1
Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana
7.1 Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo vytvorenie novej služby?
Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)
Uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania pre štáty Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; ďalej len „MŠVVaŠ SR“)
Uznanie dokladu o vzdelaní v príslušnom študijnom odbore na účely pokračovania v štúdiu (vysoká škola v SR, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch)
Nová služba (konkretizujte a popíšte)
Uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania pre štáty s medzinárodnou dohodou o vzájomnom uznávaní
Existujúca služba MŠVVaŠ SR sa rozšíri o štáty, ktoré pristúpia ku Globálnemu dohovoru UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania (ďalej len „dohovor“). Očakáva sa presun ťažiska žiadostí z tretích štátov z vysokých škôl na MŠVVaŠ SR.
7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
Názov služby
Uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania pre štáty Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania
Uznanie dokladu o vzdelaní v príslušnom študijnom odbore na účely pokračovania v štúdiu
Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby)
Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?
Priamy vplyv (popíšte)
Rozšírenie okruhu štátov, z ktorých bude možné požiadať o uznanie stupňa vzdelania (bez uznania rovnocennosti študijného odboru) a tým aj počtu potenciálnych žiadateľov a koncentrácia služieb, ktoré boli doteraz poskytované vysokými školami na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Nepriamy vplyv (popíšte)
Zvýšenie atraktívnosti štúdia a práce v SR pre vysokokvalifikovaných absolventov zahraničných škôl znížením administratívnych a procesných požiadaviek, skrátením lehôt a pod.
7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana
7.2.1 Náklady
Zníženie priamych finančných nákladov
Očakáva sa zachovanie výšky správneho poplatku, ktorá je v súlade s ustanoveniami dohovoru nastavená na dostupnej úrovni (30 eur).
Zvýšenie priamych finančných nákladov
2
Zníženie nepriamych finančných nákladov
Zníženie nákladov žiadateľov na vyššie overenia (apostille, superlegalizácia) v štáte pôvodu dokladu o vzdelaní.
Zvýšenie nepriamych finančných nákladov
7.2.2 Časový vplyv
Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte)
Zníženie času vybavenia požiadavky (popíšte)
Skrátenie vybavovacej lehoty z dvoch na jeden mesiac.
7.2.3 Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?
Špecifikujte skupinu občanov, ktorá bude návrhom ovplyvnená (napr. držitelia vodičských oprávnení). Aká je veľkosť tejto skupiny?
Študenti, výskumníci a ostatní vysoko kvalifikovaní cudzinci ako aj občania Slovenskej republiky, ktorí nadobudli vzdelanie v tretích štátoch. Skupinu nie je možné kvantifikovať, nakoľko jej veľkosť závisí od atraktívnosti príchodu, resp. návratu do Slovenskej republiky v rámci akademickej a pracovnej mobility.
7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
Zníženie požiadaviek na povinné prílohy žiadosti o akademické uznanie dokladu vzdelaní nadobudnutého v treťom štáte.
7.3 Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe
7.3.1 Ktoré sú dotknuté subjekty verejnej správy?
Ktoré subjekty verejnej správy sú účastné procesu poskytnutia služby?
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (vysokoškolské doklady)
Okresné úrady, odbory školstva (stredoškolské doklady)
7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
3
Povinnosť uznania stupňa vzdelania (bez porovnania študijného odboru) z okruhu štátov, ktoré pristúpia ku Globálnemu dohovoru UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania (doteraz zjednodušená možnosť uznania stupňa vzdelania existovala len pre štáty Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania 49 štátov a štáty, s ktorými má Slovenská republika uzavretú bilaterálnu dohodu v oblasti uznávania – 8 štátov).
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)