1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Globálnym dohovorom UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 3.8. 2021Ukončenie: 12.8.2021
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
2021
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
2021
2.Definovanie problému
Globálny dohovor UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania (ďalej len dohovor“) bol prijatý členskými štátmi UNESCO v novembri 2019 počas 40. Generálnej konferencie UNESCO v Paríži. V zmysle Ústavy UNESCO majú členské štáty povinnosť predložiť prijaté dohovory svojím ústavným orgánom najneskôr rok po ukončení Generálnej konferencie, na ktorej boli schválené.
UNESCO je jedinou inštitúciou v systéme OSN, ktorá v agende problematiku vysokoškolského vzdelávania a ktorá bola iniciátorom šiestich regionálnych dohovorov o uznávaní vysokoškolského vzdelávania. Zabezpečenie prístupu ku kvalitnému vysokoškolskému vzdelávaniu a následné uznanie vysokoškolských diplomov z celosvetového hľadiska je integrovanou súčasťou Agendy SDG4 a jej implementačných cieľov.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom dohovoru je zvýšiť celosvetovú mobilitu študentov, výskumníkov a zabezpečiť uznávanie kvalifikácií podľa spravodlivých kritérií a zlepšiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania vrátane podpory mobility medzi regiónmi sveta (dohovor podobu všeobecnej deklarácie), pričom snahou je, aby súčasné existujúce regionálne dohovory, vrátane Dohovoru o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne podpísaného v Lisabone, 11. apríla 1997, zostali v platnosti aj naďalej.
Poukazujúc na úspechy regionálnych dohovorov tohto typu navrhovaný dohovor predstavuje prvý rámec uznávania na globálnej úrovni, ktorý definuje základné zásady uznávania pre orgány uznávania a práva jednotlivcov uchádzajúcich sa o uznanie svojej vysokoškolskej kvalifikácie alebo kvalifikácie, ktorá umožňuje prístup k vysokoškolskému vzdelaniu, v inom štáte. Osobitnú pozornosť venuje aj netradičným formám vzdelávania, za podmienky, že dosahujú úroveň kvality klasického formálneho vzdelávania, spoločným cezhraničným študijným programom „joint degrees“ a taktiež uznávaniu kvalifikácií vysídlených osôb a utečencov, ktorí z dôvodov súvisiacich s vysídlením nemôžu zdokladovať svoje predchádzajúce vzdelanie.
4.Dotknuté subjekty
Žiadatelia o uznanie dokladu o vzdelaní, subjekty príslušné na uznávanie dokladov o vzdelaní v Slovenskej republiky – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, okresné úrady.
5.Alternatívne riešenia
Ratifikáciou dohovoru sa očakáva odbúranie bariér pre študentov, výskumníkov a vysokokvalifikovaných pracovníkov predovšetkým z mimoeurópskych krajín a tým aj zvýšenie atraktívnosti Slovenskej republiky ako cieľa akademickej a pracovnej mobility. Jeho neprijatie môže spôsobiť ďalšie strategické zaostávanie v uvedenej oblasti, a zvyšovanie deficitu Slovenskej republiky v rámci tzv. „cirkulácie mozgov“.
6.Vykonávacie predpisy
2
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7.Transpozícia práva EÚ
Nejde o právo EÚ. Upravovaná oblasť v súčasnosti nepodlieha právu EÚ.
8.Preskúmanie účelnosti
Preskúmanie účelnosti dohovoru bude vykonávané priebežne po nadobudnutí jeho platnosti. Podľa článku XXIII dohovoru - ktorákoľvek zmluvná strana tohto dohovoru môže prostredníctvom písomného oznámenia generálnemu riaditeľovi UNESCO navrhnúť zmeny a doplnenia tohto dohovoru, z toho dôvodu bude potrebné priebežné aktualizovanie dohovoru.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Ratifikácia dohovoru viesť k zjednodušenému a zrýchlenému procesu uznávania dokladov o vzdelaní, ktoré je pozitívnym vplyvom na služby verejnej správy pre občana. Materiál taktiež pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti, nakoľko dôjde k informatizácii služieb, ktoré boli predtým decentralizované na vysokých školách bez elektronických formulárov žiadostí. V dôsledku prijatia dohovoru sa taktiež ráta s rozšírením existujúcich elektronických služieb na viac štátov, čím sa rozšíri okruh ich oprávnených používateľov.
Materiál nemá vplyv na životné prostredie, vplyv na podnikateľské prostredie, taktiež nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Taktiež nemá sociálne vplyvy t.j. dopad na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyvov na sociálnu inklúziu. Nemá vplyv na zamestnanosť a trh práce, neprichádza k vytváraniu pracovných miest ani k ich rušeniu.
.
11.Kontakt na spracovateľa
Emília Malacká (emilia.malacka@minedu.sk), odbor bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce MŠVVaŠ SR, Tel: 02/59374 629
3
Lucia Húšťavová (lucia.hustavova@minedu.sk), Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR, Tel. 02/59374 939
12.Zdroje
Interná evidencia žiadostí o uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania zo štátov s bilaterálnou dohodou a štátov Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelania
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. 145/2021
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
K doložke vybraných vplyvov
Predložený materiál okrem iného predpokladá podporu globálnej mobility v záujme prospechu zamestnávateľov, ako aj vytvorenie príležitosti na získanie zamestnania. Predložený materiál má taktiež umožniť kvalifikovaným žiadateľom uchádzať sa o zamestnanie v súlade s právnymi predpismi zmluvnej strany.
Na základe uvádzaného odporúča Komisia predkladateľovi zhodnotiť možné sociálne vplyvy predkladaného materiálu v doložke vybraných vplyvov, ako aj v separátnej analýze sociálnych vplyvov, najmä v časti 4.2. – vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, ako aj v bode 4.4. – vplyvy na zamestnanosť a na trh práce. Ak má predkladateľ za to, že sociálne vplyvy nevznikajú, Komisia odporúča danú skutočnosť deklarovať v bode 10. Poznámky doložky vybraných vplyvov.
Zároveň v predloženej doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť povinné informácie v bode 8. Preskúmanie účelnosti (časovú lehotu, indikátory) tak, aby boli v súlade s požiadavkami upravenými v časti II. Obsahové požiadavky doložky v rámci Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.
Predkladateľ zapracoval pripomienky k doložke vybraných vplyvov podľa odporúčania Komisie, doplnený bod 8 a 10.
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
V doložke vybraných vplyvov je označený negatívny, rozpočtovo nekrytý vplyv na rozpočet verejnej správy. V analýze vplyvov je v tabuľke č. 1 kvantifikovaný nárast príjmov v sume 12 250 eur v roku 2021, v sume 15 750 eur v roku 2022, v sume 19 250 eur v roku 2023 a v sume 22 750 eur v roku 2024. Taktiež sú kvantifikované výdavky v sume 25 000 eur v roku 2021 a v sume 47 104,40 eur od roku 2022 (z toho mzdové výdavky 42 104,40 eur od roku 2022). V tejto súvislosti predkladateľ požaduje zvýšenie limitu počtu zamestnancov kapitoly MŠVVŠ SR o 2 zamestnancov. V návrhu uznesenia vlády SR sa v bode D.3. ukladá úloha pre podpredsedu vlády a ministra financií z kapitoly VPS uvoľniť finančné prostriedky do kapitoly MŠVVŠ SR v sume 25 000 eur v roku 2021, v sumu 47 104,40 eur každoročne od roku 2022 a navýšiť kapitole MŠVVŠ SR limit počtu miest o +2 osoby od roku 2022 na účel podľa bodu A.1. po schválení materiálu Národnou radou SR (bez uvedenia termínu na splnenie úlohy).
Na predmetný účel nie sú v rozpočte kapitoly VPS na rok 2021 rozpočtované prostriedky. Z tohto dôvodu žiada Komisia vplyvy vyplývajúce z materiálu na rok 2021 zabezpečiť v rámci schválených limitov kapitoly MŠVVŠ SR, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.
Komisia podotýka, že v súčasnej etape spracovania návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 nie sú výdavky vyplývajúce z materiálu na roky 2022 až 2024 zapracované v návrhu rozpočtu. Z tohto dôvodu žiada Komisia aj výdavky vyplývajúce z materiálu na roky 2022 až 2024 zabezpečiť v rámci schválených limitov kapitoly MŠVVŠ SR na príslušný rozpočtový rok, bez zvýšenia limitov výdavkov kapitoly, s využitím neobsadených rozpočtovaných miest kapitoly.
V nadväznosti na vyššie uvedené žiada Komisia prepracovať doložku vybraných vplyvov a analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy tak, že z nich nebude vyplývať rozpočtovo nekrytý vplyv. Nadväzne žiada Komisia z návrhu uznesenia vlády SR vypustiť úlohu D.3. pre podpredsedu vlády a ministra financií.
V analýze vplyvov v tabuľke č. 1 sú v riadku Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora uvádzané sumy s nesprávnym znamienkom. Takto uvedené sumy s mínusovým znamienkom by predstavovali úsporu výdavkov. Uvedené žiada Komisia upraviť.
V tabuľke č. 5 žiada Komisia priemerný mzdový výdavok uviesť bez zvýšenia o odvody zamestnávateľa.
4
Prekladateľ upravil predkladaný materiál tak, že nevznikajú nároky na mzdové náklady a kapitálové výdavky.
K vplyvom na informatizáciu spoločnosti
V bode 6.1. pri elektronickej službe ks_339631 je nutné uviesť presný názov tak, ako je uvedený/zapísaný v MetaIS, na začiatku písmeno B /ako zmena-úprava služby/. Ďalej je potrebné doplniť údaje aj do bodov 6.2., nakoľko sa uvedené procesuje v informačnom systéme a v bode 6.3 uviesť z akých zdrojov bude uvedené financované.
Predkladateľ zapracoval pripomienky k analýze na informatizáciu spoločnosti podľa odporúčania Komisie v prvej časti. V druhej časti predkladateľ sa nestotožňuje s pripomienkou v bode 6.2, 6.3 pretože, elektronická služba sa síce procesuje v informačnom systéme – registratúrnom, avšak nie je potrebné tento systém meniť ani financovať.
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením: