Príloha č. 1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L315, 14.11.2012) v platnom znení,
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. L304, 22.11.2011) v platnom znení,
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES (Ú. v. L211, 14.8.2009) v platnom znení,
smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. EÚ L 178, 17.7.2000),
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006) v platnom znení,
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ (Ú. v. L 158, 14.6.2019)
Termín začiatku a ukončenia PPK
september/október 2021
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
október 2021
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
december 2021
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, ktoré dôvodom vypracovania predkladaného materiálu (dôvody majú presne poukázať na problém, ktorý existuje a je nutné ho predloženým materiálom riešiť).
Predkladaný materiál ambíciu prispieť k riešeniu dlhodobého problému podnikateľského prostredia v SR, a to jeho značného zaťaženia reguláciami, prijatými v čase pandémie ochorenia COVID-19, ale i reguláciami z predchádzajúcich období. Dlhodobou snahou MH SR ako gestora agendy lepšej regulácie je zbierať podnety priamo z podnikateľského prostredia a formulovať opatrenia na zníženie nákladov a zaťaženia prameniacich z obsolentných regulácií.
Vo svojej najnovšej predikcii Národná banky Slovenska zhoršila výhľad rastu slovenského hospodárstva koncom roka 2021 a aj v roku 2022. Závislosť slovenskej ekonomiky na automobilovom priemysle robí našu ekonomiku v porovnaní s inými krajinami zraniteľnejšou. Rast ekonomiky v roku
Príloha č. 1
2021 bude znížený o 1,8 p. b. z dôvodu výpadku vo výrobe áut kvôli nedostatku potrebných súčiastok. Prebiehajúca pandémia vyžaduje opatrenia, ktoré obmedzujú ekonomickú aktivitu. Na základe uvedených skutočností sa návrhom zákona vytvára najmä základný zákonný rámec slúžiaci na podporu podnikateľského prostredia.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele predkladaného materiálu (aký výsledný stav má byť prijatím materiálu dosiahnutý, pričom dosiahnutý stav musí byť odlišný od stavu popísaného v bode 2. Definovanie problému).
Hlavným cieľom je odstrániť časť nákladov podnikateľského prostredia na základe podnetov, ktoré podnikateľské prostredie identifikovalo ako problémové. Cieľom návrhu zákona je podporiť rast ekonomiky Slovenska. Návrhom zákona sa odstraňujú zbytočné byrokratické ustanovenia v jednotlivých zákonoch, zrušujú sa viaceré povinnosti a odstraňujú prekážky v podnikaní a znižujú náklady pre podnikateľov. Hospodárstvo je postihnuté pandémiou choroby COVID-19 a niektorými opatreniami sa sleduje aj zmiernenie negatívnych dôsledkov súvisiacich s opatreniami proti pandémii choroby COVID-19 na podnikateľské subjekty v Slovenskej republike. Cieľom návrhu zákona je napr. znížiť zaťaženosť subjektov v energetike, zjednodušiť postupy v oblasti ochrany spotrebiteľa a rozšíriť informatizáciu spoločnosti.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny predkladaného materiálu dotknú priamo aj nepriamo:
Všetky kategórie podnikateľských subjektov, ktorých počet je cca 590 000.
Všetci zamestnanci (ženy aj muži). Stavebníci vlastniaci stavebný pozemok.
Ústredné orgány štátnej správy:
Ministerstvo financií SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zdravotníctva, Úrad pre normalizáciu a metrológiu, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Slovenská obchodná inšpekcia.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia vedúce k stanovenému cieľu boli identifikované a posudzované pre riešenie definovaného problému?
Nulový variant - uveďte dôsledky, ku ktorým by došlo v prípade nevykonania úprav v predkladanom materiáli a alternatívne riešenia/spôsoby dosiahnutia cieľov uvedených v bode 3.
Nulový variant v prípade nerealizácie opatrení v predloženom materiáli by podnikateľské prostredie nebolo odľahčené o záťaž vo výške cca 4 mil. eur
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých konkrétnych ustanoveniach (paragrafy, články, body, atď.) ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ (tzv. goldplating) spolu s odôvodnením opodstatnenosti presahu.
8.Preskúmanie účelnosti
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného materiálu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
Preskúmanie účelnosti sa bude uskutočňovať dva roky po nadobudnutí účinnosti jednotlivých opatrení.
Príloha č. 1
Hlavným cieľom je odstrániť časť nákladov podnikateľského prostredia na základe podnetov, ktoré podnikateľské prostredie identifikovalo ako problémové. Kritériom bude % splnených opatrení a zníženia nákladov regulácie vzťahujúcich sa k jednotlivým opatreniam. Splnenie opatrení bude taktiež sledované a odpočtované v rámci informačných správ MH SR a plnenia uznesení vlády SR.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k identifikovaným vplyvom a ich analýzam. Informácie v tejto časti slúžia na zhrnutie vplyvov a nie ako náhrada za vypracovanie príslušných analýz vybraných vplyvov.
Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý bol vyčíslený pri troch úlohách. Vplyv ostatných úloh a opatrení však nie je možné kvantifikovať z dôvodu, že ich termín plnenia je najčastejšie v rokoch 2023 a 2024 a zámer je momentálne v štádiu prípravy návrhu. Prípadné negatívne vplyvy úloh, ktoré nie kvantifikované, budú financované v rámci záväzných limitov zodpovedných gestorov jednotlivých úloh.
Materiál bude mať výrazne pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Zmeny, ktoré zapracované do paragrafového znenia návrhu zákona alebo budú uložené gestorom ako úlohy, prinesú hlavne zníženie administratívnych nákladov a niektoré z nich prinesú aj zníženie nepriamych finančných nákladov podnikateľov.
Materiál bude mať pozitívne aj negatívne sociálne vplyvy s prevahou pozitívnych vplyvov.
Materiál bude mať pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Materiál bude mať pozitívny vplyv na služby verejnej správy pre občana. Občanom sa napr. zníži administratívna záťaž pri prístupe do elektronickej schránky.
11.Kontakt na spracovateľa
Príloha č. 1
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov.
Sekcia konkurencieschopnosti, odbor zlepšovania podnikateľského prostredia:
Ing. Adriána Valášková, 02/4254 1904,
adriana.valaskova@mhsr.sk
Ing. Veronika Čopíková, 02/4854 7048,
veronika.copikova@mhsr.sk
Ing. Miloslav Andraško, 02/48545013,
miloslav.andrasko@mhsr.sk
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri príprave materiálu a vypracovávaní doložky, analýz vplyvov vychádzali. V prípade nedostupnosti potrebných dát pre spracovanie relevantných analýz vybraných vplyvov, uveďte danú skutočnosť.
Zdrojmi sú interné štatistiky jednotlivých gestorov a zároveň spolupráca s gestormi. Na kvantifikáciu opatrení boli využité štatistiky (Finstat a iné, linky uvedené nižšie), interné štatistiky, Kalkulačka nákladov (
https://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/jednotna-metodika/dokumenty
) a expertné odhady.
Zdroje – štatistiky, cenníky:
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. 188/2021
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
K doložke vybraných vplyvov
V bode 8. Preskúmanie účelnosti je uvedený len termín preskúmania, Komisia odporúča dopracovať aj kritériá na základe, ktorých bude preskúmanie vykonané.
AKCEPTOVANÉ – kritériá boli doplnené.
V časti 10. Poznámky Komisia odporúča uviesť aj hodnotenie ďalších vyznačených vplyvov, t.j. že predkladaný materiál bude mať vplyv aj na životné prostredie, služby verejnej správy pre občana a sociálne vplyvy.
AKCEPTOVANÉ – hodnotenie ďalších vyznačených vplyvov bolo doplnené.
V doložke vybraných vplyvov Komisia odporúča predkladateľovi v bode 4. vyznačiť okrem uvedených dotknutých subjektov aj občanov, ktorí komunikujú s úradmi prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy
AKCEPTOVANÉ – dotknuté subjekty – občania boli doplnení.
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
V analýze vplyvov na rozpočet obcí je uvedený výpadok príjmov vo výške 450 tis. eur na rok 2023 a 550 tis. eur na rok 2024 súvisiaci s výpadkom príjmov z dane z pozemkov. Komisia upozorňuje, že z popisu v časti 2.1.1. nie je úplne zrejmé, či tento vplyv bude v plnej miere zabezpečený možným kompenzovaním prostredníctvom zvýšenia iných sadzieb daní. Z tohto dôvodu Komisia odporúča úbytok príjmov neuvádzať v riadkoch tabuľky č. 1 v časti „Financovanie zabezpečené v rozpočte“. Zároveň Komisia odporúča návrh na kompenzáciu výpadku príjmov popísať konkrétnejšie.
Príloha č. 1
AKCEPTOVANÉ úbytok príjmov obcí bol presunutý do časti „Rozpočtovo nekryté vplyvy“ a zároveň bol doplnený návrh na kompenzáciu výpadku príjmov a to napr. formou zvýšenia niektorých iných sadzieb napr. daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, vydávanie parkovacej karty a pod.
V prepracovanej analýze vplyvov je kvantifikovaný negatívny, rozpočtovo zabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy. Vplyv je vyčíslený iba pri troch úlohách, pri ostatných opatreniach nie je možné vplyv kvantifikovať z dôvodu, že ich termín plnenia je najčastejšie v rokoch 2023 a 2024 a zámer je momentálne v štádiu prípravy návrhu, pričom prípadné negatívne vplyvy úloh, ktoré nie kvantifikované, budú financované v rámci záväzných limitov zodpovedných gestorov jednotlivých úloh. V doložke vybraných vplyvov Komisia žiada jednoznačne uviesť, či všetky navrhované opatrenia boli odkomunikované s dotknutými rezortami a či súhlasia s financovaním jednotlivých úloh v rámci záväzných limitov svojich rezortov.
AKCEPTOVANÉ bol doplnený text, že všetky navrhované opatrenia boli odkomunikované s dotknutými rezortami a tie súhlasia s financovaním jednotlivých úloh v rámci záväzných limitov svojich rezortov.
K vplyvom na informatizáciu spoločnosti
Komisia súhlasí s tým, že predmetný návrh zákona vplyv na informatizáciu spoločnosti. Je však nutné vykonať drobnú úpravu analýzy vplyvov na informatizáciu spoločnosti v zmysle telefonickej konzultácie s predkladateľom.
AKCEPTOVANÉ – úprava bola vykonaná.
K sociálnym vplyvom
V hodnotení opatrenia „zrušenie štátneho sviatku 1. september“ uvedeného v bode 4.1.2 sociálnej analýzy je potrebné upraviť znenie negatívneho vplyvu č. 2 nasledovne: „Podľa Zákonníka práce zamestnanec, ktorý v deň sviatku pracuje, nárok okrem mzdy na zvýhodnenie - príplatok za sviatok vo výške 100 % z priemerného zárobku. Z tohto dôvodu je vyčíslenie negatívneho vplyvu na jedného zamestnanca, ktorý doteraz pracoval počas sviatku a mal nárok na príplatky k mzde počas sviatku, avšak po zmene stratí nárok na príplatok za prácu dňa 1. septembra v priemernej výške 57,24 eur (priemerná mesačná hrubá mzda 1202 eur / 21 pracovných dní)“. Zároveň je potrebné kvantifikácie premiestniť z časti určenej na opis opatrenia do časti určenej na kvantifikáciu opatrení.
NEAKCEPTOVANÉ predmetné opatrenie bolo vypustené z materiálu. Z uvedeného dôvodu bolo vypustené aj z analýzy sociálnych vplyvov.
K opatreniu „čl. IX, bod 1 vlastného materiálu (návrh zákona)“ uvedeného v bode 4.1.1 sociálnej analýzy je potrebné dokončiť uvedený modelový príklad v zmysle vyčíslenia zníženej zaplatenej daňovej povinnosti, pretože priamy pozitívny vplyv na hospodárenie domácností. Zároveň je potrebné kvantifikáciu modelový príklad premiestniť z časti určenej na opis opatrenia do časti určenej na kvantifikáciu opatrení.
AKCEPTOVANÉ modelový príklad bol dokončený a kvantifikácia premiestnená na miesto tomu určené.
K opatreniu „čl. IX, bod 2 vlastného materiálu (návrh zákona)“ uvedeného v bode 4.1.1 sociálnej analýzy je potrebné špecifikovať ovplyvnenú skupinu domácností, ktorou platcovia dane z vybraných druhov pozemkov: záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky. Zároveň je potrebné do časti určenej na kvantifikáciu doplniť modelový príklad s vyčíslením zníženej zaplatenej daňovej povinnosti platcu dane.
AKCEPTOVANÉ – ovplyvnená skupina domácností bola doplnená.
Príloha č. 1
Opatrenia v bode 4.2 analýzy sociálnych vplyvov Komisia odporúča pokiaľ možno čo najviac konkretizovať; pre zhodnotenie nepostačuje uviesť napr. „že sa zvýši právna istota, čo bude mať pozitívny sociálny vplyv“, ale je potrebné aspoň rámcovo uviesť, z akých cieľov/ z akého účelu navrhovanej úlohy z uznesenia vlády SR vyplýva dôsledok, ktorý sa v predloženej analýze uvádza - zvýši sa právna istota, zvýši sa právna prehľadnosť.... Ide o najmä o doplnenie hodnotenia úloh z uznesenia vlády SR č. C.3, C.4, C.11 tu je v hodnotení uvedené slovo „pravdepodobne“ - pokiaľ predkladateľ si nie je istý vplyvom, Komisia odporúča tento pozitívny vplyv skôr neuvádzať; V prípade, že sa pri úlohe č. C.26 myslí zlepšený prístup aj dotknutých obyvateľov k vytváraniu územného plánu obce, Komisia odporúča uviesť aspoň stručnú informáciu v čom spočíva základný rozdiel týkajúci sa zlepšenia postavenia dotknutých obyvateľov v porovnaní so súčasným stavom. Ide aj o spresnenie hodnotenia opatrenia uvedeného v návrhu čl. XV, bod 2.
AKCEPTOVANÉ Vyplývajúci dôsledok (zvýši sa právna istota, zvýši sa právna prehľadnosť) bol doplnený pri úlohách C.3 a C.4. Popis sociálneho vplyvu pri úlohe C.11 bol vypustený z dôvodu nízkej pravdepodobnosti. Rozdiel týkajúci sa zlepšenia postavenia dotknutých obyvateľov v porovnaní so súčasným stavom pri úlohe C.26 bol doplnený. Hodnotenie opatrenia uvedeného v návrhu čl. XV, bod 2. bolo spresnené.
V súvislosti s hodnotením úlohy C.12 Predložiť na rokovanie vlády návrh novely zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov s cieľom umožniť nadobúdanie cenných papierov a majetkových účastí v alternatívnych investičných fondoch obmedzenému okruhu neprofesionálnych investorov. Komisií nie je zrejmé definovanie jej dôsledku v analýze sociálnych vplyvov vo vzťahu investorom - bežnému obyvateľstvu. Zo znenia úlohy podľa názoru Komisie vyplýva prinajmenšom zavedenie opatrení zvyšujúcich ochranu neprofesionálneho investora pred pre neho neprimeraným rizikom, avšak v analýze sociálnych vplyvov je uvedené, že v dôsledku tejto úlohy sa rozšíria možnosti investovania pre niektorých ľudí, ktorí takúto možnosť nemali, čo predstavuje pozitívny sociálny vplyv.“ Uvedené je potrebné prehodnotiť.
AKCEPTOVANÉ – popis vplyvu bol prehodnotený a upravený.
V súvislosti s hodnotením návrhu opatrenia z návrhu uznesenia vlády SR, ktorým sa umožní za určitých podmienok predaj nepotravinového tovaru po dátume exspirácie, Komisia odporúča prehodnotiť konštatovanie uvedené v analýze sociálnych vplyvov, že „obchodník určite poskytne na tovar po dátume exspirácie výraznejšiu zľavu“. Komisií nie je zrejmé, či ide o konštatovanie na základe vyjadrení dotknutých podnikateľských subjektov.
AKCEPTOVANÉ uvedené konštatovanie bolo preformulované na „predpokladáme, že obchodník poskytne na tovar po dátume exspirácie výraznejšiu zľavu, aby ho predal.“
V bode 4.4 je potrebné uviesť aj opis navrhovaného opatrenia, pretože z uvedeného znenia nie je zrejmé, o aké opatrenie ide (návrh novely zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov upravujúcej návrh na upustenie od splnenia podmienky na vydanie oprávnenia na distribúciu, a to zamestnávať v pracovnom pomere najmenej 10 zamestnancov). Zároveň je v časti týkajúcej vplyvu súvisiaceho so zánikom pracovných miest potrebné uviesť vplyv tohto návrhu na súčasných zamestnávateľov/súčasných zamestnancov.
AKCEPTOVANÉ opis opatrenia a vplyv tohto návrhu na súčasných zamestnávateľov/súčasných zamestnancov bol doplnený.
Pokiaľ možno, Komisia odporúča uviesť opisy príslušných opatrení aj v iných častiach analýzy sociálnych vplyvov (bod 4.1, 4.2), aby zo samotnej analýzy bolo čo najviac zrejmé, čo sa navrhuje, bez detailnejšieho poznania vlastného legislatívneho návrhu a iných častí predkladaného materiálu.
Príloha č. 1
NEAKCEPTOVANÉ pri opatreniach v návrhu zákona je v analýze uvedený popis opatrení a pri opatreniach vo forme úloh z uznesenia vlády SR uvedené znenia opatrení, z ktorých je zrejmé, čo sa navrhuje, pričom nie je potrebné hlbšie poznanie materiálu.
K vplyvom na služby verejnej správy na občana
V Analýze vplyvov na služby verejnej správy pre občana v časti „Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe“, v bode 7.3.2 Komisia navrhuje predkladateľovi odstrániť uvedený opis povinností vyplývajúcich z návrhu pre orgán verejnej správy.
AKCEPTOVANÉ - opis povinností vyplývajúcich z návrhu pre orgán verejnej správy bol odstránený.
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením: