INFORMATÍVNE KONSOLIDOVANÉ ZNENIE PRÁVNEHO PREDPISU  
149/2011 Z. z.  
Zákon o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov  
z 30. júna 2011  
Čl. I  
§ 1  
(1) Tento zákon upravuje  
a) posudzovanie vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie,  
b) audit bezpečnosti pozemnej komunikácie,  
c) riadenie a kontrolu bezpečnosti pozemnej komunikácie v užívaní,  
d) podmienky výkonu činnosti audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie (ďalej len  
„bezpečnostný audítor“) a jeho práva a povinnosti,  
e) pôsobnosť Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a výstavby  
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v oblasti riadenia bezpečnosti pozemných  
komunikácií,  
f) zodpovednosť za porušenie ustanovení tohto zákona.  
(2) Tento zákon sa vzťahuje na pozemné komunikácie, ktoré sú súčasťou transeurópskej  
cestnej siete v etape ich plánovania, výstavby a užívania, ak ďalej nie je ustanovené inak.  
Tento zákon sa vzťahuje na pozemné komunikácie, ktoré sú súčasťou transeurópskej cestnej  
siete1), diaľnice1a) a hlavné cestné ťahy1b) a pozemné komunikácie, ktoré sú budované  
s využitím prostriedkov Európskej únie v etape ich plánovania, výstavby a užívania, ak ďalej  
nie je ustanovené inak.  
(3) Tento zákon sa nevzťahuje na cestné tunely. podľa osobitného predpisu.1c)  
§ 2  
Posudzovanie vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie  
(1) Posudzovanie vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie je komparatívna analýza vplyvu  
navrhovanej novej pozemnej komunikácie alebo navrhovanej podstatnej zmeny existujúcej  
pozemnej komunikácie, ktorá ovplyvní dopravný prúd na dosahovanú bezpečnosť cestnej  
siete (ďalej len „posudzovanie vplyvu na bezpečnosť“). Účelom posudzovania vplyvu na  
bezpečnosť je zhodnotenie prvkov posudzovania vplyvu na bezpečnosť.  
(2) Bezpečnostný audítor pri posudzovaní vplyvu na bezpečnosť použije postup ustanovený  
vykonávacím predpisom.  
(3) Posudzovanie vplyvu na bezpečnosť je povinný zabezpečiť stavebník pozemnej  
komunikácie (ďalej len „stavebník“). Posudzovaniu vplyvu na bezpečnosť podlieha  
dokumentácia pre územné konanie alebo dokumentácia pre stavebné konanie, ak si stavebné  
zmeny na existujúcej pozemnej komunikácii nevyžadujú vydanie územného rozhodnutia; tým  
nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.11a)  
(4) Výsledkom posudzovania vplyvu na bezpečnosť je správa o posudzovaní vplyvu  
bezpečnosti pozemnej komunikácie na bezpečnosť cestnej siete (ďalej len „správa o  
posudzovaní vplyvu na bezpečnosť“), ktorá obsahuje najmä  
a) vysvetlenie hľadísk bezpečnosti navrhovanej pozemnej komunikácie alebo  
navrhovanej podstatnej zmeny existujúcej pozemnej komunikácie, ktoré prispievajú k voľbe  
navrhovaného riešenia,  
b) informácie potrebné na analýzu efektívnosti predpokladaných nákladov rôznych  
posudzovaných možností z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky,  
c) návrhy a odporúčania na odstránenie alebo zníženie predpokladaných rizík, ktoré  
vyplývajú z vlastností navrhovanej pozemnej komunikácie alebo navrhovanej podstatnej  
zmeny existujúcej pozemnej komunikácie a majú alebo môžu mať vplyv na bezpečnosť  
cestnej premávky,  
d) návrhy na odstránenie rozporov s platnými právnymi predpismi, slovenskými  
technickými normami a technickými predpismi v dokumentácii. alebo obdobnými  
technickými špecifikáciami.  
(5) Správa o posudzovaní vplyvu na bezpečnosť je podkladom na záväzné stanovisko2)  
cestného správneho orgánu predkladaného v územnom konaní. Stavebník predloží cestnému  
správnemu orgánu aj vyhodnotenie, či vyhovel návrhom a odporúčaniam obsiahnutým v  
správe o posudzovaní vplyvu na bezpečnosť. Ak stavebník nevyhovel návrhom a  
odporúčaniam obsiahnutým v správe o posudzovaní vplyvu na bezpečnosť, uvedie v prílohe k  
správe o posudzovaní vplyvu na bezpečnosť dôvody, pre ktoré návrhom a odporúčaniam  
nevyhovel.  
§ 3  
Audit bezpečnosti pozemnej komunikácie  
(1) Audit bezpečnosti pozemnej komunikácie je nezávislé, systematické a technické overenie  
bezpečnosti vlastností navrhovanej novej pozemnej komunikácie alebo navrhovanej  
podstatnej zmeny existujúcej pozemnej komunikácie, ktorá ovplyvní dopravný prúd, od etapy  
jej plánovania až po etapu začatia jej užívania (ďalej len „bezpečnostný audit“). Účelom  
bezpečnostného auditu je zhodnotenie prvkov bezpečnostného auditu.  
(2) Bezpečnostný audit je povinný zabezpečiť stavebník. Bezpečnostnému auditu podlieha  
dokumentácia pre stavebné konanie, dokumentácia skutočného realizovania stavby a samotná  
stavba.  
(3) Výsledkom bezpečnostného auditu je správa o audite bezpečnosti pozemnej komunikácie  
(ďalej len „správa o bezpečnostnom audite“), v ktorej sa určia rozhodujúce bezpečnostné  
prvky navrhovanej novej pozemnej komunikácie alebo navrhovanej podstatnej zmeny  
existujúcej pozemnej komunikácie pre každú etapu podľa odseku 1. Správa o bezpečnostnom  
audite obsahuje aj návrhy a odporúčania na odstránenie alebo zníženie predpokladaných rizík,  
ktoré vyplývajú z vlastností navrhovanej pozemnej komunikácie alebo navrhovanej podstatnej  
zmeny existujúcej pozemnej komunikácie a majú alebo môžu mať vplyv na bezpečnosť  
cestnej premávky a návrhy na odstránenie rozporov s platnými právnymi predpismi,  
slovenskými technickými normami a technickými predpismi v dokumentácii. alebo  
obdobnými technickými špecifikáciami.  
(4) K návrhu na začatie stavebného konania, konania o povolení predčasného užívania  
pozemnej komunikácie a kolaudačného konania stavebník predloží okrem dokumentácie a  
dokladov podľa osobitného predpisu3) aj správu o bezpečnostnom audite podľa odseku 3. Ak  
stavebník nevyhovel návrhom a odporúčaniam pre príslušnú etapu podľa odseku 1  
obsiahnutým v správe o bezpečnostnom audite, uvedie v prílohe k správe o bezpečnostnom  
audite dôvody, pre ktoré návrhom a odporúčaniam nevyhovel.  
§ 4  
Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemnej komunikácie v užívaní  
(1) Správca pozemnej komunikácie je povinný zabezpečiť každé tri roky klasifikáciu  
kritických nehodových úsekov podľa ustanovených kritérií klasifikácie kritických  
nehodových úsekov a zabezpečiť hodnotenie týchto úsekov inšpekciou na mieste (ďalej len  
„inšpekcia“).  
(2) Klasifikácia kritických nehodových úsekov je metóda na určenie, analýzu a klasifikáciu  
a) úsekov cestnej siete s vysokým počtom nehôd úmerne k dopravnému prúdu, pričom  
tieto úseky sú v užívaní dlhšie ako tri roky,  
b) úsekov cestnej siete s vysokým potenciálom na zlepšovanie bezpečnosti a  
znižovanie nákladov vzniknutých v dôsledku nehôd.  
(3) Súčasťou klasifikácie kritických nehodových úsekov je aj výpočet priemerných  
spoločenských nákladov spojených so smrteľnými nehodami a výpočet priemerných  
spoločenských nákladov spojených s vážnymi nehodami. Výsledkom klasifikácie kritických  
nehodových úsekov je zoznam úsekov pozemných komunikácií, pri ktorých by vykonanie  
nápravných opatrení malo rozsiahly účinok na bezpečnosť pozemných komunikácií.  
(4) Na účely tohto zákona výpočtom spoločenských nákladov je ocenenie materiálnych škôd a  
iných škôd, ktoré vznikli dopravnými nehodami.  
(5) Inšpekciou sa hodnotia úseky pozemnej komunikácie určené v rámci klasifikácie  
kritických nehodových úsekov. Bezpečnostný audítor pri vykonávaní inšpekcie použije  
postup ustanovený vykonávacím predpisom.  
(6) Výsledkom inšpekcie je správa o vykonanej inšpekcii, obsahom ktorej je popis zistených  
rizík a návrh nápravných opatrení na zvýšenie bezpečnosti pozemnej komunikácie a zníženie  
dopravnej nehodovosti na pozemnej komunikácii.  
(7) Správca pozemnej komunikácie zabezpečí vykonanie nápravných opatrení uvedených v  
správe o vykonanej inšpekcii, ak je to technicky možné a ekonomicky únosné pri  
zabezpečovaní riadneho výkonu správy a údržby pozemnej komunikácie v jeho správe.  
Správca pozemnej komunikácie uprednostní vykonanie nápravných opatrení s najlepším  
pomerom medzi nákladmi a prínosom.  
(8) Správca pozemnej komunikácie každoročne do 31. januára predkladá ministerstvu správu  
o nápravných opatreniach vykonaných podľa odseku 7 v predchádzajúcom kalendárnom roku.  
Audítor bezpečnosti pozemnej komunikácie.  
(1) Správca pozemnej komunikácie zabezpečí každých päť rokov klasifikáciu bezpečnosti  
cestnej siete podľa tohto zákona a zabezpečí kontrolu bezpečnosti pozemnej komunikácie  
a hodnotenie úsekov cestnej siete inšpekciou na mieste podľa odsekov 2 a 3 (ďalej len  
„inšpekcia“).  
(2) Klasifikácia bezpečnosti cestnej siete je metóda na analýzu a klasifikáciu  
a) úsekov cestnej siete s vysokým počtom nehôd úmerne k dopravnému prúdu, pričom  
tieto úseky sú v užívaní dlhšie ako tri roky alebo úsekov s vysokou absolútnou  
hustotou dopravných nehôd,  
b) úsekov cestnej siete s vysokým potenciálom na zlepšovanie bezpečnosti a znižovanie  
nákladov vzniknutých v dôsledku nehôd a nehodových lokalít zo štatistiky dopravnej  
nehodovosti evidovaných Policajným zborom,  
c) úsekov cestnej siete najmenej do troch kategórií podľa ich objektívne meranej  
integrovanej bezpečnosti,  
d) závažných incidentov a nehôd na úsekoch cestnej siete, ktoré majú vplyv na  
bezpečnosť užívateľov ciest, aby sa zabezpečila prevencia pred vznikom dopravných  
nehôd s následkom ťažkých alebo smrteľných zranení účastníkov nehody.  
(3) Inšpekciou sa hodnotia úseky pozemnej komunikácie vrátane ich súčastí3a) určené  
v rámci klasifikácie bezpečnosti cestnej siete. Hodnotenie priľahlých úsekov cestného  
tunela sa vykoná spolu s inšpekciou podľa osobitného predpisu.3b) Bezpečnostný audítor  
pri vykonávaní inšpekcie a pri hodnotení úsekov podľa druhej vety, postupuje podľa  
vykonávacieho predpisu.  
(4) Výsledkom inšpekcie je správa o vykonanej inšpekcii spracovaná bezpečnostným  
audítorom, obsahom ktorej je popis zistených rizík a hodnotenia posudzovaných úsekov  
pozemných komunikácií a návrh nápravných opatrení na zvýšenie bezpečnosti pozemnej  
komunikácie a zníženie dopravnej nehodovosti na pozemnej komunikácii.  
(5) Správca pozemnej komunikácie predloží každoročne do 31. decembra ministerstvu  
správu o vykonanej inšpekcii za každý z hodnotených úsekov, ktorý bol v aktuálnom  
kalendárnom roku predmetom inšpekcie.  
(6) Správca pozemnej komunikácie zabezpečí vykonanie nápravných opatrení uvedených  
v správe o vykonanej inšpekcii podľa odseku 5, ak je to technicky možné a ekonomicky  
únosné pri zabezpečovaní riadneho výkonu správy a údržby pozemnej komunikácie v jeho  
správe.  
(7) Správca pozemnej komunikácie zabezpečí vykonanie nápravných opatrení najneskôr  
do dvoch rokov od zistenia bezpečnostných nedostatkov na základe výsledku inšpekcie  
podľa odseku 4. V odôvodnených prípadoch je správca pozemnej komunikácie oprávnený  
požiadať ministerstvo o predĺženie lehoty na vykonanie nápravných opatrení najviac o dva  
roky, a to aj opakovane. Proti zamietnutiu žiadosti podľa druhej vety nie je prípustný  
opravný prostriedok. Na postup pri posudzovaní žiadosti sa nevzťahuje správny poriadok.  
(8) Správca pozemnej komunikácie predloží každoročne do 31. januára ministerstvu  
správu o nápravných opatreniach vykonaných podľa odseku 7 v predchádzajúcom  
kalendárnom roku.  
§ 4a  
Cielené prehliadky, plánovanie a výkon nápravných opatrení  
(1) Správca pozemnej komunikácie zabezpečí cielené prehliadky úsekov pozemných  
komunikácií, ktoré boli v správe o vykonanej inšpekcii vyhodnotené ako úseky s nízkou  
úrovňou bezpečnosti, a na ktorých nedošlo k vykonaniu nápravných opatrení navrhnutých  
bezpečnostným audítorom. Cielené prehliadky je správca pozemnej komunikácie povinný  
zabezpečiť po uplynutí obdobia na vykonanie nápravných opatrení podľa § 4 ods. 7  
na základe vypracovanej správy o vykonanej inšpekcii podľa § 4 ods. 4.  
(2) Cielenú prehliadku vykonáva skupina expertov, z ktorých aspoň jeden musí byť  
bezpečnostný audítor. Cielená prehliadka sa vykonáva na mieste. Predmetom cielenej  
prehliadky je najmä posúdenie stavebných, technických a prevádzkových vlastností  
pozemnej komunikácie a jej bezpečnosti, vybavenia a dopravných zariadení pozemnej  
komunikácie podľa osobitných predpisov3c) a analýza dopravných nehôd, ich priebehu  
a príčin smrteľných následkov dopravných nehôd.  
(3) Výsledkom cielenej prehliadky je správa o výsledku cielenej prehliadky spracovaná  
bezpečnostným audítorom, ktorá obsahuje popis zistených rizík a návrh nápravných  
opatrení vrátane návrhu postupnosti ich realizácie.  
(4) Kritéria a postup vykonávania cielenej prehliadky a obsahové náležitosti správy  
o výsledku cielenej prehliadky ustanoví vykonávací predpis.  
(5) Správca pozemnej komunikácie zabezpečí vykonanie nápravných opatrení uvedených  
v správe o výsledku cielenej prehliadky. Pri vykonávaní nápravných opatrení správca  
pozemnej komunikácie zohľadní ktoré úseky boli vyhodnotené ako úseky s najnižšou  
úrovňou bezpečnosti, technické možnosti realizácie opatrení a ekonomickú únosnosť  
pri zabezpečovaní riadneho výkonu správy a údržby pozemnej komunikácie v jeho  
správe.  
(6) Správca pozemnej komunikácie zabezpečí vykonanie nápravných opatrení najneskôr  
do dvoch rokov od zistenia bezpečnostných nedostatkov na základe výsledku cielenej  
prehliadky podľa odseku 3. V odôvodnených prípadoch je správca pozemnej  
komunikácie oprávnený požiadať ministerstvo o predĺženie lehoty na vykonanie  
nápravných opatrení najviac o dva roky, a to aj opakovane. Proti zamietnutiu žiadosti  
podľa druhej vety nie je prípustný opravný prostriedok. Na postup pri posudzovaní  
žiadosti sa nevzťahuje správny poriadok.  
(7) Správca pozemnej komunikácie každoročne do 31. januára predkladá ministerstvu  
správu o nápravných opatreniach vykonaných podľa odseku 6 v predchádzajúcom  
kalendárnom roku.  
§ 5  
Bezpečnostný audítor  
(1) Audítor bezpečnosti pozemnej komunikácie je fyzická osoba zapísaná v zozname  
audítorov bezpečnosti pozemných komunikácii oprávnená na vykonávanie činnosti podľa  
odseku 2 (ďalej len „bezpečnostný audítor“). Bezpečnostný audítor je fyzická osoba zapísaná  
v zozname bezpečnostných audítorov oprávnená na vykonávanie činnosti podľa odseku 2.  
(2) Bezpečnostný audítor je oprávnený vykonať  
a) posudzovanie vplyvu na bezpečnosť, ak spĺňa podmienky ustanovené v § 6 ods. 2  
b) bezpečnostný audit, ak spĺňa podmienky ustanovené v § 6 ods. 2 písm. a), c) až e),  
c) inšpekciu, ak spĺňa podmienky ustanovené v § 6 ods. 2 písm. b) až e),.  
d) cielenú prehliadku, ak spĺňa podmienky ustanovené v § 6 ods. 2 písm. b) až e).  
(3) Bezpečnostný audítor je oprávnený vykonávať činnosti podľa odseku 2 pre pozemné  
komunikácie, ktoré sú súčasťou transeurópskej cestnej siete a pre ostatné pozemné  
komunikácie.  
(4) Bezpečnostný audítor vykonáva činnosti podľa odseku 2 vo vlastnom mene a na vlastnú  
zodpovednosť alebo ako zamestnanec právnickej osoby alebo fyzickej osoby, jej spoločník  
alebo konateľ. Činnosti podľa odseku 2 sa vykonávajú na základe zmluvy so stavebníkom  
alebo správcom pozemnej komunikácie a na jeho náklady.  
(5) Na výkon inšpekcie priberie bezpečnostný audítor konzultanta, ktorý je autorizovaným  
stavebným inžinierom4) alebo znalcom v odbore cestná doprava.5) Ak je stanovisko  
konzultanta odlišné od stanoviska bezpečnostného audítora, bezpečnostný audítor to uvedie v  
správe o vykonanej inšpekcii spoločne s odôvodnením. Zodpovednosť bezpečnostného  
audítora za obsah výkonu inšpekcie a obsah správy o vykonanej inšpekcii tým nie je dotknutá.  
(6) Bezpečnostný audítor je oprávnený pribrať k výkonu svojej činnosti na posúdenie  
čiastkových otázok konzultanta z príslušného odboru; opodstatnenosť pribratia konzultanta  
musí v správe odôvodniť. Zodpovednosť bezpečnostného audítora za výkon činností podľa  
odseku 2 a za obsah správ podľa § 2 ods. 4, § 3 ods. 3 a § 4 ods. 6 tým nie je dotknutá.  
(7) Výkon činností podľa odseku 2 nie je podnikaním.6)  
§ 6  
Zoznam bezpečnostných audítorov  
(1) Zoznam bezpečnostných audítorov vedie ministerstvo.  
(2) Ministerstvo na základe písomnej žiadosti zapíše do zoznamu bezpečnostných audítorov  
fyzickú osobu, ktorá  
a) je autorizovaným stavebným inžinierom,7)  
b) je autorizovaným stavebným inžinierom4) alebo znalcom v odbore cestná doprava,5)  
c) je bezúhonná,  
d) preukázala najmenej sedemročnú prax v oblasti projektovania pozemných  
komunikácií, okrem znalca v odbore cestná doprava podľa písmena b).  
e) sa zúčastnila na odbornej príprave a zložila odbornú skúšku.  
(3) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený  
za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom povolania a  
jeho odsúdenie nebolo zahladené.  
(4) Bezúhonnosť sa na účely zápisu do zoznamu bezpečnostných audítorov preukazuje  
výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje  
potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.7a) Údaje podľa druhej vety ministerstvo  
bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie  
Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.  
(5) Žiadosť o zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov sa podáva na tlačive ministerstva v  
štátnom jazyku; jej prílohou sú doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa odseku 2.  
Ak je žiadosť neúplná alebo ak chýbajú doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa  
odseku 2, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby ich v určenej lehote doplnil.  
(6) Ministerstvo zamietne žiadosť o zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov, ak žiadateľ  
nespĺňa požiadavky na zápis podľa odseku 2 alebo ak v určenej lehote neodstránil nedostatky  
žiadosti podľa odseku 5.  
(7) Ministerstvo rozhodne o zápise do zoznamu bezpečnostných audítorov do 30 dní odo dňa,  
keď je žiadosť úplná. O zápise do zoznamu bezpečnostných audítorov sa nevyhotovuje  
písomné rozhodnutie.  
(8) Ministerstvo vydá bezpečnostnému audítorovi pri jeho zápise do zoznamu bezpečnostných  
audítorov osvedčenie o odbornej spôsobilosti a povolenie na vyhotovenie úradnej pečiatky.  
(9) Úradná pečiatka je okrúhla s priemerom 36 mm. V strede je umiestnený štátny znak  
Slovenskej republiky. Po obvode nad štátnym znakom je vo vonkajšom kruhopise uvedené  
meno a priezvisko s titulom a vo vnútornom kruhopise označenie „bezpečnostný audítor“. V  
kruhopise pod štátnym znakom je uvedené evidenčné číslo. Úradné pečiatky eviduje  
ministerstvo.  
§ 7  
Zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov a vyčiarknutie zo zoznamu  
bezpečnostných audítorov  
(1) Do zoznamu bezpečnostných audítorov sa o bezpečnostnom audítorovi zapisujú tieto  
údaje:  
a) meno a priezvisko, akademický titul  
b) dátum narodenia,  
c) adresa trvalého pobytu,  
d) názov a adresa sídla kancelárie alebo zamestnávateľa,  
e) identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je zamestnaný,  
f) dátum zápisu do zoznamu bezpečnostných audítorov a dátum vyčiarknutia zo  
zoznamu bezpečnostných audítorov,  
g) dátum vykonania odbornej skúšky,  
h) činnosť podľa § 5 ods. 2, na ktorú má odbornú spôsobilosť  
i) evidenčné číslo,  
j) doba platnosti poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činností,  
k) kontaktné údaje.  
(2) Do zoznamu bezpečnostných audítorov sa zapisujú zmeny údajov podľa odseku 1.  
Bezpečnostný audítor je povinný oznámiť ministerstvu zmeny údajov podľa odseku 1 písm.  
a), c) až e), j) a k) do piatich dní odo dňa, keď nastali.  
(3) Zoznam bezpečnostných audítorov je verejne prístupný a ministerstvo zabezpečuje jeho  
zverejnenie na svojom webovom sídle.  
(4) Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu bezpečnostných audítorov toho, kto  
a) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,  
b) prestal byť plne spôsobilý na právne úkony,  
c) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin spáchaný  
v súvislosti s výkonom povolania,  
d) bol do zoznamu zapísaný na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,  
e) písomne požiadal o vyčiarknutie,  
f) nevyhovel pri preskúšaní, odmietol sa mu podrobiť alebo sa mu vyhýba,  
g) sa opakovane dopustil priestupku podľa § 11 ods. 2 písm. a), e) a g),  
h) porušil zákaz výkonu činnosti podľa § 11 ods. 4,  
i) bol vyčiarknutý zo zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov8) alebo zo  
zoznamu znalcov,9)  
j) nemá poistenie zodpovednosti za škodu podľa § 10 ods. 6.  
(5) O vyčiarknutí bezpečnostného audítora zo zoznamu rozhodne ministerstvo bezodkladne  
po zistení niektorého z dôvodov uvedeného v odseku 4; vyčiarknutie zo zoznamu sa vykoná  
ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí.  
(6) Po vyčiarknutí zo zoznamu bezpečnostných audítorov odovzdá ministerstvu do desiatich  
dní od vyčiarknutia osvedčenie o odbornej spôsobilosti a úradnú pečiatku  
a) bývalý bezpečnostný audítor v prípadoch uvedených v odseku 4 písm. c) až i),  
b) zákonný zástupca v prípade uvedenom v odseku 4 písm. b), ak bezpečnostný  
audítor nie je zamestnancom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, jej spoločníkom alebo  
konateľom,  
c) právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 5 ods. 4 v prípadoch uvedených v  
odseku 4 písm. a) a b).  
§ 8  
Odborná spôsobilosť bezpečnostného audítora  
(1) Odborná spôsobilosť bezpečnostného audítora sa preukazuje osvedčením o odbornej  
spôsobilosti, ktoré vydá žiadateľovi ministerstvo po absolvovaní odbornej prípravy a  
úspešnom vykonaní odbornej skúšky.  
(2) Odbornú prípravu žiadateľa vykonáva vzdelávacia inštitúcia akreditovaná podľa  
osobitného predpisu10) v odbore riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií (ďalej len  
„vzdelávacia inštitúcia“).  
(3) Odbornou skúškou sa overujú odborné vedomosti a znalosti najmä v oblasti projektovania  
pozemných komunikácií, vplyvu povrchových vlastností konštrukcií vozoviek,  
technologického a konštrukčného riešenia bezpečnosti pozemných komunikácií a analýzy  
nehôd.  
(4) Odborná skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorá je najmenej päťčlenná.  
Členov skúšobnej komisie a jej predsedu vymenúva a odvoláva minister dopravy, výstavby a  
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Skúšobná komisia je  
spôsobilá skúšať a rozhodovať o výsledku skúšky, ak sú prítomní všetci jej členovia; uznáša  
sa väčšinou hlasov.  
(5) Odborná príprava žiadateľa a odborná skúška sa vykonáva na náklady žiadateľa.  
(6) Ministerstvo nariadi preškolenie a preskúšanie bezpečnostného audítora, ak nastali  
podstatné zmeny v oblastiach, ktoré sú predmetom odbornej prípravy bezpečnostného  
audítora alebo v príslušných právnych a technických predpisoch.  
(7) Ministerstvo nariadi preskúšanie bezpečnostného audítora, ak nevykonáva svoju činnosť v  
súlade s týmto zákonom alebo ak päť rokov nevykonával činnosť bezpečnostného audítora.  
Ministerstvo môže nariadiť preskúšanie bezpečnostného audítora aj popri sankcii uloženej  
podľa § 11 ods. 4 a 5, ak pri prejednávaní priestupku zistí, že sa bezpecnostný audítor dopustil  
závažných nedostatkov odbornej povahy.  
(8) Bezpečnostný audítor je povinný zúčastniť sa preškolenia alebo preskúšania podľa  
odsekov 6 a 7 na výzvu ministerstva.  
§ 9  
Zoznam vzdelávacích inštitúcií  
(1) Zoznam vzdelávacích inštitúcií vedie ministerstvo.  
(2) Ministerstvo do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti zapíše do zoznamu vzdelávacích  
inštitúcií vzdelávaciu inštitúciu, ktorá získala akreditáciu v odbore riadenia bezpečnosti  
pozemných komunikácií.  
(3) Žiadosť o zápis do zoznamu podľa odseku 1 sa podáva na tlačive ministerstva v štátnom  
jazyku; jej prílohou sú doklady preukazujúce splnenie požiadavky akreditácie podľa odseku 2.  
(4) Ministerstvo zamietne žiadosť o zápis do zoznamu podľa odseku 1, ak vzdelávacia  
inštitúcia nespĺňa požiadavky na zápis podľa odseku 2.  
(5) O zápise do zoznamu vzdelávacích inštitúcií sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie.  
(6) Vzdelávaciu inštitúciu, ktorej bolo odobraté potvrdenie o akreditácii, ministerstvo  
vyčiarkne zo zoznamu vzdelávacích inštitúcií.  
§ 10  
Práva a povinnosti bezpečnostného audítora  
(1) Bezpečnostný audítor pri výkone svojej činnosti používa osvedčenie o odbornej  
spôsobilosti a odtlačok úradnej pečiatky na osvedčenie pravosti písomností, ktoré vyhotovil.  
(2) Bezpečnostný audítor je povinný viesť o výkone svojej činnosti evidenciu, vydané správy  
uchovávať najmenej desať rokov a umožniť nahliadnuť do evidencie povereným  
zamestnancom orgánov štátnej správy,11) stavebníkovi, správcovi pozemnej komunikácie a  
inému bezpečnostnému audítorovi.  
(3) Bezpečnostný audítor je povinný pri výkone svojej činnosti postupovať nestranne a s  
odbornou starostlivosťou.  
(4) Bezpečnostný audítor nesmie vykonávať činnosť bezpečnostného audítora na stavbách,  
ktoré navrhoval alebo projektoval, alebo sa zúčastňoval na výstavbe sám alebo jemu blízke  
osoby. Blízkou osobou na účely tohto zákona sa rozumie príbuzný v priamom rade, iná osoba  
žijúca s bezpečnostným audítorom spoločne v domácnosti, osoba, s ktorou je v pracovnom  
alebo služobnom vzťahu, a osoba, s ktorou je v obchodnom vzťahu ako spoločník alebo  
konateľ obchodnej spoločnosti, alebo ako člen družstva.  
(5) Bezpečnostný audítor nesmie odmietnuť žiadosť o vykonanie činnosti podľa § 5 ods. 2  
okrem prípadu uvedeného v odseku 4 a v prípade, ak na činnosť podľa § 5 ods. 2 nemá  
odbornú spôsobilosť.  
(6) Bezpečnostný audítor zodpovedá za škodu spôsobenú výkonom svojej činnosti. Musí byť  
po celý čas, po ktorý je zapísaný v zozname bezpečnostných audítorov, poistený zo  
zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti bezpečnostného audítora.  
(7) Bezpečnostný audítor je oprávnený pri výkone svojej činnosti vstupovať na pozemné  
komunikácie s poverenými osobami stavebníka alebo správcu pozemnej komunikácie alebo s  
poverenými zamestnancami orgánov štátnej správy.  
§ 11  
Priestupky  
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto  
a) sa neoprávnene vydáva za bezpečnostného audítora,  
b) neoprávnene použije úradnú pečiatku,  
c) poruší povinnosť podľa § 7 ods. 6.  
(2) Priestupku sa dopustí bezpečnostný audítor, ktorý  
a) vykonáva činnosť podľa § 5 ods. 2, na ktorú nemá príslušnú odbornú spôsobilosť,  
b) bezdôvodne odmietne vykonanie činnosti podľa § 5 ods. 2,  
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 7 ods. 2,  
d) sa nezúčastní preškolenia alebo preskúšania podľa § 8 ods. 8,  
e) nevedie evidenciu o výkone svojej činnosti alebo neuchováva správy podľa § 10  
f) neumožní nahliadnuť do evidencie o výkone svojej činnosti osobám podľa § 10 ods.  
g) vykonáva činnosť bezpečnostného audítora na stavbách podľa § 10 ods. 4,  
h) nemá poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti podľa § 10  
i) vstúpil na pozemnú komunikáciu bez sprievodu osoby podľa § 10 ods. 7.  
(3) Za priestupok podľa odseku 1 ministerstvo môže uložiť pokutu do 1 000 eur.  
(4) Za priestupok podľa odseku 2 ministerstvo môže uložiť pokutu do 2 000 eur. Popri pokute  
môže ministerstvo uložiť za priestupky podľa odseku 2 písm. a) a g) aj zákaz činnosti do  
jedného roka.  
(5) Bezpečnostnému audítorovi, ktorý opakovane poruší povinnosť počas troch rokov od  
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priestupku, za ktorý mu bola už pokuta uložená,  
ministerstvo môže uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty podľa  
odseku 4 a v prípadoch podľa odseku 2 písm. a), e) a g) aj zákaz činnosti do troch rokov.  
(6) Pokuta uložená za priestupok je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  
rozhodnutia o jej uložení.  
(7) Konanie o uložení sankcií možno začať do jedného roka odo dňa zistenia porušenia  
povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.  
(8) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva ministerstvo.  
(9) Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.12)  
§ 12  
Správne delikty  
(1) Správneho deliktu sa dopustí  
a) právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ, ktorá poruší povinnosti podľa § 7 ods.  
b) stavebník, ktorý nezabezpečí posudzovanie vplyvu alebo bezpečnostný audit podľa  
c) správca pozemnej komunikácie, ktorý nezabezpečí klasifikáciu kritických  
nehodových úsekov a vykonanie inšpekcie podľa § 4, správca pozemnej komunikácie, ktorý  
nezabezpečí klasifikáciu bezpečnosti úsekov cestnej siete a kontrolu bezpečnosti pozemnej  
komunikácie a vykonanie inšpekcie podľa § 4 a cielenú prehliadku podľa § 4a,  
d) správca pozemnej komunikácie, ktorý nepredloží správu podľa § 4 ods. 8§ 4 ods. 5  
a 8 a § 4a ods. 7.  
(2) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) ministerstvo uloží pokutu do 3 000 eur a za  
správny delikt podľa odseku 1 písm. b) až d) pokutu do 30 000 eur.  
(3) Pokuta uložená za správny delikt je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia  
právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.  
(4) Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa zistenia porušenia  
povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.  
(5) Správne delikty podľa tohto zákona prejednáva ministerstvo. Ministerstvo pri určení  
výšky pokuty za správny delikt prihliada na závažnosť, okolnosti, spôsob, čas trvania a  
následky porušenia povinnosti.  
(6) Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.  
12a  
Ministerstvo  
Ministerstvo  
a) vykonáva štátnu správu v riadení bezpečnosti pozemných komunikácií,  
b) určuje zoznam úsekov pozemných komunikácií, na ktoré sa vzťahuje posúdenie podľa  
§ 1 ods. 2,  
c) je oprávnené z riadne opodstatnených dôvodov spojených s intenzitou cestnej  
premávky a so štatistikou nehôd doplniť alebo vyňať úseky pozemných komunikácií  
zo zoznamu pozemných komunikácií, na ktoré sa vzťahuje posúdenie podľa § 1 ods.  
2,  
d) oznamuje Európskej komisii (ďalej len „Komisia“)  
1.  
a následne každú zmenu tohto zoznamu,  
2. zoznam úsekov pozemných komunikácií vyňatých z posúdenia podľa § 4 a  
zoznam úsekov pozemných komunikácií, ktoré podliehajú posúdeniu podľa § 4  
následne každú zmenu tohto zoznamu.  
vypracúva, schvaľuje a aktualizuje akčný plán, ktorého cieľom je najmä sledovať výkon  
nápravných opatrení s prihliadnutím na riziko.  
§ 13  
Spoločné ustanovenie  
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní správny  
poriadok,13) ak tento zákon neustanovuje inak.  
§ 14  
Splnomocňovacie ustanovenia  
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví  
a) podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií, postup posudzovania  
vplyvu na bezpečnosť, prvky posudzovania vplyvu na bezpečnosť, prvky bezpečnostného  
auditu, kritériá klasifikácie kritických nehodových úsekov a postup vykonávania inšpekcie  
kritériá klasifikácie bezpečnosti cestnej siete a postup vykonávania inšpekcie, kritériá  
a postup vykonávania cielenej prehliadky, súbor nápravných opatrení na zlepšenie  
bezpečnosti pozemnej komunikácie a premávky na nej, náležitosti a obsah správy o  
posudzovaní vplyvu, správy o bezpečnostnom audite a správy o vykonanej inšpekcii,  
b) obsah a prílohy žiadosti o zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov a o zápis do  
zoznamu vzdelávacích inštitúcií, podrobnosti o spôsobe preukazovania splnenia podmienok  
na zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov, obsah, rozsah a spôsob odbornej prípravy a  
skúšky bezpečnostného audítora, obsah a vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti, vzor  
úradnej pečiatky bezpečnostného audítora a podrobnosti o vedení evidencie o výkone činnosti  
bezpečnostného audítora.  
§ 14a  
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2022  
(1) Prvá inšpekcia podľa § 4 sa vykoná do 31. decembra 2023.  
(2) Prvá správa o vykonanej inšpekcii podľa § 4 ods. 5 sa predloží do 31. decembra 2023.  
(3) Prvá správa o nápravných opatreniach podľa § 4 ods. 8 sa predloží do 31. januára 2024.  
(4) Ministerstvo predloží prvýkrát správu o klasifikácii bezpečnosti cestnej siete Komisii  
do 31. októbra 2025 a následne každých päť rokov.  
(5) Povinnosť podľa § 4a ods. 1 sa prvýkrát vykoná v kalendárnom roku 2024.  
(6) Inšpekcie začaté do 28. februára 2022 sa dokončia do 31. decembra 2023 podľa  
predpisov účinných do 28. februára 2022.  
§ 15  
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.  
Články II až V bez zmeny.  
Príloha k zákonu č. 249/2011 Z. z.  
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE  
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení  
bezpečnosti cestnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 319, 29. 11. 2008).  
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1936 z 23. októbra 2019, ktorou sa  
mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 305,  
26.11.2019).  
1) Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Nariadenie  
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie  
pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L  
348, 20.12.2013) v platnom znení.  
1a) § 2 ods. 5 a § 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  
v znení neskorších predpisov.  
1b) Európska dohoda o hlavných cestách s medzinárodnou premávkou (AGR),oznámenie  
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 53/1994 Z. z.  
1c) § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych  
2) § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný  
zákon) v znení neskorších predpisov.  
3) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.  
3a) § 1 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení  
neskorších predpisov.  
§ 8 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984, ktorou sa vykonáva zákon  
o pozemných komunikáciách (cestný zákon).  
3b) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych  
bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti.  
3c) § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení  
neskorších predpisov.  
§ 60 a 61 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov.  
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení  
5) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o  
zmene a doplnení niektorých zákonov.  
7a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení  
8) § 17 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.  
9) § 8 zákona č. 382/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
10) Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých  
12) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších  
predpisov.  
13) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).