DOLOŽKA PREDNOSTI
medzinárodnej zmluvy pred zákonmi
(čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky)
1.Gestor zmluvy:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR)
2.Názov zmluvy:
Globálny dohovor UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania“ (ďalej len „dohovor“) prijatý v Paríži, 25. novembra 2019.
3.Účel a predmet zmluvy a jeho úprava v právnom poriadku Slovenskej republiky:
Dohovor ambíciu zjednodušiť uznávanie vysokoškolských kvalifikácií v globálnom meradle a medzi jednotlivými regiónmi a tým prispieť k zvýšenej mobilite a flexibilite vzdelávacích ciest a zaručeniu práv uchádzačov o vysokoškolské štúdium v inom štáte na spravodlivé a transparentné posúdenie ich predchádzajúcich kvalifikácií. Pozornosť sa venuje aj uznávaniu spoločných cezhraničných študijných programov („joint degrees“) a ďalších netradičných vzdelávacích ciest, za podmienky, že spĺňajú podmienky overovania kvality porovnateľné s klasickým formálnym vzdelávaním.
Predmetná úprava je v súčasnosti obsiahnutá v zákone č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Právna úprava v súčasnosti poskytuje rámec uznávania na účely pokračovania vo vysokoškolskom štúdiu pre všetky štáty, základné právo na posúdenie kvalifikácie je preto v súčasnosti obsiahnuté v § 33 39 zákona, rovnako ako právo na odvolanie proti rozhodnutiu, vyplývajúce zo zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Zjednodušené formy uznania (napr. uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania bez uznania rovnocennosti študijného odboru) v súčasne platnej právnej úprave možné len na základe bilaterálnych zmlúv a na základe dohovoru o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne podpísaného v Lisabone, 11. apríla 1997 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 145/2000 Z. z.) Ide o jeden z regionálnych dohovorov, z ktorých sa vychádzalo pri tvorbe dohovoru. Pristúpením k dohovoru by sa preto zjednodušené formy uznávania mohli uplatniť aj na mimoeurópske signatárske štáty dohovoru, čím by sa posilnila mobilita študentov, výskumníkov a odborníkov z nových krajín.
4.Priama úprava práv alebo povinností fyzických osôb alebo právnických osôb:
Dohovor priamo zakladá práva a povinnosti v čl. III ods. 1 (právo jednotlivca na posúdenie kvalifikácie), v čl. III ods. 7 (právo na odvolanie voči rozhodnutiu príslušného orgánu).
5.Úprava predmetu medzinárodnej zmluvy v práve Európskej únie:
Predmet medzinárodnej zmluvy je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve
Zmluva o fungovaní Európskej únie čl. 165, 166, (Ú. v. ES C 202, 7.6.2016) v platnom znení
b) v sekundárnom práve
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (prepracované znenie) (Ú. v. L 132, 21.5.2016) v platnom znení
Stupeň zlučiteľnosti predmetu medzinárodnej zmluvy s právom Európskej únie:
úplne
6.Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky):
Dohovor je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktorá si vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. Ide o medzinárodnú zmluvu, na ktorej vykonanie sa vyžaduje zákon, a to konkrétne v ustanoveniach celého oddielu VI. (Povinnosti zmluvných strán dohovoru)
7.Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky (má prednosť pred zákonmi):
Dohovor je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb vyplývajúce z vybraných článkov dohovoru, a ktorá po ratifikácii a vyhlásení spôsobom ustanoveným zákonom prednosť pred zákonmi.
8.Vplyvy prijatia medzinárodnej zmluvy, ktorá prednosť pred zákonmi, na slovenský právny poriadok (uvedú sa právne predpisy alebo ich jednotlivé ustanovenia, ktorých sa medzinárodná zmluva týka; potreba ich zrušenia alebo zmeny z dôvodu duplicity):
Predpokladá sa zmena zákona, pričom sa predbežne predpokladá úprava ustanovení § 33 39 tak, aby reflektovali záväzky vyplývajúce z dohovoru. Napriek tomu, že základné právo na posúdenie vysokoškolskej kvalifikácie a kvalifikácie umožňujúcej prístup k vysokoškolskému vzdelaniu je v súčasnosti v právnej úprave obsiahnuté vo všeobecnosti, je potrebné jeho upresnenie a prípadná konkrétnejšia úprava vo vzťahu k štátom, ktoré k dohovoru pristúpia. Pokiaľ ide o vytvorenie informačného centra podľa článku XIII. dohovoru, tieto úlohy bude plniť MŠVVaŠ SR, ktoré v súčasnosti je obdobným centrom v európskych sieťach ENIC NARIC. Jeho úlohy a funkcie by sa mali rozšíriť v súvislosti s dohovorom, zmena zákona však z tohto hľadiska nie je nutná.
Čo sa týka práva na odvolanie, nakoľko ide o konanie, ktoré z tohto hľadiska podlieha zákonu č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, právo na odvolanie proti rozhodnutiu je obsiahnuté, pričom správny poriadok ďalej špecifikuje jeho náležitosti. Zmena správneho poriadku nie je potrebná.