NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-279/2022
1237
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. februára 2022
k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráciv oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických (tlač 879)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A. v y s l o v u j e s ú h l a s
s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republikya vládou Spojených štátov amerických;
B. r o z h o d l a, ž e
Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republikya vládou Spojených štátov amerických je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Zita P l e š t i n s k á v. r.
Richard T a k á č v. r.