VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
_____________________________________________________________________
Materiál na rokovanie Číslo: UV-27960/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
880
Návrh
na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Globálnym dohovorom UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky podľa
čl. 86 písm. d/ Ústavy Slovenskej
republiky
vyslovuje súhlas
s Globálnym dohovorom UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania;
rozhodla, že
ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, február 2022