Príloha č. 3a
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia
Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Cieľom predkladaného materiálu je zníženie regulačnej záťaže pre podnikateľské prostredie, niektoré z opatrení však budú vykonávať jednotliví gestori vo svojej legislatíve osobitne v dohodnutom termíne. Celková suma, o ktorú by sa predloženými opatreniami mohla znížiť záťaž na podnikateľské prostredie v prípade ich kompletného prijatia je 4 081 778,66 eur. Z uvedeného dôvodu sa tabuľka č. 1 a č. 2 uvádza samostatne pre každý dotknutý ústredný orgán štátnej správy, pričom výsledná suma výpočtu mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov bude pripísaná na virtuálny účet jednotlivých gestorov.
A) Ministerstvo financií Slovenskej republiky
3.1 Náklady regulácie
3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Tabuľka č. 1: Zmeny nákladov (ročne) v prepočte na podnikateľské prostredie (PP), vyhodnotenie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov.
TYP NÁKLADOV
Zvýšenie nákladov v € na PP
Zníženie nákladov v € na PP
A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality
0
0
B. Iné poplatky
0
0
C. Nepriame finančné náklady
0
400 000
D. Administratívne náklady
0
121 421,1
Spolu = A+B+C+D
0
521 421,1
z toho
E. Vplyv na mikro, malé a stredné podniky
0
0
F. Úplná harmonizácia práva EÚ
0
0
VÝPOČET mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov
IN
OUT
G. Náklady okrem výnimiek = B+C+D-F
0
521 421,1
Príloha č. 3a
3.1.2 Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií na zmeny v nákladoch podnikateľov
Tabuľka č. 2: Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov):
P.č.
Zrozumiteľný a stručný opis regulácie vyjadrujúci dôvod zvýšenia/zníženia nákladov na PP
Číslo normy
(zákona, vyhlášky a pod.)
Lokalizácia (§, ods.)
Pôvod regulácie:
SK/EÚ úplná harm./EÚ harm. s možnosťou voľby
Účinnosť
regulácie
Kategória dotk. subjektov
Počet subjektov v dotk. kategórii
Počet subjektov MSP v dotk. kategórii
Vplyv na 1 podnik. v €
Vplyv na kategóriu dotk. subjektov v €
Druh vplyvu
In (zvyšuje náklady) /
Out (znižuje náklady)
1.
Zdobrovoľnenie zostavenia účtovnej závierky podľa IFRS
431/2002
§ 17a ods. 2
harmonizácia s možnosťou voľby
1.5.2022
veľké podniky
8
N
59 190,8
473 526,4
Out (znižuje náklady)
2.
Liberalizácia povinnosti mať interné smernice a vnútorné predpisy
186/2009
-
SK
1.1.2023
finanční sprostredkovatelia
1
N
26
25,9
Out (znižuje náklady)
3.
Z inštitútu mikrodaňovníka odstrániť podmienku kontrolovanej transakcie
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
-
SK
1.1.2023
mikrodaňovníci
1 000
N
48
47 869,8
Out (znižuje náklady)
Príloha č. 3a
Doplňujúce informácie k spôsobu výpočtu vplyvov jednotlivých regulácií na zmenu nákladov
Osobitne pri každej regulácii s vplyvom na PP zhodnotenom v tabuľke č. 2 uveďte doplňujúce informácie tak, aby mohol byť skontrolovaný spôsob a správnosť výpočtov. Uveďte najmä, ako ste vypočítali vplyvy a z akého zdroja ste čerpali početnosti (uveďte aj link na konkrétne štatistiky, ak dostupné na internete). Jednotlivé regulácie môžu mať jeden alebo viac typov nákladov (A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality, B. Iné poplatky, C. Nepriame finančné náklady, D. Administratívne náklady). Rozčleňte ich a vypočítajte v súlade s metodickým postupom.
1.Zdobrovoľnenie zostavenia účtovnej závierky podľa IFRS
Návrhom dotknuté všetky obchodné spoločnosti, ktoré by mali povinnosť pri splnení veľkostných kritérií ustanovených v § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve postupovať podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (ďalej len „IFRS“). Podľa doteraz platného znenia zákona o účtovníctve účtovná jednotka, ktorá splní veľkostné kritériá podľa § 17a ods. 2 je povinná od nasledujúceho účtovného obdobia postupovať pri vedení účtovníctva podľa IFRS.
Podľa dostupných informácií cena potrebná na splnenie tejto povinnosti sa odvíja od toho, či je potrebná iba čiastková zmena účtovného softvéru alebo je potrebný nový softvér, od 20 000,- eur do 100 000,- eur podľa veľkosti spoločnosti a počtu položiek, ktorých sa týka zmena vyplývajúca z transformácie na IFRS.
Počet odhadovaných účtovných jednotiek, ktorých by sa mohla navrhovaná legislatívna úprava týkať je 8, pričom údaj vychádza z účtovných závierok uložených do registra účtovných závierok a ich veľkosť osciluje okolo veľkostných kritérií podľa § 17a.
2.Liberalizácia povinnosti mať interné smernice a vnútorné predpisy
Opatrením sa zdobrovoľňuje povinnosť mať vypracované interné smernice a vnútorné predpisy. Kvantifikácia bola uskutočnená na 1 podnikateľský subjekt, nakoľko nie je možné odhadnúť počet dotknutých subjektov. Administratívna záťaž sa zníži o 26 eur.
3.Z inštitútu mikrodaňovníka odstránime podmienku kontrolovanej transakcie
Každý podnikateľský subjekt sa stretne s tzv. transferovým oceňovaním. Podnikatelia, ktorí uskutočňujú kontrolované transakcie majú povinnosť viesť transferovú dokumentáciu. V súčasnosti je daňovo zvýhodnené postavenie mikrodaňovníka, ak jeho príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahnu výšku 49 790 €.
V prípade, ak mikrodaňovník uskutoční kontrolovanú transakciu, t. j. transakciu so závislou osobou, v súčasnosti sa postavenie mikrodaňovníka stratí a tento podnikateľský subjekt je povinný aj napriek splneniu podmienky výšky obratu uviesť, že kontrolovanú transakciu uskutočnil. Daným opatrením sa táto podmienka ruší a mikrodaňovník by aj pri uskutočnení kontrolovanej transakcie nestratil pozíciu mikrodaňovníka a nemusel by danú dokumentáciu uvádzať. Daným opatrením sa tak zníži administratívna záťaž na podnikateľské prostredie a celkovo bude mať pozitívny vplyv.
V súčasnosti nedisponujeme dátami o presnom počte mikrodaňovníkov, preto sa na kvantifikáciu opatrenia využili modelový príklad 1 000 dotknutých subjektov. Pri administratívnej záťaži sme uviedli časové zníženie o 300 minút, keďže sa jedná o vedenie dokumentáciu a frekvencia je jedenkrát ročne. Celkové zníženie záťaže na podnikateľské prostredie sme vypočítali vo výške 47 868,75 €.
Príloha č. 3a
B) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.1 Náklady regulácie
3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Tabuľka č. 1: Zmeny nákladov (ročne) v prepočte na podnikateľské prostredie (PP), vyhodnotenie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov.
TYP NÁKLADOV
Zvýšenie nákladov v € na PP
Zníženie nákladov v € na PP
A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality
0
0
B. Iné poplatky
0
31 000
C. Nepriame finančné náklady
0
15 000
D. Administratívne náklady
0
15 947
Spolu = A+B+C+D
0
61 947
z toho
E. Vplyv na mikro, malé a stredné podniky
0
0
F. Úplná harmonizácia práva EÚ
0
0
VÝPOČET mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov
IN
OUT
G. Náklady okrem výnimiek = B+C+D-F
0
61 947
Príloha č. 3a
3.1.2 Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií na zmeny v nákladoch podnikateľov
Tabuľka č. 2: Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov):
P.č.
Zrozumiteľný a stručný opis regulácie vyjadrujúci dôvod zvýšenia/zníženia nákladov na PP
Číslo normy
(zákona, vyhlášky a pod.)
Lokalizácia (§, ods.)
Pôvod regulácie:
SK/EÚ úplná harm./EÚ harm. s možnosťou voľby
Účinnosť
regulácie
Kategória dotk. subjektov
Počet subjektov v dotk. kategórii
Počet subjektov MSP v dotk. kategórii
Vplyv na 1 podnik. v €
Vplyv na kategóriu dotk. subjektov v €
Druh vplyvu
In (zvyšuje náklady) /
Out (znižuje náklady)
1.
Upravenie povinnosti regulovaného subjektu vzťahujúce sa len na regulované činnosti v elektroenergetike alebo plynárenstve
250/2012
§ 29 ods. 4 a 5
SK
1.5.2022
poskytovatelia služieb v elektroenergetike a plynárenstve
50
N
28,32
1 416
Out (znižuje náklady)
2.
Zníženie administratívnej záťaže týkajúcej sa povinného zverejňovania cenových návrhov u regulovaných subjektov
250/2012
§ 5 ods. 12, § 14 ods. 12 a 14
SK
1.5.2022
regulované subjekty
300
N
9,5
2 872
Out (znižuje náklady)
3.
Zrušenie predkladania evidencie sťažností podľa zákona o energetike
251/2012
§ 17a ods. 4 písm. d)
SK
1.5.2022
dodávatelia elektriny a plynu
154
N
57,44
8 846
Out (znižuje náklady)
4.
Nahradenie povinnosti zasielania cenníkov dodávky elektriny a plynu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zasielaním informácie o ich zverejnení
251/2012
§ 17 ods. 15
SK
1.5.2022
dodávatelia elektriny a plynu
154
N
4,78
737
Out (znižuje náklady)
Príloha č. 3a
5.
Zrušenie povinnosti regulovaného subjektu do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o povolení na podnikanie v energetike a tepelnej energetike predložiť návrh na zápis povolenej činnosti do OR
251/2012
§ 89 ods.1, § 90 písm. a) a § 91
SK
1.5.2022
podnikatelia v energetike
50
N
7,98
399
Out (znižuje náklady)
6.
Zníženie počtu dní uskladnenia elektromera po výmene (zo 60 dní v súčasnosti na 30 dní)
251/2012
§ 40 ods. 8
SK
1.5.2022
prevádzkovatelia distribučných sústav
3
N
5 000
15 000
Out (znižuje náklady)
7.
Odstránenie byrokratickej záťaže spočívajúcej v požadovaní vydania nového potvrdenia o pôvode elektriny pri zmene údajov štatutárov.
250/2012
§ 32 ods. 4
SK
1.5.2022
dodávatelia elektriny
15
N
8
120
Out (znižuje náklady)
8.
Odstránenie duplicitnej povinnosti regulovaného subjektu podávať hlásenia o nevykonávaní činnosti, na ktorú má povolenie
250/2012
§ 29 ods. 1 písm. e), § 36 ods. 1 písm. s), § 36 ods. 3 písm. a) až c)
SK
1. 5. 2022
Podnikatelia v energetike
500
N
2
1197
Out (znižuje náklady)
9
Umožnenie leasingovým spoločnostiam uzatvárať leasingové zmluvy s inými spoločnosťami aj prostredníctvom elektronických zariadení
22/2004
§ 5 ods. 8 písm. b)
harmonizácia s možnosťou voľby
1.05.22
Poskytovatelia leasingu
277
274
1
331
Out (znižuje náklady)
Príloha č. 3a
10
Stanovenie hornej hranice poplatkov za licencie na vývoz a dovoz výrobkov obranného priemyslu
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
časť VIII, položka 154
SK
01.05.22
vývozcovia a dovozcovia výrobkov obranného priemyslu
17
N
1 824
31 000
Out (znižuje náklady)
11.
Zvýšenie informovanosti laickej a odbornej verejnosti v oblasti regulácie v sieťových odvetviach.
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
§ 10 písm. f) bod 7. sa dopĺňa
SK
01.05.22
§ 10 písm. f) bod 7. sa dopĺňa
1
N
29
29
Out (znižuje náklady)
Príloha č. 3a
Doplňujúce informácie k spôsobu výpočtu vplyvov jednotlivých regulácií na zmenu nákladov
Osobitne pri každej regulácii s vplyvom na PP zhodnotenom v tabuľke č. 2 uveďte doplňujúce informácie tak, aby mohol byť skontrolovaný spôsob a správnosť výpočtov. Uveďte najmä, ako ste vypočítali vplyvy a z akého zdroja ste čerpali početnosti (uveďte aj link na konkrétne štatistiky, ak dostupné na internete). Jednotlivé regulácie môžu mať jeden alebo viac typov nákladov (A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality, B. Iné poplatky, C. Nepriame finančné náklady, D. Administratívne náklady). Rozčleňte ich a vypočítajte v súlade s metodickým postupom.
1.Upravenie povinnosti regulovaného subjektu vzťahujúce sa len na regulované činnosti v elektroenergetike alebo plynárenstve
Regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť v elektroenergetike alebo plynárenstve je povinný na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako 100 000 eur, vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž, ak ju neobstaráva podľa osobitného predpisu. To po zapracovaní opatrenia neplatí, ak je predmetom zákazky nákup tovarov a služieb, ktoré nesúvisia s regulovanou činnosťou regulovaného subjektu, taktiež pri riešení havarijného stavu.
Opatrenie vplyv na všetky subjekty, ktoré poskytujú služby v elektroenergetike alebo plynárenstve, celkovo 575 subjektov. V modelovom príklade pri 50 subjektoch sa znížia náklady na zabezpečenie verejnej súťaže administratívne náklady pozostávajúce z vyhlásenia verejnej súťaže a vypracovania dokumentov s tým spojených, celkovo vo výške 1 416 €.
2.Zníženie administratívnej záťaže týkajúcej sa povinného zverejňovania cenových návrhov u regulovaných subjektov
Podľa aktuálnych nariadení zverejňuje úrad na svojom webovom sídle údaje o návrhu ceny, návrhu na zmenu ceny, odvolanie a všetky ich zmeny a doplnenia podané v cenovom konaní pre regulované činnosti. Táto povinnosť je spojená s administratívnou záťažou a s požiadavkami regulovaných subjektov o ochrane skutočností tvoriacich predmet obchodného tajomstva (náročná agenda, strata času na korešpondenciu s regulovaným subjektom o obchodnom tajomstve a nie na vecnú agendu práce s návrhom ceny).
Počet zverejnených cenových návrhov za obdobie od 1.9.2020 do 24.5.2021 je 203; ide o neucelený rok (vzhľadom na účinnosť ustanovenia o povinnom zverejňovaní); je teda predpoklad, že úprava prinesie pozitívny dopad pre cca 300 subjektov ročne. Subjektom sa tak znížia administratívne náklady o 2 872 €.
3.Zrušenie predkladania evidencie sťažností podľa zákona o energetike
Dodávatelia povinní evidovať reklamácie a situácie, na ktoré sa vzťahujú tzv. kompenzačné platby v zmysle vyhlášok ÚRSO č. 278/2012 Z. z. alebo 236/2016 Z. z. Dodatočná evidencia sťažností je obdobná povinnosť, je preto nadbytočná. Po zapracovaní návrhu sa povinnosť evidencie sťažností zruší.
Opatrenie vplyv na dodávateľov elektriny v celkovom počte 113 a dodávateľov plynu v celkovom počte 41 poskytujúcich univerzálnu službu. Subjektom sa zníži časová náročnosť evidencie sťažností a jej predkladania, v celkovej výške 8 846 €.
4.Nahradenie povinnosti zasielania cenníkov dodávky elektriny a plynu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zasielaním informácie o ich zverejnení
Po zapracovaní návrhu budú dodávatelia energií namiesto fyzického doručenia celých cenníkov povinne informovať ÚRSO o tom, kde zverejnili informáciu o novej cene alebo obchodných podmienkach pre odberateľov v domácnosti zaslaní linku miesta zverejnenia cenníka na svojom webovom sídle.
Príloha č. 3a
Opatrením sa tak vypúšťa povinnosť doručovania cenníkov elektriny alebo plynu dodávaných v listinnej forme.
Opatrenie vplyv na dodávateľov elektriny v celkovom počte 113 a dodávateľov plynu v celkovom počte 41 poskytujúcich univerzálnu službu. Administratívne náklady sa subjektom znížia o 737 €.
5.Zrušenie povinnosti regulovaného subjektu do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o povolení na podnikanie v energetike a tepelnej energetike predložiť návrh na zápis povolenej činnosti do Obchodného registra
Navrhuje sa vypustenie povinnosti pre osoby, ktorej bolo vydané povolenie na podnikanie v energetike, okrem osôb, ktorým bolo vydané povolenie podľa § 6 ods. 7 zákona o energetike, predložiť návrh na zápis povolenej činnosti do obchodného registra do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Navrhuje sa aj vypustenie povinnosti pre žiadateľa, ktorému bolo vydané povolenie podľa zákona o tepelnej energetike, podať návrh na zápis tejto činnosti do obchodného registra alebo do iného príslušného registra do 90 dní od právoplatnosti povolenia..
Navrhované zrušenie predstavuje zníženie záťaže pre cca 50 subjektov ročne; uvedené číslo vychádza z údajov o počte nových povolení na podnikanie v energetike (za rok 2020 vydaných nových povolení 48; za rok 2019 vydaných nových povolení 47). Subjektom sa tak znížia administratívne náklady o 399 €.
6.Zníženie počtu dní uskladnenia elektromera po výmene (zo 60 dní v súčasnosti na 30 dní)
Opatrenie sa dotkne 3 prevádzkovateľov distribučných sústav (spoločnosti ZSD, SSD a VSD), ktorým bude umožnené skladovať elektromer po výmene o 30 dní menej ako doteraz.
Odhadované je zníženie nákladov na uskladnenie na úrovni približne 5 000 €/rok na jednu dotknutú spoločnosť. Ročné zníženie nákladov na celé podnikateľské prostredie sa preto odhaduje na 15 000 €.
7.Odstránenie byrokratickej záťaže spočívajúcej v požadovaní vydania nového potvrdenia o pôvode elektriny pri zmene údajov štatutárov
Podľa aktuálnych nariadení figuruje priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu na potvrdení o pôvode elektriny. To za následok nutnosť opätovného žiadania o vydanie potvrdenia pri zmene údajov štatutárov. Po zapracovaní návrhu údaje o štatutároch nebudú súčasťou potvrdenia o pôvode elektriny.
Počet vydaných potvrdení o pôvode elektriny z OZE za rok 2020 bol 227. Počet zmien výlučne z dôvodu zmien štatutárov v priebehu daného roka bolo 15. Subjektom sa znížia administratívne náklady o 120 €.
8.Odstránenie duplicitnej povinnosti regulovaného subjektu podávať hlásenia o nevykonávaní činnosti, na ktorú má povolenie
Opatrenie reaguje na duplicitu, nakoľko regulovaný subjekt podľa § 29 ods. 1. písme e) povinnosť poskytovať úradu na požiadanie podklady potrebné na vyčíslenie prospechu získaného nedodržaním určeného spôsobu regulácie ceny alebo cenového rozhodnutia úradu a elektronicky podklady z uzavierania koncových stavov analytických účtov a na druhej strane uvedené informácie úrad žiada na základe § 29 ods. 1 písm. k).
Opatrením sa tak ruší duplicitná povinnosť, ktorá zvyšuje podnikateľskému prostrediu administratívnu záťaž.
Opatrenia sa dotkne všetkých regulovaných subjektov, u ktorých je zákonná povinnosť každoročne do konca februára kalendárneho roka informovať úrad o tom, že v predchádzajúcom roku nevykonávali
Príloha č. 3a
regulovanú činnosť, na ktorú majú povolenie alebo potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti. Úrad k 31.12.2020 eviduje 620 platných povolení na podnikanie v energetike, 348 platných povolení v tepelnej energetike a 2515 potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti. Kvantifikácia opatrenia bola vykonaná na modelovom príklade 500 dotknutých subjektov s jednorazovou frekvenciou.
9.Umožnenie leasingovým spoločnostiam uzatvárať leasingové zmluvy s inými spoločnosťami aj prostredníctvom elektronických zariadení
Opatrením sa umožní leasingovým spoločnostiam uzatvárať zmluvy o zabezpečení záväzku k leasingovým zmluvám aj prostredníctvom elektronických zariadení. Pre prax je problematické, aby samotná leasingová zmluva mohla byť uzatvorená elektronicky, avšak zmluva o zabezpečení záväzku nie. Nová výnimka v § 5 ods. 8 písm. b) zákona č. 22/2004 Z. z. pre uzatváranie zmlúv prostredníctvom elektronických zariadení sa vzťahovať výlučne na obchodnoprávne (tzv. „B2B“) zmluvy o zabezpečení záväzku k leasingovým zmluvám (t. j. len na tie, ktoré sa uzatvárajú medzi dvoma podnikateľmi).
Opatrením sa preto skráti lehota a administratívna záťaž pre leasingové spoločnosti, ktoré namiesto písomnej formy budú môcť využiť elektronickú.
Ako dotknuté subjekty uvádzame počet poskytovateľov leasingu SK NACE 64910 Finančný leasing (zdroj:
Účtovné jednotky | registeruz.sk
; MSP:
Účtovné jednotky | registeruz.sk
). Pri ušetrených
nákladoch vychádzame len z expertného odhadu, že zmena písomnej formy na elektronickú formu by poskytovateľom leasingu mohla ušetriť cca 30 min. pre spracovanie 1 zmluvy s nepravidelnou frekvenciou.
10.Stanovíme hornú hranicu poplatkov za licencie na vývoz a dovoz výrobkov obranného priemyslu
Opatrením sa stanovuje maximálny limit poplatkov za vydanie licencií na dovoz a vývoz výrobkov obranného priemyslu vo výške 2 000 €. Nakoľko v priemere v 17 prípadoch dochádzalo k prípadu, že podnikateľský subjekt zaplatil hodnotu vyššiu ako 2 000 za vydanie licencie na dovoz a vývoz takýchto výrobkov, opatrenie je pozitívnym vplyvov na podnikateľské prostredie, nakoľko stanovením hornej hranice sa obmedzí neprimerané vyberanie poplatkov. Počet vybraných správnych poplatkov za rok 2020 bol 945 v celkovej výške 395 847,63 €.
Kvantifikácia opatrenia je založená práve na priemerne 17 dotknutých subjektov, ktorý za rok 2020 zaplatili poplatkov vyšší ako 2 000 €. Poplatok do výšky 3 000 zaplatilo v priemere 13 subjektov. Poplatok do výšky 4 000 zaplatil v priemere 1 subjekt, do výšky 7 000 2 subjekty a do výšky 12 000 1 subjekt. Celkovú výšku nákladov sme kvantifikovali prostredníctvom rozdielu súm, ktorú podnikateľské subjekty reálne zaplatili a tú, ktorú by vďaka stanoveniu hornej hranice poplatku zaplatili.
Opatrenie tak znižuje priame finančné náklady na celé podnikateľské prostredie približne o 31 000 €.
11.Zvýšenie informovanosti laickej a odbornej verejnosti v oblasti regulácie v sieťových odvetviach
Opatrením sa zvyšuje transparentnosť informovania verejnosti. ÚRSO bude povinné okrem informácií uvedených v Zákone o regulácií v sieťových odvetviach v § 10 písm. f), uvádzať na svojom webovom sídle aj zoznam držiteľov potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji. Podnikateľské subjekty týmto opatrením ušetria mesačne 15 minút časovej povinnosti, čo predstavuje zníženie záťaže vyhľadávania povinností. V absolútnej hodnote ušetria 29 €.
Príloha č. 3a
C) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky
3.1 Náklady regulácie
3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Tabuľka č. 1: Zmeny nákladov (ročne) v prepočte na podnikateľské prostredie (PP), vyhodnotenie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov.
TYP NÁKLADOV
Zvýšenie nákladov v € na PP
Zníženie nákladov v € na PP
A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality
0
0
B. Iné poplatky
0
0
C. Nepriame finančné náklady
0
0
D. Administratívne náklady
0
19 945
Spolu = A+B+C+D
0
19 945
z toho
E. Vplyv na mikro, malé a stredné podniky
0
0
F. Úplná harmonizácia práva EÚ
0
0
VÝPOČET mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov
IN
OUT
G. Náklady okrem výnimiek = B+C+D-F
0
19 945
Príloha č. 3a
3.1.2 Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií na zmeny v nákladoch podnikateľov
Tabuľka č. 2: Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov):
P.č.
Zrozumiteľný a stručný opis regulácie vyjadrujúci dôvod zvýšenia/zníženia nákladov na PP
Číslo normy
(zákona, vyhlášky a pod.)
Lokalizácia (číslo opatrenia)
Pôvod regulácie:
SK/EÚ úplná harm./EÚ harm. s možnosťou voľby
Účinnosť
regulácie
Kategória dotk. subjektov
Počet subjektov v dotk. kategórii
Počet subjektov MSP v dotk. kategórii
Vplyv na 1 podnik. v €
Vplyv na kategóriu dotk. subjektov v €
Druh vplyvu
In (zvyšuje náklady) /
Out (znižuje náklady)
1.
Umožnenie, aby dokumenty z elektronickej schránky boli použiteľné na právne úkony bez dodatočnej administratívy - t. j. zaručenej konverzie.
Zákon č.305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
164
SK
30.6.2023
subjekty využívajúce doručovanie elektronických dokumentov prostredníctvom ÚPVS
10 000
N
1,99
19 945
Out (znižuje náklady)
Príloha č. 3a
Doplňujúce informácie k spôsobu výpočtu vplyvov jednotlivých regulácií na zmenu nákladov
Osobitne pri každej regulácii s vplyvom na PP zhodnotenom v tabuľke č. 2 uveďte doplňujúce informácie tak, aby mohol byť skontrolovaný spôsob a správnosť výpočtov. Uveďte najmä, ako ste vypočítali vplyvy a z akého zdroja ste čerpali početnosti (uveďte aj link na konkrétne štatistiky, ak dostupné na internete). Jednotlivé regulácie môžu mať jeden alebo viac typov nákladov (A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality, B. Iné poplatky, C. Nepriame finančné náklady, D. Administratívne náklady). Rozčleňte ich a vypočítajte v súlade s metodickým postupom.
1.Umožnenie, aby dokumenty z elektronickej schránky boli použiteľné na právne úkony bez dodatočnej administratívy - t. j. zaručenej konverzie
Opatrením sa zabezpečí sprístupňovanie doručovaných rozhodnutí prostredníctvom projektu KSDR, ktoré umožní zobraziť a uložiť dokument v zariadení používateľa a zároveň sprístupniť tento dokument aj iným osobám podľa jeho uváženia. Zároveň bez potreby inej aplikácie používateľa sa zabezpečí nová funkcionalita na zobrazenie ukladania obsahu ľubovoľného podpísaného dokumentu.
Celkový počet elektronických úradných dokumentov doručovaných cez Ústredný portál verejnej správy za rok 2020 je 19 762 573 ks. Dopad na podnikateľské prostredie predstavuje ušetrenie nákladov na zaručenú konverziu elektronických úradných dokumentov a ušetrenie času pri predložení dokumentov úradom alebo iným subjektom. Administratívne náklady, ktoré sa znížia pre podnikateľské prostredie sme kvantifikovali na modelovom príklade 10 000 subjektov, pričom dôjde k zníženiu nákladov na predkladanie dokumentov úradom a iným subjektom vo výške 19 945 eur. Výpočet nezahŕňa náklady nepriame finančné náklady subjektov, ktoré by vynaložili na zabezpečenie aplikácie na zobrazenie a ukladanie podpísaných dokumentov.
D) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
3.1 Náklady regulácie
3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Tabuľka č. 1: Zmeny nákladov (ročne) v prepočte na podnikateľské prostredie (PP), vyhodnotenie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov.
TYP NÁKLADOV
Zvýšenie nákladov v € na PP
Zníženie nákladov v € na PP
A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality
0
0
B. Iné poplatky
0
0
C. Nepriame finančné náklady
0
280 110
D. Administratívne náklady
0
0
Spolu = A+B+C+D
0
280 110
z toho
E. Vplyv na mikro, malé a stredné podniky
0
0
F. Úplná harmonizácia práva EÚ
0
0
VÝPOČET mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov
IN
OUT
G. Náklady okrem výnimiek = B+C+D-F
0
280 110
Príloha č. 3a
3.1.2 Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií na zmeny v nákladoch podnikateľov
Tabuľka č. 2: Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov):
P.č.
Zrozumiteľný a stručný opis regulácie vyjadrujúci dôvod zvýšenia/zníženia nákladov na PP
Číslo normy
(zákona, vyhlášky a pod.)
Lokalizácia (§, ods.)
Pôvod regulácie:
SK/EÚ úplná harm./EÚ harm. s možnosťou voľby
Účinnosť
regulácie
Kategória dotk. subjektov
Počet subjektov v dotk. kategórii
Počet subjektov MSP v dotk. kategórii
Vplyv na 1 podnik. v €
Vplyv na kategóriu dotk. subjektov v €
Druh vplyvu
In (zvyšuje náklady) /
Out (znižuje náklady)
1.
Spresnenie ustanovenia týkajúceho sa lehoty možnosti predaja porciovaných trvanlivých syrov
28167/2007
-
SK
1.1.2023
maloobchod
1 000
N
280,11
280 110
Out (znižuje náklady
Príloha č. 3a
Doplňujúce informácie k spôsobu výpočtu vplyvov jednotlivých regulácií na zmenu nákladov
1.Spresnenie ustanovenia týkajúceho sa lehoty možnosti predaja porciovaných trvanlivých syrov
Aktuálne platí nejednoznačné ustanovenie lehoty predaja porciovaných trvanlivých syrov. Predajcovia nevedia či lehota predaja po nakrájaní, odkrojení platí len pre odkrojenú (vystavenú) časť syra alebo pre celý bochník. Nastavíme dané ustanovenie tak, aby bolo jasné, ako dlho sa môže predávať odkrojená časť syra a ako dlho ostatná, nenakrájaná časť bochníka. Takáto úprava predmetného ustanovenia zamedzí rôznemu výkladu práva a predĺži lehotu predaja obstarávajúcej, nenakrájanej časti bochníka syrov. Podľa dát poskytnutých od MPRV SR sa opatrenie dotkne v maloobchode 17 281 subjektov, ktorým sa zvýšia príjmy z predaja.
Modelový príklad predpokladá zvýšenie odbytu mliečnych výrobkov o 0,1 % z celkovej konzumácie syra v SR. Vplyv na jedného podnikateľa je 280,11 eur. Nakoľko však nevieme odhadnúť koľkých predajcov syra sa opatrenie dotkne, na modelovom príklade 1 000 subjektov môžeme hovoriť o náraste príjmov vo výške 280 110 eur.
E) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3.1 Náklady regulácie
3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Tabuľka č. 1: Zmeny nákladov (ročne) v prepočte na podnikateľské prostredie (PP), vyhodnotenie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov.
Nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov podnikateľského prostredia, ktorá je povinnou prílohou tejto analýzy a nájdete ju na
webovom sídle MH SR
, (ďalej len „Kalkulačka
nákladov“):
TYP NÁKLADOV
Zvýšenie nákladov v € na PP
Zníženie nákladov v € na PP
A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality
0
0
B. Iné poplatky
0
0
C. Nepriame finančné náklady
0
56 161
D. Administratívne náklady
0
28 737
Spolu = A+B+C+D
0
84 898
z toho
E. Vplyv na mikro, malé a stredné podniky
0
0
F. Úplná harmonizácia práva EÚ
0
0
VÝPOČET mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov
IN
OUT
G. Náklady okrem výnimiek = B+C+D-F
0
84 914
Príloha č. 3a
3.1.2 Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií na zmeny v nákladoch podnikateľov
Tabuľka č. 2: Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov):
P.č.
Zrozumiteľný a stručný opis regulácie vyjadrujúci dôvod zvýšenia/zníženia nákladov na PP
Číslo normy
(zákona, vyhlášky a pod.)
Lokalizácia (§, ods.)
Pôvod regulácie:
SK/EÚ úplná harm./EÚ harm. s možnosťou voľby
Účinnosť
regulácie
Kategória dotk. subjektov
Počet subjektov v dotk. kategórii
Počet subjektov MSP v dotk. kategórii
Vplyv na 1 podnik. v €
Vplyv na kategóriu dotk. subjektov v €
Druh vplyvu
In (zvyšuje náklady) /
Out (znižuje náklady)
1.
Zrušenie viazanej živnosti na vykonávanie činnosti „Predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P1“
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
§ 80
SK
01.05.22
predajcovia pyrotechnických výrobkov
475
N
118
56 161
Out (znižuje náklady)
2.
Zjednodušenie povinnosti hlásenia pobytu zahraničných hostí
404/2011
-
SK
01.05.22
ubytovacie zariadenia
1 000
N
28,7
28 721
Out (znižuje náklady)
3.
Predĺženie oprávnenia živnostenského úradu na zrušenie živnosti v prípade jej nevykonávania dlhšiu dobu z 2 na 4 roky od jej založenia.
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
§ 58 ods. 2 písm. b)
SK
01.05.22
živnostníci, ktorí nevykonávajú dlhšiu dobu činnosť
1
N
16
16
Out (znižuje náklady)
Príloha č. 3a
Doplňujúce informácie k spôsobu výpočtu vplyvov jednotlivých regulácií na zmenu nákladov
1.Zrušenie viazanej živnosti na vykonávanie činnosti „Predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P1“
Aktuálne všetci zamestnanci predávajúci pyrotechniku povinný absolvovať 8-hodinový kurz v spoločnosti, ktorá na to osvedčenie. Mimo nákladov je problémom aj to, že počas sezóny predaja pyrotechniky, kedy je dopyt mimoriadne vysoký, je vysoká fluktuácia zamestnancov a predajcovia pyrotechniky ich nestíhajú zaškoľovať. Implementácia opatrenia by túto povinnosť zúžila len na vedúceho zamestnanca.
Implementáciou opatrenia odpadne predajcom pyrotechniky povinnosť zaškoľovať zamestnancom mimo zodpovedného vedúceho za prevádzku, čím sa ušetria finančné prostriedky za školenie a čas a zároveň nebudú musieť zaškoľovať nestabilnú pracovnú silu.
Priemerná cena školenia je 45 (35 - 55 podľa počtu účastníkov) + náklady práce za školenie 73,3 (8 h * 9,16 EZR), ((priemerný počet školení ročne 475 (450-500 za posledné tri roky) - priemerný počet nových živností ročne (TBA)). Celkové zníženie nákladov na podnikateľské prostredie je 56 161 €.
2.Zjednodušenie povinnosti hlásenia pobytu zahraničných hostí
Opatrením sa zjednoduší hlásenie pobytu cudzincov pre ubytovacie zariadenia zavedením nového informačného systému evidencie systémov pri modelovom príklade 1 000 ubytovacích zariadení je odhadované časové ušetrenie 15 minút. Tým pádom náklady na celé podnikateľské prostredia sa znížia o 28 721 eur.
3.Predĺženie oprávnenia živnostenského úradu na zrušenie živnosti v prípade jej nevykonávania dlhšiu dobu z 2 na 4 roky od jej založenia
Opatrením sa predlžuje lehota uplynutím ktorej je živnostenský úrad oprávnený zrušiť živnosť pod podmienkou, že ju živnostník nevykonáva. V roku 2019 zrušil živnosť 88 živnostníkom a v roku 2020 71 živnostníkom. V prípade, ak by sa ale živnostník rozhodol po 2 rokoch pokračovať vo svojej živnosti, musel by prejsť opäť celým procesom na vydanie oprávnenia na vykonávanie živnosti. Podľa tohto opatrenia, sa lehota na zrušenie živností v prípade jej nevykonávanie predĺži o 2 roky, kedy subjekty ušetria na administratívnych nákladoch pri podaní žiadosti 200 minút každé 2 roky, čo predstavuje ušetrenie 16 € pre 1 podnikateľa.
Príloha č. 3a
F) Slovenská obchodná inšpekcia
3.1 Náklady regulácie
3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Tabuľka č. 1: Zmeny nákladov (ročne) v prepočte na podnikateľské prostredie (PP), vyhodnotenie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov.
TYP NÁKLADOV
Zvýšenie nákladov v € na PP
Zníženie nákladov v € na PP
A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality
0
0
B. Iné poplatky
0
0
C. Nepriame finančné náklady
0
0
D. Administratívne náklady
0
175 112,7 €
Spolu = A+B+C+D
0
0
z toho
E. Vplyv na mikro, malé a stredné podniky
0
0
F. Úplná harmonizácia práva EÚ
0
0
VÝPOČET mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov
IN
OUT
G. Náklady okrem výnimiek = B+C+D-F
0
175 112, 7 €
Príloha č. 3a
3.1.2 Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií na zmeny v nákladoch podnikateľov
Tabuľka č. 2: Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov):
P.č.
Zrozumiteľný a stručný opis regulácie vyjadrujúci dôvod zvýšenia/zníženia nákladov na PP
Číslo normy
(zákona, vyhlášky a pod.)
Lokalizácia (§, ods.)
Pôvod regulácie:
SK/EÚ úplná harm./EÚ harm. s možnosťou voľby
Účinnosť
regulácie
Kategória dotk. subjektov
Počet subjektov v dotk. kategórii
Počet subjektov MSP v dotk. kategórii
Vplyv na 1 podnik. v €
Vplyv na kategóriu dotk. subjektov v €
Druh vplyvu
In (zvyšuje náklady) /
Out (znižuje náklady)
1.
Zrušenie sankcií za porušenie povinnosti uvádzať gramáž hlavnej zložky jedla v jedálnom lístku
-
-
SK
28.02.22
gastro prevádzky
19 138
N
9,15
175 112,7
Out (znižuje náklady)
2.
Sprehľadnenie zverejňovanej evidencie rozhodnutí SOI tak, aby sa v nej podnikatelia a verejnosť dokázali dobre orientovať za účelom zvýšenia právnej istoty podnikateľskej obce.
-
-
SK
30.06.22
podnikatelia v aktívnom veľkoobchode a maloobchode
1
N
29
29
Out (znižuje náklady)
Príloha č. 3a
Doplňujúce informácie k spôsobu výpočtu vplyvov jednotlivých regulácií na zmenu nákladov
Osobitne pri každej regulácii s vplyvom na PP zhodnotenom v tabuľke č. 2 uveďte doplňujúce informácie tak, aby mohol byť skontrolovaný spôsob a správnosť výpočtov. Uveďte najmä, ako ste vypočítali vplyvy a z akého zdroja ste čerpali početnosti (uveďte aj link na konkrétne štatistiky, ak dostupné na internete). Jednotlivé regulácie môžu mať jeden alebo viac typov nákladov (A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality, B. Iné poplatky, C. Nepriame finančné náklady, D. Administratívne náklady). Rozčleňte ich a vypočítajte v súlade s metodickým postupom.
1.Zrušenie sankcií za porušenie povinnosti uvádzať gramáž hlavnej zložky jedla v jedálnom lístku
Cieľom opatrenia je zrušiť potrebu uvádzania gramáže (pri súčasne splnených ostatných podmienok). Implementáciou opatrenia sa tak zníži hrozba pokuty pri neuvedení gramáže na jedálnom lístku (vyčíslené v časti 3.4, nakoľko na pokuty sa neuplatňuje mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov) a zároveň sa znížia administratívne náklady. Predávajúci však naďalej povinnosť odpredať spotrebiteľovi výrobok v deklarovanej hmotnosti a tak sa zamedzuje znižovaniu produkcie.
Výpočet: 9,15 = 60