1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2021
2022
2023
2024
Príjmy verejnej správy celkom
0
3000
6000
9000
v tom: MŠVVaŠ SR/program
0
3000
6000
9000
z toho:
- vplyv na ŠR
0
3000
6000
9000
Rozpočtové prostriedky
0
3000
6000
9000
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: MŠVVaŠ SR/program
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: MŠVVaŠ SR/program
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Schválenie Globálneho dohovoru UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania (ďalej len „dohovor“) neráta s vplyvmi, ktoré by znamenali zvýšenie výdavkov alebo úbytok príjmov, ktoré by predstavovali záťaž na štátny rozpočet. Vykonávanie dohovoru sa uskutoční bez dodatočných požiadaviek na navyšovanie limitov pre štátny rozpočet.
S očakávaným vyšším počtom žiadostí sa zároveň zvýši aj výber správnych poplatkov, ktoré príjmom do štátneho rozpočtu. Vychádzajúc z predchádzajúcich bilaterálnych a multilaterálnych dohôd v danej oblasti je možné konštatovať, že každé doterajšie prijatie medzinárodného dokumentu, ktorý zjednodušuje uznávanie zahraničného vzdelania, malo za následok zvýšenie počtu žiadostí z dotknutých štátov.
Zvýšenie záujmu však nie je možné presne vyčísliť vopred a bude závisieť nielen od úspešnosti dohovoru, ale do veľkej miery od toho, ako výhodné podmienky budú nastavené zo štátu ako aj vysokých škôl vo vzťahu k snahe prilákať talenty z tretích krajín na štúdium v Slovenskej republike. Pokiaľ sa podarí zvýšiť povedomie o možnostiach štúdia v Slovenskej republike a jeho atraktívnosť, je možné očakávať výrazný nárast prichádzajúcich študentov a tým aj žiadostí o uznanie ich predchádzajúcich kvalifikácií z iných štátov a výberu správneho poplatku. Okrem toho je služba akademického uznávania vo veľkej miere dobrovoľne využívaná aj pre potreby pracovného trhu najmä pre profesie, kde sa stačí preukázať stupňom dosiahnutého vzdelania bez odbornej kvalifikácie.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Dohovor si za cieľ kladie posilnenie medzinárodnej spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdelávania po vzore regionálnych dohovorov v oblasti uznávania, akým bol napríklad Dohovor o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne podpísaného v Lisabone, 11. apríla 1997 (ďalej len „Lisabonský dohovor“), ktorého zmluvnou stranou je aj Slovenská republika. Poukazujúc na úspechy regionálnych dohovorov tohto typu navrhovaný dohovor predstavuje prvý rámec uznávania vzdelania na globálnej úrovni, ktorý definuje základné zásady uznávania pre orgány uznávania a práva jednotlivcov uchádzajúcich sa o uznanie svojej vysokoškolskej kvalifikácie alebo kvalifikácie, ktorá umožňuje prístup k vysokoškolskému vzdelaniu, v inom štáte. Pozornosť venuje aj netradičným formám vzdelávania, za podmienky, že dosahujú úroveň kvality formálneho vzdelávania, spoločným cezhraničným študijným programom „joint degrees“ a taktiež uznávaniu kvalifikácií vysídlených osôb a utečencov, ktorí z dôvodov súvisiacich s vysídlením nemôžu zdokladovať svoje predchádzajúce vzdelanie.
Pokiaľ ide o informačné centrum podľa článku XIII. dohovoru, tieto úlohy bude plniť MŠVVaŠ SR, ktoré v súčasnosti je obdobným centrom v európskych sieťach ENIC NARIC. Jeho úlohy a funkcie by sa mali ďalej rozšíriť v súvislosti s dohovorom.
.......................................................................................................................................................
3
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
X zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Odhad je založený na doterajších údajoch za rok 2021 v prepočte na celý rok a ráta s tendenciou nárastu počtu žiadostí o 100 ročne pri štátoch uznávané na základe dohovorov Lisabonský dohovor v rámci európskeho priestoru a predmetný dohovor v globálnom meradle (správny poplatok 30 eur).
Nárast počtu žiadostí môže byť ovplyvnený mnohými faktormi (migračná politika, podpora vysokoškolského vzdelávania cudzincov, lákanie talentov atď.), preto ide len o približný odhad. Odhad zároveň ráta s údajmi bez zmien súčasne platných správnych poplatkov, ktoré v súlade s článkom III. ods. 2 dohovoru nastavené na nízkej motivujúcej úrovni smerom k zatraktívneniu vysokoškolského štúdia v Slovenskej republike a zníženiu finančnej a administratívnej záťaže na uchádzača o vysokoškolské štúdium, resp. vysoko kvalifikovaného migranta.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2021
2022
2023
2024
Počet vydaných rozhodnutí podľa dohovorov (správny poplatok 30 eur)
0
100
200
300
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Kvantifikácia mzdových výdavkov:
Dohovor sa neviaže na zvyšovanie mzdových výdavkov.
Kvantifikácia kapitálových výdavkov:
Na pristúpenie k dohovoru sa neviažu žiadne kapitálové výdavky.
Kvantifikácia pozitívneho vplyvu na rozpočet verejnej správy
Vyšší výber správneho poplatku v prípade očakávaného zvýšeného záujmu o službu a počtu podaných žiadostí. V súčasnosti nie je možné presne kvantifikovať, nakoľko naň budú vplývať mnohé ďalšie faktory. Uvedený odhad je založený na nezmenenej výške sadzieb za služby uznávania (štáty s bilaterálnou dohodou 5 eur, ostatné štáty 30 eur). Výber správneho poplatku je možné ovplyvniť aj zmenou výšky správneho poplatku za uznanie prostredníctvom novelizácie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
4
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
0
3000
6000
9000
Odhad príjmov štátneho rozpočtu vo forme správnych poplatkov za vydané spoplatnené rozhodnutia.
Granty a transfery (300)1
0
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
3000
6000
9000
Dopadom na príjmy bude vyšší výber správneho poplatku v prípade očakávaného zvýšeného záujmu o službu a počtu podaných žiadostí. V súčasnosti nie je možné presne kvantifikovať.
5
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)2
0
0
0
0
Bežné transfery (640)2
0
0
0
0
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
0
Nákup nehmotných aktív (711), v tom:
0
0
0
0
711005 – Nákup ostatných nehmotných aktív
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
6
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2021
2022
2023
2024
poznámka
Počet zamestnancov celkom
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
7