Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Odbor Parlamentný inštitút  
Edícia: Porovnávacie analýzy  
01/2022  
Porovnanie postavenia a fungovania  
autoškôl vo vybraných krajinách  
Anotácia:  
Predložená analýza  
sa venuje porovnaniu  
postavenia a fungovania  
autoškôl vo vybraných  
krajinách: Nemecko,  
Rakúsko, Švédsko, Nórsko a  
Fínsko. Analýza porovnáva  
legislatívu upravujúcu  
fungovanie autoškôl, činnosť  
komôr autoškôl, formu  
výučby inštruktorov autoškôl  
a tiež uchádzačov o vodičský  
preukaz.  
Vypracovala: Ing. Martina Hogenová, Odbor Parlamentný inštitút  
Schválila: Mgr. Natália Švecová, riaditeľka Odboru Parlamentný  
inštitút  
Bratislava  
Kľúčové slová:  
autoškola, komora autoškôl,  
inštruktori jazdy, vodičský  
31. januára 2022  
preukaz  
Postavenie Odboru Parlamentný inštitút definuje § 144 zákona NR  
SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady  
Slovenskej republiky, podľa ktorého Parlamentný inštitút plní  
informačné, vzdelávacie a dokumentačné úlohy súvisiace  
s činnosťou NR SR a jej poslancov. Súčasťou odboru je aj Oddelenie  
Parlamentná knižnica a Oddelenie Parlamentný archív.  
V rámci informačnej činnosti Odbor Parlamentný inštitút vydáva  
spravidla tieto informačno-analytické materiály:  
V oblasti vzdelávania Odbor Parlamentný inštitút zastrešuje  
úvodné inštruktážne semináre najmä pre novozvolených  
poslancov, účasť Kancelárie NR SR na parlamentnej rozvojovej  
spolupráci určenej pre zahraničné parlamenty, stážový program  
pre študentov vysokých škôl, ako aj ďalšiu vzdelávaciu,  
prednáškovú a publikačnú činnosť.  
Materiál slúži výlučne pre poslancov  
Národnej rady Slovenskej republiky  
a
zamestnancov Kancelárie NR SR  
a nemôže v plnej miere nahrádzať právne  
alebo iné odborné poradenstvo v danej  
oblasti. Údaje, použité v materiáli, sú  
aktuálne k dátumu jeho zverejnenia.  
Zverejňovanie materiálu je možné iba so  
súhlasom Odboru Parlamentný inštitút  
a autorov.  
2
Obsah  
3
Porovnávacia analýza: Porovnanie postavenia a fungovania autoškôl vo vybraných krajinách  
Úvod  
Prevádzkovanie autoškoly je podnikaním na základe živnostenského oprávnenia,  
Autoškola je výcvikové a výchovno-vzdelávacie zariadenie registrované na  
vykonávanie:  
výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie  
oprávnenia viesť motorové vozidlá,  
doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení, osobitných výcvikov podľa  
osobitného predpisu a kondičných výcvikov žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia  
a držiteľov vodičských oprávnení,  
výučby  
a výcviku účastníkov prípravy na inštruktorskú skúšku na vydanie  
inštruktorského oprávnenia,  
doškoľovacích kurzov inštruktorov autoškôl a  
dopravnej výchovy obyvateľstva.  
Každá autoškola na výkon svojej činnosti musí mať tzv. inštruktorov autoškoly. Ide  
o fyzické osoby, ktoré disponujú platným inštruktorským oprávnením na výkon  
nasledovných kurzov v autoškole:  
výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie  
oprávnenia viesť motorové vozidlá,  
doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení, osobitných výcvikov podľa  
osobitného predpisu a kondičných výcvikov žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia  
a držiteľov vodičských oprávnení.  
Technickú základňu autoškoly tvorí:  
priestor, v ktorom sa prevádzkuje autoškola a  
technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie autoškoly.  
Priestor, v ktorom sa prevádzkuje autoškola, tvorí kancelária, učebňa a jej príslušenstvo.  
Každá autoškola musí mať výcvikové vozidlá určené a schválené na vykonávanie kurzov tej  
skupiny vodičských oprávnení, pre ktorú je autoškola registrovaná. Na praktický výcvik sa  
používajú výcvikové vozidlá, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené pre vozidlá používané na  
1
skúškach z vedenia motorového vozidla.  
registracia/, [cit. 20.1.2022]  
4
 
Porovnávacia analýza: Porovnanie postavenia a fungovania autoškôl vo vybraných krajinách  
Predložená analýza sa venuje porovnaniu postavenia a fungovania autoškôl vo  
vybraných krajinách: Nemecko, Rakúsko, Švédsko, Nórsko a Fínsko. Analýza porovnáva  
legislatívu upravujúcu fungovanie autoškôl, činnosť komôr autoškôl, formu výučby  
inštruktorov autoškôl a tiež uchádzačov o vodičský preukaz. V tomto kontexte môže byť  
nápomocná pri rokovaní o parlamentnej tlači č. 873 (návrh poslancov Národnej rady Slovenskej  
republiky Gábora Grendela a Anny Andrejuvovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  
93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),  
ktorej cieľom je podľa dôvodovej správy vytvoriť prostredie, ktoré umožní školenie a výcvik  
inštruktorov autoškoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a autoškoly Ministerstva obrany  
Slovenskej republiky vo vlastnej pôsobnosti. Parlamentná tlač je v prvom čítaní zaradená na  
program aktuálnej 55. schôdze NR SR ako bod programu číslo 50.  
5
Porovnávacia analýza: Porovnanie postavenia a fungovania autoškôl vo vybraných krajinách  
2. Situácia v Slovenskej republike a v Európe  
Zákon upravuje podmienky prevádzkovania autoškôl, udeľovanie a odnímanie  
oprávnenia vykonávať v autoškolách výučbu a výcvik, doškoľovacie kurzy inštruktorov  
autoškôl a pôsobnosť orgánov verejnej správy.  
Zákon upravuje vznik, postavenie a pôsobnosť Slovenskej komory výcvikových  
zariadení autoškôl, jej vzťah k štátnym orgánom, obciam, právnickým osobám a fyzickým  
osobám, orgány komory, organizáciu komory a práva a povinnosti jej členov.  
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl (SKVZA)  
zákona č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona NR SR  
č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.  
SKVZA je samosprávna profesijná organizácia, ktorá združuje na základe  
dobrovoľnosti fyzické osoby a právnické osoby podnikajúce v oblasti vykonávania výcviku  
vodičov motorových vozidiel a dopravnej výchovy. Komora je právnická osoba; nezapisuje sa  
do obchodného registra. Sídlom komory je Bratislava.  
Poslaním komory je presadzovať a chrániť práva a oprávnené záujmy svojich členov,  
napomáhať pri zvyšovaní ich odbornej úrovne, poskytovať im potrebné informácie  
a poradenské služby v oblasti výcviku vodičov motorových vozidiel a dopravnej výchovy  
a plniť ďalšie úlohy podľa tohto zákona. Komora je členom Európskej asociácie autoškôl EFA.  
6
 
Porovnávacia analýza: Porovnanie postavenia a fungovania autoškôl vo vybraných krajinách  
Európska asociácia autoškôl EFA  
Európska asociácia autoškôl EFA, združuje komory autoškôl. Krajiny, ktoré sú členmi  
EFA, sú: Slovensko, Albánsko, Dánsko, Nemecko, Taliansko, Nórsko, Švédsko, Rakúsko, Estónsko,  
Maďarsko, Luxembursko, Portugalsko, Spojene kráľovstvo, Belgicko, Fínsko, Island, Moldavsko, Litva,  
Česká republika, Francúzsko, Írsko, Holandsko, Španielsko.  
Hlavnými cieľmi EFA sú harmonizácia vzdelávania a skúšania inštruktorov jazdy,  
príprava a harmonizácia učebných osnov a vzdelávacích koncepcií pre školenia všetkých  
kategórií vodičov, harmonizácia výchovy a vzdelávania vodičov a harmonizácia skúšobných  
noriem organizácií a skúšajúcich.  
3. Porovnanie postavenia a fungovania autoškôl a činnosti komôr  
vo vybraných krajinách  
Tabuľka: Prehľad právneho rámca upravujúceho fungovanie autoškôl a ich komôr  
v jednotlivých krajinách  
Krajina  
Právna úprava  
Komora/asociácia  
Slovenská republika  
Fínsko  
Nemecko  
Nórsko  
Rakúsko  
Švédsko  
Zdroj: Vypracovala autorka na základe citovaných zdrojov informácií.  
7
 
Porovnávacia analýza: Porovnanie postavenia a fungovania autoškôl vo vybraných krajinách  
3.1. Fínsko  
3.1.1. Legislatíva  
Zákon pozostáva z 10 kapitol a zo 113 paragrafov a ustanovuje podmienky pre získanie  
vodičského preukazu potrebného na vedenie motorového vozidla. Účelom zákona je regulácia  
udržania a zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky, regulácia vodičských preukazov  
a regulácia skúšok vodičov a školenia vodičov. Kapitola 8 Činnosti autoškoly popisuje  
podmienky fungovania autoškôl.  
3.1.2. Fínska komora autoškôl  
Fínska komora autoškôl je celonárodné združenie podnikateľov autoškôl, ktorých  
hlavnými úlohami je podporovať bezpečnosť premávky a vytvárať podmienky pre školenia  
vodičov. Komora autoškôl bola založená v roku 1938, má viac ako 200 členských spoločností  
a 17 regionálnych spolkov. Komora je členom Európskej asociácie autoškôl EFA.  
3.1.3. Organizácia a fungovanie autoškôl2  
Fínska agentúra pre bezpečnosť dopravy (Trafi) zodpovedá za informácie o vodičskom  
preukaze v registri údajov o vozidlách a vodičoch. Agentúra má vo svojej kompetencii  
vydávanie povolení na vzdelávanie a výcvik riadenia vozidla, vydáva preukaz inštruktora  
autoškoly, obnovuje vodičský preukaz a preukaz inštruktora autoškoly, vydáva duplikáty  
vodičských preukazov a iných povolení a odoberá vodičský preukaz. Agentúra tiež  
zabezpečuje vodičské preukazy vydané políciou, dáva ich vyrobiť a stará sa o doručenie.  
Žiadateľ o vodičský preukaz musí absolvovať kurz autoškoly buď v autoškole, pod vedením  
inštruktora, alebo vo vzdelávacej inštitúcii.  
Vo Fínsku je autoškola povinná mať riaditeľa, ktorý je zodpovedný za vedenie  
výučby. Riaditeľ autoškoly má zodpovednosť za obsah výučby v autoškole a tiež za učebné  
osnovy, ktorými sa autoškola pri výučbe riadi.  
Agentúra Trafi vydáva povolenie na zriadenie autoškoly a schvaľuje jej riaditeľa podľa  
podmienok ustanovených v zákone. Povolenie na zriadenie autoškoly je na dobu  
2 ECPRD (interná databáza výmeny informácií medzi národnými parlamentmi). Request No. 2364 - Legislation on  
the recognition of driving instructor’s license and driving instructor’s school license, Request No. 2459 - Training  
of persons (candidates) as drivers, [cit. 20.1.2022]  
8
 
 
 
 
Porovnávacia analýza: Porovnanie postavenia a fungovania autoškôl vo vybraných krajinách  
neurčitú. V povolení sa uvádza skupina alebo skupiny, ktoré oprávňujú autoškolu vyučovať  
kategórie vodičských preukazov. K povoleniu môžu byť priložené ďalšie podmienky  
a obmedzenia súvisiace s praktickou organizáciou výučby potrebnou pre prevádzku a jej  
dohľad, pričom sa zohľadní povaha a rozsah činnosti. Agentúra zodpovedná za dohľad nad  
autoškolami. Agentúre môže pri dohľade pomáhať odborník oboznámený so systémom  
vzdelávania a kvalifikácie vodičov a s požiadavkami, ktoré s ním súvisia.  
Vo Fínsku existujú dve možnosti výučby riadenia vozidla: výučba šoférovania vozidla  
v autoškole alebo „bezplatné koučovanie“ – kde zvyčajne rodič alebo iný príbuzný získa  
3
licenciu.  
Bežnejšou formou je, že žiadateľ o vodičský preukaz navštevuje autoškolu. Licencie pre  
inštruktorov autoškoly vydáva polícia. Trafi schvaľuje učebné plány autoškôl a monitoruje  
kvalitu ich výučby. Minimálny vek inštruktora jazdy je 23 rokov a musí absolvovať špeciálne  
školenie inštruktora. Inštruktorom autoškoly nemôže byť osoba, ktorá počas predchádzajúcich  
piatich rokov bola uznaná vinnou buď z vedenia vozidla pod vplyvom alkoholu, ohrozovania  
bezpečnosti cestnej premávky, alebo z iného skutku definovaného v § 1 ods. 23 trestného zákona  
(39/1889), ktorý preukazuje vážne ignorovanie bezpečnosti premávky, alebo osoba, ktorá mala  
v minulom roku zákaz viesť motorové vozidlo alebo mala zákaz viesť vozidlo z dôvodu  
závažných dopravných priestupkov.  
Druhou, menej bežnou možnosťou je „bezplatné koučovanie“, kedy súkromná osoba,  
spravidla otec, matka alebo iný príbuzný, získa takzvaný „preukaz učiteľa“. Tento typ licencie  
umožňuje vyučovať maximálne dvoch žiakov a licencia sa vydáva iba na dobu určitú.  
3.2. Nemecko  
3.2.1. Legislatíva  
Zákon pozostáva z 8 častí a zo 69 paragrafov. §8 reguluje podmienky vydávania vodičských  
preukazov inštruktorov jazdy.  
Zákon pozostáva z 7 častí a zo 66 paragrafov. Zákon v § 2 upravuje typy vodičských  
preukazov.  
3 ECPRD (interná databáza výmeny informácií medzi národnými parlamentmi). Request No. 2364 - Legislation  
on the recognition of driving instructor’s license and driving instructor’s school license, [cit. 20.1.2022]  
9
 
 
Porovnávacia analýza: Porovnanie postavenia a fungovania autoškôl vo vybraných krajinách  
Zákon obsahuje 9 paragrafov a popisuje vzdelávanie v autoškole, praktickú aj teoretickú časť  
výučby.  
3.2.2. Federálna komora združení inštruktorov jazdy  
komôr inštruktorov jazdy, ktoré spoločne pokrývajú celé federálne územie.  
Komora je členom Európskej asociácie autoškôl EFA.  
Hlavné úlohy komory sú:  
výmena skúseností s členskými komorami,  
zastupovanie všeobecných záujmov autoškôl a inštruktorov jazdy,  
zastupovanie na úradoch a organizáciách na federálnej úrovni a spolupráca s nimi vo  
všetkých relevantných odborných otázkach,  
podpora členských komôr na úrovni štátu,  
koordinácia a podpora školení inštruktorov jazdy a ďalšie vzdelávanie inštruktorov  
jazdy,  
spolupráca a výmena skúseností s organizáciami inštruktorov jazdy na medzinárodnej  
úrovni,  
a vývoj osnov pre vzdelávanie.  
3.2.3. Organizácia a fungovanie autoškôl4  
Žiadateľov o vodičský preukaz môžu vyučovať iba kvalifikovaní inštruktori autoškoly  
(s vodičskou triedou BE), ktorí majú povolenie/certifikát na tento účel podľa zákona  
Podľa pravidiel školenia vodičov, § 2 ods. 1, každá autoškola musí vo svojej výučbe zahŕňať  
výučbu teoretickej a praktickej časti.  
Teoretická časť výučby je zahrnutá v § 4 a praktická časť je upravená v § 5 zákona  
o autoškolách. Využívanie cvičiska a trenažéra nie je pre autoškoly povinné.  
Celkový počet vyučovacích hodín, potrebných pre získanie vodičského preukazu závisí  
od druhu vodičského preukazu. Pre získanie vodičského preukazu skupiny B je potrebné  
absolvovať minimálne 14 dvoj-hodín teoretickej prípravy a aspoň 12 hodín praktickej časti  
jazdy autom aj po špecifických cestách ako diaľnice, medzimestské cesty a jazda v tme.  
4 ECPRD (interná databáza výmeny informácií medzi národnými parlamentmi). Request No. 3123 - Driving  
schools in Austria and Germany, [cit. 20.1.2022]  
10  
 
 
Porovnávacia analýza: Porovnanie postavenia a fungovania autoškôl vo vybraných krajinách  
Skúška, ktorá je potrebná na získanie vodičského preukazu, má 2 časti - teoretickú  
a praktickú časť.  
Žiadateľ o vodičský preukaz musí v teoretickej časti skúšky preukázať, že má dostatočné  
znalosti právnych predpisov vzťahujúcich sa na vedenie motorového vozidla. Ďalej  
dostatočné vedomosti o energeticky úspornom štýle jazdy, ktorá je šetrná k životnému  
prostrediu a vie sa zorientovať v rôznych situáciách na pozemných komunikáciách.  
V praktickej skúške musí uchádzač preukázať, že je schopný spoľahlivo riadiť motorové  
vozidlo s prívesom alebo bez neho, musí preukázať znalosti jazdy, ktorá je šetrná k životnému  
prostrediu a tiež energeticky úsporná.  
Podmienky získania vodičského preukazu upravuje vyhláška o vodičskom preukaze,  
kde je podrobne upravená teoretická aj praktická časť skúšky (počet otázok, trvanie jazdy  
v reálnej cestnej premávke, a iné).  
Licenciu vodičského inštruktora je možné získať vo veku minimálne 22 rokov  
a licenciu na podnikanie v autoškole vo veku 25 rokov. Základnou požiadavkou licencie na  
zriadenie autoškoly je platný preukaz pre inštruktorov autoškoly v požadovanej klasifikácii.  
Kandidát musí vo svojej žiadosti poskytnúť informácie pre klasifikáciu vozidiel  
používaných ako inštruktor jazdy.  
Skúška inštruktora musí preukázať odbornú spôsobilosť kandidáta na vzdelávanie  
5
študentov v autoškole.  
3.3. Nórsko  
3.3.1. Legislatíva  
Zákon sa skladá z 8 kapitol a 52 paragrafov. Upravuje pravidlá cestnej premávky  
a popisuje podmienky fungovania, schvaľovania a riadenia autoškôl.  
5 ECPRD (interná databáza výmeny informácií medzi národnými parlamentmi). Požiadavka NR SR: Request No.  
2364 - Legislation on the recognition of driving instructor’s license and driving instructor’s school license, [cit.  
18.8.2021]  
11  
 
 
Porovnávacia analýza: Porovnanie postavenia a fungovania autoškôl vo vybraných krajinách  
Je zložený z 31 kapitol, ktoré popisujú podmienky získania vodičských preukazov,  
zvlášť pre každú jazdnú triedu a všetky náležitosti týkajúce sa výučby v autoškole.  
3.3.2. Nórska komora dopravných škôl  
Nórska komora dopravných škôl (NTSF) je komorou dopravných škôl a má svoje  
oddelenia vo všetkých krajoch Nórska. Krajské oddelenia sa starajú o jednotlivých členov,  
spolupracujú s neziskovými organizáciami a úradmi. Komora členom zabezpečuje potrebné  
vzdelávacie kurzy, semináre a tiež certifikované školenia inštruktorov vo všetkých jazdných  
triedach jazdy. Komora je členom Európskej asociácie autoškôl EFA.  
stať členmi Nórskej komory dopravných škôl.  
3.3.3. Organizácia a fungovanie autoškôl6  
V Nórsku sú autoškoly súkromné spoločnosti. Vodičský preukaz je možné získať  
v súkromnej autoškole, ale existuje tiež vzdelávanie vo vzdelávacom systéme (na úrovni  
zodpovedajúcej vyššej strednej školy). Nórska správa verejných komunikácií (NPRA)  
pozostávajúca z Riaditeľstva verejných komunikácií a piatich regionálnych úradov a je okrem iných  
činností zodpovedná za udeľovanie licencií autoškolám.  
Každá súkromná autoškola si môže stanoviť svoje vlastné ceny za kurz. Uchádzač  
o vodičský preukaz musí zaplatiť poplatok za teoretickú skúšku a tiež za praktickú skúšku  
NPRA.  
Inštruktor autoškoly musí mať:  
najmenej tri po sebe nasledujúce roky vodičský preukaz v triede, v ktorej má vyučovať,  
základné vzdelanie pre dopravných inštruktorov a zložiť skúšku,  
dostatočné schopnosti na to, aby mohol uspokojivo a zodpovedne vykonávať svoje  
povolanie.  
6 ECPRD (interná databáza výmeny informácií medzi národnými parlamentmi). Request No. 2364 - Legislation  
on the recognition of driving instructor’s license and driving instructor’s school license, Request No. 2459 -  
Training of persons (candidates) as drivers, [cit. 18.8.2021]  
12  
 
 
Porovnávacia analýza: Porovnanie postavenia a fungovania autoškôl vo vybraných krajinách  
3.4. Rakúsko  
3.4.1. Legislatíva  
Zákon pozostáva 70 paragrafov a popisuje okrem iných súčastí zákona školenie  
inštruktorov, povinnosti, fungovanie a zriaďovanie autoškôl.  
Je zložené z 18 paragrafov a popisuje praktickú aj teoretickú časť záverečnej skúšky  
autoškoly.  
3.4.2. Komora rakúskych podnikateľov autoškôl  
Komora rakúskych podnikateľov autoškôl združuje autoškoly na území Rakúska. Na  
svojej internetovej stránke ponúka prehľad rakúskych autoškôl a umožňuje uchádzačom  
vyhľadať vhodnú autoškolu. Komora zodpovedá za školenia inštruktorov autoškôl,  
zabezpečuje rôzne semináre a konferencie pre autoškoly a poskytuje učebné materiály.  
Komora je členom Európskej asociácie autoškôl EFA.  
3.4.3. Organizácia a fungovanie autoškôl7  
Vodičský preukaz v Rakúsku je možné získať absolvovaním vodičského kurzu, ktorý  
zabezpečuje autoškola alebo v niektorých štátnych inštitúciách, ktoré si sami zaškoľujú  
svojich zamestnancov: Spolkové policajné oddelenie školí policajtov, Spolkové ministerstvo  
obrany a športu školí príslušníkov armády (napr. pre riadenie nákladných automobilov),  
organizácie verejnej dopravy školia svojich zamestnancov (napr. pre vedenie nákladných  
automobilov alebo autobusov).  
Autoškoly sú súkromné spoločnosti, ktoré na svoju činnosť potrebujú osvedčenie od  
okresnej správy.  
Výučba v autoškole prebieha výhradne prezenčnou formou, v prípade ak v dôsledku  
opatrení prijatých na zabránenie šírenia COVID-19 nie je možné alebo len vo veľmi  
7 ECPRD (interná databáza výmeny informácií medzi národnými parlamentmi). Request No. 3123 - Driving  
schools in Austria and Germany, [cit. 20.1.2022]  
13  
 
 
 
 
Porovnávacia analýza: Porovnanie postavenia a fungovania autoškôl vo vybraných krajinách  
obmedzenej miere vykonávať osobné vyučovanie v priestoroch autoškoly, teoretická príprava  
môže mať výnimočne formu „elektronického vzdelávania“ bez fyzickej prítomnosti  
uchádzačov.  
Podľa § 64a zákona o motorových vozidlách, musí mať autoškola k dispozícii na  
vykonávanie praktických cvičení, ako je cúvanie, otáčanie, vstup na parkovacie miesta a na  
cvičenia techniky jazdy na motocykloch, trvalo vhodný priestor odbornej prípravy s rozlohou  
najmenej 2 000 m² oddelený od verejnej dopravy.  
Podľa § 64c zákona o motorových vozidlách, sa odborná príprava učiteľov autoškoly môže  
uskutočňovať len v strediskách odbornej prípravy.  
Výučba v autoškole pozostáva z teoretickej a praktickej časti a je rozdelená do  
vyučovacích jednotiek/lekcií. Jedna lekcia trvá 50 minút. Z pedagogických dôvodov je možné  
hodiny rozdeliť alebo skrátiť bez toho, aby to malo vplyv na celkové trvanie kurzu, je možné  
kombinovať maximálne dve vyučovacie jednotky.  
V Rakúsku rozlišujeme inštruktorov autoškoly a inštruktorov pre praktickú časť  
(jazdy). Inštruktori autoškôl sú oprávnení poskytovať teoretické aj praktické lekcie. Inštruktori  
praktickej časti sú oprávnení poskytovať iba praktické lekcie.  
Minimálny vek pre inštruktora autoškoly je 27 rokov.  
Požiadavky na inštruktorov autoškôl:  
spoľahlivosť,  
vodičský preukaz takej kategórie, v ktorej bude vzdelávať študentov, ktorý vlastní  
minimálne tri roky,  
vzdelanie v autorizovanej autoškole pre inštruktorov (330 teoretických a 60 praktických  
lekcií).  
Požiadavky na inštruktorov jazdy:  
spoľahlivosť,  
vodičský preukaz takej kategórie, v ktorej bude vzdelávať študentov, ktorý vlastní  
minimálne tri roky,  
vzdelanie v autorizovanej autoškole pre inštruktorov (285 teoretických a 60 praktických  
lekcií).  
V Rakúsku zahŕňa minimálne vzdelávanie v autoškole 32 hodín teoretickej výučby  
a nie menej ako 13 hodín praktickej výučby, v závislosti od schopností študenta (zvyčajne je  
to 18 hodín).  
Skúška autoškoly zahŕňa teoretický test v elektronickej podobe a praktickú skúšku.  
14  
Porovnávacia analýza: Porovnanie postavenia a fungovania autoškôl vo vybraných krajinách  
Praktická skúška zahŕňa:  
kontrola technického stavu vozidla (10 minút)  
jazda na cvičisku (parkovanie, ...) (5-10 minút)  
jazda v reálnej cestnej premávke (25 minút).  
Trhová cena za kurz autoškoly zahŕňa teoretickú prípravu, minimálny praktický  
výcvik - 13 hodín, poplatok za prihlášku na vodičské skúšky a tiež školenie prvej pomoci. Cena  
nezahŕňa praktické hodiny presahujúce minimálny tréning nad 13 hodín, lekárske vyšetrenie  
a ani doplnkové doškolenia.  
3.5. Švédsko  
3.5.1. Legislatíva  
Zákon je zložený z 10 paragrafov a definuje fungovanie autoškôl a podmienky na  
získanie vodičského preukazu.  
3.5.2. Švédska komora autoškôl  
Švédska komora autoškôl, STR, je organizáciou pre autoškoly, ktoré ponúkajú  
profesionálne školenia vodičov. STR je zložená z približne 750 autoškôl vo Švédsku.  
Komora je členom Európskej asociácie autoškôl EFA.  
Autoškoly prepojené pomocou STR zamestnávajú takmer 3 000 inštruktorov jazdy,  
špecializujúcich sa na vzdelávanie vodičov automobilov, autobusov, nákladných automobilov  
a dvojkolesových vozidiel. Každý rok vzdelávajú asi 185 000 držiteľov vodičského oprávnenia  
a 50 000 vodičov z povolania.  
Hlavným účelom združenia je podporovať vzdelávanie účastníkov cestnej premávky  
a vodičov a čo najlepšie chrániť záujmy členov.  
Členské spoločnosti komory sú pridružené k miestnym komorám. Riadenie každého  
miestneho združenia pozostáva z rady STR, ktorá má 30 členov. Rada je najvyšším  
rozhodovacím orgánom komory. Výkonný výbor vykonáva rozhodnutia rady a riadi činnosť  
združenia. Výbor sa skladá z piatich riadnych členov a dvoch zástupcov.  
15  
 
 
 
Porovnávacia analýza: Porovnanie postavenia a fungovania autoškôl vo vybraných krajinách  
3.5.3. Organizácia a fungovanie autoškôl8  
Podľa zákona o autoškolách, § 2, autoškoly môžu byť prevádzkované len so súhlasom  
Švédskej dopravnej agentúry. Agentúra je zodpovedná za železničnú, leteckú, námornú  
a cestnú dopravu. Skladá sa z oddelenia civilného letectva a námornej dopravy, oddelenia  
vodičských preukazov, oddelenia cestnej a železničnej dopravy, oddelenia daní a poplatkov  
a oddelenia registrácie a prevádzkovej podpory vozidiel.  
Podľa zákona autoškola musí mať schváleného riaditeľa autoškoly, ktorý je zodpovedný  
za fungovanie autoškoly spôsobom ustanoveným v zákone, a jedného alebo viacerých  
schválených vedúcich vzdelávania, ktorí sú zodpovední za prácu v oblasti odbornej prípravy.  
V prípade potreby, musí mať škola okrem riaditeľa vzdelávania aj jedného alebo viacerých  
schválených inštruktorov.  
Švédska legislatíva odlišuje inštruktorov jazdy, ktorí pracujú v autoškole, od  
súkromných inštruktorov, ktorí poskytujú „bezplatné koučovanie“ (sú to zvyčajne rodičia alebo  
blízki priatelia žiaka). Kurz inštruktorov jazdy poskytujú súkromné aj verejné organizácie.  
Udeľovanie licencií inštruktora je vecou vyššieho odborného vzdelávania, na ktoré dohliada  
Švédska národná agentúra pre vyššie odborné vzdelávanie. Inštruktori autoškoly musia  
absolvovať 1,5-ročný kurz, aby získali licenciu. Vyučovanie a pedagogika sú súčasťou  
učebných osnov. Udeľovanie licencií závisí od mnohých vecí, medzi ktoré patria požiadavky  
trhu práce a kvalita vzdelávania. Minimálny vek inštruktora autoškoly je 21 rokov.  
Vzdelávanie pre súkromných inštruktorov môžu poskytovať autoškoly. Minimálny  
vek súkromného inštruktora je 24 rokov. Súkromný inštruktor sa musí spolu so žiakom  
zúčastniť trojhodinového vzdelávania.  
8 ECPRD (interná databáza výmeny informácií medzi národnými parlamentmi). Request No. 2364 - Legislation  
on the recognition of driving instructor’s license and driving instructor’s school license, Request No. 2459 -  
Training of persons (candidates) as drivers, [cit. 20.1.2022]  
16  
 
 
Porovnávacia analýza: Porovnanie postavenia a fungovania autoškôl vo vybraných krajinách  
Záver  
Predložená analýza sa venovala porovnaniu postavenia a fungovania autoškôl vo  
vybraných krajinách: Nemecko, Rakúsko, Švédsko, Nórsko a Fínsko. Analýza porovnávala  
legislatívu upravujúcu fungovanie autoškôl, činnosť komôr autoškôl, formu výučby  
inštruktorov autoškôl a tiež uchádzačov o vodičský preukaz. Na základe získaných informácií  
môžeme konštatovať, že všetky krajiny, ktoré sme porovnávali v analýze, sú členmi Európskej  
asociácie autoškôl EFA.  
Komory autoškôl jednotlivých krajín združujú autoškoly z celého územia krajín,  
zabezpečujú školenia inštruktorov autoškôl a tiež ich preškoľovanie, spolupracujú na tvorbe  
osnov autoškôl a pre uchádzačov o vodičský preukaz poskytujú prehľad o autoškolách  
v danom regióne.  
Napríklad vo Fínsku vydáva povolenia autoškolám a zabezpečuje dohľad nad nimi  
Fínska agentúra pre bezpečnosť dopravy (Trafi), v Nórsku je činnosť autoškoly podmienená  
schválením Nórskou správou verejných komunikácií a vo Švédsku je za schválenie autoškoly  
zodpovedná Švédska dopravná agentúra. Všetky tieto inštitúcie sú štátnymi orgánmi, majú  
zodpovednosť za kvalitu autoškôl a bez ich schválenia autoškola nemôže byt členom komory  
autoškôl v danej krajine.  
Výcvik v autoškolách je podobný ako v Slovenskej republike. Žiadateľ o autoškolu  
musí absolvovať teoretickú a praktickú časť prípravy a potom úspešne ukončiť štúdium  
v autoškole teoretickou a praktickou časťou skúšky.  
Inštruktori autoškôl musia absolvovať kurz pre inštruktorov, ktoré poskytujú  
organizácie (verejné aj súkromné) v rámci odborného vzdelávania.  
Je možné rozlíšiť inštruktorov autoškoly pre teoretickú časť, inštruktorov pre praktickú  
časť (napr. Rakúsko) a inštruktorov súkromných poskytujúcich „bezplatné koučovanie“, kedy  
ide spravidla o príbuzných (napr. Fínsko, Švédsko). „Bezplatné koučovanie“ ako výučba jazdy sa  
používa aj v Belgicku pre vodičský preukaz B, kedy po úspešnej teoretickej skúške získava  
školený vodič dočasný vodičský preukaz na 36 mesiacov a počas nich sa môže naučiť jazdiť so  
9
skúseným vodičom (súkromným vodičom).  
9 ECPRD (interná databáza výmeny informácií medzi národnými parlamentmi). Request No. 2364 - Legislation  
on the recognition of driving instructor’s license and driving instructor’s school license,  
[cit. 20.1.2022]  
17  
Porovnávacia analýza: Porovnanie postavenia a fungovania autoškôl vo vybraných krajinách  
Použité zdroje  
[cit. 20.1.2022]  
2. Slov-lex. Zákon č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl  
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke  
predpisy/SK/ZZ/2000/359/, [cit. 20.1.2022]  
20.1.2022]  
5. Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl (SKVZA), Dostupné na:  
https://www.skvza.sk/, [cit. 20.1.2022]  
6. Európska komora autoškôl EFA, Dostupné na: https://www.efa-eu.com/, [cit.  
20.1.2020]  
ika%5D=aj#L8, [cit. 20.1.2022]  
8. Fínska komora autoškôl, Dostupné na: https://www.autokoululiitto.fi/, [cit. 20.1.2022]  
9. Fínska agentúra pre bezpečnosť dopravy (Trafi), Dostupné na:  
18  
 
Porovnávacia analýza: Porovnanie postavenia a fungovania autoškôl vo vybraných krajinách  
13. Federálna komora združení inštruktorov jazdy (BVF), Dostupné na:  
14. Zákon o cestnej premávke, Dostupné na: https://www.fahrlehrerverbaende.de/, [cit.  
20.1.2022]  
16. Nórska komora dopravných škôl (NTSF), Dostupné na: https://ntsf.no/, [cit.  
20.1.2022]  
ummer=10011385, [cit. 20.1.2022]  
ummer=10012725, [cit. 20.1.2022]  
20.1.2022]  
493, [cit. 20.1.2022]  
22. Švédska národná komora pedagógov vodičov, Dostupné na:  
19  
Porovnávacia analýza: Porovnanie postavenia a fungovania autoškôl vo vybraných krajinách  
25. ECPRD (interná databáza výmeny informácií medzi národnými parlamentmi).  
Request No. 3123 - Driving schools in Austria and Germany, [cit. 20.1.2022]  
26. ECPRD (interná databáza výmeny informácií medzi národnými parlamentmi).  
Request No. 2364 - Legislation on the recognition of driving instructor’s license and  
driving instructor’s school license, Request No. 2459 - Training of persons  
(candidates) as drivers, [cit. 20.1.2022]  
20