DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) Primárne právo:
čl. 4 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 202, 7.6.2016) v platnom znení,
čl. 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. V. C 202, 7.6.2016) v platnom znení,
čl. 169 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. V. C 202, 7.6.2016) v platnom znení
b) Sekundárne právo:
smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1151 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností (Ú. v. L 186, 11.7.2019), gestor: MS SR,
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. L 182, 29.6.2013) v platnom znení, gestor: MF SR,
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami (Ú. v. EÚ L 330, 15.11.2014), gestor: MS SR
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. L315, 14.11.2012) v platnom znení, gestor MH SR,
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L304, 22.11.2011) v platnom znení, gestor: MH SR,
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES (Ú. v. EÚ L211, 14.8.2009) v platnom znení, gestor MH SR,
smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. L 178, 17.7.2000), gestor: MH SR,
smernica Rady z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (1986/635/EHS) (Ú. v. ES L 372, 31.12.1986; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv. 1) v platnom znení, gestor: MF SR,
smernica Rady z 19. decembra 1991 o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní (1991/674/EHS) (Ú. v. ES L 374, 31.12.1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. kap. 6/zv. 1) v platnom znení, gestor: MF SR,
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie (Ú. v. L 142, 30.4.2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. kap. 17/zv. 2) v platnom znení, gestor: MF SR, spolugestor MS SR,
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. L 157, 9. 6. 2006) v platnom znení, gestor: MF SR,
smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch (kodifikované znenie) (Ú. v. L 318, 17.11.2006), gestor: MF SR,
smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (kodifikované znenie) (Ú. v. L 169, 30. 6. 2017) v platnom znení, gestor: MS SR, spolugestor MF SR,
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v platnom znení, gestor: MF SR,
nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. L 320, 29.11.2008) v platnom znení, gestor: MF SR,
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. L 257, 28.8.2014), gestor: NBÚ, MF SR, MV SR,
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. L 119, 4.5.2016), gestor: ÚOOÚ SR,
delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania (Ú. v. L 143, 29.5.2019) v platnom znení, gestor: MF SR, NBS,
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ (Ú. v. L 158, 14.6.2019), gestor: MH SR
c)Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie:
rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 306/1999, Banque internationale pour l'Afrique occidentale SA (BIAO) v. Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg, [2003],
Výrok rozhodnutia:
1. Otázky uvedené v druhej a tretej časti návrhu na začatie prejudiciálneho konania týkajúcich sa výkladu štvrtej smernice Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy sú prípustné.
2. Štvrtá smernica 78/660 nebráni tomu, aby ustanovenie určené na pokrytie možných strát alebo pohľadávok vyplývajúcich zo záväzku nachádzajúceho sa v účtovnej závierke podľa článku 14 uvedenej smernice bolo zapísané na strane pasív súvahy podľa článku 20 ods. 1 za predpokladu, že daná strata alebo dlh možno charakterizovať ako pravdepodobné alebo isté k súvahovému dňu. Článok 31 ods. 1 písm. e) tejto smernice nevylučuje možnosť, že na zabezpečenie dodržiavania zásady obozretnosti a zásady pravdivého zobrazenia aktív a pasív by mohlo byť najvhodnejšou metódou ocenenia by mohlo byť vykonanie globalizovaného hodnotenia všetkých relevantných faktorov.
3. Za takých okolností, ako okolnosti vo veci samej, vrátenie pôžičky, ku ktorému došlo po súvahovom dni (ktorý je relevantným dátumom oceňovania súvahových položiek), nepredstavuje skutočnosť, ktorá si vyžaduje retroaktívne prehodnotenie rezervy týkajúcej sa tejto pôžičky uvedenej na strane pasív súvahy. Súlad so zásadou pravdivého a verného zobrazenia aktív a pasív si však vyžaduje, aby sa v ročnej účtovnej závierke uviedlo zaniknutie rizika, na ktoré sa vzťahuje toto ustanovenie.
rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C 528/12, Mömax Logistik GmbH proti Bundesamt für Justiz [2014].
Výrok rozhodnutia:
Článok 57 štvrtej smernice Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúcej z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006, sa vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave členského štátu, podľa ktorej sa na dcérsku spoločnosť, ktorá sa spravuje právnymi predpismi tohto členského štátu, neuplatňujú ustanovenia uvedenej smernice týkajúce sa obsahu, auditu a zverejnenia ročných účtovných závierok, iba ak sa materská spoločnosť tiež spravuje právnymi predpismi uvedeného štátu.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Lehota na prebratie smernice 2013/34/EÚ bola určená do 20. júla 2015.
Lehota na prebratie smernice (EÚ) 2017/1132 nebola stanovená. Smernica (EÚ) 2017/1132 zrušila smernicu 2009/101/ES bez vplyvu na povinnosť členského štátu týkajúcu sa lehôt na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva.
Lehota na prebratie smernice (EÚ) 2019/1151 bola určená do 1. augusta 2021, s možnosťou odkladu o jeden rok a s výnimkou niektorých článkov, kde bola určená lehota do 1. augusta 2023.
b)Proti SR nebolo začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“, ani nebol začatý postup EK ako aj nebolo začaté konanie Súdneho dvora proti SR podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
c)Smernica 2013/34/EÚ bola prebratá do:
-zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
-zákona č. 333/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
-zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
-zákona č. 500/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
-zákona č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
Smernica (EÚ) 2017/1132 bola prebratá do:
-zákona č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
-zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Úplne.