INFORMATÍVNE KONSOLIDOVANÉ ZNENIE PRÁVNEHO PREDPISU  
135/1961 Zb.  
Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  
z 30. novembra 1961  
§ 1 Úvodné ustanovenia  
(1) Tento zákon upravuje výstavbu, užívanie a ochranu pozemných komunikácií, práva a  
povinnosti vlastníkov a správcov pozemných komunikácií a ich užívateľov, ako aj pôsobnosť  
orgánov štátnej správy (§ 3) a orgánov štátneho odborného dozoru (§ 3c) vo veciach  
pozemných komunikácií.  
(2) Pozemné komunikácie sa rozdeľujú podľa dopravného významu, určenia a technického  
vybavenia na  
a) diaľnice,  
b) cesty,  
c) miestne cesty ,  
d) účelové cesty .  
(3) Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené  
vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových  
múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych cestách pol metra za zvýšenými obrubami  
chodníkov alebo zelených pásov.  
(4) Súčasťou diaľnic, ciest a miestnych ciest sú všetky zariadenia, stavby, objekty a diela,  
ktoré sú potrebné pre úplnosť, na zabezpečenie a ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a na  
zaistenie bezpečnej, rýchlej, plynulej a hospodárnej premávky na nich. Súčasťami diaľnic,  
ciest a miestnych ciest nie sú zariadenia na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického  
výberu mýta, najmä stavby, portály, brány, stožiare, technológie určené na elektronický výber  
mýta a kontrolu elektronického výberu mýta.  
(5) Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.  
Prvá časť  
PLÁNOVANIE A SPRÁVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ  
§ 2  
Plánovanie, príprava a výstavba pozemných komunikácií  
(1) Pozemné komunikácie sa budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so  
zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na  
ochranu životného prostredia.  
(2) Plány rozvoja diaľnic, ciest a miestnych ciest sú podkladmi na prípravu investičnej  
výstavby a na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie.  
(3) Plán rozvoja diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu zabezpečuje Ministerstvo dopravy, pôšt a  
telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Plánovanie, prípravu a  
výstavbu ciest a miestnych ciest pre cestnú nemotorovú dopravu vo vlastníctve  
samosprávneho kraja zabezpečuje samosprávny kraj podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest a  
v súlade s hlavnými smermi cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva. Plánovanie,  
prípravu a výstavbu ciest a miestnych ciest vo vlastníctve obcí zabezpečujú obce; pri  
účelových cestách ich zabezpečujú vlastníci a iné oprávnené osoby. Prípravu a výstavbu  
prejazdných úsekov diaľnic a ciest v colnom priestore pohraničnej colnice (ďalej len „colný  
priestor“) zabezpečujú colné orgány v rámci svojej pôsobnosti v súčinnosti s ministerstvom.  
Na schvaľovanie podľa tohto odseku sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)  
(4). Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských  
technických noriem, technických predpisov, objektívne zistených výsledkov výskumu a  
vývoja pre cestnú infraštruktúru alebo obdobných technických špecifikácií.“.  
(5) Zoznam diaľnic a rýchlostných ciest je uvedený v prílohe č. 2.  
§ 3  
Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie  
(1) Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie (ďalej len „cestný správny orgán") sú:  
a) ministerstvo,  
b) okresné úrady v sídlach krajov,  
c) okresné úrady.  
(2) Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych ciest a účelových ciest vykonávajú obce ako  
prenesený výkon štátnej správy. Obce na miestnych cestách a na účelových cestách určujú  
použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská. Obce v  
rámci preneseného výkonu štátnej správy prejednávajú priestupky podľa § 22c na úseku  
miestnych ciest a účelových ciest.  
(3) Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie  
a) určuje hlavné smery cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva vrátane jeho  
organizačnej štruktúry a riadenia,  
b) schvaľuje plán rozvoja diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu,  
c) zabezpečuje stavebno-technické vybavenie diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu podľa potrieb  
cestnej dopravy a obrany štátu,  
d) rozhoduje o usporiadaní cestnej siete (§ 4c),  
e) určuje triedy a dopravný charakter jednotlivých cestných ťahov,  
f) zabezpečuje centrálnu technickú evidenciu pozemných komunikácií (ďalej len „centrálna  
evidencia“),  
g) vykonáva štátnu správu vo veciach diaľnic,  
h) spracúva a koordinuje štátnu koncepciu diaľnic a ciest,  
i) koordinuje celoštátne sčítanie cestnej dopravy na diaľniciach a cestách,  
j) zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a distribúciu jednotnej referenčnej siete pozemných  
komunikácií z údajov centrálnej evidencie,  
k) zabezpečuje jednotný informačný systém zimnej spravodajskej služby,  
l) zabezpečuje zriadenie a prevádzku váh na meranie hmotnosti vozidla a jeho nápravových  
tlakov na hraničných priechodoch a vo vnútrozemí a činnosti s tým súvisiace,  
m) vo výnimočných prípadoch udeľuje súhlas na technické riešenie odlišné od slovenských  
technických noriem a technických predpisov pre pozemné komunikácie,  
n) posudzuje a schvaľuje operačné plány zimnej údržby diaľnic a ciest,  
o) rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja vo  
veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len okresnému úradu v sídle kraja,  
p) riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy uskutočňovaný  
okresnými úradmi v sídle kraja, okresnými úradmi a obcami ako prenesený výkon štátnej  
správy,  
q) určuje použitie dopravných značiek a dopravných zariadení, povoľuje zriadenie  
vyhradených parkovísk na diaľniciach, a ak ide o súvisle zastavané územie alebo o územie  
určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou,  
r) sa vyjadruje pri prerokovaní Koncepcie územného rozvoja Slovenska a k  
územnoplánovacej dokumentácii1d) v prípadoch, keď sú riešením dotknuté diaľnice,  
s) zabezpečuje finančné transfery obciam na prenesený výkon štátnej správy vo veciach  
miestnych ciest a účelových ciest.  
(4) Okresné úrady v sídle kraja  
a) vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest I. triedy,  
b) povoľujú zvláštne užívanie diaľnic a ciest vozidlami alebo jazdnými súpravami, ak svojimi  
rozmermi alebo hmotnosťami prekračujú najväčšie povolené rozmery (ďalej len  
„nadrozmerná doprava“) alebo najväčšie povolené hmotnosti (ďalej len „nadmerná doprava“),  
ak prepravná trasa presahuje územný obvod jedného okresného úradu; ak prepravná trasa  
presahuje územný obvod kraja, povoľuje ju okresný úrad v sídle kraja, na ktorého území sa  
preprava začína,  
c) dodatočne vyberajú rozhodnutím zvýšený správny poplatok podľa osobitného predpisu,1c)  
ak sa nadrozmerná doprava alebo nadmerná doprava vykonala na diaľnici alebo na ceste bez  
povolenia; rozhodnutie vydá ten okresný úrad v sídle kraja, na ktorého území sa nepovolená  
doprava zistila, udeľujú sankcie, ak sa nadrozmerná doprava alebo nadmerná doprava  
vykonala na diaľnici alebo na ceste bez povolenia.  
d) určujú použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách I. triedy a na  
cestách I. triedy povoľujú zriadenie vyhradených parkovísk, a ak ide o súvisle zastavané  
územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou,  
e) sa vyjadrujú pri prerokovaní územných plánov regiónov.1e)  
(5) Okresné úrady  
a) vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy,  
b) povoľujú zvláštne užívanie diaľnic a ciest na nadrozmernú dopravu alebo nadmernú  
dopravu, ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného okresného úradu,  
c) vykonávajú v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v  
prvom stupni rozhoduje obec,  
d) riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon  
štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami,  
e) prejednávajú priestupky podľa § 22c na úseku pozemných komunikácií okrem priestupkov  
na úseku miestnych ciest a účelových ciest,  
f) určujú použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy a na  
cestách II. a III. triedy povoľujú zriadenie vyhradených parkovísk, a ak ide o súvisle  
zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou,  
g) sa vyjadrujú pri prerokovaní územných plánov obcí a zón.1d)  
(6) Na činnosti podľa odseku 2 druhej vety, odseku 3 písm. a), b), c), e), f), h), i), j), k), l), m),  
n), p), q), r) a s), odseku 4 písm. d) a e) a odseku 5 písm. d), f) a g) sa nevzťahujú všeobecné  
predpisy o správnom konaní.1)  
(7) Cestný správny orgán a obec určujú používanie dopravných značiek, dopravných  
zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská podľa odseku 2, odseku 4 písm. d) a odseku 5  
písm. f) na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska  
dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov.1f)  
(8) Cestný správny orgán určuje používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a  
povoľuje vyhradené parkoviská podľa odseku 3 písm. q) na základe stanoviska správcu  
pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  
vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov.1f)  
(9) Cestný správny orgán môže povoliť zvláštne užívanie diaľnic a ciest podľa odseku 4 písm.  
b) a odseku 5 písm. b) na základe záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v  
rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov,1f) v ktorého miestnej pôsobnosti sa  
zvláštne užívanie pozemných komunikácií začína.  
§ 3a  
Špeciálne stavebné úrady  
(1) Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu2) pre diaľnice vykonáva ministerstvo.  
(2) Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu2) pre cesty I. triedy vykonávajú okresné úrady v  
sídle kraja.  
(3) Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu2) pre cesty II. a III. triedy vykonávajú okresné  
úrady.  
(4) Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu2) pre miestne cesty a účelové cesty vykonávajú  
obce ako prenesený výkon štátnej správy.  
(5) Ak ide o stavbu pozemnej komunikácie rovnakej triedy okrem diaľnice, ktorá sa má  
uskutočniť v pôsobnosti dvoch alebo viacerých špeciálnych stavebných úradov, tieto sa  
dohodnú, ktorý z nich uskutoční stavebné konanie a vydá stavebné povolenie. Ak sa  
nedohodnú, ministerstvo určí rozhodnutím špeciálny stavebný úrad, ktorý toto konanie  
uskutoční a vydá stavebné povolenie. Na konanie o určenie príslušnosti špeciálneho  
stavebného úradu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)  
§ 3b  
Pripájanie pozemných komunikácií  
(1) O pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej cesty na  
susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a  
vjazdov z cesty alebo miestnej cesty na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na  
ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej príslušný cestný  
správny orgán.  
(2) Je zakázané zriaďovať vjazdy a výjazdy z diaľnic na susedné nehnuteľnosti alebo pripájať  
na diaľnice účelové cesty s výnimkou účelových ciest, ktorými sú na diaľnice pripojené  
objekty a zariadenia pre správu a údržbu diaľnic alebo objekty a zariadenia umiestnené na  
odpočívadlách.  
(3) Ak konanie podľa odseku 1 súvisí s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom  
rozhoduje stavebný úrad v územnom konaní, je konanie podľa odseku 1 súčasťou územného  
konania. Cestný správny orgán má v územnom konaní postavenie dotknutého orgánu,2aa)  
ktorý v konaní uplatňuje svoju pôsobnosť pri ochrane pozemnej komunikácie záväzným  
stanoviskom.2ab) Na vydanie záväzného stanoviska sa nevzťahujú všeobecné predpisy o  
(4) Cestný správny orgán pri povolení podľa odseku 1 rozhoduje na základe stanoviska  
správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v  
rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov.1f) Ak ide o diaľnice, rozhoduje cestný  
správny orgán na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska  
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa  
osobitných predpisov.1f)  
§ 3c  
Štátny odborný dozor  
(1) Štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami vykonávajú:  
a) nad diaľnicami ministerstvo,  
b) nad cestami I. triedy okresné úrady v sídle kraja,  
c) nad cestami II. a III. triedy okresné úrady,  
d) nad miestnymi cestami a účelovými cestami obce.  
(2) Orgány štátneho odborného dozoru dbajú na zabezpečenie ochrany pozemných  
komunikácií a dozerajú, či sa dodržiavajú povinnosti a podmienky užívania pozemných  
komunikácií ustanovené týmto zákonom, predpismi vydanými na jeho vykonanie, ako aj  
opatrenia cestných správnych orgánov.  
(3) Ak zistí orgán štátneho odborného dozoru závadu, vyzve právnickú osobu alebo fyzickú  
osobu zodpovednú za dodržiavanie ustanovených povinností, aby sa postarali o nápravu; pri  
výkone dozoru môže dávať príkazy a zákazy, ako aj robiť vhodné dočasné opatrenia na  
odstránenie závad.  
(4) Ak nebude postarané o nápravu, vydá orgán štátneho odborného dozoru rozhodnutie, v  
ktorom nariadi postarať sa o nápravu, prípadne aj o zastavenie nezákonne vykonávaných  
činností.  
(5) Zamestnanci poverení výkonom štátneho odborného dozoru sú povinní viesť užívateľov k  
ochrane pozemných komunikácií a k zachovávaniu poriadku na nich. Sú oprávnení zisťovať  
totožnosť osôb, ktorých konanie ohrozuje pozemnú komunikáciu alebo prevádzku na nej. Pri  
výkone štátneho odborného dozoru sú povinní preukázať sa preukazom.  
(6) Dohľad na výkon štátneho odborného dozoru nad cestami, miestnymi cestami a účelovými  
cestami patrí ministerstvu (hlavný štátny odborný dozor).  
§ 3d  
Vlastníctvo a správa pozemných komunikácií  
(1) Diaľnice a cesty I. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez colné priestory a obce sú vo  
vlastníctve štátu, ak osobitný predpis2a) neustanovuje inak. Diaľnice a cesty I. triedy, ktorých  
verejným obstarávateľom je Slovenská republika na základe koncesnej zmluvy podľa  
osobitného predpisu2cba) (ďalej len „koncesné cesty"), sú vo vlastníctve štátu.  
(2) Cesty II. triedy a III. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez obce sú vo vlastníctve  
samosprávneho kraja, ak osobitný predpis2a) neustanovuje inak. Prejazdné úseky ciest II. a III.  
triedy cez colné priestory sú vo vlastníctve štátu.  
(3) Miestne cesty sú vo vlastníctve obcí. Miestne cesty pre cestnú nemotorovú dopravu sú vo  
vlastníctve štátu, samosprávneho kraja, obce alebo iných právnických osôb alebo fyzických  
osôb.  
(4) Účelové cesty sú vo vlastníctve štátu2b) alebo iných právnických osôb alebo fyzických  
osôb.  
(5) Správu pozemných komunikácií vykonávajú,  
a) ak ide o diaľnice a cesty podľa schváleného plánu rozvoja diaľnic a ciest vo vlastníctve  
štátu okrem ich prejazdných úsekov cez colné priestory a koncesných ciest – Národná  
diaľničná spoločnosť,2ba)  
b) ak ide o cesty vo vlastníctve štátu okrem ich prejazdných úsekov cez colné priestory –  
právnické osoby na tento účel zriadené ministerstvom,2c)  
c) ak ide o cesty a miestne cesty pre cestnú nemotorovú dopravu vo vlastníctve  
samosprávneho kraja, samosprávny kraj, prípadne právnické osoby ním na tento účel založené  
alebo zriadené,  
d) ak ide o prejazdné úseky ciest vo vlastníctve obce, o miestne cesty a účelové cesty vo  
vlastníctve obce – obce, prípadne právnické osoby nimi na tento účel založené alebo zriadené,  
e) ak ide o účelové cesty vo vlastníctve štátu2b) – právnické osoby, ktorým celkom alebo  
prevažne slúžia,  
f) ak ide o prejazdné úseky cez colné priestory – príslušné colné orgány po dohode s cestným  
správnym orgánom a správcom diaľnice alebo cesty vedúcej k hraničnému priechodu,  
g) ak ide o koncesné cesty – koncesionár počas koncesnej lehoty.  
(6) Vlastníci a správcovia pozemných komunikácií sú povinní pozemné komunikácie  
udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.  
(7) Súčasti diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu sa môžu prenechať v nájme, po odsúhlasení  
ministerstvom, na základe nájomnej zmluvy. Na prenajatých súčastiach diaľnic a ciest možno  
zriadiť a prevádzkovať stavby slúžiace užívateľom diaľnic a ciest, najmä motoresty, motely,  
čerpacie stanice pohonných látok, reklamné stavby, iné zariadenia, a tiež stavby súvisiace s  
prevádzkou týchto stavieb.  
(8) Správcovia diaľnic, ciest a miestnych ciest vedú o týchto pozemných komunikáciách  
technickú evidenciu.  
(9) Samosprávny kraj  
a) poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest v jeho vlastníctve  
na účely spracovania štátnej koncepcie diaľnic a ciest bezplatne ministerstvu,  
b) vykonáva sčítanie cestnej dopravy na cestách v jeho vlastníctve v čase celoštátneho sčítania  
vo svojom mene a na vlastné náklady. Výsledky tohto sčítania poskytuje bezplatne  
ministerstvu v určenom čase,  
c) schvaľuje po kladnom prerokovaní s ministerstvom operačné plány zimnej údržby ciest vo  
vlastníctve samosprávneho kraja.  
(10) Samosprávny kraj a obec zabezpečujú  
a) informačný systém zimnej spravodajskej služby ako súčasť jednotného informačného  
systému zimnej spravodajskej služby a údaje o stave zjazdnosti pozemných komunikácií vo  
svojom vlastníctve poskytujú bezplatne ministerstvu,  
b) technickú evidenciu ciest a miestnych ciest v ich vlastníctve v súlade s centrálnou  
evidenciou,  
c) stavebnotechnické vybavenie ciest a miestnych ciest v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej  
dopravy a obrany štátu.  
(11) Samosprávny kraj je povinný zachovať účelové určenie majetku, ktorý nadobudol do  
svojho vlastníctva podľa tohto zákona, počas jeho upotrebiteľnosti.  
(12) Na majetok samosprávneho kraja, ktorý nadobudol do svojho vlastníctva podľa tohto  
zákona, nemožno zriadiť záložné právo,2ca) uskutočniť výkon rozhodnutia, exekúciu,  
konkurzné konanie a vyrovnávacie konanie podľa osobitných predpisov.2cb)  
§ 3e  
Zabezpečenie výkonu niektorých práv a povinností vlastníka diaľnice a cesty v súvislosti  
s ich výstavbou a správou  
Obstarávať výstavbu a budúcu správu diaľnice a cesty je možné na základe koncesnej zmluvy  
podľa osobitného predpisu.2cba  
§ 3f  
Zabezpečenie výkonu niektorých práv a povinností vlastníka a správcu ciest v súvislosti  
s ich údržbou  
(1) Správca cesty I. triedy môže zmluvne previesť povinnosť udržiavať cestu I. triedy v stave  
zodpovedajúcom účelu, na ktorý je určená, na vlastníka alebo správcu ciest II. a III. triedy,  
alebo na Národnú diaľničnú spoločnosť2ba) za cenu dohodnutú v súlade s cenovými  
predpismi.  
(2) Vlastník alebo správca ciest II. a III. triedy môže zmluvne previesť povinnosť udržiavať  
cesty II. a III. triedy v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené, na Národnú diaľničnú  
spoločnosť2ba) za cenu dohodnutú v súlade s cenovými predpismi.  
(3) Na uzatváranie zmlúv podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú ustanovenia osobitného  
predpisu.2cba  
§ 3g  
Práva k niektorým nehnuteľnostiam  
Vlastník diaľnice, cesty a vlastník dotknutého pozemku je povinný v nevyhnutnom rozsahu za  
jednorazovú úhradu strpieť právo správcu elektronického výberu mýta alebo ním poverenej  
osoby2cbb) a správcu výberu úhrady diaľničnej známky alebo ním poverenej osoby2cbba) na  
umiestnenie, údržbu a správu zariadení na kontrolu elektronického výberu mýta a zariadení na  
kontrolu výberu úhrady diaľničnej známky vrátane ich pripojenia na technickú infraštruktúru  
a inžinierske siete.  
§ 3h  
Centrálna evidencia  
(1) Centrálna evidencia je evidencia technických informácií a údajov o diaľniciach, cestách I.  
triedy, cestách II. triedy, cestách III. triedy a miestnych cestách, ktorú tvoria najmä metaúdaje,  
súbory priestorových údajov, služby priestorových údajov, sieťové služby a sieťové  
technológie, dopravno-inžinierske údaje, sprístupňovanie a využívanie údajov pre akúkoľvek  
činnosť, pre ktorú sú tieto údaje využiteľné a nevyhnutné na plnenie úloh podľa § 3 ods. 3,  
činnosti a procesy súvisiace so zberom, spracovaním, využívaním a archiváciou údajov,  
súvisiace koordinačné a monitorovacie mechanizmy.  
(2) Vlastníci pozemných komunikácií vykonávajú technickú evidenciu pozemných  
komunikácií vo svojom vlastníctve a údaje podľa odseku 1 bezodplatne poskytujú do  
centrálnej evidencie a poskytujú ďalšiu súčinnosť v súvislosti s centrálnou evidenciou.  
(3) Cestný správny orgán bezodkladne poskytuje do centrálnej evidencie vydané rozhodnutia  
o usporiadaní cestnej siete, určenia použitia dopravných značiek a dopravných zariadení a  
projekty dopravného značenia v elektronickej forme.  
(4) Orgány verejnej správy, vlastníci, správcovia pozemných komunikácií a prevádzkovatelia  
služieb inteligentných dopravných systémov sú povinní pri výkone svojej činnosti používať  
údaje z centrálnej evidencie.  
(5) Údaje z centrálnej evidencie sa sprístupňujú najmä prostredníctvom sieťových služieb2cbc  
na webovom sídle ministerstva alebo právnickej osoby zriadenej ministerstvom.  
(6) Údaje z centrálnej evidencie sprístupňuje ministerstvo vlastníkom a správcom pozemných  
komunikácií, prípadne iným fyzickým osobám a právnickým osobám bezodplatne a na  
základe zmluvy, ak osobitný predpis2cbd) neustanovuje inak.  
(7) Fyzické osoby alebo právnické osoby nesmú sprístupnené údaje z centrálnej evidencie  
poskytnúť tretím osobám alebo umožniť prístup k nim.  
(8) Ministerstvo môže odoprieť sprístupnenie údajov z centrálnej evidencie, ak fyzická osoba  
alebo právnická osoba neoprávnene rozširuje poskytnuté údaje.  
Druhá časť  
DIAĽNICE, CESTY A MIESTNE CESTY  
Diel 1  
Užívanie a ochrana diaľníc, ciest a miestnych ciest  
§ 4  
Diaľnice  
(1) Diaľnice sú vyhradené len pre motorové vozidlá s určenou povolenou rýchlosťou podľa  
osobitného predpisu.1f) Z hľadiska stavebnotechnického vyhotovenia sa diaľnice delia na  
diaľnice a rýchlostné cesty.  
(2) Diaľnice sa budujú ako pozemné komunikácie smerovo rozdelené s obmedzeným  
pripojením a prístupom, s mimoúrovňovými kríženiami a križovatkami s ostatnými  
komunikáciami.  
(3) Rýchlostné cesty sa budujú ako pozemné komunikácie s obmedzeným pripojením a  
prístupom, ktoré sa svojím stavebnotechnickým vyhotovením odlišujú od diaľnic návrhovými  
prvkami.  
(4) Etapové budovanie diaľnice v polovičnom profile je prípustné, ak ekonomický rozbor  
preukáže nevhodnosť okamžitej výstavby diaľnice v celom rozsahu. Projektová dokumentácia  
sa však musí vypracovať rámcovo pre celé uvažované diaľničné dielo a až z neho sa vyčlenia  
objekty pre plánovanú etapu.  
§ 4a  
Cesty  
(1) Cesty I. triedy sú štátne cesty, ktoré majú nadregionálny dopravný význam a vzájomne  
prepájajú dopravné centrá vyššej úrovne a pripájajú ich k diaľniciam.  
(2) Cesty II. triedy sú krajské cesty, ktoré majú regionálny dopravný význam a vzájomne  
prepájajú dopravné centrá nižšej úrovne a pripájajú ich k diaľniciam a cestám I. triedy.  
(3) Cesty III. triedy sú lokálne cesty, ktoré vzájomne prepájajú ostatné sídelné útvary a  
pripájajú ich k cestám I. a II. triedy, výnimočne k diaľniciam.  
§ 4b  
Miestne cesty  
(1) Miestnymi cestami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí  
a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych ciest.  
(2) Siete miestnych ciest sa budujú a udržiavajú v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou  
tak, aby uľahčovali osídlenie a vyhovovali potrebám miestnej dopravy, prípadne  
poľnohospodárskej dopravy, a ak to vyžadujú všeobecné záujmy, aj potrebám diaľkovej  
dopravy a potrebám obrany štátu.  
4c  
Cestná sieť a jej usporiadanie  
(1) Cestnú sieť tvoria diaľnice a cesty.  
(2) Účelné usporiadanie cestnej siete zabezpečuje ministerstvo  
a) zaradením novovybudovaných diaľnic, ciest, jestvujúcich miestnych ciest alebo  
účelových ciest do cestnej siete, a to po zmene ich dopravného charakteru,  
b) pretriedením diaľnic a ciest v závislosti od ich dopravného významu, určenia a  
technického vybavenia,  
c) prečíslovaním diaľnic a ciest,  
d) prestaničením diaľnic a ciest vrátane zmeny ich orientácie alebo  
e) vyradením diaľnic a ciest z cestnej siete.  
(3) Cesty, ktoré nie sú potrebné na účelné usporiadanie cestnej siete, môžu sa z tejto siete  
vyradiť a zaradiť do siete miestnych ciest alebo preradiť medzi účelové cesty alebo zrušiť.  
(4) Ak usporiadanie cestnej siete vyžaduje zmenu vlastníckych vzťahov k pozemnej  
komunikácii vrátane dotknutého pozemku vo vlastníctve terajšieho vlastníka pozemnej  
komunikácie (ďalej len „dotknutý pozemok“), ministerstvo vydá rozhodnutie  
o usporiadaní cestnej siete podľa § 3 ods. 3 písm. d) len na základe zmluvy o budúcej zmluve  
o prevode vlastníckeho práva k dotknutej pozemnej komunikácii vrátane dotknutého pozemku  
uzatvorenej medzi terajším vlastníkom a budúcim vlastníkom. Bez rozhodnutia o usporiadaní  
cestnej siete podľa § 3 ods. 3 písm. d) nie je možné uzavrieť zmluvu o prevode vlastníckeho  
práva k dotknutej pozemnej komunikácii vrátane dotknutého pozemku na základe zmluvy  
o budúcej zmluve. Do ukončenia prevodu vlastníckeho práva k dotknutej pozemnej  
komunikácii vrátane dotknutého pozemku vykonáva všetky práva a povinnosti k tejto  
pozemnej komunikácii jej terajší správca alebo vlastník; v tomto prípade sa § 3d nepoužije.  
(5) Ak ministerstvo vydá rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete podľa § 3 ods. 3 písm.  
d), prevod vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii a dotknutému pozemku vo vlastníctve  
štátu na obce alebo na samosprávne kraje sa môže vykonať bezodplatne; na prevod  
vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii a dotknutému pozemku vo vlastníctve štátu je  
potrebný súhlas ministerstva. Na základe rozhodnutia ministerstva o usporiadaní cestnej siete  
podľa § 3 ods. 3 písm. d) môže obec alebo samosprávny kraj ako terajší vlastník previesť  
bezodplatne pozemnú komunikáciu a dotknutý pozemok so súhlasom zastupiteľstva obce  
alebo samosprávneho kraja na budúceho vlastníka.  
(6) Správca dotknutého pozemku vo vlastníctve štátu môže so súhlasom ministerstva  
uzavrieť zámennú zmluvu,2cbe) ktorou vymení dotknutý pozemok s obcou alebo  
samosprávnym krajom za pozemok pod pozemnou komunikáciou vo vlastníctve štátu, ktorý  
je majetkom obce alebo samosprávneho kraja bez nároku na vydanie rozdielu medzi  
hodnotami zamieňaných nehnuteľností. Ak takýto pozemok obec alebo samosprávny kraj  
nemá, so súhlasom ministerstva môže byť dotknutý pozemok vo vlastníctve štátu prevedený  
bezodplatne na obec alebo samosprávny kraj.  
(7) Na platnosť zámennej zmluvy alebo zmluvy o prevode majetku štátu podľa odsekov 5  
a 6 sa nevyžaduje súhlas podľa osobitného predpisu.2cbf  
)
(8) Dotknutý pozemok vo vlastníctve obce alebo samosprávneho kraja môže terajší  
vlastník so súhlasom zastupiteľstva obce alebo samosprávneho kraja previesť na budúceho  
vlastníka bezodplatne alebo výmenou pozemku2cbe) bez nároku na vydanie rozdielu medzi  
hodnotami zamieňaných nehnuteľností.“.  
§ 6  
Všeobecné užívanie  
(1) Premávku na pozemných komunikáciách upravujú osobitné predpisy;1f) v ich medziach  
môže každý užívať pozemné komunikácie obvyklým spôsobom na účely, na ktoré sú určené  
(ďalej len „všeobecné užívanie“). Užívateľ sa musí prispôsobiť stavebnému stavu a dopravno-  
technickému stavu dotknutej komunikácie; nesmie ju poškodzovať alebo znečisťovať.  
(2) Všeobecné užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií podlieha spoplatneniu  
podľa osobitných predpisov.2e)  
(3) Spoplatnenie sa určí podľa typu motorového vozidla a  
a) prejdenej vzdialenosti po vymedzených úsekoch diaľnic, ciest I. triedy, ciest II. triedy a  
ciest III. triedy (ďalej len „mýto“)2f) alebo  
b) časového obdobia užívania vymedzených úsekov diaľnic (ďalej len „úhrada diaľničnej  
známky“).2g)  
(4) Za všeobecné užívanie vymedzených úsekov ciest podliehajúcich spoplatneniu nemožno  
súčasne uložiť povinnosť platiť mýto a úhradu diaľničnej známky.  
(5) Prevádzkovanie prievozu, kompy a sklápacieho mosta sa vykonáva za úhradu podľa  
osobitného predpisu.2h)  
§ 6a  
(1) Na účely organizovania dopravy na území obce môže obec ustanoviť všeobecne  
záväzným nariadením úseky miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel  
(ďalej len „parkovacie miesta“) a na stanovištia vozidiel taxislužby, ak sa tým neohrozí  
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem. Parkovacie miesta a  
stanovištia vozidiel taxislužby musia byť označené zvislými a vodorovnými dopravnými  
značkami. Vo všeobecne záväznom nariadení obec ustanoví spôsob zabezpečenia prevádzky  
parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa  
osobitného predpisu,2r) spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia.  
(2) Prevádzkou parkovacích miest podľa odseku 1 môže obec poveriť aj inú právnickú osobu  
ako v § 3d ods. 5 písm. d). Na úpravu vzťahov medzi obcou a poverenou právnickou osobou  
sa vzťahuje osobitný predpis.2s) Ak prevádzku parkovacích miest zabezpečuje právnická  
osoba poverená obcou, tak všeobecne záväzné nariadenie obce podľa odseku 1 ustanoví aj  
podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest a spôsob určenia odplaty poverenej  
právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest.  
(3) Výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom obce; to neplatí, ak  
je prevádzka parkovacích miest zabezpečovaná podľa odseku 2, keď predmetný výnos úhrad  
za dočasné parkovanie je príjmom na prevádzku parkovacích miest poverenej právnickej  
osoby.  
§ 7  
Uzávierky, obchádzky a odklony  
(1) Premávka na diaľniciach, cestách, miestnych cestách a verejných účelových cestách sa  
môže na určitý čas čiastočne alebo úplne uzatvoriť, alebo sa môže nariadiť obchádzka alebo  
odklon, ak to vyžaduje nevyhnutný verejný záujem, najmä bezpečnosť dopravy, stavba,  
údržba alebo ochrana diaľnice, cesty, miestnej cesty alebo verejnej účelovej cesty.  
O uzávierke, obchádzke alebo odklone rozhoduje cestný správny orgán na základe stanoviska  
správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného  
v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov.1f) Užívatelia diaľnice, cesty, miestnej  
cesty alebo verejnej účelovej cesty nemajú nárok na náhradu prípadných vyšších nákladov,  
ktoré im vzniknú v dôsledku uzávierky, obchádzky alebo odklonu. Cestný správny orgán je  
povinný zabezpečiť, aby uzávierka, obchádzka alebo odklon boli obmedzené na najkratší  
možný čas, a aby boli riadne technicky zabezpečené a čo najvýhodnejšie.“.  
(2) Povolenie nie je potrebné na uzávierku a obchádzku regulovanú priamo na mieste osobami  
na to oprávnenými podľa osobitného predpisu.2o)  
(3) Obchádzku a s tým spojenú zvýšenú cestnú premávku na obchádzkových trasách sú obce  
povinné strpieť.  
(4) Náklady na potrebnú úpravu obchádzkovej trasy, na jej údržbu počas obchádzky, ako aj na  
jej prípadné uvedenie do pôvodného stavu po skončení obchádzky uhrádza ten, kto požiadal o  
uzávierku alebo o obchádzku.  
(5) Odklon je obchádzková trasa určená na diaľkovú tranzitnú dopravu s cieľom znížiť  
dopravnú intenzitu na území, kde sú miestnou uzávierkou zhoršené podmienky na  
priepustnosť cestnej premávky. Určenie trasy odklonu je súčasťou povolenia uzávierky a  
obchádzky.  
(6) Obchádzku možno výnimočne a v odôvodnených prípadoch povoliť aj na neverejnej  
účelovej ceste, a to len so súhlasom jej vlastníka.  
(7) Na rozhodovanie o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch sa nevzťahujú všeobecné  
predpisy o správnom konaní.1)  
§ 8  
Zvláštne užívanie  
(1) Na užívanie diaľnic, ciest, miestnych ciest a verejných účelových ciest iným než  
zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené (ďalej len „zvláštne  
užívanie“), je potrebné povolenie cestného správneho orgánu okrem prípadov uvedených v §  
8b ods. 8 § 8b ods. 9 a 9 10 vydané na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a  
záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa  
osobitných predpisov.1f) Cestný správny orgán môže v povolení určiť podmienky na zvláštne  
užívanie a pre ich nesplnenie môže udelené povolenie zrušiť. Zvláštne užívanie sa povoľuje  
na dobu určitú, ak u užívateľa trvajú dôvody, pre ktoré bolo povolenie udelené. Pri zmene  
užívateľa, podmienok užívania alebo pri inej zmene je potrebné požiadať o nové povolenie  
alebo o zmenu povolenia. Povolenie cestného správneho orgánu na účely konania  
automobilových pretekov je možné vydať len po predložení kladného stanoviska od  
príslušného národného orgánu Medzinárodnej organizácie automobilov (FIA) alebo  
príslušného národného orgánu Medzinárodnej organizácie motocyklov (FIM).  
(2) Zvláštnym užívaním nie je vlastná činnosť správcov týchto pozemných komunikácií pri  
ich správe.  
(3) Na rozhodovanie o povoľovaní zvláštneho užívania sa vzťahujú všeobecné predpisy o  
b) odvolanie proti rozhodnutiu vo veciach nadmernej dopravy a nadrozmernej dopravy nemá  
odkladný účinok.  
(4) Povolenie na zvláštne užívanie nezbavuje užívateľa povinnosti úhrady podľa § 9 ods. 4 až  
(5) Ak na elektrických, telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných a iných vedeniach  
(ďalej len „vedenie“) uložených v pozemných komunikáciách nastane porucha a vznikne  
nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, vlastník alebo správca tohto vedenia neodkladne  
vykoná opatrenia potrebné na zamedzenie rozšírenia škôd a zaistenie bezpečnej premávky na  
komunikácii. Odstránenie takej poruchy na vedeniach je zvláštnym užívaním, na ktoré sa  
vopred nevyžaduje povolenie cestného správneho orgánu. Vlastník alebo správca vedenia je  
povinný do 12 hodín od zistenia oznámiť vznik poruchy vlastníkovi alebo správcovi  
pozemnej komunikácie. Cestný správny orgán na základe žiadosti predloženej vlastníkom  
alebo správcom vedenia dodatočne vydaným rozhodnutím určí podmienky uvedenia diaľnice,  
cesty alebo miestnej cesty do pôvodného stavu na náklady vlastníka alebo správcu vedenia.  
Správny poplatok sa za toto dodatočne vydané povolenie nevyberá.  
(6) Skládky materiálov alebo reklamné stavby,3) ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia na  
správu pozemných komunikácií ani na riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy, je  
zakázané  
umiestňovaťv  
rozhľadových  
poliach,  
v
križovatkách,  
v blízkosti železničných priecestí a pri pozemných komunikáciách tak, aby zasahovali do  
zorného poľa vodičov vozidiel.  
(7) Športové a iné podujatia konané na cestách presahujúcich územný obvod okresu alebo  
územný obvod kraja povoľuje okresný úrad v sídle kraja, na ktorého území sa podujatie  
začína. Športové a iné podujatia konané na miestnych cestách povoľuje obec. Na vydanie  
povolenia cestného správneho orgánu je potrebný predchádzajúci súhlas dotknutého  
okresného úradu v sídle kraja, stanovisko správcu pozemnej komunikácie a záväzné  
stanovisko dopravného inšpektorátu vydané v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných  
predpisov.1f)  
(8) Organizovanie športových podujatí na diaľniciach je zakázané.  
§ 8a  
Nadrozmerná doprava a nadmerná doprava  
(1) Nadmerná doprava a nadrozmerná doprava podlieha povoleniu na zvláštne užívanie podľa  
§ 8. Povolenie nie je potrebné pre vozidlá ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných  
zborov  
a
na presun poľnohospodárskych strojov  
a
zariadení pri vykonávaní  
poľnohospodárskych prác v rámci obhospodarovaného územia.  
(2) Prevádzkovateľ vozidla, ktoré podlieha povoleniu na zvláštne užívanie podľa odseku  
1, je povinný zabezpečiť, aby vykonávaná nadmerná doprava a nadrozmerná doprava bola  
povolená podľa § 8. Prevádzkovateľom vozidla je na účely tohto zákona prevádzkovateľ  
vozidla alebo prevádzkovateľ jazdnej súpravy, ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii  
motorového vozidla časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia alebo takáto osoba zapísaná  
v osvedčení o evidencii motorového vozidla vydanom v cudzine.  
(3) Vodič vozidla je pri vykonávaní nadmernej dopravy a nadrozmernej dopravy povinný  
preukázať sa orgánu Policajného zboru pri kontrole povolením na zvláštne užívanie podľa §  
8.  
(24) Ak nadmerná doprava s celkovou hmotnosťou nad 60 ton má na úrovni koľají krížiť  
železničnú dráhu, žiadateľ je povinný vyžiadať si súhlas na kríženie od vlastníka alebo  
prevádzkovateľa železničnej dráhy. Ak nadrozmerná doprava pri výške nad 4,5 m má  
prechádzať pod trolejovým vedením, žiadateľ je povinný vyžiadať si súhlas na kríženie od  
správcu, vlastníka alebo prevádzkovateľa trolejového vedenia. Na konanie o udelenie súhlasu  
sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)  
(35) Povolenie na zvláštne užívanie podľa odseku 1 možno vydať na jednotlivú dopravu alebo  
opakovanú dopravu. Jednotlivou dopravou je vykonanie prepravy v jeden deň bez určenia  
trasy alebo po určenej trase, pričom dopravu možno vykonať v ktorýkoľvek deň v lehote do  
30 dní odo dňa oznámenia povolenia žiadateľovi. Opakovanou dopravou je vykonanie  
viacerých dopráv po určenej trase, viacerých určených trasách alebo bez určenia trasy.  
(46) Povolenie na zvláštne užívanie pre nadmernú dopravu a pre nadrozmernú dopravu sa  
vykonáva podľa technických podmienok schválených ministerstvom.  
§ 8b  
Kontrola rozmerov a hmotností  
(1) Na území Slovenskej republiky okrem hraničných priechodov meranie rozmerov a  
hmotností vozidla alebo jazdnej súpravy zabezpečujú  
a) správcovia diaľnic, ciest a miestnych ciest v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru,  
b) orgány Policajného zboru.3a)  
c) správcovia diaľnic, ciest a miestnych ciest prostredníctvom stacionárneho elektronického  
zariadenia pre vysokorýchlostne váženie, ktoré je určeným meradlom, a to bez zastavenia  
vozidla a jazdnej súpravy aj bez súčinnosti orgánov Policajného zboru.  
(2) Na účely výkonu kontroly podľa odseku 1 písm. c) sú správcovia diaľnic, ciest a  
miestnych ciest oprávnení  
a) získavať a zaznamenávať údaje o evidenčnom čísle vozidla a jazdnej súpravy,  
type vozidla a jazdnej súpravy a spracúvať podľa osobitného predpisu3aa) údaje  
o prevádzkovateľovi vozidla podľa osobitného predpisu,3ab)  
b) zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinnosti podľa § 8a ods. 2 a poskytovať  
ich okresným úradom v sídle kraja.“.  
(23) Meranie rozmerov vozidla alebo jazdnej súpravy sa vykonáva určeným meradlom3b)  
alebo povinne kalibrovaným meradlom3ba) a meranie hmotností vozidla alebo jazdnej súpravy  
sa vykonáva určeným meradlom v rámci  
a) náhodných kontrol pri meraní hmotností,  
b) kontrol rozmerov pri podozrení, že sú prekročené rozmery,  
c) kontrol dokladov a vyhlásení o rozmeroch a hmotnostiach.3c)  
(34) Správcovia diaľnic, ciest a miestnych ciest a orgány Policajného zboru  
a) sú povinní vykonať každý kalendárny rok náležitý počet kontrol hmotností vozidiel alebo  
jazdných súprav, a to pomerne k celkovému počtu vozidiel kontrolovaných každý rok na jeho  
území,  
b) sú povinní nahlásiť počet vykonaných kontrol podľa písmena a) a počet zistených  
preťažených vozidiel alebo jazdných súprav vrátane druhu vozidla alebo druhu jazdnej  
súpravy a identifikácie prekročených hmotností ministerstvu; ministerstvo tieto informácie  
zasiela Európskej komisii každé dva roky, najneskôr do 30. septembra roku nasledujúceho po  
skončení príslušného dvojročného obdobia.  
(45) Orgány Policajného zboru sú povinné zapisovať do vnútroštátneho elektronického  
registra prevádzkovateľov cestnej dopravy3d) zistené porušenia a sankcie v súvislosti s  
prekročením najväčších povolených rozmerov a s prekročením najväčších povolených  
hmotností.  
(56) Vodič je povinný podrobiť sa pokynom osoby obsluhujúcej zariadenie na meranie  
vozidiel a jazdných súprav a uviesť východiskové miesto a miesto určenia uskutočňovanej  
dopravy.  
(67) Správcovia diaľnic, ciest a miestnych ciest a orgány Policajného zboru oznámia zistenú  
nadmernú dopravu alebo nadrozmernú dopravu vykonanú bez povolenia príslušnému  
cestnému správnemu orgánu. Cestný správny orgán za nadmernú dopravu a nadrozmernú  
dopravu vykonanú bez povolenia dodatočne vyberie rozhodnutím správny poplatok podľa  
osobitného predpisu.1c)  
(78) Ak sa pri kontrole vozidla alebo jazdnej súpravy zistilo, že sa prekročila najväčšia  
povolená celková hmotnosť alebo najväčšia povolená šírka nad 3,0 m alebo najväčšia  
povolená výška nad 4,5 m, vozidlo alebo jazdná súprava nesmie pokračovať v jazde bez  
povolenia na zvláštne užívanie.  
(89) Na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie pred vstupom na územie  
Slovenskej republiky správca priľahlého úseku diaľnice, cesty alebo miestnej cesty vedúcej k  
hraničnému priechodu vyberá správny poplatok,1c) ak je pri vozidle alebo jazdnej súprave  
prekročená najväčšia povolená hmotnosť pripadajúca na jednu nápravu (ďalej len „nápravový  
tlak“) a vozidlo alebo jazdná súprava s nákladom neprekročí najväčšiu povolenú hmotnosť  
vozidla alebo jazdnej súpravy, šírku nad 3,0 m a výšku nad 4,5 m. Doklad o zaplatení  
správneho poplatku oprávňuje vykonať nadmernú dopravu a nadrozmernú dopravu na území  
Slovenskej republiky. V ostatných prípadoch nadmernej a nadrozmernej dopravy sa vodič  
musí pred vstupom na územie Slovenskej republiky preukázať povolením na zvláštne  
užívanie vydaným cestným správnym orgánom.  
(910) Na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie pri výstupe z územia  
Slovenskej republiky správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu vyberá  
za nadmernú dopravu a nadrozmernú dopravu vykonanú bez povolenia správny poplatok  
podľa osobitného predpisu.1c) Vozidlo alebo jazdná súprava môže opustiť územie Slovenskej  
republiky až po uhradení správneho poplatku.  
(1011) Ak vodič vozidla nepreukáže, že správny poplatok1c) za vykonávanú nadmernú  
dopravu a nadrozmernú dopravu bol uhradený, colný orgán nepovolí prejazd vozidla alebo  
jazdnej súpravy cez hraničný priechod.  
(1112) Na vykonávanie kontrol rozmerov a hmotností sa vzťahujú obmedzenia ustanovené  
osobitným predpisom.3e)  
§ 9  
Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti  
(1) Závady v zjazdnosti diaľníc, ciest a miestnych ciest sú bez prieťahov povinní odstraňovať  
ich správcovia. Správcovia sú povinní vykonávať pravidelné kontroly bezpečnosti pozemných  
komunikácií, ktoré sú súčasťou transeurópskej cestnej siete2i), kontroly bezpečnosti  
pozemných komunikácií podľa osobitného predpisu2j) a prieskumy možného vplyvu prác na  
týchto pozemných komunikáciách na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.  
(2) Závady v schodnosti miestnych ciest určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov  
sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych ciest.  
(3) Na odstraňovanie závad v zjazdnosti, prípadne schodnosti možno používať chemické  
posypové materiály v súlade s osobitnými predpismi a len tam, kde je to nevyhnutne  
potrebné. Spôsob a rozsah ich použitia ustanovuje vykonávací predpis.  
(4) Pri znečistení diaľnice, cesty alebo miestnej cesty, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť  
závadu v zjazdnosti, je povinný ten, kto znečistenie spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a  
komunikáciu uviesť do pôvodného stavu; ak sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi  
komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením komunikácie do  
pôvodného stavu.  
(5) Pri poškodení diaľnice, cesty alebo miestnej cesty, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť  
závadu v zjazdnosti, je povinný ten, kto poškodenie spôsobil, uhradiť správcovi komunikácie  
náklady spojené s odstránením poškodenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu,  
pokiaľ sa nedohodne so správcom komunikácie, že poškodenie odstráni sám.  
(6) Ustanovenie odsekov 4 a 5 platí aj pri poškodení alebo znečistení, ktoré spôsobí alebo  
môže spôsobiť závadu v schodnosti miestnych ciest určených pre chodcov alebo v schodnosti  
chodníkov.  
(7) O úhrade nákladov spojených s odstránením poškodenia alebo znečistenia pozemných  
komunikácií spôsobených vozidlami ozbrojených síl a ozbrojených zborov platí osobitná  
úprava.  
§ 9a  
Zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla užívateľom diaľníc, ciest a miestnych ciest  
(1) Užívatelia diaľníc, ciest alebo miestnych ciest nemajú nárok na náhradu škody, ktorá im  
vznikla zo stavebného stavu alebo dopravno-technického stavu diaľníc, ciest alebo miestnych  
ciest.  
(2) Správcovia diaľníc, ciest a miestnych ciest však zodpovedajú za škody, ktoré vznikli  
užívateľom týchto komunikácií a ktorých príčinou boli závady v zjazdnosti, okrem prípadu,  
že preukážu, že nebolo v medziach možností tieto závady odstrániť, ani na ne predpísaným  
spôsobom upozorniť.  
(3) Správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v  
schodnosti miestnych ciest určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov okrem  
prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možnosti tieto závady odstrániť ani na ne  
predpísaným spôsobom upozorniť.  
§ 10  
Ochrana diaľníc, ciest a miestnych komunikácií  
(1) Nikto nesmie svojou činnosťou ohrozovať diaľnicu, cestu alebo miestnu cestu a premávku  
na nich, ani sťažovať ich údržbu. Na odvrátenie takého ohrozenia uloží príslušný cestný  
správny orgán po dohode so zúčastnenými orgánmi nevyhnutné opatrenia; pritom môže byť  
tiež rozhodnuté po predchádzajúcom upozornení toho, kto ohrozenie vyvolal, o tom, že  
potrebné opatrenia sa vykonajú na jeho náklad.  
(2) Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností v susedstve diaľnice, cesty alebo  
miestnej cesty musia dovoliť, aby príslušný cestný správny orgán urobil na ich pozemkoch  
potrebné opatrenia na zabránenie zosuvu skál a pôdy, pádu kamenia a stromov a na  
umožnenie odtoku vody, ak toto nebezpečenstvo vznikne výstavbou alebo prevádzkou  
diaľnice, cesty alebo miestnej cesty alebo prírodnými vplyvmi; ak však toto nebezpečenstvo  
vznikne z konania vlastníkov, správcov alebo užívateľov susedných nehnuteľností, sú povinní  
urobiť na dotknutých pozemkoch potrebné opatrenia vlastným nákladom.  
(3) Na diaľniciach a cestách je zakázané umiestňovať reklamné stavby.3)  
(4) Mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a  
koniec obce je v území 100 metrov od osi vozovky priľahlého jazdného pásu diaľnice a cesty,  
okrem odpočívadiel, zakázané umiestňovať reklamné stavby; to sa nevzťahuje na označenia  
stavby a označenia súvisiace s výstavbou alebo prevádzkou diaľnice alebo cesty.  
(5) Na stĺpoch verejného osvetlenia ciest a miestnych cestách a na stĺpoch trolejového vedenia  
sa môžu umiestňovať iba dopravné značky a reklamné stavby, na ktorých má najväčšia  
informačná plocha veľkosť do 1,2 m2, ak nezasiahnu do prejazdného profilu pozemnej  
komunikácie.  
§ 11  
Cestné ochranné pásma  
(1) Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a premávky na nich mimo zastavaného územia  
obce vymedzeného platným územným plánom obce slúžia cestné ochranné pásma; ak ide  
o obec, ktorá nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu,3f) cestné ochranné  
pásmo vzniká mimo skutočne zastavaného územia obce. Pre jednotlivé druhy a kategórie  
týchto komunikácií určí šírku ochranných pásem vykonávací predpis, a to pri diaľniciach a  
cestách vyšších tried v rozsahu 50 až 100 metrov od osi priľahlého jazdného pásu, pri cestách  
nižších tried a miestnych cestách 15 až 25 metrov od osi vozovky, nad a pod pozemnou  
komunikáciou. Cestné ochranné pásmo pre novobudované alebo rekonštruované diaľnice,  
cesty a miestne cesty vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia.  
(2) V cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla  
ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne cesty alebo premávku na nich; príslušný cestný správny  
orgán povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia  
záväzným stanoviskom.2ab)  
(3) Príslušný cestný správny orgán môže nariadiť vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi  
nehnuteľností alebo zariadenia, aby v cestnom ochrannom pásme odstránil alebo upravil  
stavbu alebo zariadenie, stromy, kry alebo iné porasty, prípadne aby upravil povrch pôdy.  
Náhrada za odstránené stavby a zariadenia sa poskytuje, ak sa vykonali pred určením  
cestného ochranného pásma; za stavby a zariadenia postavené po určení cestného ochranného  
pásma sa poskytuje náhrada len vtedy, ak boli postavené podľa podmienok určených pri  
povolení stavby alebo zariadenia, ak z týchto podmienok nevyplýva, že náhrada sa  
neposkytne. Výšku náhrady určí príslušný cestný správny orgán. Ostatné stavby a zariadenia  
je povinný ich vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľností odstrániť bez náhrady.  
(4) Obmedzenia v ochranných pásmach podľa odseku 2 sa nevzťahujú na súčasti diaľnic, ciest  
a miestnych ciest, označníky zastávok, zastávky a čakárne hromadnej dopravy, meračské  
značky, signály a ich zariadenia na mapovanie, ak sú umiestnené tak, aby nezhoršovali  
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a nesťažovali údržbu komunikácie.  
(5) Žiadosť o povolenie výnimky podľa odseku 2 sa podáva v štádiu prípravnej  
dokumentácie. Výnimky možno povoliť len v odôvodnených prípadoch, ak tým nebudú  
dotknuté verejné záujmy, najmä dopravné záujmy a záujmy správy dotknutej komunikácie.  
Povolenie výnimky možno viazať na podmienky. Na povolenie výnimky sa nevzťahujú  
všeobecné predpisy o správnom konaní.1)  
(6) Cestný správny orgán povoľuje výnimku podľa odseku 5 na základe stanoviska správcu  
pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu  
jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov,1f) v ktorého miestnej pôsobnosti je časť  
cestného ochranného pásma, v ktorej sa má povoliť výnimka podľa odseku 2. Ak ide o  
povolenie výnimky v cestnom ochrannom pásme diaľnice, cestný správny orgán povoľuje  
výnimku na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska  
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa  
osobitných predpisov.1f)  
§ 12  
Ochrana výstavby diaľníc, ciest a miestnych ciest  
Ochranu plánovanej výstavby diaľnice, cesty a miestnej cesty zabezpečuje orgán životného  
prostredia5) územným rozhodnutím. Na takto určených územiach sa nesmú stavať a  
vykonávať stavebné práce vyžadujúce stavebné povolenie podľa zákona o územnom  
plánovaní a stavebnom poriadku a vykonávacích predpisov k nemu vydaných ani terénne  
úpravy, ktoré podstatne menia vzhľad prostredia alebo odtokové pomery; orgán životného  
prostredia5) povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu.  
§ 13  
Pomocné cestné pozemky  
Účelom správy diaľníc, ciest a miestnych ciest slúžia pruhy priľahlých pozemkov, ktoré sú v  
správe správcu komunikácie (pomocné cestné pozemky). Pruhy priľahlých pozemkov, ktoré  
sú vo vlastníctve (užívaní) iných právnických osôb alebo fyzických osôb, môžu sa získavať  
na ten istý účel dohodou s vlastníkmi (užívateľmi) týchto pozemkov, prípadne vyvlastnením.  
Šírku týchto pruhov určí v medziach vykonávacích predpisov príslušný cestný správny orgán.  
§ 14  
Cestná zeleň  
(1) Cestné správne orgány dbajú o to, aby bola na cestných pomocných pozemkoch, prípadne  
na iných vhodných pozemkoch tvoriacich súčasť diaľníc, ciest a miestnych ciest (svahy  
násypov, odpočívadlá a podobne), primerane podľa miestnych podmienok pestovaná vhodná  
cestná zeleň; pritom je potrebné, aby nebola ohrozovaná bezpečnosť cestnej premávky alebo  
aby nebolo neúmerne sťažované použitie týchto pozemkov na účely správy diaľníc, ciest  
alebo miestnych ciest alebo na obhospodarovanie susedných pozemkov.  
(2) Pri riešení cestnej zelene sa rešpektuje hľadisko bezpečnosti cestnej premávky pri jeho  
prerokúvaní s orgánmi ochrany prírody a životného prostredia.  
(3) O umiestňovaní a druhovom zložení cestnej zelene a o výrube jej drevín rozhoduje cestný  
správny orgán po dohode s orgánom životného prostredia.5)  
§ 15  
Vstup na susedné pozemky  
Zamestnanci cestných správnych orgánov a správcov komunikácií môžu vstupovať na  
nezastavané pozemky v okolí diaľnice, cesty a miestnej cesty a vykonávať nevyhnutné  
opatrenia na účely výstavby, dozoru, postavenia zásnežiek a na iné účely súvisiace so správou  
diaľnic, ciest a miestnych ciest, ak na to nie je potrebné povolenie podľa osobitných  
predpisov.6) Sú povinní dbať, aby škoda pri týchto prácach, ak jej nemožno predísť, bola čo  
najmenšia.  
Diel 2  
Stavba diaľníc, ciest a miestnych ciest a ich styk s okolím  
§ 16  
Povoľovanie stavieb  
(1) Na začatie stavby diaľnice, cesty alebo miestnej cesty a na ich zmeny je potrebné stavebné  
povolenie, ktoré vydáva špeciálny stavebný úrad (§ 3a), ak ďalej nie je ustanovené inak.  
(2) Ohlásenie špeciálnemu stavebnému úradu postačuje na  
a) stavebné úpravy cestného telesa a súčasti pozemnej komunikácie, ktorými sa nemení  
vzhľad stavby, ani spôsob užívania,  
b) udržiavacie práce na cestnom telese a na súčastiach pozemných komunikácií, ktoré by  
mohli ovplyvniť stabilitu stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie v okolí pozemnej  
komunikácie,  
c) udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.  
(3) Stavebné povolenie, ani ohlásenie špeciálnemu stavebnému úradu sa nevyžaduje na  
udržiavacie práce,  
a) ktorých vykonávanie nemôže ovplyvniť stabilitu stavby, jej vzhľad ani životné prostredie v  
okolí pozemnej komunikácie,  
b) ktorými nedochádza k zmene šírkového usporiadania pozemnej komunikácie ani k zmene  
jej smerového alebo výškového priebehu trasy,  
c) ktoré nevyžadujú uzávierku pozemnej komunikácie,  
d) ktorými sa nezasahuje do práv vyplývajúcich  
1. zo styku pozemnej komunikácie s dráhou alebo inou komunikáciou, s vedeniami  
každého druhu alebo s vodnou stavbou, alebo  
2. z pripojení na cesty, miestne cesty a účelové cesty a z vjazdov na susedné nehnuteľnosti  
a z výjazdov z nich.  
(4) Na stavebné konanie podľa odseku 1 a na ohlasovanie podľa odseku 2 sa vzťahuje  
všeobecný predpis o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,6a) ak tento zákon  
neustanovuje inak.  
(5) Súčasťou povoľovania stavby pozemnej komunikácie podľa odseku 1 sú aj jej súčasti a  
vyvolané úpravy podľa § 18 ods. 13.  
(6) Súčasťou konania podľa odseku 1 sú všetky konania, ktoré sú podľa osobitných predpisov  
potrebné na povolenie stavby podľa odseku 5. Správne orgány príslušné na tieto konania majú  
v konaní podľa odseku 1 postavenie dotknutého orgánu a svoju pôsobnosť uplatňujú  
záväznými stanoviskami.6b)  
§ 17  
Výkup nehnuteľností  
(1) Písomná výzva na uzavretie dohody, ktorá obsahuje náležitosti podľa všeobecného  
predpisu o vyvlastňovaní,6c) sa doručuje do vlastných rúk vlastníkovi nehnuteľnosti alebo  
jeho splnomocnencovi na preberanie zásielok (ďalej len „adresát“), a to prostredníctvom  
poštového podniku ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“.  
Súčasťou písomnej výzvy je aj upozornenie, že ak na výzvu vlastník nehnuteľnosti neodpovie  
do 15 dní odo dňa doručenia, bude sa predpokladať, že dohodu odmieta.  
(2) Ak nebol adresát, ktorému má byť písomná výzva na uzavretie dohody doručená do  
vlastných rúk, zastihnutý v mieste doručenia, uloží doručovateľ písomnosť na pošte a adresáta  
o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť počas plynutia  
odbernej lehoty podľa poštových podmienok, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň  
doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.  
(3) Ak si adresát vyhradí doručovanie zásielok do poštového priečinka, pošta adresátovi  
oznámi príchod zásielky, možnosť prevzatia a odbernú lehotu na predpísanom tlačive, ktoré  
vloží do poštového priečinka. Ak si adresát na základe dohody preberá zásielky na pošte a  
nemá pridelený poštový priečinok, pošta tieto zásielky neoznamuje. V oboch prípadoch sa  
dátum príchodu zásielky považuje za dátum uloženia. Ak si adresát zásielku nevyzdvihne  
počas plynutia odbernej lehoty podľa poštových podmienok, posledný deň tejto lehoty sa  
považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.  
§ 17a  
Vyvlastnenie  
Z dôvodu výstavby a správy diaľnic, ciest a miestnych ciest vrátane zriadenia ich ochranných  
pásiem a na vybudovanie súvisiacich vyvolaných úprav možno vlastnícke právo k  
nehnuteľnostiam vo verejnom záujme za náhradu obmedziť alebo nehnuteľnosti za odplatu  
vyvlastniť. Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na vyvlastnenie všeobecný predpis  
o vyvlastňovaní.  
§ 18  
Styk s inými komunikáciami, vedeniami každého druhu, vodami, vodohospodárskymi a  
inými dielami a s územím, v ktorom sa dobývajú nerasty  
(1) Ak je to z technických dôvodov potrebné alebo ak to vyžaduje verejný záujem, môže  
diaľnica, cesta a miestna cesta križovať iné komunikácie, vody, vodohospodárske a iné diela,  
ako aj územie, v ktorom sa dobývajú nerasty, alebo sa ich inak dotknúť alebo môžu byť nimi  
krížené či inak dotknuté, a to spôsobom primeraným hospodárskym potrebám a miestnym  
pomerom tak, aby boli čo najmenej dotknuté záujmy zúčastnených organizácií (orgánov).  
(2) Nové kríženia pozemných komunikácií so železnicami sa zriaďujú zásadne mimo úrovne  
koľají; výnimky povoľuje príslušný cestný správny orgán na základe stanoviska správcu  
pozemnej komunikácie, záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu  
jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov1f) a so súhlasom ministerstva. Doterajšie kríženia  
na úrovni koľají sa musia postupne podľa plánu nahrádzať mimoúrovňovými kríženiami.  
(3) Elektrické, telekomunikačné, vodovodné, kanalizačné a iné vedenia, zariadenia na rozvod  
tepla a vykurovacích plynov (ďalej len „vedenia"), pokiaľ nie sú zriaďované pre potreby  
diaľníc, ciest alebo miestnych ciest, nesmú sa umiestňovať v ich telese a na cestných  
pomocných pozemkoch okrem prípadov uvedených ďalej.  
(4) Pri výstavbe nových sídlisk a pri ucelenej prestavbe jestvujúcej zástavby je dovolené  
umiestňovať vedenie v chodníkoch a v priľahlých zelených pásoch v káblových kanáloch,  
kolektoroch a štôlňach; kanalizačné vedenie môže sa umiestňovať aj v celom telese cesty  
alebo miestnej cesty. V súvisle zastavanom území je takisto dovolené zriaďovať vodovodné  
vedenie aj v telese ciest a miestnych ciest v prípadoch, keď je vylúčená možnosť iného  
technického riešenia bez neúmerne vysokých nákladov, a ostatné vedenie je dovolené  
umiestňovať v chodníkoch a priľahlých zelených pásoch; v telese cesty I. triedy je dovolené  
zriaďovať hlavný vodovodný rozvádzací rad. Pri obnove alebo rekonštrukcii vodovodného  
vedenia, s výnimkou hlavného vodovodného rozvádzacieho radu uloženého v ceste I. triedy  
alebo pri jej rekonštrukcii, ako aj obnove, je investor povinný uložiť vedenie do chráničiek  
alebo kolektorov.  
(5) Na základe povolenia príslušného cestného správneho orgánu možno v súvisle zastavanom  
území zriaďovať v telese ciest a miestnych ciest telekomunikačné podzemné vedenie bez  
povinnosti ukladať ho do káblového kanála alebo kolektora a zariadenie na rozvod tepla a  
vykurovacích plynov v prípadoch, keď je vylúčená možnosť iného technického riešenia bez  
neúmerne vysokých nákladov.  
(6) Na spôsob umiestnenia vedenia na diaľniciach, cestách a miestnych cestách alebo v ich  
telese, na vykonanie plánovaných opráv a údržby týchto vedení, ako aj na ich odstránenie, je  
potrebný súhlas príslušného cestného správneho orgánu. Na udelenie súhlasu sa nevzťahujú  
všeobecné predpisy o správnom konaní.  
(7) Mimo súvisle zastavaného územia môže príslušný cestný správny orgán v prípadoch, keď  
je vylúčená možnosť iného technického riešenia bez neúmerne vysokých nákladov, povoliť  
uskutočniť kríženie podzemného vedenia s diaľnicami, cestami alebo miestnymi cestami; tieto  
kríženia sa zriaďujú v chráničkách alebo kolektoroch, prípadne tak, aby pri ich údržbe a  
opravách nedošlo k narušeniu diaľnice, cesty alebo miestnej cesty. Prípadné umiestnenie  
telekomunikačných podzemných vedení v cestnom telese alebo na cestnom pomocnom  
pozemku z dôvodov uvedených v prvej vete tohto odseku povoľuje príslušný cestný správny  
orgán.  
(8) Vedenia, ktoré svojím umiestnením a technickým spracovaním nezodpovedajú  
ustanoveniam tohto zákona, musia sa postupne v rámci plánovaných rekonštrukcií pozemných  
komunikácií alebo vedení preložiť alebo odstrániť na náklady vlastníka alebo správcu vedení.  
Príslušný správca komunikácie prerokuje s vlastníkmi a správcami týchto vedení  
umiestnených v telese diaľnice, cesty alebo miestnej cesty spôsob a lehoty ich preloženia  
alebo odstránenia. Ak nedôjde k dohode, rozhodne príslušný cestný správny orgán.  
(9) Ak sa má pozemná komunikácia zrušiť v dôsledku inej investičnej výstavby, je investor  
tejto výstavby povinný na svoje náklady a v mene budúceho vlastníka alebo správcu tejto  
komunikácie zabezpečiť výstavbu náhradnej alebo úpravu jestvujúcej pozemnej komunikácie  
v rozsahu zodpovedajúcom dopravným potrebám.  
(10) Inak o styku diaľníc, ciest a miestnych ciest s vedeniami každého druhu, s vodami,  
vodohospodárskymi a inými dielami a s územím, v ktorom sa dobývajú nerasty, ako aj o  
krížení ciest a ciest so železnicami, o zabezpečení týchto krížení a o používaní ciest a  
miestnych ciest na vedenie koľají železníc platia osobitné predpisy.  
(11) Je zakázané umiestňovať nové potrubné vedenie s horľavými alebo výbušnými látkami  
na moste, ktorý je súčasťou diaľnice, cesty alebo miestnej cesty, a v jeho konštrukcii. Na  
moste sa môže umiestniť vodovodné a kanalizačné potrubie, ak sa vykoná technické  
opatrenie, aby sa pri poruche potrubia zabránilo zaplaveniu dutín mosta a ohrozeniu  
premávky pod mostom. Na umiestnenie potrubného vedenia na moste je potrebné povolenie  
cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie (§ 8 ods. 1). Za umiestňovanie nového  
potrubného vedenia s horľavými alebo výbušnými látkami na moste, ktorý je súčasťou  
diaľnice, cesty alebo miestnej cesty, sa nepovažuje opätovné umiestnenie tohto vedenia na  
moste po jeho predošlom odstránení z dôvodu rekonštrukcie alebo iných stavebných úprav  
mosta alebo tohto vedenia. Ak rekonštrukcia mosta vyvolá potrebu rekonštrukcie potrubného  
vedenia s horľavými alebo výbušnými látkami umiestneného na moste, ktorý je súčasťou  
diaľnice, cesty alebo miestnej cesty, alebo pri opätovnom umiestnení potrubného vedenia na  
moste, náklady na rekonštrukciu potrubného vedenia alebo náklady na opätovné umiestnenie  
potrubného vedenia na moste znáša vlastník alebo prevádzkovateľ potrubného vedenia, ak  
vedenie na moste po rekonštrukcii alebo po opätovnom umiestnení zostane zachované.  
(12) V tuneli a v jeho konštrukcii, ktoré sú súčasťou diaľnice, cesty alebo miestnej cesty, je  
zakázané umiestňovať elektrické vedenia, produktovody a potrubné vedenia s horľavými  
látkami, ktoré neslúžia na jeho prevádzku. Na umiestnenie iného vedenia je potrebné  
povolenie cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie podľa § 8 ods. 1.  
(13) Pri výstavbe pozemnej komunikácie alebo pri jej zmene je investor stavby povinný  
vybudovať na vlastné náklady pre vlastníka alebo prevádzkovateľa vedenia, vlastníka alebo  
správcu pozemnej komunikácie alebo iného diela len vyvolané úpravy priamo dotknutého  
úseku vedenia, pozemnej komunikácie alebo iného diela, a to na úrovni technického riešenia  
v čase, keď bola úprava vyvolaná. Investor stavby je zároveň povinný na vlastné náklady  
majetkovoprávne usporiadať pozemky dotknuté vyvolanými úpravami, ktoré sú priamo  
dotknuté výstavbou pozemnej komunikácie alebo jej zmenou v prospech vlastníka alebo  
prevádzkovateľa vedenia, vlastníka alebo správcu pozemnej komunikácie alebo iného diela  
na základe kúpnej zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena alebo iného právneho úkonu,  
ktorého predmetom je prevod alebo úprava užívania dotknutých pozemkov; vlastník alebo  
prevádzkovateľ vedenia, vlastník alebo správca pozemnej komunikácie alebo iného diela je  
povinný bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia prevziať  
upravený úsek vedenia, pozemnej komunikácie alebo iné dielo vrátane pozemku, okrem  
prípadu uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena, nájomnej zmluvy alebo inej zmluvy,  
na základe ktorej sa vlastnícke právo v prospech vlastníka alebo prevádzkovateľa vedenia,  
vlastníka alebo správcu pozemnej komunikácie alebo iného diela neprevádza. Ostatné úpravy,  
ktorými sa zvýši výkonnosť alebo zmodernizuje vedenie alebo pozemná komunikácia, je  
investor stavby oprávnený vykonať len na základe predchádzajúcej písomnej dohody  
investora stavby s vlastníkom alebo prevádzkovateľom vedenia alebo s vlastníkom alebo  
správcom pozemnej komunikácie vždy na náklady vlastníka alebo prevádzkovateľa tohto  
vedenia alebo vlastníka alebo správcu tejto pozemnej komunikácie.  
(14) Pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo miestnej ceste, pri ktorých by  
mohlo dôjsť k poškodeniu vedenia, je vlastník alebo správca vedenia povinný na výzvu  
vlastníka alebo správcu dotknutej pozemnej komunikácie zabezpečiť potrebné doklady  
vrátane vytýčenia polohy vedenia a odborný dozor bezplatne.  
§ 19  
Užívanie pozemných komunikácií pri stavbách  
(1) Ak pri veľkých stavbách, ťažobných prácach alebo pri terénnych úpravách, ktoré vyžadujú  
stavebné povolenie alebo iné povolenie podľa osobitných predpisov,7) sa má užívať pozemná  
komunikácia, ktorej stavebno-technické vybavenie nezodpovedá požadovanej premávke na  
tejto komunikácii, musia sa na nej vykonať potrebné úpravy po dohode s jej vlastníkom alebo  
správcom. Ak vykonanie úprav nie je účelné alebo možné, musí sa vybudovať nová pozemná  
komunikácia, ktorá zodpovedá predpokladanej dopravnej záťaži. Stavbu novej komunikácie  
alebo úpravy jestvujúcej komunikácie je povinný zabezpečiť na vlastný náklad ten, kto túto  
potrebu vyvolal.  
(2) Ak sa má pozemná komunikácia zrušiť v dôsledku inej investičnej výstavby, uzavretia  
územia alebo ak sa má na nej dlhodobo vylúčiť, prípadne obmedziť cestná premávka, je ten,  
kto túto potrebu vyvolal, povinný po dohode s cestným správnym orgánom, vlastníkom alebo  
so správcom komunikácie zabezpečiť výstavbu novej alebo úpravu jestvujúcej pozemnej  
komunikácie v rozsahu zodpovedajúcom dopravným potrebám.  
Tretia časť  
§ 20  
Pevné prekážky na diaľniciach, cestách a miestnych cestách  
(1) Na vozovke a krajniciach diaľníc, ciest a miestnych cestách nesmú sa, s výnimkou  
dopravných značiek a dopravných zariadení, umiestňovať predmety tvoriace pevnú prekážku.  
Jestvujúce pevné prekážky musia sa v lehotách určených vykonávacím predpisom odstrániť.  
V odôvodnených prípadoch povoľuje výnimky z tohto zákazu cestný správny orgán, ktorý  
môže tiež určiť odchylné lehoty na odstránenie stĺpov nadzemných vedení.  
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na zariadenia umiestnené na diaľniciach a cestách na  
účely platenia úhrady (§ 6) a na zariadenia umiestnené na pozemných komunikáciách na  
účely násilného zastavenia dopravného prostriedku.8)  
Štvrtá časť  
ÚČELOVÉ CESTY  
§ 22  
Účelové cesty  
(1) Účelové cesty slúžia spojeniu jednotlivých výrobných závodov alebo jednotlivých  
objektov a nehnuteľnosti s ostatnými pozemnými komunikáciami alebo komunikačným  
účelom v uzavretých priestoroch alebo objektoch.  
(2) Pre povolenie stavby účelovej cesty platí ustanovenie § 16.  
(3) Účelové cesty sa členia na verejné a neverejné. Účelové cesty v uzavretých priestoroch  
alebo objektoch sú neverejné. Verejnú účelovú cestu môže príslušná obec vyhlásiť za  
neverejnú len so súhlasom jej vlastníka.  
PIATA ČASŤ  
SANKCIE  
§ 22a  
Pokuty  
Cestný správny orgán a obec v rozsahu svojej pôsobnosti uložia pokutu do 33 190 eur  
právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie podľa osobitných  
predpisov,9) ak  
a) bez povolenia cestného správneho orgánu alebo v rozpore s vydaným povolením  
1. užíva diaľnicu, cestu alebo miestnu cestu iným spôsobom než zvyčajným alebo na iné  
účely, než na ktoré sú určené, s výnimkou nadrozmerných dopráv a nadmerných dopráv  
(zvláštne užívanie),  
2. vykoná uzávierku diaľnice, cesty alebo miestnej cestyalebo nedodrží povolený termín  
uzávierky a obchádzky,  
3. v ochrannom pásme diaľnice, cesty alebo miestnej cesty vykoná práce (činnosti), ktoré  
by mohli ohroziť pozemnú komunikáciu alebo premávku na nej,  
4. používa pri veľkých stavbách, ťažobných prácach alebo pri terénnych úpravách  
vyžadujúcich stavebné povolenie alebo iné povolenie podľa osobitných predpisov7) pozemnú  
komunikáciu, ktorej stavebno-technické vybavenie nezodpovedá požadovanej premávke,  
5. vykoná pripojenie komunikácie na diaľnicu, cestu alebo na miestnu cestu alebo zriadi  
vjazd z týchto komunikácií na priľahlé nehnuteľnosti alebo zruší napojenie komunikácií a  
vjazdov,  
6. zamení, pozmení, premiestni, odstráni, umiestni alebo zakryje dopravnú značku alebo  
iné zariadenie, ktoré je súčasťou pozemnej komunikácie,  
b) zničí, poškodí alebo znečistí dopravnú značku alebo iné zariadenie, ktoré je súčasťou  
pozemnej komunikácie, alebo cestnú zeleň,  
c) znečistí alebo poškodí diaľnicu, cestu alebo miestnu cestu tak, že spôsobí alebo môže  
spôsobiť chybu v zjazdnosti alebo v schodnosti pozemnej komunikácie,  
d) v prípade opravy porúch na podzemných vedeniach uložených v diaľnici, ceste alebo v  
miestnej ceste nesplní ohlasovaciu povinnosť alebo nesplní podmienky určené cestným  
správnym orgánom na vykonanie prác súvisiacich s uvedením komunikácie do pôvodného  
stavu,  
e) neplní opatrenia uložené orgánom štátneho odborného dozoru na zabránenie ohrozenia  
alebo sťaženia premávky na pozemných komunikáciách,  
f) neodstráni v termíne určenom cestným správnym orgánom pevnú prekážku na diaľnici,  
ceste alebo na miestnej ceste alebo nesplní podmienky udelenej výnimky,  
g) neplní úlohy správy a údržby diaľnice, cesty alebo miestnej cesty, ktoré pre ňu vyplývajú z  
tohto zákona,  
h) nedodrží podmienky uvedené v povolení na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych  
ciest pre nadrozmernú dopravu a nadmernú dopravu,  
ch) umiestni v rozhľadovom poli vodiča na križovatke skládky materiálov, reklamné stavby  
alebo iné zariadenie, ktoré neslúži na správu pozemnej komunikácie, na riadenie cestnej  
premávky ani na prevádzku dopravy, ktoré bránia v rozhľade vodičovi,  
i) umiestni reklamnú stavbu v rozpore s § 10 ods. 3 až 5.  
§ 22b  
(1) Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, čas trvania a na rozsah spôsobenej  
škody.  
(2) Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa cestný správny orgán dozvedel o  
tom, že právnická osoba alebo fyzická osoba porušila svoju povinnosť, najneskôr však do  
troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.  
(3) Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo  
právoplatnosť.  
(4) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu alebo rozpočtu obce podľa toho, ktorý  
cestný správny orgán uložil pokutu.  
§ 22c  
Priestupky  
(1) Priestupku na úseku pozemných komunikácií sa dopustí ten, kto  
a) bez povolenia cestného správneho orgánu alebo v rozpore s vydaným povolením  
1. užíva diaľnicu, cestu alebo miestnu cestu iným spôsobom než zvyčajným alebo na iné  
účely, než na ktoré sú určené, s výnimkou nadrozmerných dopráv a nadmerných dopráv  
(zvláštne užívanie),  
2. vykoná uzávierku cesty alebo miestnej cesty alebo nedodrží povolený termín uzávierky  
a obchádzky,  
3. v ochrannom pásme diaľnice, cesty alebo miestnej cesty vykoná práce (činnosti), ktoré  
by mohli ohroziť pozemnú komunikáciu alebo premávku na nej,  
4. vykoná pripojenie komunikácie na diaľnicu, cestu alebo na miestnu cestu alebo zriadi  
vjazd z týchto komunikácií na priľahlé nehnuteľnosti alebo zruší napojenie komunikácií a  
vjazdov,  
5. zamení, pozmení, premiestni, odstráni, umiestni alebo zakryje dopravnú značku alebo  
iné zariadenie, ktoré je súčasťou pozemnej komunikácie,  
b) zničí, poškodí alebo znečistí dopravnú značku alebo iné zariadenie, ktoré je súčasťou  
pozemnej komunikácie, alebo cestnú zeleň, ak škoda neprevyšuje 170 eur,  
c) znečistí alebo poškodí diaľnicu, cestu alebo miestnu cestu tak, že spôsobí alebo môže  
spôsobiť chybu v zjazdnosti alebo v schodnosti pozemnej komunikácie,  
d) v prípade opravy porúch na podzemných vedeniach uložených v diaľnici, ceste alebo v  
miestnej ceste nesplní ohlasovaciu povinnosť alebo nesplní podmienky určené cestným  
správnym orgánom na vykonanie prác súvisiacich s uvedením komunikácie do pôvodného  
stavu,  
e) neplní opatrenia uložené orgánom štátneho odborného dozoru na zabránenie ohrozenia  
alebo sťaženia premávky na pozemných komunikáciách,  
f) neodstráni v termíne určenom cestným správnym orgánom pevnú prekážku na diaľnici,  
ceste alebo na miestnej ceste alebo nesplní podmienky udelenej výnimky,  
g) umiestni v rozhľadovom poli vodiča na križovatke skládky materiálov, reklamné stavby  
alebo iné zariadenie, ktoré neslúži na správu pozemnej komunikácie, na riadenie cestnej  
premávky ani na prevádzku dopravy, ktoré bránia v rozhľade vodičovi,  
h) ako vodič sa odmietne podrobiť pokynom fyzickej osoby obsluhujúcej zariadenie na  
meranie hmotnosti, nápravových tlakov a rozmerov vozidla alebo odmietne uviesť  
východiskové miesto a miesto určenia uskutočňovanej prepravy,  
i) umiestni reklamnú stavbu v rozpore s § 10 ods. 3 až 5.  
(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až f) a písm. g) a i) možno uložiť pokutu do660  
eur.  
(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. h) možno uložiť pokutu do 1 320 eur.  
(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis.10)  
Správny delikt prevádzkovateľa vozidla  
§ 22d  
(1) Správneho deliktu sa dopustí ten, kto ako prevádzkovateľ vozidla poruší povinnosť  
podľa § 8a ods.2.  
(2) Za správny delikt podľa odseku 1 sa uloží pokuta vo výške  
a) 375 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti nad 3 % do 10  
% vrátane,  
b) 750 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti nad 10%  
do 20% vrátane,  
c) 1 500 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti nad 20%  
do 30% vrátane,  
d) 3 000 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti nad 30%,  
e) 300 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na  
nápravu nad 3 % do 10 % vrátane,  
f) 600 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu  
nad 10 % do 20 % vrátane,  
g) 1 200 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej  
na nápravu nad 20 % do 30 % vrátane,  
h) 2 400 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej  
na nápravu nad 30 %,  
i) 180 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej šírky, ak celková šírka vrátane  
nákladu je do 3,50 m vrátane, najväčšej povolenej výšky, ak celková výška vrátane nákladu je  
do 4,70 m vrátane alebo najväčšej povolenej dĺžky, ak celková dĺžka vrátane nákladu je  
do 23,00 m vrátane,  
j) 1 500 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej šírky ak celková šírka vrátane  
nákladu je nad 3,50 m, najväčšej povolenej výšky ak celková výška vrátane nákladu je nad  
4,70 m alebo najväčšej povolenej dĺžky ak celková dĺžka vrátane nákladu je nad 23,00  
metrov.  
(3) Ak dôjde k prekročeniu najväčšej povolenej celkovej hmotnosti a zároveň  
k prekročeniu najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu, výška pokuty sa určí  
ako súčet hodnôt podľa odseku 2. Ak dôjde k prekročeniu najväčšej povolenej celkovej  
hmotnosti,  
k prekročeniu najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu a zároveň k prekročeniu  
najväčšej povolenej šírky, najväčšej povolenej výšky alebo najväčšej povolenej dĺžky, výška  
pokuty sa určí ako súčet hodnôt podľa odseku 2.  
(4) Pri určení výšky pokuty podľa odsekov 2 a 3 za prekročenie najväčšej povolenej  
hmotnosti pripadajúcej na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne so zohľadnením  
dvojnáprav a trojnáprav a výška pokuty sa určí len za najviac prekročenú hmotnosť  
pripadajúcu na nápravu, dvojnápravu alebo trojnápravu.  
(5) Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy, sa každá  
náprava posudzuje ako jednotlivá náprava s prípustným zaťažením 9,5 t. Dvojnápravy a  
trojnápravy sa v tomto prípade nezohľadňujú.  
(6) Prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti sa posudzuje pri motorovom  
vozidle, pri jazdnej súprave, ako aj pri jednotlivom vozidle v súprave okrem návesovej  
súpravy. Pokuta sa určí z tých celkových hmotností, z ktorých je vyššia sadzba.  
(7) Pri nadmernej doprave sa celková hmotnosť jazdnej súpravy určí ako súčet  
celkových hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.  
(8) Za základ výpočtu pokuty za nadrozmernú dopravu sa považuje najväčší povolený  
rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy vrátane nákladu, ktorý prekračuje najväčšiu povolenú  
šírku, výšku alebo dĺžku a z ktorého vychádza vyššia sadzba podľa § 22d ods. (2) písm. i) a j).  
(9) Do dĺžky jazdnej súpravy a celkovej hmotnosti jazdnej súpravy sa započítavajú aj  
motorové vozidlá určené na tlačenie jazdnej súpravy a ostatné pomocné motorové vozidlá  
zapojené v jazdnej súprave.  
§ 22e  
(1) Ak okresný úrad v sídle kraja zistí spáchanie správneho deliktu podľa 22d ods. 1 a  
nie je dôvod na odloženie veci podľa § 22f ods. 1, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá  
rozkaz o uložení pokuty vo výške podľa § 22d ods. 2 až 9.  
(2) Za viac správnych deliktov podľa § 22d ods. 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla  
spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa tým istým vozidlom alebo tou istou jazdnou  
súpravou sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloží len jedna pokuta podľa § 22d  
ods. 1 podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný.  
Viaceré samostatné konania vedené podľa prvej vety nie je možné spojiť do jedného konania.  
(3) O viacerých správnych deliktoch podľa § 22d ods. 1 toho istého prevádzkovateľa  
vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa rôznymi vozidlami alebo rôznymi  
jazdnými súpravami sa rozhodne a pokuta sa uloží osobitne vo viacerých samostatných  
konaniach vedených podľa vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorými bol správny delikt  
spáchaný. Samostatné konania o všetkých správnych deliktoch toho istého prevádzkovateľa  
vozidla § 22d ods. 1 spáchaných viacerými vozidlami alebo viacerými jazdnými súpravami  
nie je možné spojiť do jedného konania ani o takýchto správnych deliktoch rozhodnúť jedným  
rozhodnutím.  
(4) Správne delikty podľa § 22d ods. 1 prejednáva okresný úrad v sídle kraja, v  
obvode ktorého má prevádzkovateľ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu, miesto  
podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak  
je prevádzkovateľom vozidla osoba s bydliskom, miestom podnikania alebo so sídlom mimo  
územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na konanie o správnom delikte podľa § 22d  
ods. 1 je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého došlo k prvému zisteniu porušenia  
povinnosti podľa 8a ods. 2.  
(5) Rozkaz podľa odseku 1 má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie. Spolu s rozkazom  
sa prevádzkovateľovi vozidla zašle aj dôkaz o porušení povinnosti podľa 8a ods. 2 a záznam o  
kontrole. Rozkaz nemožno doručiť verejnou vyhláškou.  
(6) Prevádzkovateľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho  
doručenia odpor okresnému úradu v sídle kraja, ktorý rozkaz vydal. Odpor proti rozkazu sa  
musí odôvodniť. V odôvodnení uvedie prevádzkovateľ vozidla rozhodujúce skutočnosti, o  
ktoré opiera svoju obranu proti výroku uvedenému v rozkaze, a zároveň označí dôkazy na  
preukázanie svojich tvrdení. K odporu pripojí listinné dôkazy, ktorých sa dovoláva. O tomto  
musí byť prevádzkovateľ vozidla v rozkaze poučený. Ustanovenie § 19 ods. 3 všeobecného  
predpisu o správnom konaní1) sa nepoužije.  
(7) Okresný úrad v sídle kraja odmietne odpor, ak  
a) neobsahuje predpísané náležitosti podľa odseku 6 a podľa všeobecného  
predpisu o správnom konaní,1)  
b) bola pokuta už uhradená,  
c) obsahuje výlučne uvedenie vodiča, ktorý v čase porušenia povinnosti viedol  
vozidlo, uvedenie nakladajúcej organizácie10a) alebo uvedenie inej osoby ako osoby  
zodpovednej za porušenie povinnosti.  
(8) Okresný úrad v sídle kraja vydá rozhodnutie o odmietnutí odporu, proti ktorému  
nie je prípustné odvolanie. Rozkaz nadobúda právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na  
podanie odporu alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu.  
(9) Včas podaným odporom, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 7, sa rozkaz  
zrušuje a okresný úrad v sídle kraja pokračuje v konaní o správnom delikte prevádzkovateľa  
vozidla, ak v odseku 10 nie je ustanovené inak.  
(10) Ak po podaní odporu okresný úrad v sídle kraja zistí dôvody podľa § 22f ods. 1,  
konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.  
(11) Prevádzkovateľovi vozidla, ktorému je po podaní odporu podľa odseku 9 uložená  
pokuta za správny delikt podľa § 22d ods. 1, okresný úrad v sídle kraja uloží povinnosť  
uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 eur. Úhrada trov  
konania je príjmom štátneho rozpočtu. Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloženej  
pokuty.  
(12) O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja o správnom delikte  
podľa odseku 1 vydanému v prvom stupni rozhoduje osobitný organizačný útvar okresného  
úradu v sídle kraja.  
(13) Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.  
(14) Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo  
právoplatnosť. Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia budú na platobný účet uvedený  
v rozhodnutí pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú  
v plnej výške.  
(15) Pokuty uložené za správne delikty sú príjmom štátneho rozpočtu.  
§ 22f  
(1) Okresný úrad v sídle kraja vec odloží, ak  
a) nemožno zistiť prevádzkovateľa vozidla alebo osoba prevádzkovateľa vozidla  
bola nesprávne určená,  
b) bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie povinnosti podľa § 8a  
ods. 2,  
c) zodpovednosť za porušenie povinnosti podľa § 8a ods. 2 zanikla,  
d) bolo v čase porušenia povinnosti podľa § 8a ods. 2 vozidlo alebo jazdná  
súprava odcudzené alebo bola odcudzená tabuľka s evidenčným číslom  
vozidla,  
(1)(2) Rozhodnutie  
o
odložení veci podľa odseku  
1
sa nevydáva  
a
o odložení veci sa prevádzkovateľ vozidla neupovedomuje.  
§ 22g  
Blokové konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla  
(1) Za správny delikt prevádzkovateľa vozidla podľa § 22d ods. 1 môže príslušník  
Policajného zboru uložiť pokutu v blokovom konaní, ak pri vykonávaní dohľadu  
nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky zistí, že vozidlom bola v minulosti  
porušená povinnosť podľa § 8a ods. 2 a nebolo v tom čase možné zistiť údaje o vozidle a jeho  
prevádzkovateľovi a prevádzkovateľ vozidla alebo vodič je ochotný pokutu zaplatiť.  
(2) V blokovom konaní podľa odseku 1 sa ukladá pokuta vo výške dvoch tretín  
pokuty podľa § 22d ods. 2 až 9 a § 22e ods. 2 a 3.  
(3) Proti blokovému konaniu podľa odseku 1 sa nemožno odvolať, nemožno ho  
obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania.  
(4) Bloky na ukladanie pokút vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Do  
bloku na ukladanie pokút sa zapisujú údaje o  
a) vozidle a jeho prevádzkovateľovi,  
b) osobe preberajúcej blok na pokutu,  
c) skutku,  
d) výške uloženej pokuty.  
(5) Ak nemôže prevádzkovateľ vozidla alebo vodič zaplatiť pokutu na mieste, vydá  
sa mu blok na pokutu na mieste nezaplatenú s údajmi podľa odseku 4 a s poučením o spôsobe  
zaplatenia pokuty, lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty. Prevzatie tohto  
bloku prevádzkovateľ vozidla alebo vodič potvrdí svojím podpisom.  
(6) Ak správny delikt prevádzkovateľa vozidla nemožno prejednať v blokovom  
konaní, príslušník Policajného zboru je oprávnený uložiť prevádzkovateľovi vozidla alebo  
vodičovi povinnosť zložiť peňažnú záruku vo výške pokuty podľa § 22d ods. 2 až 9 a § 22e  
ods. 2 a 3; to neplatí, ak po porušení povinnosti prevádzkovateľa vozidla podľa § 8a ods. 2  
došlo preukázateľne k zmene prevádzkovateľa vozidla. Príslušník Policajného zboru  
prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi o zložení peňažnej záruky vydá potvrdenie, ktoré  
obsahuje dôvod uloženia povinnosti zložiť peňažnú záruku, jej výšku a údaje o bankovom  
účte vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa peňažná záruka vráti.  
(7) Peňažná záruka prepadne v prospech štátu, ak  
a)  
vodič nepredloží príslušníkovi Policajného zboru hodnoverný doklad s údajmi  
o prevádzkovateľovi vozidla a vozidle,  
b)  
nebolo možné začať konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla z  
iného dôvodu, ako je uvedené v § 22f ods. 1,  
c)  
pokuta v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 8a ods. 2 nebola uložená z  
iného dôvodu, ako je uvedené v § 22f ods. 1, alebo  
d)  
pokuta uložená v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 8a ods. 2 nebola  
uhradená do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola  
uložená.  
(8) Príslušník Policajného zboru, ktorému vodič predloží doklad podľa odseku 7  
písm. a), tieto údaje bezodkladne zašle orgánu príslušnému na konanie o správnom delikte  
prevádzkovateľa vozidla.  
(9) Prepadnutím peňažnej záruky podľa odseku 7 písm. d) sa pokuta uložená  
prevádzkovateľovi vozidla považuje za uhradenú.  
(10) Peňažná záruka, ktorá neprepadne v prospech štátu, sa bezodkladne vráti.  
(11) Prijaté peňažné záruky sa sústreďujú na samostatnom účte,10b) z ktorého sa aj  
realizuje ich vrátenie alebo prepadnutie.  
Šiesta časť  
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
§ 23  
Vzťah k správnemu poriadku  
Ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné  
predpisy o správnom konanísprávny poriadok.  
§ 24  
Splnomocňovacie ustanovenie  
Ministerstvo vydá na vykonanie tohto zákona všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré  
a) ustanovia rozdelenie ciest a miestnych ciest podľa dopravného významu,  
b) podrobnejšie upravia pripájanie pozemných komunikácií, zriaďovanie vjazdov z ciest alebo  
miestnych ciest na susedné nehnuteľnosti, zaraďovanie pozemných komunikácií do cestnej  
siete alebo do siete miestnych ciest a vyraďovanie komunikácií z týchto sietí,  
c) bližšie vymedzia práva a povinnosti užívateľov a správcov diaľníc, ciest a miestnych ciest,  
d) bližšie vymedzia pojmy prejazdný úsek diaľnice a cesty, stavebný stav, dopravno-  
technický stav, zjazdnosť a schodnosť diaľníc, ciest a miestnych ciest,  
e) ustanovia podmienky na povoľovanie uzávierok a obchádzok diaľníc, ciest a miestnych  
ciest, zvláštneho užívania týchto komunikácií a ich ochrany,  
f) bližšie ustanovia podrobnosti o súčastiach pozemných komunikácií, určia šírku ochranných  
pásiem diaľníc, ciest a miestnych ciest a zásady využitia cestných pomocných pozemkov,  
g) upravia podrobnosti styku pozemných komunikácií s vedeniami každého druhu,  
h) vymedzia pojem pevnej prekážky na diaľniciach, cestách alebo miestnych cestách, určia  
postup pri jej odstraňovaní a rozsah výnimiek zo zákazu § 20,  
i) ustanovia zásady pre výkon štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami,  
j) určia režim účelových ciest,  
k) ustanovia zásady pestovania cestnej zelene,  
l) určia technické požiadavky na evidenciu diaľnic, ciest a miestnych ciest,  
m) ustanovia podrobnosti o centrálnej evidencii.  
§ 24a  
Prechodné ustanovenia  
(1) Reklamné, informačné a propagačné zariadenia umiestnené predo dňom účinnosti tohto  
zákona na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a medzinárodných cestných ťahoch a v  
ich ochranných pásmach sú vlastníci, správcovia týchto zariadení povinní odstrániť do  
jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.  
(2) Po uplynutí doby uvedenej v odseku 1 sú správcovia diaľnic, rýchlostných ciest a  
medzinárodných cestných ťahov oprávnení podať návrh na odstránenie reklamných,  
informačných a propagačných zariadení (stavieb) podľa osobitného zákona.11)  
§ 24b  
(1) Na základe dohody uzatvorenej medzi ministerstvom a samosprávnym krajom  
prechádzajú podľa osobitného predpisu12) do vlastníctva samosprávneho kraja veci, ktoré sú v  
správe Slovenskej správy ciest a ktoré slúžia na činnosť jej vnútorných organizačných  
jednotiek určených touto dohodou, ak ďalej nie je ustanovené inak.  
(2) Dňom prechodu majetku štátu do vlastníctva samosprávneho kraja na základe dohody  
uzatvorenej podľa odseku 1 prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z  
pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov, ako aj pohľadávky a záväzky  
Slovenskej správy ciest na samosprávny kraj.  
(3) Rozpracovaná dokumentácia pripravovaných stavieb ciest II. a III. triedy ku dňu prechodu  
do vlastníctva samosprávneho kraja, ktorej obstarávateľom je doterajší vlastník a správca  
podľa § 3d ods. 1 a neprechádza do majetku samosprávneho kraja len preto, že je  
rozpracovaná, prechádza do majetku samosprávneho kraja po dokončení rozpracovaného  
stupňa dokumentácie dohodou uzavretou medzi ministerstvom a samosprávnym krajom.  
(4) Rozostavané stavby na cestách II. a III. triedy ku dňu prechodu do vlastníctva  
samosprávneho kraja, ktorých investorom je doterajší vlastník a správca podľa § 3d ods. 1 a  
neprechádzajú do majetku samosprávneho kraja len preto, že sú rozostavané, prechádzajú do  
majetku samosprávneho kraja po ich dokončení dohodou uzavretou medzi ministerstvom a  
samosprávnym krajom.  
(5) Na uzatváranie dohôd podľa odsekov 3 a 4 sa nevzťahujú ustanovenia osobitného  
predpisu.13) Majetok štátu uvedený v odsekoch 3 a 4 prechádza do majetku samosprávneho  
kraja bezodplatne, dňom uvedeným v dohode.  
(6) Slovenská správa ciest, ktorá pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona mala v správe  
majetok uvedený v § 3d ods. 2 a veci, ktoré slúžia na činnosť jej vnútorných organizačných  
jednotiek určených v dohode podľa odseku 1, spíše písomný protokol s príslušným  
samosprávnym krajom o odovzdaní tohto majetku najneskôr do 12 mesiacov odo dňa  
prechodu majetku podľa tohto zákona.  
§ 24c  
Ustanovenia § 16 ods. 5 a 6 sa nevzťahujú na pozemné komunikácie, ktorých konania o  
povolení stavby boli skončené do 30. júna 2007.  
§ 24d  
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. októbra 2012  
(1) Do 31. decembra 2016 ministerstvo zabezpečuje podľa § 3 ods. 3 písm. f) centrálnu  
evidenciu v rozsahu diaľnic, rýchlostných ciest, ciest. I. triedy, ciest II. triedy a ciest III.  
triedy.  
(2) Od 1. januára 2017 ministerstvo zabezpečuje podľa § 3 ods. 3 písm. f) centrálnu evidenciu  
v rozsahu diaľnic, rýchlostných ciest, ciest. I. triedy, ciest II. triedy, ciest III. triedy a  
miestnych ciest.  
§ 24e  
Prechodné ustanovenia  
Pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest alebo  
ministerstva, vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, samosprávneho kraja alebo obce  
z dôvodu, že dosiaľ nedošlo k ich majetkovoprávnemu vysporiadaniu a nachádzajú sa pod  
diaľnicami, cestami alebo miestnymi komunikáciami v užívaní, možno vo verejnom záujme  
vyvlastniť. Vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh príslušného vlastníka diaľnice, cesty  
alebo miestnej komunikácie podľa § 3d, pričom návrh na vyvlastnenie práv k takýmto  
pozemkom môže podať najneskôr 31. decembra 2020.  
§ 24f  
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 2. januára 2015  
(1) Reklamné, informačné a propagačné zariadenia umiestnené pred 2. januárom 2015, ktoré  
nie sú v súlade s § 10 ods. 4, sú vlastníci týchto zariadení povinní odstrániť do 1. januára  
2017.  
(2) Po uplynutí doby uvedenej v odseku 1 možno podať ohlásenie odstránenia reklamnej  
stavby podľa osobitného predpisu.11)  
(3) Konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 1. januára 2015, sa dokončia  
podľa doterajších predpisov.  
§ 24g  
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019  
Súčasti diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu, ktoré boli prenechané v nájme na určitý čas,  
najviac na 30 rokov podľa § 3d ods. 7 pred 1. júlom 2019, možno naďalej ponechať v nájme  
po odsúhlasení ministerstvom aj po uplynutí tejto doby.  
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2021  
§ 24h  
Pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest alebo  
ministerstva, vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, samosprávneho kraja alebo obce  
z dôvodu, že dosiaľ nedošlo k ich majetkovoprávnemu usporiadaniu a nachádzajú sa pod  
diaľnicami, cestami alebo miestnymi cestami v užívaní, možno vo verejnom záujme  
vyvlastniť. Vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh príslušného vlastníka diaľnice, cesty  
alebo miestnej cesty podľa § 3d, pričom návrh na vyvlastnenie práv k takýmto pozemkom  
môže podať do 31. decembra 2030.  
§ 24i  
(1) Reklamnú stavbu umiestnenú do 30. apríla 2021, ktorá nie je v súlade s § 10 ods. 3 a  
4 v znení účinnom od 1. mája 2021, je vlastník tejto stavby povinný odstrániť do 30. apríla  
2024.  
(2) Po uplynutí doby uvedenej v odseku 1 možno podať ohlásenie odstránenia reklamnej  
stavby podľa osobitného predpisu.11)  
(3) Konania súvisiace s umiestnením reklamnej stavby začaté a právoplatne neskončené  
do 30. apríla 2021 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2021.“.  
§ 24j  
Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neskončené do 30. apríla 2021 sa dokončia  
podľa predpisov účinných do 30. apríla 2021.  
§ 24k  
Záverečné ustanovenia  
(1) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „miestna komunikácia“  
vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „miestna cesta“ v príslušnom  
gramatickom tvare.  
(2) Ak sa v doterajších predpisoch používa pojem „účelová komunikácia“ vo všetkých  
gramatických tvaroch, rozumie sa tým „účelová cesta“ v príslušnom gramatickom tvare.  
§ 25  
Zrušovacie ustanovenia  
(1) Zrušujú sa všetky predpisy o veciach upravených týmto zákonom. Zrušuje sa zákon č.  
147/1949 Zb., ktorým sa vydávajú niektoré predpisy o verejných cestách, zákonný článok  
I/1890 o cestách a mýtach, nariadenie č. 178/1941 Zb. o vzdialenostiach stavieb a  
prevádzkární od diaľnic a o ochranných lesoch pozdĺž diaľnic, nariadenie č. 1/1943 Zb. o  
čistení verejných chodníkov a nariadenie ministra techniky č. 2/1950 Zb. o pôsobnosti  
národných výborov pri stavbe, správe a udržiavaní štátnych ciest.  
(2) Predpisy o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a ochrane lesného fondu  
zostávajú nedotknuté.  
§ 25a  
Zrušuje sa § 23 ods. 1 písm. b) a ch) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o  
priestupkoch.  
§ 25b  
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 623/2006 Z. z., ktorým sa ustanovuje  
výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I.  
triedy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 476/2007 Z. z.  
§ 26  
Účinnosť  
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.  
Príloha č. 1 k zákonu č. 135/1961 Z. z.  
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE  
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za  
používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne  
vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 4).  
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení  
bezpečnosti cestnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 319, 29. 11. 2008).  
3. Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie  
prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a  
maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Mimoriadne vydanie Ú. v.  
EÚ, kap. 7/zv. 2; Ú. v. ES L 235, 17. 9. 1996) v znení smernice Európskeho parlamentu a  
Rady 2002/7/ES z 18. februára 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 6; Ú. v. ES L  
67, 9. 3. 2002) a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/719 z 29. apríla 2015  
(Ú. v. EÚ L 115, 6. 5. 2015).  
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1936 z 23. októbra 2019, ktorou sa  
mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 305,  
26.11.2019).  
Príloha č. 2 k zákonu č. 135/1961 Zb.  
ZOZNAM DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST  
D1 Bratislava /Petržalka – križovatka s D2 – Trnava – Trenčín – Žilina – Prešov – Košice –  
štátna hranica SR/Ukrajina  
D2 št. hranica ČR/SR – Kúty – Malacky Bratislava – št. hranica SR/MR  
D3 Žilina – Kysucké Nové Mesto – Čadca – Skalité – št. hranica SR/PR  
D4 št. hranica Rakúsko/SR – Bratislava – križovatka D2 Jarovce – križovatka Rovinka –  
križovatka s D1 Ivanka pri Dunaji-sever – križovatka s cestou II/502 – križovatka s cestou I/2  
– križovatka s D2 Stupava juh – štátna hranica SR/Rakúsko  
R1 Trnava Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica –  
Ružomberok  
R2 Trenčín križovatka D1 – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen Lučenec – Rimavská  
Sobota – Rožňava – Košice  
R3 št. hranica MR/SR Šahy – Zvolen – Žiar nad Hronom – Turčianske Teplice – Martin –  
Kraľovany – Dolný Kubín – Trstená – št. hranica SR/PR  
R4 št. hranica MR/SR – Milhosť – Košice – Prešov – Giraltovce – Svidník – št. hranica  
SR/PR  
R5 št. hranica ČR/SR Svrčinovec – križovatka s D3  
R6 št. hranica ČR/SR Lysá pod Makytou – Púchov  
R7 Bratislava – Dunajská Streda – Nové Zámky – Veľký Krtíš – Lučenec  
R8 R2 – Partizánske – Topoľčany – Nitra R1.  
Príloha č. 3 k zákonu č. 135/1961 Zb.  
VZOR  
potvrdenia o prípustnosti bezodplatnej dopravy pri humanitárnej pomoci vykonávanej  
po vymedzených úsekoch diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, za ktorých užívanie sa  
platí úhrada formou nálepky  
Bez zmeny  
1) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).  
1c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v  
1d) § 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný  
1e) § 20 až 22 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.  
1f) Napríklad zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.  
9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých  
2) § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom konaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  
2a) Napríklad § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  
neskorších predpisov, zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a  
doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení  
2aa) § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.  
2ab) § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.  
2b) Napríklad § 6 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona Národnej rady  
Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.  
2ba) kon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona  
2cb) Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady  
Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti  
(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,  
2cba) § 14, 15 a § 66 až 69 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  
2cbba) § 8 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
2cbc) § 6 zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.  
2cbd) Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre.  
2cbe) § 611 Občianskeho zákonníka.  
2cbf) § 11 ods. 4 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe  
majetku štátu v znení neskorších predpisov.  
2d) Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na  
pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení neskorších predpisov.  
2da) kon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č.  
bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti.  
2db) Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi,  
zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl (oznámenie č.  
2e) Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných  
o
zmene  
a
doplnení  
niektorých  
zákonov.  
doprave v znení neskorších predpisov.  
2fa) kon č. 639/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
pozemných komunikáciách.  
2h) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších  
bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti.  
2j) Zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení zákona č. .../... Z. z.  
2k) Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi  
zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl (oznámenie č.  
2o) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení  
neskorších predpisov.  
2p) § 123 a 124 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov.  
2r) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších  
predpisov.  
2s) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  
3aa) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
3ab) § 111 ods. 2 a § 113 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
3b) § 16 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
3c) § 44 ods. 12 a 13 a § 69 ods. 2 a 7 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej  
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
3d) Čl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009,  
ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať  
pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady  
96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.  
3e) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1100/2008 z 22. októbra 2008 o  
odstránení kontrol vykonávaných na hraniciach členských štátov v cestnej a vnútrozemskej  
vodnej doprave (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 304, 14. 11. 2008).  
4a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o  
zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších  
predpisov.  
5) Zákon Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v  
znení neskorších predpisov.  
6) Napríklad zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch, zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v  
znení zákona č. 229/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z.  
6b) § 140a a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.  
6c) § 4 ods. 3 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom  
obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
6d) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých  
opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení  
neskorších predpisov, zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v  
príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona  
Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny  
zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 282/2015 Z. z.  
7) Napríklad zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb., zákon č.  
(úplné  
znenie  
č.  
10) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších  
predpisov.  
10a) § 2 ods. 30 zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a  
10b) § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o  
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
12) Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.  
13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v  
znení neskorších predpisov.