NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: XX/XX
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ...... 2022
k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Globálnym dohovorom UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania (tlač 880)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
v y s l o v u j e s ú h l a s
s Globálnym dohovorom UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania
r o z h o d l a , že
ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá prednosť pred zákonmi.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky