Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Odbor Parlamentný inštitút  
Edícia: Porovnávacie analýzy  
02/2022  
Legislatívna úprava poskytovania  
právnych služieb v rámci podnikania  
vo vybraných štátoch EÚ  
(Porovnávacia analýza k parlamentnej tlači č. 872)  
Anotácia:  
Predložený materiál  
prináša porovnanie  
poskytovania právnych  
služieb, najmä v rámci  
podnikania. Právne služby  
sú súčasťou tzv.  
slobodných povolaní,  
poskytovanie sa spravidla  
riadi ďalšími osobitnými  
predpismi a zvýšenou  
mierou regulácie.  
Vypracovala: Mgr. Dominika Nováková, Odbor Parlamentný  
inštitút  
Schválila: Mgr. Natália Švecová, riaditeľka Odboru  
Parlamentný inštitút  
Kľúčové slová:  
právnik, právne služby,  
podnikanie, regulácia  
Bratislava  
1. februára 2022  
Postavenie Odboru Parlamentný inštitút definuje § 144 zákona NR  
SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady  
Slovenskej republiky, podľa ktorého Parlamentný inštitút plní  
informačné, vzdelávacie a dokumentačné úlohy súvisiace  
s činnosťou NR SR a jej poslancov. Súčasťou odboru je aj Oddelenie  
Parlamentná knižnica a Oddelenie Parlamentný archív.  
V rámci informačnej činnosti Odbor Parlamentný inštitút vydáva  
spravidla tieto informačno-analytické materiály:  
V oblasti vzdelávania Odbor Parlamentný inštitút zastrešuje  
úvodné inštruktážne semináre najmä pre novozvolených  
poslancov, účasť Kancelárie NR SR na parlamentnej rozvojovej  
spolupráci určenej pre zahraničné parlamenty, stážový program  
pre študentov vysokých škôl, ako aj ďalšiu vzdelávaciu,  
prednáškovú a publikačnú činnosť.  
Materiál slúži výlučne pre poslancov  
Národnej rady Slovenskej republiky  
a
zamestnancov Kancelárie NR SR  
a nemôže v plnej miere nahrádzať právne  
alebo iné odborné poradenstvo v danej  
oblasti. Údaje, použité v materiáli, sú  
aktuálne k dátumu jeho zverejnenia.  
Zverejňovanie materiálu je možné iba so  
súhlasom Odboru Parlamentný inštitút  
a autorov.  
Porovnávacia analýza: Legislatívna úprava poskytovania právnych služieb v rámci  
podnikania vo vybraných štátoch EÚ  
3
Porovnávacia analýza: Legislatívna úprava poskytovania právnych služieb v rámci  
podnikania vo vybraných štátoch EÚ  
Úvod  
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa  
dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení  
neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a  
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení  
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 872), ktorý bol podaný 14. 01. 2022,  
má podľa dôvodovej správy za cieľ zlepšiť prístup fyzických a právnických osôb k právnej pomoci.  
Zároveň sa týmto návrhom zvýši transparentnosť poskytovaných služieb, keďže aj v súčasnosti  
mnohí podnikatelia poskytujú de facto právne služby, de iure ich však poskytujú ako konzultačné alebo  
iné služby. Klient si tak jednoducho v príslušnom registri overí, či podnikateľ má v predmete  
podnikania uvedené právne poradenstvo ako viazanú živnosť.  
Predmetom porovnávacej analýzy, vyhotovenej Odborom Parlamentný inštitút  
Kancelárie NR SR je porovnanie legislatívnej úpravy poskytovania právnych služieb vo  
vybraných krajinách EÚ (Belgicko, Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko,  
Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko).  
Porovnávame možnosti poskytovania právnych služieb a náležitosti, ktoré sú povinné na  
výkon tohto slobodného povolania. Medzi hlavné skúmané atribúty analýzy zaraďujeme:  
členstvo v príslušnej komore (napr. advokátska, notárska komora), druh pracovného  
pomeru, rozsah poskytovania právnych služieb.  
Odbor Parlamentný inštitút sa obrátil na internú databázu výmeny informácií  
Európskeho centra pre parlamentný výskum a dokumentáciu (ECPRD), a to s požiadavkou  
č. 4797 Regulations on provision of the legal services (Predpisy o poskytovaní právnych  
1
služieb) z júna 2021. Oslovili sme všetky členské štáty EÚ. Odpoveď nám poskytlo Fínsko,  
Švédsko, Francúzsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Poľsko a Holandsko. Pri  
skúmaných krajinách, ktoré neodpovedali, sme čerpali z materiálov Rady európskych  
advokátskych komôr a právnych spoločností a následne z právnej úpravy jednotlivých krajín.  
Právne, umelecké alebo lekárske povolania sú svojím charakterom a tradíciou  
zaraďované medzi slobodné povolania. Každá krajina má vlastný systém právneho  
uchopenia problematiky vykonávania slobodného povolania, kde sa okrem vzdelanostných  
kritérií kladie požiadavka na duševno-ideový prínos pretavený do vzťahu ku klientovi či  
spoločnosti. V tomto záujme vznikli profesijné komory, ktoré nastavujú kritériá na plnenie  
povolania a zároveň chránia občana pred negatívnymi následkami zle vykonaného  
rozhodnutia, t. j. prijímateľ služieb nemusí byť schopný posúdiť kvalitu tak ako pri iných  
2
tovaroch a službách.  
1 ECPRD (interná databáza výmeny informácií medzi národnými parlamentmi). Požiadavka NR SR: No. 4797  
Regulations on provision of the legal services. [cit. 01.02.2022]  
2 Paterson, I., Fink, M. , Ogus A. a kol. 2007 Economic Impact Of Regulation In The Field Of Liberal Professions In  
4
 
Porovnávacia analýza: Legislatívna úprava poskytovania právnych služieb v rámci  
podnikania vo vybraných štátoch EÚ  
Napriek osobitnému prístupu k povolaniam vo vzťahu ku klientovi či spoločnosti je  
ich úloha voči štátu z ekonomického hľadiska rovnaká ako pri iných povolaniach –  
odvádzanie povinných poplatkov (platenie daní). Vstup na trh je oproti iným povolaniam  
prísnejšie regulovaný ďalšími osobitnými predpismi z vyššie uvedených dôvodov.  
Legislatíva naprieč krajinami EÚ ponúka viacero konzervatívnejších aj liberálnejších  
modelov.  
Predpisy príslušných komôr ako aj zákony o povolaní advokáta upravujú podmienky  
pre formálne náležitosti – vstup na trh je väčšinovo podmienený povinnou praxou,  
absolvovaním skúšky príslušnej komory a následnou povinnou registráciou. Právnu formu  
spoločnosti ako aj možnú akciovú spoluúčasť upravuje zvyčajne obchodný zákonník. Na  
základe týchto kritérií sme rozdelili štúdiu na dve hlavné časti, v jednej sa zaoberáme  
krajinami s nižšou mierou regulácie a v druhej časti krajinami s vyššou mierou regulácie.  
V rámci týchto kapitol sú jednotlivé krajiny radené podľa rozsahu právnej úpravy, resp. podľa  
miery rozmanitosti poskytovateľov právnych služieb. Tretia časť je venovaná krajinám, ktoré  
v posledných rokoch uvoľňujú pravidlá na poskytovanie právnych služieb na príklade  
Talianska a Česka.  
Predložený materiál sa skladá zo štyroch hlavných častí.  
1. Popis súčasného právneho stavu poskytovania právnych služieb z podnikateľského  
hľadiska na Slovensku.  
2. Prehľad legislatívy vo vybraných štátoch EÚ s nižšou mierou regulácie.  
Kapitola je založená na základe dvoch hlavných kritérií a) možnosť poskytovania  
právnych služieb mimo organizačných štruktúr, primárne advokátskych komôr; b)  
možnosť medzisektorového podnikania.  
3. Prehľad legislatívy s vyššou mierou regulácie.  
4. Zmeny právnej úpravy poskytovania právnych služieb v Taliansku a Česku.  
5
Porovnávacia analýza: Legislatívna úprava poskytovania právnych služieb v rámci  
podnikania vo vybraných štátoch EÚ  
Právna úprava v Slovenskej republike  
Podmienky poskytovania právnych služieb  
Predpoklady výkonu  
upravuje  
advokácie podľa zákona  
o advokácii  
Druhá časť  
§ 2 ods. 1  
Advokát je ten, kto je  
zapísaný do zoznamu  
advokátov, ktorý vedie  
komora.  
§ 2 ods. 3  
Advokátske povolanie je  
slobodné povolanie, ktoré  
možno vykonávať len podľa  
tohto zákona.  
Definícia právnych služieb  
§ 3  
Komora zapíše do zoznamu  
advokátov na písomnú  
žiadosť do dvoch mesiacov  
odo dňa jej doručenia toho,  
kto  
Podľa § 1 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii  
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o  
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v  
znení neskorších predpisov (ďalej „zákon  
o advokácii“) sa pod výkonom advokácie rozumie:  
a) je plne spôsobilý na právne  
úkony  
„Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred  
súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi  
subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie  
právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch,  
spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov  
a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci,  
ak sa vykonáva sústavne a za odmenu (ďalej len „právne  
služby“).“  
b) získal vysokoškolské  
vzdelanie druhého stupňa v  
študijnom odbore právo na  
právnickej fakulte vysokej  
školy  
c) získal najmenej trojročnú  
prax ako advokátsky  
koncipient s minimálnymi  
obsahovými nárokmi podľa  
§ 62a; priebeh praxe sa  
preukazuje výkazom praxe  
d) absolvoval vzdelávanie v  
rozsahu a za podmienok  
určených stavovským  
predpisom komory  
Postavenie advokátskej komory  
Postavenie komory je v súčasnosti výhradné.  
Zákon o advokácii (§ 76 ods. 1) zrušil zriadenú  
Komoru komerčných právnikov, ich doterajšia  
činnosť, obhajujúca záujmy najmä súvisiace  
s podnikateľskou činnosťou, sa na účely osobitných  
3
predpisov zlúčila s činnosťou advokáta.  
3 Bližšie pozri § 76 a § 77 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o  
6
 
Porovnávacia analýza: Legislatívna úprava poskytovania právnych služieb v rámci  
podnikania vo vybraných štátoch EÚ  
Advokáti, notári, patentoví zástupcovia a súdni exekútori  
e) zložil advokátsku skúšku  
f) je bezúhonný a spoľahlivý  
g) nemá právoplatne uložené  
disciplinárne opatrenie  
vyčiarknutie zo zoznamu  
advokátov  
h) nemá uložené disciplinárne  
opatrenie vyčiarknutie zo  
zoznamu komerčných  
právnikov, disciplinárne  
opatrenie zbavenie notárskeho  
úradu, disciplinárne opatrenie  
zbavenie výkonu  
vykonávajú svoju činnosť podľa osobitných predpisov,  
ktoré sú v pôsobnosti štátnych orgánov a profesijných  
komôr. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  
neskorších predpisov (§ 2 ods. 1 a ods. 2 písm. c) definuje  
podnikanie ako sústavnú činnosť vykonávanú samostatne  
podnikateľom vo vlastnom mene  
a
na vlastnú  
zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel  
dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.  
Obchodný zákonník zaraďuje medzi podnikateľov aj  
osobu, ktorá podniká na základe iného než  
4
živnostenského oprávnenia.  
Slovenská advokátska komora vylučuje pôsobenie „ako  
daňový poradca, audítor, maklér či ako fyzická osoba  
podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia v oblasti  
ekonomického poradenstva, činnosti finančného agenta, obchodu  
s nehnuteľnosťami (realitná kancelária) alebo sprostredkovania  
v oblasti obchodu a služieb. Advokát nemôže vykonávať činnosť,  
v rámci ktorej nie je možné oddeliť záujem poskytovateľa služby  
(advokáta), ako aj samotného klienta, ktorému má byť služba  
poskytnutá.“ (SAK, 2020)  
exekútorského úradu,  
disciplinárne opatrenie  
zbavenie výkonu funkcie  
prokurátora alebo  
disciplinárne opatrenie  
odvolanie z funkcie sudcu  
podľa osobitných predpisov  
i) nie je v čase zápisu v  
pracovnom pomere alebo v  
obdobnom pracovnom vzťahu  
okrem pedagogickej,  
Formy poskytovania právnych služieb  
publikačnej, literárnej,  
Ekonomická činnosť sa nevykonáva na základe  
živnostenského oprávnenia. Fyzické osoby sa podľa  
osobitných právnych predpisov registrujú na Štatistickom  
úrade SR do štatistického registra, ktorý im priradí IČO.  
Advokát môže vykonávať advokáciu podľa zákona  
o advokácii (§ 12)  
a) samostatne,  
b) v združení spolu s inými advokátmi,  
c) ako spoločník verejnej obchodnej spoločnosti,  
d) ako komplementár komanditnej spoločnosti alebo  
e) ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným.  
vedeckej, umeleckej alebo  
športovej činnosti, činnosti  
člena poradného orgánu vlády  
Slovenskej republiky alebo  
činnosti, ktorá nie je v rozpore  
s povahou a etickými  
princípmi advokátskeho  
povolania; o rozpore  
pracovného pomeru alebo  
obdobného pracovného  
vzťahu s povahou a etickými  
princípmi advokátskeho  
povolania rozhoduje komora  
j) splnil povinnosti podľa § 12  
ods. 3, § 27 a § 28 ods. 1  
k) zložil sľub podľa odseku 6.  
Predmetom podnikania je poskytovanie právnych  
služieb. Ak tento zákon neustanovuje inak, jej  
spoločníkmi môžu byť len advokáti.  
7
Porovnávacia analýza: Legislatívna úprava poskytovania právnych služieb v rámci  
podnikania vo vybraných štátoch EÚ  
1. Prehľad legislatívy vo vybraných štátoch EÚ  
s nižšou mierou regulácie  
1.1 Fínsko  
Fínsko má jeden z najliberálnejších modelov spomedzi všetkých porovnávaných krajín  
v štúdii. Vo Fínsku možno poskytovateľov právnych služieb rozdeliť na advokátov,  
licencovaných právnych poradcov, verejných právnych zástupcov  
a právnikov. Advokát po povinnej praxi, zložení skúšok  
v advokátskej komore a následnej povinnej registrácii môže  
zastupovať klienta pred súdom.  
5
Licencovaný právny poradca sa pri zastupovaní na súde riadi  
odporúčaniami advokátskej komory, ktoré sa zároveň pretavili do  
6
zákona č. 715/2011 o licencovaných právnych poradcoch. Na získanie licencie musí zložiť  
advokátsku skúšku. Členstvo v advokátskej komore však nie je potrebné. Licencovaný  
právny poradca získava licenciu absolvovaním skúšky a pri výkone povolania podlieha  
disciplinárnemu konaniu v Rade pre licencovaných právnych poradcov.  
Verejný právny zástupca – väčšina verejných právnych zástupcov poskytujúcich  
právnu pomoc má ukončené právne vzdelanie II. stupňa a absolvované súdne vzdelávanie na  
okresnom súde. Sú povinní dodržiavať správne advokátske konanie, vyše polovica z nich je  
registrovaná v advokátskej komore.  
Právnik/jurista vo fínskom systéme sa môžeme stretnúť s oboma pojmami. Zo  
zákona nevyplývajú žiadne požiadavky na vzdelanie. Poskytovatelia právnych služieb  
pôsobia v kanceláriách právnikov, ktoré sú oddelené od kancelárií advokátov, hoci nie je  
povinná žiadna kvalifikácia, zvyčajne majú ukončené právnické vzdelanie.  
Poskytovanie multidisciplinárnych právnych služieb, ako sú arbitráž alebo daňové  
poradenstvo, nie je obmedzené. Obmedzenia sa všeobecne vzťahujú na niektoré miesta vo  
verejnom sektore, ako napríklad na pozíciu sudcu a prokurátora.  
6 Zákon č. 715/2011 § 2 odsek (1) o licencovaných právnych zástupcoch vo Fínsku. Dostupné na internete:  
en20110715.pdf (finlex.fi) [cit. 01.02.2022].  
8
 
 
Porovnávacia analýza: Legislatívna úprava poskytovania právnych služieb v rámci  
podnikania vo vybraných štátoch EÚ  
Hlavné znaky právnej úpravy (Fínsko)  
Viacero  
poskytovateľov  
právnych služieb  
Možnosť poskytovania  
právnych služieb spolu s  
inými odvetviami (mimo  
advokátov)  
Advokátske spoločnosti  
nesmú byť  
spoluvlastníkmi inej ako  
Advokát môže  
zamestnávať  
iného advokáta  
advokátskej firmy*  
* Pri právnických spoločnostiach sa takýto vzťah nevylučuje.  
1.2 Švédsko  
Vo Švédsku neexistuje monopol na poskytovanie právnych služieb. Právne služby nie  
sú viazané osobitnými predpismi. Výnimku tvoria trestné konania, pri ktorých je potrebné  
zastúpenie advokátom. Profesia advokáta je vyhradená a zneužitie  
titulu je trestné. Na advokátov sa vzťahujú podobné pravidlá ako v  
slovenskej legislatíve a predmetom podnikania sú výhradne právne  
služby. Advokát sa musí povinne zapísať v Švédskej advokátskej  
komore. Všetky ostatné právne služby poskytujú právnici/juristi.  
Právnikom a právnickým spoločnostiam – ale nie advokátom  
a advokátskym spoločnostiam – sa umožňuje ponúkať iné služby ako právne, napríklad  
pokiaľ ide o vymáhanie pohľadávok, finančné poradenstvo, vedenie účtovníctva a audit.  
Pojem právnik/jurista sa používa všeobecne a je možné ho použiť bez ohľadu na  
dosiahnuté vzdelanie a skúsenosti, hoci sa zvyčajne vzťahuje na osobu s právnickým  
vzdelaním. Vo Švédsku existuje veľa spoločností poskytujúcich právne služby (konzultácie,  
vypracovanie zmlúv, právne analýzy, vypracovanie listín), ktoré nie sú pod dohľadom  
Švédskej advokátskej komory. Poskytovanie právnych služieb sa realizuje na základe  
tradičných business modelov – spoločnosť s ručením obmedzeným, obchodné partnerstvo,  
komanditná spoločnosť, poskytovanie služieb je možné aj vo forme živnosti.  
Hlavné znaky právnej úpravy (Švédsko)  
Viacero poskytovateľov právnych služieb  
Advokátske spoločnosti  
nesmú byť  
Advokát môže  
zamestnávať  
Možnosť poskytovania právnych služieb spolu  
s inými odvetviami (mimo advokátov)  
spoluvlastníkmi inej ako  
advokátskej firmy  
iného advokáta  
9
 
 
Porovnávacia analýza: Legislatívna úprava poskytovania právnych služieb v rámci  
podnikania vo vybraných štátoch EÚ  
1.3 Španielsko  
Pre poskytovanie právnych služieb právnickou profesiou sa terminologicky nerozlišuje  
medzi právnikom, právnym poradcom a advokátom. Pod  
uvedenými pojmami sa chápe práca advokáta, ktorý musí  
absolvovať prax, zložiť advokátsku skúšku a následne byť  
zapísaný v regionálnej advokátskej komore. Ďalšími  
poskytovateľmi sú absolventi právnických fakúlt  
a sociálnych odborov (Graduados Sociales). Takýto absolvent sa  
môže stať právnym poradcom pre sociálne zabezpečenie,  
právne konzultácie a rady a zároveň je oprávnený na konania  
vo veciach súdnych procesov v oblasti pracovného práva  
a sociálneho zabezpečenia.  
Právne služby sa môžu  
poskytovať aj na základe iného predmetu podnikania, kedy  
musí byť advokát aspoň 2/3 vlastníkom firmy s hlasovacím právom a spoločnosť musí  
pozostávať z kvalifikovaných osôb. Advokátska komora vedie separátny zoznam týchto  
spoločností.  
Hlavné znaky právnej úpravy (Španielsko)  
Viacero poskytovateľov právnych služieb  
Advokátske spoločnosti  
môžu byť spoluvlastníkmi  
inej ako advokátskej firmy  
Advokát môže  
zamestnávať iného  
advokáta  
Možnosť poskytovania právnych služieb  
spolu s inými odvetviami*  
(podľa osobitných  
predpisov)**  
* Cieľom združenia je poskytovať konkrétne spoločné služby (vrátane konkrétnych právnych služieb,  
ktoré dopĺňajú ostatné profesie v praxi). Činnosti, ktoré sa majú vykonať, neohrozujú vhodnosť právnej  
praxe. Je potrebné informovať právnickú komoru.  
** Zamestnanecký pomer upravuje Kráľovský dekrét 1331/2006 zo 17. novembra 2006 o osobitnom  
pracovnom pomere právnikov (Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la  
relación laboral de carácter especial de los abogados).  
1.4 Slovinsko  
Právne služby (poradenstvo, vypracovanie zmlúv, právne analýzy, vypracovávanie listín)  
môžu vykonávať rôzne právne subjekty. Podmienky upravuje Obchodný zákonník.  
Spoločnosť alebo zoskupenie ekonomických záujmov môže založiť každá fyzická alebo  
právnická osoba, ak zákon neustanovuje inak. Na poskytovanie  
rôznych právnych služieb sa nevyžaduje žiadna špeciálna alebo  
ďalšia kvalifikácia. Spoločnosti založené na poskytovanie služieb  
právneho poradenstva zahŕňajú rôznych odborníkov, ktorí  
10  
 
Porovnávacia analýza: Legislatívna úprava poskytovania právnych služieb v rámci  
podnikania vo vybraných štátoch EÚ  
nemusia mať advokátsku skúšku, ale majú rozsiahle skúsenosti vo svojom odbore, a preto sú  
schopní vykonávať kvalitnú prácu expertov v konkrétnej oblasti.  
Špecifické kritéria sú upravené v zákone o advokátoch, ak sa vyžaduje zastupovanie  
pred súdom, čo je exkluzívnou kompetenciou iba advokátov. V takom prípade je potrebné  
splniť štandardné podmienky praxe, zloženie advokátskej skúšky, registrácia v advokátskej  
komore. Funkcia advokáta vylučuje: výkon platenej verejnej funkcie, výkon riadiacej funkcie  
vo všetkých formách podnikateľskej spoločnosti a akejkoľvek funkcie nezlučiteľnej  
s integritou právnického povolania. Interdisciplinárne vykonávanie služieb s iným  
povolaním nie je povolené. Samostatná činnosť advokáta sa vykonáva podľa osobitných  
predpisov (mimo živnostenského oprávnenia).  
Hlavné znaky právnej úpravy (Slovinsko)  
Viacero poskytovateľov právnych služieb  
Advokátske spoločnosti  
nesmú byť  
Advokát môže  
zamestnávať  
Možnosť poskytovania právnych služieb spolu  
s inými odvetviami (mimo advokátov)  
spoluvlastníkmi inej ako  
advokátskej firmy*  
iného advokáta  
* Advokátska kancelária môže byť založená ako občianska právnická firma alebo ako právnická firma  
so štatútom právnickej osoby.  
2. Prehľad legislatívy vo vybraných štátoch EÚ  
s vyššou mierou regulácie  
2.1 Holandsko  
Holandsko má pri poskytovaní právnych služieb neregulovaný  
trh v oblastiach, ktoré nespadajú do oblasti zastupovania pred  
súdom (napr. správne a pracovné právo). Právne služby sú  
poskytované „z povolania“, resp. v rámci zamestnania.  
Advokáti sa riadia zákonom o advokácii, ktorý im určuje povinné  
členstvo v Holandskej advokátskej komore a oprávňuje ich na  
zastupovanie na súde. Právne služby poskytuje aj licencovaný  
7
právnik, ktorý pripravuje procesné podklady, korešponduje so  
súdnym orgánom a v prípade pojednávania prednesie prípad na súde nižšej inštancie.  
7 Zákon o advokácii, 1952. Dostupné na internete: Act on Advocates. [cit. 01.02.2022]  
11  
 
 
Porovnávacia analýza: Legislatívna úprava poskytovania právnych služieb v rámci  
podnikania vo vybraných štátoch EÚ  
Obchodné partnerstvá môže uzatvárať s ďalšími regulovanými povolaniami (notári,  
patentoví právnici, daňoví poradcovia). Povolené je aj partnerstvo s účtovníkmi, aby sa  
zabránilo porušeniu pravidiel Holandskej advokátskej komory; účtovnícke firmy nemajú  
hlasovacie právo a nepodieľajú sa na ziskoch.  
Hlavné znaky právnej úpravy (Holandsko)  
Viacero poskytovateľov právnych služieb  
v obmedzenej miere  
Advokátske spoločnosti  
nemôžu byť  
Advokát môže  
zamestnávať  
spoluvlastníkmi inej ako  
advokátskej firmy  
iného advokáta  
Možnosť poskytovania právnych služieb spolu s  
inými odvetviami  
2.2 Poľsko  
Súčasný právny rámec neustanovuje normatívnu  
definíciu „právnych služieb“ ani univerzálne pravidlá týkajúce  
sa všetkých subjektov ponúkajúcich právne služby. Advokáti  
vykonávajú svoje povolanie na základe iného ako  
živnostnenského oprávnenia.  
Právny zástupca poskytuje právne poradenstvo,  
pripravuje stanoviská, vypracováva legislatívne návrhy,  
zastupuje klientov pred súdmi. Po vykonaní praxe a zložení skúšky musí byť zapísaný  
v komore právnych zástupcov. Zvyčajne zastupuje klientov v občianskych a obchodných  
záležitostiach.  
Advokát poskytuje právne poradenstvo, pripravuje stanoviská, zastupuje klientov  
pred súdmi. Po vykonaní praxe a zložení skúšky musí byť zapísaný v komore advokátov.  
Zvyčajne zastupuje klientov v trestnoprávnych záležitostiach.  
V zásade sú obe formy regulované aj ponímané rovnocenne, z podnikateľského  
hľadiska je najväčší rozdiel v zamestnávaní – advokát nemôže byť zamestnancom  
v pracovnom pomere, zatiaľ čo právny zástupca môže vystupovať aj ako zamestnanec  
kancelárie právneho poradcu, svoje služby môže poskytovať viacerým zamestnávateľom  
naraz. Poskytovanie právnych služieb sa realizuje na základe tradičných biznis modelov –  
spoločnosť s ručením obmedzeným, obchodné partnerstvo, komanditná spoločnosť. V Poľsku  
nemôžu advokáti vykonávať prax na základe pracovných zmlúv a daňoví poradcovia  
nemôžu kombinovať svoje profesionálne činnosti s prácou pre podnikateľov, ktorí nie sú  
oprávnení poskytovať daňové poradenstvo.  
12  
 
Porovnávacia analýza: Legislatívna úprava poskytovania právnych služieb v rámci  
podnikania vo vybraných štátoch EÚ  
Právnici s magisterským titulom práva, ktorí nepodliehajú osobitným predpisom (t. j.  
tí, ktorí nie sú členmi žiadnej komory), môžu poskytovať právne rady ako jednotlivci  
vykonávajúci zárobkovú činnosť, aj keď len v obmedzenom rozsahu, bez akýchkoľvek  
požiadaviek na špeciálnu licenciu.  
Hlavné znaky právnej úpravy (Poľsko)  
Poskytovanie právnych služieb na základe iných  
kritérií je limitované napr. zamestnaním  
absolventov za určitých podmienok  
Advokátske spoločnosti  
nesmú byť  
spoluvlastníkmi inej ako  
advokátskej firmy  
Advokát nemôže  
zamestnávať  
iného advokáta  
(právnik  
právnika áno)  
Možnosť poskytovania právnych služieb spolu  
s inými odvetviami  
2.3 Francúzsko  
8
Právne služby poskytuje právnik/advokát , notár  
a právny zástupca. Právnik musí mať magisterský titul  
v odbore práva a osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre  
konkrétnu oblasť, na ktorú sa špecializoval počas štúdia  
a musí sa zaregistrovať v jednej z právnických komôr  
podľa výberu špecializácie. Právnik vykonáva svoje  
povolanie na základe osobitných predpisov slobodných  
povolaní.  
Notár, ktorý okrem vyhotovovania zmlúv v autentickej podobe, radí svojim klientom  
v právnych otázkach, môže hrať aj úlohu mediátora a sprostredkovateľa. Notári sú členmi  
rezortnej alebo medzirezortnej komory notárov.  
Právny poradca je interne zamestnanou osobou spoločnosti (t. j. poskytuje právne  
služby v rámci zamestnania), na ktorú sa nevzťahujú osobitné predpisy. Právny poradca  
vypracováva dokumenty, poskytuje právny výklad pre obchodnú spoločnosť a jej klientov.  
Z podnikateľského hľadiska je možné právnika aj zamestnať, nesmie však mať vlastných  
klientov mimo pracovný pomer.  
8
Terminológia právnik a advokát sa v použitých zdrojoch v prípade Francúzska (t. j. 1. Francúzska advokátska  
komora, 2. Právnické povolanie vo Francúzsku a 3. ECPRD) na základe výkladu v našom materiáli prekrýva.  
Rozdielny význam v praxi nie je vylúčený.  
13  
 
Porovnávacia analýza: Legislatívna úprava poskytovania právnych služieb v rámci  
podnikania vo vybraných štátoch EÚ  
Hlavné znaky právnej úpravy (Francúzsko)  
Viacero poskytovateľov právnych služieb  
v obmedzenej miere  
Advokátske spoločnosti  
nesmú byť  
Advokát môže  
zamestnávať  
spoluvlastníkmi inej ako  
iného advokáta  
advokátskej firmy  
Možnosť poskytovania právnych služieb spolu s  
inými odvetviami *  
* Advokát môže poskytovať právne služby vo forme partnerstva či združenia s výnimkou obchodníka  
(justičné a právnické profesie).  
2.4 Maďarsko  
Právne služby je možné vykonávať na základe zákona o advokácii. Advokát je po  
vykonaní odbornej praxe a advokátskej skúšky zapísaný v advokátskej komore.  
Poskytovanie právnych služieb mimo zákona sa nepovažuje za  
poskytovanie právnych služieb. V takom prípade sa zvyčajne  
zamestnanec riadi pracovným právom a nevzťahuje sa naňho  
zákon o advokácii.  
Právne poradenstvo vykonáva v rámci  
zamestnania interný právnik spoločnosti alebo štátnej správy.  
Právnym poradenstvom sa rozumie príprava podkladov,  
poradenstvo a vypracovávanie návrhov. Interný právnik môže vykonávať zastúpenie pred  
súdom.  
Medzisektorové poskytovanie doplnkových služieb je povolené po informovaní  
príslušnej komory, ako aj po informovaní príslušného odboru, napríklad v prípade daňového  
poradcu. Medzi ďalšie doplnkové činnosti patrí poisťovacie poradenstvo, činnosť  
patentového zástupcu, oblasť sociálneho zabezpečenia a pracovné poradenstvo. Zlučovanie  
profesií je tak do istej miery povolené.  
Hlavné znaky právnej úpravy (Maďarsko)  
Výhradné poskytovanie právnych služieb  
Advokátske spoločnosti  
nesmú byť  
Advokát môže  
zamestnávať  
spoluvlastníkmi inej ako  
advokátskej firmy  
iného advokáta  
Možnosť poskytovania právnych služieb spolu s  
inými odvetviami  
14  
 
 
Porovnávacia analýza: Legislatívna úprava poskytovania právnych služieb v rámci  
podnikania vo vybraných štátoch EÚ  
2.5 Dánsko  
Dánsky právny systém nerozlišuje medzi právnym poradcom a advokátom. Právne služby  
poskytuje advokát, ktorý musí byť zaregistrovaný  
v advokátskej komore. Výkon povolania sa realizuje aj v rámci  
zamestnaneckého pomeru v advokátskej kancelárii. Paralelné  
poskytovanie právnych služieb aj samostatne vo svojom mene sa  
nevylučuje. Poskytovanie právnych služieb v spoločnosti iného  
zamerania sa nepovažuje za vykonávanie právnych služieb a titul  
advokát sa nesmie mimo podmienok stanovených v zákone  
o advokátoch používať. Zatupovanie pred súdom v takom  
prípade nie je dovolené. Právne služby sa môžu poskytovať aj v rámci maximálne 10 %  
podielu v inej spoločnosti s odlišným predmetom podnikania ako právne služby.  
Hlavné znaky právnej úpravy (Dánsko)  
Výhradné právo poskytovania právnych služieb  
Advokátske spoločnosti  
Advokát môže  
môžu byť spoluvlastníkmi zamestnávať  
inej ako advokátskej firmy iného advokáta  
Nemožnosť poskytovania právnych služieb spolu  
s inými odvetviami  
2.6 Belgicko  
Poskytovanie právnych služieb je v pôsobnosti advokáta, ktorý je po vykonaní skúšky  
zapísaný v advokátskej komore. Právne zastupovanie pred  
Najvyšším súdom patrí do pôsobnosti advokátov Najvyššieho  
súdu, ktorých vymenúva kráľ. Zastupovanie pred súdom je  
umožnené aj zdravotným poisťovniam, ktoré zastupujú svojich  
klientov ako aj určitým sociálnym a pracovným organizáciám.  
Advokáti môžu poskytovať právne služby ako samostatne  
zárobkové činné osoby (SZČO) alebo v združení v rôznych  
formách.  
Belgické  
právo  
nepovoľuje  
zlučovanie  
s neprávnickými spoločnosťami. Vo Flámskom regióne môžu vstúpiť do združenia, v ktorom  
nie je stopercentný právnický podiel, avšak celé združenie podlieha kontrole advokátskej  
komory a nie je zároveň povolené zdieľať odmenu ani náklady.  
15  
 
Porovnávacia analýza: Legislatívna úprava poskytovania právnych služieb v rámci  
podnikania vo vybraných štátoch EÚ  
Hlavné znaky právnej úpravy (Belgicko)  
Viacero poskytovateľov právnych služieb  
v obmedzenej miere  
Advokátske spoločnosti  
nemôžu byť  
Advokát nemôže  
zamestnávať  
spoluvlastníkmi inej ako  
iného advokáta  
advokátskej firmy  
Nemožnosť poskytovania právnych služieb spolu  
s inými odvetviami  
2.7 Nemecko  
Poskytovanie právnych služieb mimo zákona o advokátoch nie  
je povolené. Právna služba je definovaná ako akákoľvek činnosť  
v externých záležitostiach, ktorá si vyžaduje právne  
preskúmanie konkrétneho prípadu. Slobodné povolania –  
právnik/advokát, notár, patentovaný právnik musia spĺňať  
podmienky na základe osobitných predpisov, ktoré stanovuje  
regionálna advokátska komora; registrácia je povinná. Právne  
9
služby sa neposkytujú na základe živnostenského oprávnenia.  
Advokáti môžu poskytovať limitované interdisciplinárne  
právne služby spolu s nasledovnými odvetviami: s patentovými právnikmi, daňovými  
konzultantmi, daňovými agentmi, účtovníkmi a certifikovanými audítormi na účely  
spoločného výkonu povolania.  
Zákon o právnych službách ďalej stanovuje výnimku na poskytovanie právnych  
služieb, ktoré sú súčasťou profilu zamestnania alebo súčasťou hlavnej činnosti (v oblasti  
pohľadávok, dôchodkového poradenstva, služieb sociálnych a spotrebiteľských združení).  
Služby poskytuje inertný právnik konkrétnej spoločnosti (v zamestnaneckom pomere), na  
ktorého sa nevzťahuje zákon o advokátoch.  
Hlavné znaky právnej úpravy (Nemecko)  
Vyhradené právo poskytovania právnych  
služieb  
Advokátske spoločnosti  
môžu byť spoluvlastníkmi  
spoločností vybraných  
odvetví  
Advokát môže  
zamestnávať iného  
advokáta  
Možnosť poskytovania právnych služieb  
spolu s vybranými odvetviami  
16