Príloha č. 7
Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana
7.1 Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo vytvorenie novej služby?
Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)
Navrhuje sa umožnenie, aby dokumenty z elektronickej schránky boli použiteľné na právne úkony bez dodatočnej administratívy - t. j. zaručenej konverzie, ktoré zruší dodatočnú administratívnu záťaž pre občana.
Navrhuje sa zabezpečenie, aby elektronicky podpísané dokumenty od orgánov verejnej správy bolo možné vytlačiť a použiť na právne účely bez potreby zaručenej konverzie, ktoré zruší dodatočnú administratívnu záťaž a zároveň zníži náklady na dodatočnú zaručenú konverziu.
Nová služba (konkretizujte a popíšte)
7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
Názov služby
Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby)
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)
Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať
MIRRI, NASES
7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?
Priamy vplyv (popíšte)
V prípade, že občan komunikuje s úradmi prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, implementáciou opatrenia bude uľahčená komunikácia, nakoľko nebude potrebné zabezpečiť si zaručenú konverziu na dokumenty.
Opatrením dochádza k zmene služby tým, že sa umožní prihlásenie sa do elektronickej schránky aj ďalšími spôsobmi, ako sú meno a heslo či mobilný kľúč, čím sa zjednoduší prístup do schránky.
Nepriamy vplyv (popíšte)
7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana
7.2.1 Náklady
Zníženie priamych finančných nákladov
Zvýšenie priamych finančných nákladov
Príloha č. 7
Zníženie nepriamych finančných nákladov
Občanom sa opatreniami zníži dodatočná administratívna záťaž na zaručenú konverziu, čo zároveň zníži aj administratívne náklady.
Zvýšenie nepriamych finančných nákladov
7.2.2 Časový vplyv
Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte)
Zníženie času vybavenia požiadavky (popíšte)
Občanom sa opatreniami zníži dodatočná administratívna záťaž na zaručenú konverziu.
7.2.3 Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?
Špecifikujte skupinu občanov, ktorá bude návrhom ovplyvnená (napr. držitelia vodičských oprávnení). Aká je veľkosť tejto skupiny?
7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
7.3 Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe
7.3.1 Ktoré sú dotknuté subjekty verejnej správy?
Ktoré subjekty verejnej správy sú účastné procesu poskytnutia služby?
7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
Príloha č. 7
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)