INFORMATÍVNE KONSOLIDOVANÉ ZNENIE PRÁVNEHO PREDPISU  
145/1995 Z. z.  
Zákon o správnych poplatkoch  
z 22. júna 1995  
§ 1 až 21 bez zmeny.  
V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položky 1 až 79 bez zmeny.  
V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položka 80 prvá časť bez  
zmeny.  
Položka 80  
Splnomocnenie  
1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.  
2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu za nadrozmernú  
dopravu sa zvýši na trojnásobok, ak sa už táto doprava čiastočne alebo celkom vykonala bez  
predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.  
3. Pri určení poplatku vyberaného dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu za  
nadmernú dopravu, ak sa už táto doprava čiastočne alebo celkom vykonala bez  
predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu, sa čiastkové sadzby podľa písmena  
a) bodov 2a. a 2b. posudzujú jednotlivo podľa toho, o aké percentuálne preťaženie najväčšej  
povolenej celkovej hmotnosti vrátane nákladu alebo nápravového zaťaženia ide  
3a. pri prekročení najväčšej povolenej celkovej hmotnosti vrátane nákladu, ak preťaženie  
(vyjadrené v %) je  
do 10 % vrátane ........... päťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2a,  
nad 10 % ................ desaťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2a,  
3b. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak  
preťaženie (vyjadrené v %) je  
do 10 % vrátane ........... päťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2b,  
nad 10 % ..................... desaťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2b.  
Výsledný poplatok pri dodržaní bodov 6 a 8 časti Poznámky sa určí ako súčet čiastkových  
sadzieb bodov 3a. a 3b.  
42. Správny orgán môže pri nadmerných dopravách alebo nadrozmerných dopravách  
organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo  
poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.  
Poznámky  
1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie  
vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto  
položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny  
orgán.  
2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci dopravu vozidlom alebo  
jazdnou súpravou, ktoré prekračujú najväčšie povolené rozmery alebo najväčšie povolené  
hmotnosti. Poplatníkom podľa tejto položky je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla  
vykonávajúci dopravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú najväčšie povolené  
rozmery alebo najväčšie povolené hmotnosti. Prevádzkovateľom vozidla je prevádzkovateľ  
vozidla alebo prevádzkovateľ jazdnej súpravy, ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii  
motorového vozidla časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia alebo takáto osoba zapísaná  
v osvedčení o evidencii motorového vozidla vydanom v cudzine.  
3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo  
jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške alebo v dĺžke.  
4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové  
vozidlá určené na tlačenie súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v  
súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych náročných úsekov  
trasy.  
5. Pri doprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery  
[písmeno a) bod 1], sa celková výška poplatku určí ako dvojnásobok sadzby uvedenej v  
písmene a) bode 1.  
6. Prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti sa posudzuje pri motorovom vozidle, pri jazdnej  
súprave, ako aj pri jednotlivom vozidle v súprave okrem návesovej súpravy. Poplatok sa určí  
z tých hmotností, z ktorých je vyššia sadzba. Za prekročenie najväčšej povolenej celkovej  
hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá.  
7. Pri nadmernej doprave sa hmotnosť jazdnej súpravy určí ako hmotnosť celej súpravy  
sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.  
8. Pri určení poplatku za prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu  
sa každá náprava posudzuje samostatne so zohľadnením dvojnáprav a trojnáprav a poplatok  
sa určí len za najviac prekročenú nápravu, dvojnápravu alebo trojnápravu. Za prekročenie  
prípustného zaťaženia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.  
9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy, sa každá náprava  
posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony. Dvojnápravy a  
trojnápravy sa v tomto prípade nezohľadňujú.  
10. Pri doprave, pri ktorej je súčasne prekročená najväčšia povolená celková hmotnosť a  
najväčšie povolené nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb  
podľa písmena a) bodov 2a. a 2b.  
11. Ak ide o dopravu, pri ktorej sú prekročené najväčšie povolené rozmery aj najväčšia  
povolená hmotnosť, poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1 a 2.  
12. Poplatky podľa písmena d) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ  
stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v  
doprave a ide o dopravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania.  
13. Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala doprava podľa písmena b) alebo c) a meraním  
celkovej hmotnosti, hmotnosti pripadajúcej na nápravu a rozmerov sa zistí, že boli porušené  
podmienky povolenia na zvláštne užívanie, taká doprava sa posudzuje ako doprava bez  
povolenia na zvláštne užívanie.  
14. Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala doprava podľa písmena d) bez povolenia na  
zvláštne užívanie, dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu podľa Splnomocnenia  
bodu 3 sa posudzuje suma z čiastkových sadzieb uvedených v písmene a).  
Položky 81 až 98 bez zmeny  
V sadzobníku správnych poplatkov časti VII. až XXIV. bez zmeny.