evidenčným číslom z iného vozidla, ktoré žiada prideliť predmetnému vozidlu.
§ 116 ods. 19 zákona: Ak si pri zmene držby vozidla doterajší držiteľ vozidla ponechal tabuľky s evidenčným číslom a nový držiteľ vozidla nie je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, doterajší držiteľ vozidla je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť II. Orgán Policajného zboru pridelí vozidlu nové evidenčné číslo; to neplatí, ak nový držiteľ už mal ponechané tabuľky s evidenčným číslom z iného vozidla, ktoré žiada prideliť predmetnému vozidlu. Orgán Policajného zboru zasiela osvedčenie o evidencii časť I, časť II a podľa potreby aj tabuľku s evidenčným číslom na adresu určenú vlastníkom vozidla alebo držiteľom vozidla; pri ich prevzatí sa postupuje podľa § 116a ods. 6.

Novelizovaná právna úprava doplnila v § 116 odseky 14 – 19 za účelom úpravy možnosti prenosu EČV na nové vozidlo, aj pri prepise vozidla do nového okresu ako aj možnosť uchovať si EČV po odhlásení vozidla z evidencie.
339 Zavedieme povinnosť zasielať rozhodnutia o pokutách udelených právnickým osobám len elektronicky cez portál slovensko.sk MV SR Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke splnené Pred rokovaním bolo MV SR požiadané o zaslanie metodického usmernenia PZ SR, ktorým sa usmerňujú príslušníci PZ k využívaniu služby CESDaP. Povinnosť zasielať rozhodnutia o pokutách udelených PO elektronicky cez portál slovensko.sk by mala fungovať od 1.12.2019, nedodržiavala sa však vo všetkých prípadoch, preto zo strany Prezídia PZ malo byť vydané metodické usmernenie. Orgány Policajného zboru boli následne usmernené k využívaniu tejto služby a teda k doručovaniu dokumentov, ktorým sa realizuje výkon verejnej moci, do elektronickej schránky (ak je táto aktivovaná na doručovanie).
340 Zavedieme nové jednorazové evidenčné značky zhotovené z tvrdého papiera za účelom prevozu vozidla zákazníkom od predajcu na registráciu MV SR Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke akceptované uznesením C. 49. predložiť na rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa zavedú jednorazové tabuľky s evidenčným číslom vozidla vyhotovené z tvrdého papiera podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom prevozu vozidla od predajcu v Slovenskej republike na registráciu vozidla v Slovenskej republike.
Termín:
31.12.2022
341 Stanovíme hornú hranicu poplatkov za licencie na vývoz a dovoz výrobkov obranného priemyslu MH SR Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch akceptované § znením Čl. II zákon NRSR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
V sadzobníku správnych poplatkov časť VIII sa mení položka 154.
343 Zjednodušíme povinnosť hlásenia pobytu zahraničných hostí MV SR Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov akceptované uznesením C. 50. zjednodušiť hlásenie pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky pre ubytovacie zariadenia zavedením nového informačného systému evidencie cudzincov.
Termín:
31.12.2024
344 Predĺžime oprávnenie živnostenského úradu na zrušenie živnosti v prípade jej nevykonávania dlhšiu dobu z 2 na 4 roky od jej založenia MV SR Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) akceptované § znením Č. I zákon č. 455/1991 Zb.: § 58  ods. 2 písm.  b).
351 Znížime rozlišovanie počtu rokov praxe v odbore a príbuznom odbore MV SR Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) splnené Zákon č. 261/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, účinný odo dňa 01.08.2021:
§ 22 ods. 1 zákona: Doklady o odbornej spôsobilosti uvedené v § 21 sa pre potreby tohto zákona nahrádzajú
a) výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej
najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
b) vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej
najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
c) dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej
 najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
d) diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej
 najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
e) osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu alebo
f) dokladom o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako
štyri roky.                                                        
Novela živnostenského zákona upravuje preukázanie odbornej spôsobilosti náhradným spôsobom pre remeselné živnosti.
Dochádza z zníženiu rokov praxe (cca o polovicu) pri praxi v príbuznom odbore tak ako je zvýraznené vyššie.
353 Zjednodušíme požiadavky na prevádzkovanie pohostinskej činnosti MZ SR Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) splnené Novela živnostenského zákona (schválená vládou SR 16.12.2020 – uznesenie vlády SR č. 776/2020) upravuje preukázanie odbornej spôsobilosti náhradným spôsobom (§ 22 živnostenského zákona) pre remeselné živnosti. Dochádza k zníženiu rokov praxe (cca o polovicu) pri praxi v príbuznom odbore.
Pri prevádzkovaní pohostinskej činnosti je podnikateľ povinný dodržiavať povinnosti a podmienky z osobitných predpisov, ktoré nie sú v pôsobnosti MV SR. Medzi takéto právne normy napr. patrí zákon č. 355/ 2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dávame do pozornosti, že pri prevádzkovaní pohostinskej činnosti  je žiadúce vyžadovať plnenie povinnosti a podmienok vyplývajúcich z osobitných predpisov, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia a bezpečnosti osôb.
355 Liberalizujeme podmienky vzdelania a praxe na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva MV SR Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (zákon o súkromnej bezpečnosti) akceptované § znením Čl. IX zákon č. 473/2005 Z. z.:  § 17 ods. 2 písm. c).
357 Skrátime lehotu na uchovávanie evidencie pre prevádzkovateľa odbornej prípravy a poradenstva v oblasti súkromnej bezpečnosti z 5 na 3 roky MV SR Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (zákon o súkromnej bezpečnosti) akceptované uznesením C. 48. predložiť na rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa skráti lehota na uchovávanie evidencie prevádzkovateľa odbornej prípravy a poradenstva v oblasti súkromnej bezpečnosti podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov z 5 na 3 roky.
Termín:
31.12.2022
362 Zrušíme pokutu Živnostenského úradu za neuvedenie registra a čísla zápisu na faktúre MV SR Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) splnené Výsledkom rokovania s MV SR v procese MPK bolo zabezpečenie metodického usmernenia ŽÚ.
364 Zrušíme povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok a ponecháme hygienické pravidlá len v medziach úpravy HACCP MZ SR Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia akceptované uznesením C.39. predložiť na rokovanie vlády návrh novely zákona, ktorým sa zruší povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok pre prevádzky verejného stravovania, nakoľko tie povinne vypracúvajú HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov).
Termín:
30.5.2022
365 Rozšírime súčasné výnimky zo zmrazovania potravín na celú zeleninu a ovocie celkovo MZ SR Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania akceptované uznesením C.40. predložiť do legislatívneho procesu návrh novely vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení neskorších predpisov, ktorou sa:
- rozšíri výnimka na zmrazovanie potravín v § 9 ods. 2 aj na celú zeleninu a celé ako aj nakrájané ovocie,
Termín:
30.6.2022
366 Zabezpečíme zavedenie jednoznačných požiadaviek a postupov týkajúcich sa počiatočnej dojčenskej výživy a následnej dojčenskej výživy prostredníctvom priameho odkazu na právo EÚ MZ SR Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky akceptované uznesením C.36. predložiť do legislatívneho procesu návrh novely výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky, ktorým sa zabezpečí zavedenie jednoznačných požiadaviek a postupov týkajúcich sa počiatočnej dojčenskej výživy a následnej dojčenskej výživy.
Termín:
31.12.2022
369 Zrušíme povinnosť zamestnávateľov vydávať interný predpis týkajúci sa pracovného postupu počas horúcich/studených dní MZ SR Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia akceptované uznesením C.37. predložiť na rokovanie vlády návrh novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa:
- zruší povinnosť zamestnávateľov v § 37 ods. 4 zákona upraviť vnútorným predpisom zabezpečovanie opatrení pri nadmernej záťaži teplom a chladom pri práci z dôvodu tepelnej záťaže z technológie.
Termín:
31.12.2022
374 Zrušíme povinnosť mať v gastroprevádzkach zvlášť toaletu pre zamestnancov a pre zákazníkov alternatívne navýšime počet miest na sedenie/počet zamestnancov na zmene, ku ktorým postačuje jeden záchod spoločný pre mužov aj ženy MZ SR Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR
č. 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
akceptované uznesením C.40. predložiť do legislatívneho procesu návrh novely vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení neskorších predpisov, ktorou sa:
- navýši počet miest na sedenie, ako aj počet zamestnancov na zmene, ku ktorým postačuje jeden záchod spoločný pre mužov aj ženy.
Termín:
30.6.2022
375 Liberalizujeme hygienické požiadavky v gastroprevádzkach a to stanovením nižšieho počtu umývadiel MZ SR Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR
č. 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
akceptované uznesením C.44. vypracovať metodické usmernenie, ktorým sa zjednotia hygienické požiadavky, ktoré sa týkajú počtu umývadiel v gastroprevádzkach pre všetky regióny Slovenskej republiky.
Termín:
31.12.2022
376 Upresníme parametre pre zaradenie zamestnanca do 2. kategórie rizika, aby do týchto PZS nezaraďovali tie, ktoré patria do 1. kategórie, na ktorú sa neviaže toľko povinností, okrem iného aj pravidelné posudzovanie zdravotného rizika MZ SR Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia akceptované uznesením C. 42. predložiť do legislatívneho procesu návrh novely vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov, ktorou sa spresnia kritériá pre zaradenie zamestnanca do 1. a 2. kategórie rizika tak, aby došlo k zúženiu 2. kategórie zamestnancov.
Termín:
31.12.2022
379 Umožníme elektronické vyhotovenie záznamu o posúdení rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia MZ SR Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia akceptované uznesením C.43. predložiť na rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa umožní elektronické vyhotovenie záznamu o posúdení rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia.
Termín:
31.12.2023
381 Zrušíme povinnosť podávať žiadosť na odstránenie azbestu pred začiatkom výkonu práce a nahradíme ju oznamovacou povinnosťou MZ SR Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia akceptované uznesením C.37. predložiť na rokovanie vlády návrh novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa:
- zruší povinnosť podávať žiadosť na odstránenie azbestu pred začiatkom výkonu práce a nahradí sa oznamovacou povinnosťou,
- stanovia náležitosti oznámenia o odstraňovaní azbestu.
Termín:
31.12.2022
385 Zabezpečíme predvídateľnosť pri predkladaní dokumentov a príloh vyžadovaných RÚVZ za účelom zvýšenia právnej istoty podnikateľov MZ SR Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia akceptované uznesením C.38. vypracovať usmernenie, ktorým sa zverejní zoznam odporúčaných dokumentov a príloh vyžadovaných od podnikateľa za účelom uvedenia priestorov do prevádzky.
Termín:
31.12.2022
386 Odstránime goldplating liberalizáciou povinnosti mať sklad organického odpadu pre malé prevádzky MZ SR Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR
č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
akceptované uznesením C.41. vypracovať metodické usmernenie, ktorým sa umožní v prípade malých prevádzok nahradiť povinnosť skladu organického odpadu iným určeným zariadením.
Termín:
31.12.2022
388 Aktualizujeme postup posudzovania fyzickej záťaže pri práci s cieľom vyňatia pracovných pozícií s nízkou fyzickou záťažou z povinností určenia neprijateľných pracovných polôh MZ SR Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 542/2007 Z. z. podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci akceptované uznesením C.45. predložiť do legislatívneho procesu návrh novely vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci s cieľom aktualizácie postupu posudzovania fyzickej záťaže pri práci.
Termín:
31.12.2022
393 Zrovnoprávnime podmienky predaja pre slovenských predajcov respirátorov so zahraničnými distribútormi MZ SR Zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony splnené Zákon č. 133/2021 Z. z., ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva, účinný odo dňa 13.04.2021:
Novela zákona zrušila ustanovenie § 4 zákona:
 ,,Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 188/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú zdravotné dôvody pre výnimku z obmedzenia distribúcie osobných ochranných prostriedkov a podrobnosti o preukazovaní týchto zdravotných dôvodov.“ Na základe novely zákona teda bol zrušený zákaz predaja respirátorov iba zdravotníckym pracovníkom.
394 Zavedieme možnosť predaja bezdymových výrobkov online MZ SR Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov akceptované § znením Čl. VI zákon č. 377/2004 Z. z.: § 2, § 6.
395 Zrušíme vyhradené nákupné časy pre seniorov v malých prevádzkach s výmerou predajnej plochy do 30 m2 MZ SR Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí splnené Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, ktorá nadobudla účinnosť 10.05.2021, bolo ustanovenie § 2 ods. 1 písm. g) zrušené. Išlo o opatrenie, v zmysle ktorého počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov. Takisto § 3 vyhlášky, v zmysle ktorého  sa prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov, bol zrušený.
397 Zrýchlime realizáciu líniových vodných stavieb aplikáciou obdobnej úpravy, aká je ustanovená v zákone o energetike a spružnením vydávania rozhodnutí MŽP SR Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách splnené Zákon z 25.11.2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.                                                                                                                                                                  
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra  2021 okrem čl. I bodov 1 až 13, 15 až 19, 21 až 87, 89 až 112, 114 a 115, čl. II bodov 1 až 25 a 27 až 29 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022 a čl. I bodov 14, 20, 88 a 113, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.
400 Zabezpečíme vydávanie preukazu o odbornej spôsobilosti geológov na dobu neurčitú MŽP SR Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v legislatívnom procese Prebieha vyhodnotenie MPK (LP/2021/2).
402 Odstránime duplicity hlásení veľkých a stredných zdrojov znečisťovania
MŽP SR tak, aby boli predmetom len jedného zákona a teda jedného postupu (dnes ide o trojitú úpravu – zákon o ovzduší, zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o ŽP a zákon o živnotnom prostredí) v súlade s princípom „1x a dosť“
MŽP SR Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší akceptované uznesením C. 35.  predložiť na rokovanie vlády návrh zákona o ochrane ovzdušia, ktorým sa:
- odstráni duplicita hlásení veľkých a stredných zdrojov znečisťovania.
Termín:
 31.12.2022
403 Zrušíme povinnosť oznamovať plánovaný termín oprávnenej technickej činnosti MŽP SR Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší akceptované uznesením C. 35.  predložiť na rokovanie vlády návrh zákona o ochrane ovzdušia, ktorým sa:
- zruší povinnosť oznamovať plánovaný termín oprávnenej technickej činnosti.
Termín:
 31.12.2022
404 Zrušíme povinnosť prevádzkovateľa predkladať doklad o výsledku diskontinuálnej oprávnenej technickej činnosti MŽP SR Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší akceptované uznesením C. 35.  predložiť na rokovanie vlády návrh zákona o ochrane ovzdušia, ktorým sa:
- nahradí povinnosť prevádzkovateľa predkladať doklad o výsledku diskontinuálnej oprávnenej technickej činnosti tým, že prevádzkovateľ len oznámi, že meranie bolo vykonané.
Termín:
 31.12.2022
409 Znížime zaťaženie podnikateľov spojené so získavaním súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v prípade odovzdávania odpadov vhodných na využitie v domácnosti MŽP SR Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch akceptované uznesením C. 34. predložiť na rokovanie vlády návrh novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa zníži finančné zaťaženie podnikateľov spojené so získavaním súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v prípade odovzdávania odpadov vhodných na využitie v domácnosti.
Termín:
31.12.2022
411 Zrušíme ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a zjednotíme evidenciu odpadov MŽP SR Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v legislatívnom procese Vyhláška sa práve dokončuje, v novembri 2021 by mal byť spustený proces IPK.

Papierové ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním by mala od 01.01.2027 nahradiť EEO - elektronická evidencia odpadu, tzn. že držiteľ odpadu si bude viesť evidenciu a následne mu jeho systém vyhotoví report, ktorý sa bude expedovať do ISOHu. Vedenie evidencie o nakladaní s odpadmi bude povinnosťou pre všetky subjekty, ale povinnosť podať EEO bude len pre tých, ktorí vyprodukujú viac ako 1 t ostatného odpadu, 50 kg nebezpečného odpadu alebo ak budú tvorcom odpadu z prílohy č. 3 vyhlášky č. 366/2015 Z. z.
419 Zrušíme platenie poplatku pri recyklácii odpadového oleja SŠHR SR Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov splnené Zákon č. 387/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z., účinný odo dňa 01.01.2021:
Príloha č. 1 zákona obsahovala v zozname položku č. 26
 „Vykurovacie oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie s obsahom síry presahujúcim 1 % hmotnosti", pod číslom 2710 1964. Novelou zákona bola daná položka zo zoznamu ropných výrobkov a ropných polotovarov odstránená a tým pádom bola odstránená aj povinnosť platiť poplatok pri recyklácii danej položky.                                                                                                                   
420  Znížime počet respondentov pre mesačné podávanie hlásení INTRASTAT ŠÚ SR Vyhláška
Štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z.,
ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní
na roky 2021 až 2023 v znení vyhlášky č. 393/2021 Z. z.
splnené Stav legislatívneho procesu: novela príslušnej vyhlášky bola publikovaná v Zbierke zákonov SR pod č. 393/2021 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2022. Zníženie počtu respondentov pre mesačné podávanie hlásení INTRASTAT je výsledkom viacročného úsilia ŠÚ SR, ktorý je gestorom implementácie tohto opatrenia.
421 Znížime administratívnu záťaž nebankových finančných inštitúcií zrušením niektorých štatistických výkazov a znížením počtu respondentov ŠÚ SR Vyhláška
Štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z.,
ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní
na roky 2021 až 2023
splnené Vyhláška ŠÚ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ŠÚ SR č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023, bola publikovaná v Zbierke zákonov SR 27. októbra 2021 pod č. 393/2021 Z. z. Účinné k 1.1.2022.
422 Zabezpečíme technické odstránenie chybových hlásení v Ročnom závodnom výkaze produkčných odvetví ŠÚ SR Vyhláška ŠÚ SR č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní
na roky 2021 až 2023
splnené Formulár ŠÚ SR „Ročný závodný výkaz produkčných odvetví" obsahuje vysvetľujúci text ohľadom chybových hlásení. Účinné k 16.02.2021.
424 Zjednodušíme metodiku vypĺňania štatistického vykazovania ŠÚ SR Vyhláška ŠÚ SR č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní
na roky 2021 až 2023
splnené ŠÚ SR aktualizoval „Pracovný postup pre vypĺňanie elektronického formulára“ zverejnený na webstránke v časti  Zber údajov/Elektronický zber údajov. Účinné k 16.02.2021.
425 Zverejníme „náhodný" kľúč výberu spravodajských jednotiek ŠÚ SR Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike splnené ŠÚ SR uverejnil Informácie o spôsobe tvorby súborov spravodajských jednotiek pre štatistické zisťovania realizované výberovým spôsobom na webstránke v časti Metaúdaje/Program štátnych štatistických zisťovaní. Účinné k 10/2020.
426 Znížime frekvenciu štatistického vykazovania a zrušíme niektoré štvrťročné zisťovania - konkrétne znížime 374 ukazovateľov trvalo, pri 870 ukazovateľoch znížime frekvenciu výkazníctva z 1 na 3 roky ŠÚ SR Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike splnené ŠÚ SR v súlade s dohodnutou optimalizáciou výkazníctva schválilo zmeny v informačných systémoch, ktorými by sa malo výkazníctvo zjednodušiť.
Krátkodobý horizont:
1. v ročných výkazoch za referenčné obdobie 2020 (zber údajov v roku 2021) príde k zrušeniu 374 ukazovateľov, v tom:
- ročný výkaz produkčných odvetví (veľké podniky, cca. 9 300) –  151; (13,8% podiel z celkového počtu ukazovateľov)
- ročný výkaz produkčných odvetví (malé podniky, náhodný výber cca 15 200 ) – 48; (14,58 % podiel z celkového počtu ukazovateľov)
- ročné výkazy za finančný sektor (cca. 800 subjektov) – 165; (10,9 % podiel z celkového počtu ukazovateľov)
- ročný výkaz v potrubnej doprave (4 subjekty) – 10; (62,5 % podiel z celkového počtu ukazovateľov)
2. v ročných výkazoch za referenčné obdobie 2020 (zber údajov v roku 2021) pri 876 ukazovateľoch príde k zmene periodicity z ročnej na 3-ročnú, v tom:
- ročný výkaz produkčných odvetví (veľké podniky, cca. 9 300) – 316
- ročný výkaz produkčných odvetví (malé podniky, náhodný výber cca 15 200 ) – 58
- ročné výkazy za finančný sektor (cca. 800 subjektov) – 502
3. v ročných výkazoch za referenčné obdobie 2020 (zber údajov v roku 2021) sa pristúpi k personalizácii (predvyplneniu) 5 ukazovateľov týkajúcich sa  kapitálovej účasti podniku v zahraničí v ročných zisťovaniach produkčných odvetví aj finančného sektora (cca 24 500 subjektov)
- nad rámec plánovaných opatrení sa realizovala personalizácia (predvyplnenie) počiatočných stavov  11 ukazovateľov v M586 a M586b (cca 24 500 subjektov)
4. v mesačných výkazoch za referenčné obdobie 2021 rušíme 2 ukazovatele, v tom:
- mesačný výkaz vo vybraných trhových službách (cca. 5 800) – 1
- mesačný výkaz v obchode (cca. 4 700) – 1
čo predstavuje 16,6 % a 11 % podiel na celkovom počte zisťovaných ukazovateľov
Opatrenia navrhované v krátkodobom horizonte boli v jednotlivých štatistických formulároch zrealizované, dokonca aj nad rámec predpokladaných úprav (M586 a M586b). Pri jednotlivých opatreniach sme aktualizovali počty subjektov, ktorých sa opatrenia dotkli.

Dlhodobý horizont (1 - 2 rokov) + (1 - 3 rokov):
- analyzujeme možnosti zrušenia štvrťročného výkazu produkčných odvetví pre malé podniky (ide o populáciu náhodne vybraných   15 000 podnikov s počtom do 20 zamestnancov)
- do mesačného zisťovania cestovného ruchu pripravujeme pilotné automatizované preberanie údajov z rezervačných systémov  ubytovacích zariadení
- automatizované preberanie údajov z účtovných a iných informačných systémov podnikov s cieľom znížiť administratívnu záťaž spravodajských jednotiek.

V pripravovanej novele vyhlášky ktorou sa mení a dopĺňa PŠŠZ je už zapracované zrušenie štvrťročného výkazu produkčných odvetví v malých podnikoch (PROD13-04) od roku 2022.

Na ďalších dvoch návrhoch sa už práce v rámci príslušných projektov rozbehli.
Automatizované preberanie údajov z účtovných a iných informačných systémov podnikov s cieľom znížiť administratívnu záťaž spravodajských jednotiek sa rieši v rámci projektu „Jednotný informačný systém štatistických údajov“ a k 30.9.2021 bude vypracovaný detailný návrh riešenia (DNR).
427 Zrušíme podmienku časovo obmedzenej platnosti povinného overenia na 10 rokov pre prepravné sudy ÚNMS SR Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v legislatívnom procese Návrh opatrenia sa v súčasnosti realizuje v rámci novely vyhlášky ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole, pričom v 08/2021 je plánovaný začiatok legislatívneho procesu (PI/2021/152). Predmetom novely vyhlášky je okrem iného aj komplexné prehodnotenie zoznamu určených meradiel v SR a času platnosti ich overenia.
428 Spresníme kalibráciu ciachovaných teplomerov v chladničke a mrazničke tak, že jej lehotu si bude stanovovať len používateľ ÚNMS SR Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
v legislatívnom procese Stav legislatívneho procesu: materiál je v NR SR v I. čítaní, tlač 759 https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8470
429 Upravíme podmienky akreditácie v Slovenskej národnej akreditačnej službe tak, aby boli prijateľné aj pre menších podnikateľov ÚNMS SR Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov akceptované uznesením C.59. predložiť na rokovanie vlády návrh novely zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom bude okrem iného aj úprava podmienok akreditácie v Slovenskej národnej akreditačnej službe tak, aby boli prijateľné aj pre menších podnikateľov.
Termín:
28.02.2022
430 Spresníme povinnosti spojené s váhami v školských jedálňach v závislosti od účelu ich použitia - overenie meradla sa bude vzťahovať len na obmedzený počet váh ÚNMS SR Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov akceptované uznesením C.60. zabezpečiť vydanie usmernenia týkajúceho sa váh s neautomatickou činnosťou, ktoré sú určenými meradlami a používajú sa v zariadeniach spoločného stravovania.
Termín:
31.3.2022
431 Znížime frekvenciu povinného overovania určených meradiel ÚNMS SR Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 o meradlách a metrologickej kontrole
v legislatívnom procese Návrh opatrenia sa v súčasnosti realizuje v rámci novely vyhlášky ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole, pričom v 08/2021 je plánovaný začiatok legislatívneho procesu (PI/2021/152). Predmetom novely vyhlášky je okrem iného aj komplexné prehodnotenie zoznamu určených meradiel v SR a času platnosti ich overenia.
432 Predĺžime overenie platnosti elektromechanických elektromerov ÚNMS SR Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii v legislatívnom procese Stav legislatívneho procesu: materiál je v NR SR v I. čítaní, tlač 759 https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8470                    
Novelou sa zavádza inštitút štatistickej kontroly určených meradiel (elektromerov) na účely predĺženia času platnosti overenia na základe kladného výsledku tejto skúšky.
433 Znížime administratívnu záťaž žiadateľov o autorizáciu ÚNMS SR Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii v legislatívnom procese Stav legislatívneho procesu: materiál je v NR SR v I. čítaní, tlač 759 https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8470
434 Zrušíme niektoré požiadavky pri žiadosti o registráciu podľa zákona o metrológii ÚNMS SR Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii v legislatívnom procese Stav legislatívneho procesu: materiál je v NR SR v I. čítaní, tlač 759 https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8470
435 Zúžime rozsah informačných povinností pre autorizované osoby podľa zákona o metrológii ÚNMS SR Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii v legislatívnom procese Stav legislatívneho procesu: materiál je v NR SR v I. čítaní, tlač 759 https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8470
436 Zrušíme obmedzenia pri možnosti ukladania nižších blokových pokút podľa zákona o metrológii ÚNMS SR Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii v legislatívnom procese Stav legislatívneho procesu: materiál je v NR SR v I. čítaní, tlač 759 https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8470
437 Umožníme bezplatné poskytnutie pôvodných slovenských technických noriem alebo pôvodných technických normalizačných informácií ÚNMS SR Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii akceptované § znením Čl. XVI zákon č. 60/2018 Z. z.: § 15a ods. 2, § 14 ods. 7 – v oboch prípadoch sa tieto ods. dopĺňajú.
440 Odstránime obsolétne ustanovenia zo zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby ÚRSO Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
akceptované § znením Čl. XI zákon č. 309/2009 Z. z.: § 9 ods. 5 prvá veta.
441 Znížime byrokratickú záťaž pre správcov bytových domov v oblasti dodávky elektrickej energie do spoločných častí bytových domov ÚRSO Vyhláška ÚRSO č. 181/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov splnené K predmetnej úprave došlo na úrovni pravidiel trhu, konkrétne novelizačným bodom č. 101 Vyhlášky ÚRSO č. 181/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov. S účinnosťou od 1. januára 2021 došlo k nasledovnému doplneniu pravidiel trhu:
101. V prílohe č. 9 sa časť B dopĺňa odsekom 5, ktorý znie: „(5) Distribúcia elektriny a dodávka elektriny do spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu tvoriacich odberné miesto bytového domu, ktoré je spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu len domácnosťami, sa považuje za distribúciu elektriny a dodávku elektriny pre domácnosť. Podrobnosti ustanovuje prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy.“.

V minulosti teda prevádzkovatelia distribučnej sústavy požadovali vyhlásenia od jednotlivých vlastníkov bytov, v súčasnosti postačuje čestné vyhlásenie správcu bytového domu o tom, že v bytových jednotkách a nebytových jednotkách sa nevykonáva podnikateľská činnosť.
442 Umožníme stanoviť dynamické ceny/sadzby v energetike ÚRSO Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v  elektroenergetike v legislatívnom procese Momentálne v procese PPK.
443 Minimalizujeme zásahy do obchodnoprávnych vzťahov medzi dodávateľom a jeho zákazníkmi - podnikateľmi v oblasti energetiky ÚRSO Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom akceptované uznesením D.1 predložiť do pripomienkového konania návrh novely vyhlášky č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, ktorou sa úpravou príslušných ustanovení
- nastavia a minimalizujú náležitosti zmlúv medzi jednotlivými účastníkmi trhu s elektrinou a  trhu s plynom,
- zjednodušia  požiadavky na  obsah vyúčtovacích faktúr pri distribúcii elektriny a dodávke elektriny, vyúčtovacích faktúr za dodávku plynu.
Termín:
31.12.2022                                                                        
444 Zavedieme právo dodávateľa elektriny/plynu započítať vzniknutý preplatok voči ostatným pohľadávkam podľa zmluvy ÚRSO Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
akceptované § znením Čl. XIV zákon č. 251/2012 Z. z.:
v § 34 sa ods. 1 písm. dopĺňa písm. g)
v § 69 sa ods. 1 dopĺňa písm. e).
445 Zrušíme účtovanie cien so spätnou účinnosťou v oblasti dodávky elektriny ÚRSO Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom akceptované uznesením D.1 predložiť do pripomienkového konania návrh novely vyhlášky č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, ktorou sa úpravou príslušných ustanovení
- zruší povinnosť dodávateľa poslednej inštancie vrátiť odberateľovi rozdiel medzi cenou za dodávku poslednej inštancie a cenou zmluvne dohodnutou v zmluve o združenej dodávke elektriny platnou po skončení dodávky poslednej inštancie, v prípade ak odberateľ elektriny zostane v bilančnej skupine dodávateľa elektriny.
Termín:
31.12.2022