PREDKLADACIA SPRÁVA
Predseda vlády Slovenskej republiky predkladá na základe bodu C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 753 zo 14. decembra 2021 na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Globálnym dohovorom UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania“ (ďalej len „dohovor“).
Cieľom dohovoru je zvýšiť celosvetovú mobilitu študentov a absolventov, zabezpečiť uznávanie kvalifikácií podľa spravodlivých kritérií a zlepšiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania vrátane podpory mobility medzi regiónmi sveta (dohovor podobu všeobecnej deklarácie), pričom snahou je, aby súčasné existujúce regionálne dohovory zostali v platnosti aj naďalej.
Poukazujúc na úspechy regionálnych dohovorov tohto typu navrhovaný dohovor predstavuje prvý rámec uznávania na globálnej úrovni, ktorý definuje základné zásady uznávania pre orgány uznávania a práva jednotlivcov uchádzajúcich sa o uznanie svojej vysokoškolskej kvalifikácie alebo kvalifikácie, ktorá umožňuje prístup k vysokoškolskému vzdelaniu, v inom štáte. Pozornosť venuje aj netradičným formám vzdelávania, za podmienky, že dosahujú úroveň kvality formálneho vzdelávania, spoločným cezhraničným študijným programom „joint degrees“ a taktiež uznávaniu kvalifikácií vysídlených osôb a utečencov, ktorí z dôvodov súvisiacich s vysídlením nemôžu zdokladovať svoje predchádzajúce vzdelanie. Platnosť nadobudne tri mesiace po uložení dvadsiatej ratifikačnej (akceptačnej) listiny u generálnej riaditeľky UNESCO.
UNESCO je jedinou inštitúciou v systéme OSN, ktorá v agende problematiku vysokoškolského vzdelávania a ktorá bola iniciátorom šiestich regionálnych dohovorov o uznávaní vysokoškolského vzdelávania. Zabezpečenie prístupu ku kvalitnému vysokoškolskému vzdelávaniu a následné uznanie vysokoškolských diplomov z celosvetového hľadiska je integrovanou súčasťou Agendy SDG4 a jej implementačných cieľov.
Dohovor je medzinárodnou zmluvou, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb (napr. článok III ods. 1, ako i v článku III ods. 7 dohovoru) a zároveň medzinárodnou zmluvou, na vykonanie ktorej je potrebný zákon. Ide o prezidentskú zmluvu, ktorá podlieha súhlasu Národnej rady SR podľa článku 7 ods. 4 Ústavy SR.
Ako medzinárodná zmluva, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb, v konkrétnych ustanoveniach zároveň podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi SR.
Zavedenie zjednodušeného a zrýchleného procesu uznávania v zmysle dohovoru je pozitívnym vplyvom na služby verejnej správy pre občana. Materiál taktiež pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti, nakoľko dôjde k informatizácii služieb, ktoré boli predtým decentralizované na vysokých školách bez elektronických formulárov žiadostí. V dôsledku prijatia dohovoru sa taktiež ráta s rozšírením existujúcich elektronických služieb na viac štátov, čím sa rozšíri okruh ich oprávnených používateľov.
Materiál nemá vplyv na životné prostredie, sociálne vplyvy, vplyv na podnikateľské prostredie, taktiež nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Materiál bol schválený na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 14. decembra 2021.