Príloha č. 2
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2022
2023
2024
2025
Príjmy verejnej správy celkom
0
-461 968
-561 968
-561 968
vplyv na obce (čl. VII návrhu zákona)
0
-450 000
-550 000
-550 000
MH SR/SOI – úloha C.7. z uznesenia; kód: 0EK0J
0
-11 968
-11 968
-11 968
z toho:
- vplyv na ŠR
0
-11 968
-11 968
-11 968
Rozpočtové prostriedky (MH SR/SOI – úloha C.7. z uznesenia; kód: 0EK0J)
0
-11 968
-11 968
-11 968
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce (čl. VII návrhu zákona)
0
-450 000
-550 000
-550 000
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
987724,95
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
987724,95
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
MH SR/SOI – úloha C.9. z uznesenia; kód: 0EK0J
1 075,20
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
MIRRI SR - úloha C.13. z uznesenia
838 652,29
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
MIRRI SR - úloha C.13. z uznesenia
147 997,46
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
987724,95
0
0
0
MH SR – úloha C.9. z uznesenia
1 075,20
0
0
0
MIRRI SR - úloha C.13. z uznesenia
986 649,75
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
Príloha č. 2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Popis financovania k jednotlivým úlohám nelegislatívneho charakteru v uznesení vlády alebo opatrení v návrhu zákona:
C.7.v spolupráci s ústredným riaditeľom Slovenskej obchodnej inšpekcie zabezpečiť praktickú aplikáciu zákona o ochrane spotrebiteľa tak, aby výkon dozoru neviedol k neprimeranému zaťažovaniu podnikateľských subjektov v oblasti gastrosektora uvádzaním gramáže hlavnej zložky jedla v jedálnom lístku
Termín: 28.2.2022
Zníženie udeľovania pokút z titulu neuvádzania gramáže hlavnej zložky jedla v jedálnom lístku môže spôsobiť zníženie príjmu do rozpočtu verejnej správy vo výške 11 968 eur každoročne. Suma je len orientačný predpoklad stanovený na základe výberu pokút za rok 2020 a je závislá od skutočne vykonaných kontrol.
C.9. v spolupráci s ústredným riaditeľom Slovenskej obchodnej inšpekcie zabezpečiť sprehľadnenie evidencie zverejňovaných rozhodnutí tak, aby sa v nich podnikatelia a verejnosť mohli orientovať prostredníctvom zadania kľúčových výrazov
Termín: 30.6.2022
Realizácia úlohy si bude vyžadovať zmenu webstránky, ktorá bola vyčíslená na 1 075,20 s DPH. MH SR resp. SOI bude realizáciu úlohy financovať zo svojho rozpočtu v rámci nevyčerpaných prostriedkov.
C.13. zabezpečiť sprístupňovanie doručovaných rozhodnutí prostredníctvom projektu KSDR, ktoré umožní zobraziť a uložiť dokument v zariadení používateľa a zároveň sprístupniť tento dokument aj iným osobám podľa jeho uváženia.
Termín: 30.6.2023
C.11 - KSDR
Výzva: OPII-2019/7/5-DOP
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 986 649,76 EUR (slovom: deväťsto osemdesiat šesť tisíc šesťsto štyridsať deväť eur a sedemdesiatšesť centov)
C.14 zabezpečiť bez potreby inej aplikácie používateľa vytvorenie novej funkcionality na zobrazenie a/alebo ukladanie obsahu ľubovoľného podpísaného dokumentu prostredníctvom projektu "Malé zlepšenia v rámci eGovernmentu".
Termín: 30.6.2023
C.12 - Malé zlepšenia eGov služieb
Výzva č. OPII-2021/7/14-DOP
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Rozpočet ešte nie je určený, žiadosť je v príprave.
C.17. zabezpečiť vytvorenie novej funkcionality na vykonávanie hromadných úkonov v súvislosti s elektronickými správami doručovanými do elektronickej schránky prostredníctvom projektu „Malé zlepšenia v rámci eGovernmentu".
Príloha č. 2
Termín: 31.12.2023
C.16 - Malé zlepšenia eGov služieb
Výzva č. OPII-2021/7/14-DOP
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Rozpočet ešte nie je určený, žiadosť je v príprave.
K čl. VII návrhu zákona:
Návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na rozpočet obcí v súvislosti so znížením príjmov z dane z pozemkov:
-o 50 000 eur v rokoch 2023, 2024 a v ďalších zdaňovacích obdobiach z dôvodu prispôsobenia sadzieb daní z pozemkov, na ktorých záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky vo VZN obce na max. 5 násobok najnižšej sadzby určenej vo VZN.
-o 400 000 eur v roku 2023, o 500 000 eur v roku 2024 s mierne rastúcim číslom v ďalších rokoch z dôvodu doplnenia zákonnej možnosti daňovníka predložiť vlastný znalecký posudok s hodnotou stavebných pozemkov, ktorých znalecká hodnota bude nižšia ako hodnota stavebného pozemku určená vo VZN obce. Údaj o negatívnom vplyve mierne rastúci vplyv z dôvodu pravdepodobnej vyššej početnosti predkladania znaleckých posudkov (právne povedomie).
Ide o expertný odhad, ktorý počíta s výrazným dynamickým efektom v podobe prispôsobovania vlastnej daňovej politiky v obci, ktorý sa môže realizovať aj úpravou iných sadzieb daní z pozemkov. Príkladom môže byť kompenzovanie napr. zníženie sadzby dane zo stavebných pozemkov a súčasné zvýšenie niektorých iných sadzieb daní z nehnuteľností. V dominantných prípadoch tých obcí, ktorých sa dotkne úprava sadzieb daní z titulu dodržania rozpätí, bude v konečnom dôsledku zmena nulová. Prípadná úprava sadzieb daní (oboma smermi) je vítaná, pretože sa týmto dosiahne lepšia proporcionalita v zdanení rôznych druhov pozemkov.
Návrh zákona a úlohy v uznesení obsahujú aj niektoré iné zmeny, ktoré môžu mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. V tejto chvíli nie je možné kvantifikovať vplyv, pretože mnohé z úloh momentálne v štádiu plánovania ako napr. nižšie uvedená úloha. Prípadné negatívne vplyvy úloh, ktoré nie kvantifikované, budú financované v rámci záväzných limitov zodpovedných gestorov jednotlivých úloh.
C.50.zjednodušiť hlásenie pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky pre ubytovacie zariadenia zavedením nového informačného systému evidencie cudzincov
Termín: 31.12.2024
Predpokladá sa, že úloha bude spolufinancovaná z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a z plánu obnovy.
V prípade úloh legislatívneho charakteru (zvyčajne začínajúce na: „zabezpečiť legislatívny proces k ...“) udelených gestorom v uznesení vlády SR tieto úlohy v štádiu prípravy legislatívneho návrhu a vyčíslenie vplyvu na rozpočet verejnej správy bude obsahom finálnych materiálov predkladaných neskôr na rokovanie vlády SR.
Finančné prostriedky na pokrytie znížených príjmov a zvýšených výdavkov z implementácie návrhu zákona a nelegislatívnych úloh v uznesení budú zabezpečené v rámci limitov rozpočtu verejnej správy na úkor vlastných neúčelových finančných prostriedkov príslušných gestorov
Príloha č. 2
resp. z vlastných zdrojov gestorov. Všetky navrhované opatrenia boli odkomunikované s dotknutými rezortami a tie súhlasia s financovaním jednotlivých úloh v rámci záväzných limitov svojich rezortov.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
.......................................................................................................................................................
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
x kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Príloha č. 2
Tabuľka č. 3
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v tis. eur) - cash
2022
2023
2024
2025
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
-450 000
-550 000
-550 000
(čl. VII návrhu zákona) – vplyv na rozpočet obcí
DPFO (111)
0
0
0
0
DPPO (112)
0
0
0
0
Sociálne odvody (151, 152, 155, 157 a 158)
0
0
0
0
Zdravotné odvody (154)
0
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)1
0
-11 968
-11 968
-11 968
0
-11 968
-11 968
-11 968
MH SR/SOI – úloha C.7. z uznesenia; kód: 0EK0J
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
-461 968
-561 968
-561 968
Príloha č. 2
Tabuľka č. 4a
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2022
2023
2024
2025
poznámka
Bežné výdavky (600)
986 649,75
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Úloha C.15. z uznesenia
986 649,75
0
0
0
EU zdroje: 838 652,29 eur, spolufinancovanie: 147 997,46 eur
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
986 649,75
0
0
0
Príloha č. 2
Tabuľka č. 4b
Ministerstvo hospodárstva SR - Slovenská obchodná inšpekcia
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2022
2023
2024
2025
poznámka
Bežné výdavky (600)
1 075,20
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Úloha C.9. z uznesenia
1 075,20
0
0
0
Úprava webstránky
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
1 075,20
0
0
0
Príloha č. 2
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2022
2023
2024
2025
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.