Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Odbor Parlamentný inštitút  
Edícia: Porovnávacie analýzy  
04/2022  
Platové a iné náležitosti poslancov  
zákonodarných zborov  
Anotácia:  
Materiál prináša prehľad  
platových a iných náležitostí  
poslancov zákonodarných  
zborov vybraných krajín  
v roku 2021, pričom dôraz  
kladie na základný plat,  
funkčné príplatky a paušálne  
náhrady poslancov. Tiež sa  
v rámci ďalšej analýzy venuje  
aj ďalším faktorom, ktoré  
majú vplyv na výsledný plat  
poslanca, a tým je účasť na  
schôdzach parlamentu a  
sankcie z dôvodu absencie,  
resp. nárok na náhradu  
príjmu počas pracovnej  
neschopnosti.  
Vypracovala: PhDr. Krisztina Csillag, Odbor Parlamentný  
inštitút  
Schválila:  
Mgr. Natália Švecová, riaditeľka Odboru  
Parlamentný inštitút  
Bratislava  
2. februára 2022  
Kľúčové slová:  
poslanec, plat, príplatok,  
náhrady  
Porovnávacia analýza: Platové a iné náležitosti poslancov zákonodarných zborov  
Postavenie Odboru Parlamentný inštitút definuje § 144 zákona NR  
SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady  
Slovenskej republiky, podľa ktorého Parlamentný inštitút plní  
informačné, vzdelávacie a dokumentačné úlohy súvisiace  
s činnosťou NR SR a jej poslancov. Súčasťou odboru je aj Oddelenie  
Parlamentná knižnica a Oddelenie Parlamentný archív.  
V rámci informačnej činnosti Odbor Parlamentný inštitút vydáva  
spravidla tieto informačno-analytické materiály:  
V oblasti vzdelávania Odbor Parlamentný inštitút zastrešuje úvodné  
inštruktážne semináre najmä pre novozvolených poslancov, účasť  
Kancelárie NR SR na parlamentnej rozvojovej spolupráci určenej pre  
zahraničné parlamenty, stážový program pre študentov vysokých  
škôl, ako aj ďalšiu vzdelávaciu, prednáškovú a publikačnú činnosť.  
Materiál slúži výlučne pre poslancov  
Národnej rady Slovenskej republiky  
a zamestnancov Kancelárie NR SR  
a nemôže v plnej miere nahrádzať právne  
alebo iné odborné poradenstvo v danej  
oblasti. Údaje, použité v materiáli, sú  
aktuálne k dátumu jeho zverejnenia.  
Zverejňovanie materiálu je možné iba so  
súhlasom Odboru Parlamentný inštitút  
a autorov.  
2
Porovnávacia analýza: Platové a iné náležitosti poslancov zákonodarných zborov  
Obsah  
3
Porovnávacia analýza: Platové a iné náležitosti poslancov zákonodarných zborov  
4
 
Porovnávacia analýza: Platové a iné náležitosti poslancov zákonodarných zborov  
Poslanecký plat je jedným zo základných predpokladov slobodného a nezávislého  
Úvod  
výkonu poslaneckého mandátu.  
Poslanecké platy vo všeobecnosti pozostávajú z viacerých častí, peňažných plnení  
a nepeňažných benefitov:  
Cestovanie  
Základný  
Ubytovanie  
plat  
Poslanecké kancelárie  
Paušálne  
náhrady  
Zvýšenie  
platu  
Náklady na reprezentáciu  
Asistenti  
Diéty  
Poslanecký  
plat  
Sociálne  
zabezpečenie  
13. a 14. plat  
Príplatok  
Funkčné  
príplatky  
za účasť  
na  
rokovaní  
Materiál prináša prehľad platových a iných náležitostí poslancov zákonodarných  
zborov v Česku, Estónsku, Fínsku, Grécku, Chorvátsku, Litve, Maďarsku, Nemecku, Poľsku,  
Portugalsku a v Rakúsku. V materiáli analyzujeme platy poslancov dolných komôr.  
V materiáli sme sa zamerali na nasledovné časti poslaneckého platu:  
-
Základný plat poslanca: predstavuje naturálnu mzdu vyplatenú poslancovi bez  
akýchkoľvek príplatkov a náhrad. Je to miera kompenzácie, ktorú poslanec dostáva  
výmenou za výkon poslaneckého mandátu. Základný plat je v materiáli vyjadrený ako  
mesačná mzda pred zdanením. Ako mzdu v rámci materiálu posudzujeme aj peňažné  
plnenie po zániku poslaneckého mandátu a peňažné plnenie, na ktoré má poslanec  
nárok pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov, tzv. trinásty  
a štrnásty plat.  
-
Funkčné príplatky: predstavujú peňažné plnenie za výkon niektorej z funkcií  
v parlamente, napr. funkcie predsedu a podpredsedov parlamentu, predsedov  
parlamentných výborov, atď.  
5
Porovnávacia analýza: Platové a iné náležitosti poslancov zákonodarných zborov  
-
Paušálne náhrady: Paušálnymi náhradami sú diéty a náhrady ďalších výdavkov  
spojených s výkonom poslaneckej funkcie. Paušálne náhrady sú poskytované  
v súvislosti s náhradou výdavkov spojených s cestovaním, ubytovaním, prevádzkou  
poslaneckej kancelárie, zamestnávaním asistentov, atď. Môžu mať formu peňažného  
plnenia, ktoré dostáva poslanec v hotovosti „na ruku“, resp. si poslanec uplatňuje  
preukázateľné výdavky po ich riadnom vydokladovaní.  
V materiáli sme sa tiež zamerali na absenciu na rokovaniach parlamentov a jeho  
orgánov a sankcie v prípade neúčasti, ktoré majú tiež vplyv na konečný plat poslanca.  
6
Tabuľka č. 1: Prehľad krajín podľa výsledkov analýzy  
Základný  
plat  
Plat po  
zániku  
mandátu  
13  
Funkčné  
Náhrada  
príjmu  
počas PN  
Zvýšenie  
platu za  
každý rok materskej/rodičovskej  
výkonu  
Náhrada príjmu  
počas  
Asistenti  
Finančné  
sankcie za  
neúčasť na  
schôdzi  
a 14. príplatky  
plat  
v eurách  
v roku  
dovolenky  
1
2021  
funkcie  
Česko  
3 571  
4 399  
6 614  
5 135  
2 719  
3 433  
3 255  
10 012  
1 745  
3 635  
7 418  
3 060  
Estónsko  
Fínsko  
*  
Nie sú údaje  
Grécko  
Chorvátsko  
Litva  
*  
*  
*  
Maďarsko  
Nemecko  
Poľsko  
Portugalsko  
Rakúsko  
Slovensko  
**  
Pozn. autorky: krajiny označené hviezdičkou nemajú stanovené funkčné príplatky za výkon niektorej z funkcií v parlamente, avšak niektorí funkcionári parlamentu majú vyšší  
plat ako poslanci bez funkcie.  
** iba poslanci pred 2012.  
1 Konverzia na základe konverzného kurzu Národnej banky Slovenska zo dňa 6. decembra 2021.  
7
 
Porovnávacia analýza: Platové a iné náležitosti poslancov zákonodarných zborov  
Ekvivalent platu poslancov vybraných krajín k platu poslanca  
Národnej rady Slovenskej republiky použitím parity kúpnej sily  
Ak pracujeme s dátami, ako sú napríklad mzdy, máme tendenciu ich porovnávať.  
Spomedzi analyzovaných krajín majú najvyšší základný plat nemeckí a rakúski poslanci  
a poslanci s najnižšími základnými platmi sú v Poľsku a v Chorvátsku. Poslanecké platy sa  
často porovnávajú prostredníctvom priemernej nominálnej mzdy zamestnanca  
v hospodárstve danej krajiny za určitý rok. Hoci priemerná mzda ako referenčná hodnota má  
svoje opodstatnenie, pre účely našej práce ju nevyužívame ako referenčnú hodnotu z dvoch  
dôvodov:  
-
nie všetky analyzované krajiny používajú priemernú mzdu ako východisko pri  
určovaní základného platu poslancov,  
-
priemerná mzda ako ekonomický ukazovateľ nedokáže spoľahlivo zohľadniť objem  
statkov a služieb, ktoré sa dajú za danú mzdu kúpiť.  
Na porovnanie platov poslancov vybraných krajín preto používame vhodnejší  
ukazovateľ, ktorý dokáže odstrániť rozdiely pri porovnávaní základnej a priemernej mzdy,  
a tým je parita kúpnej sily. Parita kúpnej sily (angl. purchasing power parity, skr. PPP) je  
ekonomický ukazovateľ, na základe ktorého je možné porovnávať ekonomickú silu jednej  
krajiny (regiónu) oproti inej. Je to špecifický prevodový cenový index, ktorý dáva do súvisu  
cenové rozdiely tovarov a služieb v určitom okamihu v rôznych krajinách (regiónoch) pri  
eliminovaní rozdielov v cenovej úrovni medzi krajinami. Porovnanie miezd v parite kúpnej  
sily teda teoreticky umožňuje porovnávať, čo si zamestnanci za svoje mzdy dokážu kúpiť v  
jednotlivých krajinách.  
Tabuľka č. 2: Porovnanie ekvivalentov platu cez konverziu prostredníctvom parity kúpnej  
sily s referenčnou hodnotou, ktorou je plat poslanca NR SR  
Základný  
plat  
poslanca  
Rozdiel v % medzi  
referenčnou hodnotou  
a ekvivalentom platu  
Ekvivalent platu k platu poslanca NR  
SR (referenčná hodnota 3 060 EUR)  
Česko  
Estónsko  
Fínsko  
Grécko  
Chorvátsko  
Litva  
Maďarsko  
Nemecko  
Poľsko  
Portugalsko  
Rakúsko  
Slovensko  
3 571  
4 399  
6 614  
5 135  
2 719  
3 433  
3 255  
10 012  
1 745  
2 892  
3 087  
4 880  
3 157  
2 476  
2 625  
2 357  
4 329  
2 247  
3 307  
4 439  
3 060  
0,05  
-0,01  
-0,37  
-0,03  
0,19  
0,14  
0,23  
-0,29  
0,26  
-0,07  
-0,31  
0
3 635  
7 418  
3 060  
Na základe hodnôt HDP/PPP podľa OECD za rok 2020 podľa konverznej kalkulačky. [online]. Dostupné na:  
8
 
Porovnávacia analýza: Platové a iné náležitosti poslancov zákonodarných zborov  
Ako čítať tabuľku:  
Základný plat poslanca NR SR je 3 060 EUR. Český poslanec (ktorý má základný plat  
3 571 EUR) by si vystačil v Česku s platom vo výške 2 892 EUR, ak by si chcel kúpiť tie isté  
statky a služby, ako poslanec na Slovensku, ktorý by za ne zaplatil svojím platom vo výške  
3 060 EUR. Ekvivalentom slovenského platu vo výške 3 060 EUR je teda český plat vo výške  
2 892 EUR.  
Porovnanie ekvivalentov platu cez konverziu prostredníctvom  
parity kúpnej sily s referenčnou hodnotou, ktorou je plat poslanca  
NR SR  
3060  
SLOVENSKO  
ČESKO  
ESTÓNSKO  
FÍNSKO  
2 892  
3 571  
3087  
4 399  
4880  
6614  
GRÉCKO  
3157  
5135  
CHORVÁTSKO  
LITVA  
2476  
2719  
2625  
3433  
3255  
MAĎARSKO  
NEMECKO  
POĽSKO  
2357  
4329  
10012  
2247  
1745  
PORTUGALSKO  
3307  
3635  
0
2000  
4000  
6000  
8000  
10000  
12000  
Referenčná hodnota  
Ekvivalent platu k platu poslanca NR SR  
Základný plat poslanca  
Pozn. autorky: tabuľka neberie do úvahy index životných nákladov a ďalšie dôležité ukazovatele, napr. preferencie  
spotrebiteľov, a preto by sa mala interpretovať obozretne. V tabuľke sú tiež uvedené len základné platy poslancov  
bez ďalších paušálnych náhrad, funkčných príplatkov a benefitov, na ktoré majú poslanci okrem základného  
platu nárok. Konverzia platov cez paritu kúpnej sily má za cieľ odstrániť rozdiely pri porovnávaní základnej a  
priemernej mzdy.  
K referenčnej hodnote 3 060 EUR sa cez konverziu prostredníctvom parity kúpnej sily  
najviac približuje Česko (2 892 EUR), Estónsko (3 087 EUR), Grécko (3 157 EUR), Litva (2 625  
EUR) a Portugalsko (3 307 EUR).  
Za tie isté statky a služby zaplatí menej český, chorvátsky, litovský, maďarský a poľský  
poslanec, pričom z uvedených má nižší základný plat len poľský poslanec.  
Najväčšie rozdiely sú medzi referenčnou hodnotou a ekvivalentom platu poslancov  
Fínska (4 880 EUR), Nemecka (4 329 EUR) a Rakúska (4 439 EUR).  
9
Porovnávacia analýza: Platové a iné náležitosti poslancov zákonodarných zborov  
1 Základný plat poslanca  
Česko (Poslanecká snemovňa)  
Základný plat poslanca v roku 2021: cca 3 571 EUR  
Vzorec výpočtu základného platu: platová základňa x koeficient 1,08  
Platové náležitosti poslancov upravuje zákon č. 236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech  
spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců  
Evropského parlamentu. Plat poslancov sa viaže na platy štátnych úradníkov, t. j. na tzv.  
mesačnú mzdu fyzických osôb v nepodnikateľskej sfére“. Platová základňa je stanovená vyhláškou  
Ministerstva práce a sociálnych vecí ako pevná čiastka. Od 1. januára 2021 až do 31. decembra  
2
2021 dosahuje výšku 84 060 Kč (cca 3 307 EUR podľa konverzie NBS z 6. decembra 2021).  
Podľa § 8 vyššie uvedeného zákona poslancovi prináleží plat určený z platovej základne  
3
vynásobenej platovým koeficientom vo výške 1,08.  
Po skončení výkonu funkcie má poslanec nárok na odchodné, ak mu v dobe troch  
mesiacov po skončení výkonu funkcie neprináleží plat za výkon tej istej alebo inej funkcie  
ústavného činiteľa alebo sudcu. Odchodné prináleží vo výške mesačného platu, ktorý  
poslancovi patril posledný mesiac výkonu funkcie, ku ktorému sa pripočíta násobok tejto  
4
čiastky a počtu celých ukončených rokov výkonu tejto funkcie, maximálne však štyri roky.  
Napr. ak poslanec vykonával mandát tri celé roky, jeho odchodné je vo výške 14 282 EUR (3  
571 + (3 571 x 3)).  
Estónsko (Riigikogu)  
Základný plat poslanca v roku 2021: 4 399 EUR  
Vzorec výpočtu základného platu: indexovaná najvyššia mzdová tarifa x koeficient poslanca  
Riigikogu 0,65  
2 § 3b ods. 1 zákona č. 236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a  
3 V októbri 2021 poslanci Poslaneckej snemovne schválili zmrazenie platov predstaviteľov štátnej moci až do roku  
2026. Podľa novely sa platy poslancov mali vypočítať ako 2,5-násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy  
zamestnanca v hospodárstve Českej republiky za predminulý kalendárny rok. Novelu však neprijal Senát.  
Vzhľadom ku skončeniu volebného obdobia Poslaneckej snemovne odmietnutie novely predstavuje jej koniec,  
platy poslancov sa budú naďalej riadiť účinnou legislatívou. [online]. [cit. 2021-11-29]. Dostupné na:  
4 § 7 zákona č. 236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých  
10  
 
 
 
Porovnávacia analýza: Platové a iné náležitosti poslancov zákonodarných zborov  
Plat poslancov estónskeho parlamentu sa riadi podľa zákona o platových pomeroch  
vyšších úradníkov v štátnej správe. Zákon definuje tzv. „najvyššiu mzdovú tarifu“ vyšších  
úradníkov, ktorá po indexácii a vynásobení príslušným koeficientom predstavuje základný  
plat poslanca. Najvyššia mzdová tarifa vo výške 5 200 EUR podľa § 2 ods. 1 zákona sa  
každoročne indexuje k 1. aprílu na základe medziročného nárastu indexu spotrebiteľských  
5
cien a medziročného zvýšenia dane na dôchodkové poistenie. Indexovaná najvyššia mzdová  
tarifa je aktuálne určená vo výške 6 768 EUR. Platový koeficient poslanca Riigikogu je podľa  
6
zákona o platových pomeroch vyšších úradníkov štátnej správe stanovený na hodnotu 0,65.  
Poslancovi patrí jednorazový príspevok po zániku poslaneckého mandátu podľa  
dĺžky výkonu poslaneckého mandátu a to:  
-
-
-
v maximálnej výške trojnásobku základného platu poslanca, ak poslanecký mandát  
vykonával menej ako jeden rok,  
vo výške šesťnásobku základného platu poslanca, ak poslanecký mandát vykonával  
aspoň jeden rok,  
ak sa poslanec dobrovoľne vzdal poslaneckého mandátu, patrí mu príspevok vo výške  
trojnásobku základného platu poslanca. Podmienkou je, že pred vzdaním sa mandátu  
vykonával funkciu poslanca aspoň jeden rok,  
-
ak bol poslanec zvolený v nasledujúcom volebnom období, patrí mu príspevok vo  
výške základného platu za počet dní medzi dňom skončenia funkčného obdobia  
parlamentu a dňom zloženia poslaneckého sľubu v rámci nového volebného obdobia.  
7
Uvedené sa nevzťahuje na poslanca:  
-
-
-
-
ktorý začal vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa,  
ak odsudzujúci rozsudok vynesený proti nemu nadobudol právoplatnosť,  
ktorý zomrel,  
na základe rozhodnutia najvyššieho súdu o dlhodobej nespôsobilosti vykonávať  
8
funkciu.  
Fínsko (Eduskunta)  
Základný plat poslanca v roku 2021: 6 614 EUR  
Vzorec výpočtu základného platu: poslanecký plat určuje špeciálna parlamentná komisia  
menovaná predsedom parlamentu  
7 § 32 Riigikogu liikme staatuse seadus. [online].[cit. 2021-11-29]. Dostupné na:  
11  
 
Porovnávacia analýza: Platové a iné náležitosti poslancov zákonodarných zborov  
Poslanecký plat počas volebného obdobia 2019-2022 je určený vo výške 6 614 EUR.  
O výške poslaneckého platu rozhoduje špeciálna parlamentná komisia, ktorá sa skladá z troch  
členov, pričom ani jeden z členov nemôže byť poslanec, alebo zamestnanec v štátnej službe.  
Poslanecký plat sa po štyroch rokoch výkonu mandátu zvyšuje na 6 945 EUR, po 12  
9
rokoch na 7 408 EUR.  
Grécko (Helénsky parlament)  
Základný plat poslanca v roku 2021: 5 135 EUR  
Vzorec výpočtu základného platu: odvodené z platu sudcu najvyššieho súdu  
Platy poslancov sú odvodené z platov sudcu najvyššieho súdu na základe rozhodnutia  
parlamentu. Hoci sa sudcovské platy zvyšovali v roku 2008 a 2014, poslanecké platy zostali na  
rovnakej úrovni spred roku 2008 a následne sa znížili na základe uznesenia parlamentu  
10  
o 10 %.  
Chorvátsko (Chorvátsky Sabor)  
Základný plat poslanca v roku 2021: 2 719 EUR  
Vzorec výpočtu základného platu: vymeriavací základ x platový koeficient 5,27  
Základný plat poslanca sa určuje ako násobok platového koeficientu definovaného  
zákonom o právach a povinnostiach verejných funkcionárov a vymeriavacieho základu  
stanoveného chorvátskou vládou. V roku 2021 je výška vymeriavacieho základu 3 890 HRK  
(cca 516 EUR). Plat poslanca sa za každý rok výkonu poslaneckej funkcie zvyšuje o 0,5 %,  
11  
najviac však o 20 %.  
Poslancovi, ktorý vykonával funkciu aspoň jeden rok patrí plat po zániku  
poslaneckého mandátu,  
-
po dobu šiestich mesiacov vo výške mesačného platu,  
po uplynutí šiestich mesiacov od zániku mandátu po dobu šiestich mesiacov vo  
výške 50 % mesačného platu.  
-
10 EUROPEAN CENTER FOR PARLIAMENTARY RESEARCH AND DOCUMENTATION. ECPRD Request. No.  
11 Tamže.  
12  
 
 
Porovnávacia analýza: Platové a iné náležitosti poslancov zákonodarných zborov  
Poslancovi, ktorý vykonával funkciu menej ako rok, minimálne aspoň tri mesiace patrí  
plat po zániku poslaneckého mandátu,  
-
po dobu troch mesiacov vo výške mesačného platu,  
po uplynutí troch mesiacov od zániku mandátu po dobu troch mesiacov vo výške  
50 % mesačného platu.  
-
Príspevok po zániku mandátu sa spravidla vypláca do doby, kým poslanec nezačne  
vykonávať inú platenú funkciu na základe pracovnej zmluvy, resp. kým poslanec  
v dôchodkovom veku nezačne čerpať starobný dôchodok.  
Nárok na plat po skončení mandátu neprináleží poslancovi,  
-
-
-
ktorý sa dobrovoľne vzdal poslaneckého mandátu,  
ktorému zanikol mandát v dôsledku odsúdenia za úmyselný trestný čin,  
ktorý vykonáva funkciu starostu, primátora alebo poslanca zastupiteľstva.  
12  
Litva (Seimas)  
Základný plat v roku 2021: 3 433 EUR  
Vzorec výpočtu základného platu: platový základ x platový koeficient 19,4  
Základný plat poslanca sa určuje ako násobok platového základu, ktorý je schválený  
parlamentom na základe návrhu vlády, a platového koeficientu. Platový základ je v roku  
2021 určený vo výške 177 EUR. Výška platového koeficientu je určená zákonom a líši sa  
13  
v závislosti od vykonávanej funkcie. V prípade poslancov dosahuje jeho hodnota 19,4.  
Poslanci majú tiež nárok na zvýšenie platu o 1 % zo základného platu za každý rok  
výkonu funkcie. Zvýšenie nemôže presiahnuť 30 % základného platu.  
Po skončení mandátu má poslanec nárok na jednorazový plat v závislosti od počtu  
rokov, počas ktorých nepretržite vykonával poslanecký mandát. Na uvedenú dávku má  
poslanec nárok, ak vykonával mandát nepretržite aspoň dva roky. Uvedený plat je vo výške  
toľkých priemerných mesačných platov, koľko rokov nepretržite vykonával svoj mandát,  
najviac však šesť rokov. Napr. ak poslanec vykonával mandát aspoň tri roky, prináleží mu plat  
14  
vo výške trojnásobku poslaneckého platu.  
13 EUROPEAN CENTER FOR PARLIAMENTARY RESEARCH AND DOCUMENTATION. ECPRD Request. No.  
14 EUROPEAN CENTER FOR PARLIAMENTARY RESEARCH AND DOCUMENTATION. ECPRD Request. No.  
13  
 
Porovnávacia analýza: Platové a iné náležitosti poslancov zákonodarných zborov  
Maďarsko (Národné zhromaždenie)  
Základný plat poslanca v roku 2021: cca 3 255 EUR  
Vzorec výpočtu základného platu: priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve  
Maďarska za predchádzajúci rok x 3  
Poslancovi Národného zhromaždenia od 1. marca do konca februára nasledujúceho  
roku patrí plat vo výške trojnásobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy za  
predchádzajúci kalendárny rok zverejneného Štatistickým úradom Maďarska v zmysle § 104  
15  
zákona č. XXXVI z roku 2012 o Národnom zhromaždení. Priemerná mzda v roku 2020 bola  
16  
395 000 HUF (cca 1 085 EUR).  
Poslancovi patrí plat ešte počas troch mesiacov po zániku poslaneckého mandátu vo  
výške priemeru posledných troch miezd pred zánikom mandátu. Na žiadosť poslanca sa  
príspevok vypláca jednorazovo. Uvedené sa nevzťahuje na poslanca, ktorý  
-
bol opätovne zvolený v nasledujúcom volebnom období,  
-
si do skončenia mandátu nesplnil zákonom stanovenú povinnosť podať majetkové  
priznanie.  
17  
Nemecko (Bundestag)  
Základný plat poslanca v roku 2021: 10 012 EUR  
Vzorec výpočtu základného platu: indexácia platu sudcov Najvyššieho spolkového súdu  
Plat poslanca Bundestagu sa odvíja od platu sudcov Najvyššieho spolkového súdu,  
ktorých plat je vo výške 10 083 EUR. Táto suma je každoročne k 1. júlu upravená na základe  
18  
vývoja indexu nominálnej mzdy.  
15 § 104 ods. 1, 2012. évi XXXVI. Törvény az Országgyűlésről. [online].[cit. 2021-11-30]. Dostupné na:  
16 EUROPEAN CENTER FOR PARLIAMENTARY RESEARCH AND DOCUMENTATION. ECPRD Request. No.  
17 § 119, 2012. évi XXXVI. Törvény az Országgyűlésről. [online].[cit. 2021-11-30]. Dostupné na:  
14  
 
 
Porovnávacia analýza: Platové a iné náležitosti poslancov zákonodarných zborov  
Po skončení mandátu má poslanec nárok na poslanecký plat vo výške mesačného  
platu, ak vykonával poslanecký mandát aspoň jeden rok. Plat sa po skončení mandátu vypláca  
19  
za každý rok výkonu mandátu, najviac po dobu 18 mesiacov.  
Ak poslanec Bundestagu poberá okrem poslaneckého platu aj iný plat zo zárobkovej  
činnosti, jeho poslanecký plat sa znižuje o 50 %. Ak je poslanec Bundestagu zároveň  
poslancom parlamentu spolkovej krajiny a z tejto funkcie poberá plat, stráca nárok na plat  
poslanca Bundestagu v plnej výške. Výnimku predstavujú prípady, kedy plat z inej  
zárobkovej činnosti bol redukovaný a plat poslanca spolkovej krajiny pozastavený v súvislosti  
20  
s výkonom funkcie v Bundestagu.  
Poľsko (Sejm)  
21  
Základný plat poslanca v roku 2021: cca 1 745 EUR  
Vzorec výpočtu základného platu: 80 % platu štátneho tajomníka  
Podľa čl. 25 zákona o výkone mandátu senátora a poslanca Sejmu sa základný plat poslanca  
vypočíta ako násobok koeficientu 0,8 a platu štátneho tajomníka vo výške 10 020 PLN (cca  
22  
2 182 EUR). Plat štátnych tajomníkov je stanovený nariadením prezidenta poľskej republiky  
z januára 2002, ktorý upravuje zásady odmeňovania osôb zastávajúcich štátne riadiace  
funkcie. Platy v štátnych riadiacich funkciách sa určujú ako násobok základného platu  
definovaného zákonom o štátnom rozpočte a koeficientom stanoveným prezidentským  
23  
nariadením.  
Nárok na plat majú poslanci, ktorí nevykonávajú inú zárobkovú činnosť, nepoberajú  <