INFORMATÍVNE KONSOLIDOVANÉ ZNENIE PRÁVNEHO PREDPISU  
8/2009 Z. z.  
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
z 3. decembra 2008  
Čl. I  
§ 1 až 72 bez zmeny.  
§ 72a  
Osobitné ustanovenia o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, evidenčného  
dokladu vydaného v cudzine, technického osvedčenia vozidla a tabuľky s evidenčným  
číslom  
(1) Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný  
doklad od vozidla vydaný v cudzine alebo technické osvedčenie vozidla a tabuľku s  
evidenčným číslom, ak pokuta uložená za správny delikt držiteľa vozidla podľa § 139a alebo  
§ 139h, za správny delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku výberu mýta41aa) alebo za  
správny delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku úhrady diaľničnej známky41ab) ,za správny  
delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku úhrady diaľničnej známky41ab) alebo za správny  
delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku nadmernej dopravy a nadrozmernej dopravy41aba  
nebola zaplatená  
)
b) na mieste vydania bloku na pokutu podľa § 139h ods. 1 alebo podľa osobitného  
predpisu.41ad  
(2) Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný  
doklad od vozidla vydaný v cudzine alebo technické osvedčenie vozidla a tabuľku s  
evidenčným číslom aj vtedy, ak bola vodičovi uložená povinnosť zložiť peňažnú záruku  
podľa § 139h ods. 6 alebo podľa osobitného predpisu41ae) a neurobil tak na mieste.  
(3) Policajt môže určiť najbližšie miesto, ktoré je vhodné na dlhodobejšie státie vozidla s  
ohľadom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v primeranej vzdialenosti od miesta  
zastavenia, a prikázať vodičovi jazdu na toto miesto.  
(4) Ak je pokuta uvedená v odseku 1 preukázateľne zaplatená alebo peňažná záruka uvedená  
v odseku 2 preukázateľne zložená, zadržaný doklad a tabuľka s evidenčným číslom sa  
bezodkladne vrátia držiteľovi vozidla, prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla po  
tom, čo sa orgán Policajného zboru o zaplatení pokuty alebo zložení peňažnej záruky  
dozvedel. Na účely prevzatia zadržaného dokladu alebo tabuľky s evidenčným číslom je  
osoba, ktorá žiada o ich vrátenie, povinná dostaviť sa na orgán Policajného zboru.  
(5) Ak orgán Policajného zboru zistí, že držiteľ vozidla nezaplatil pokutu uloženú mu v inom  
konaní uvedenom v odseku 1 alebo nezložil peňažnú záruku v inom konaní uvedenom v  
odseku 2, orgán Policajného zboru vráti zadržaný doklad a tabuľku s evidenčným číslom až  
potom, čo sa dozvie o zaplatení všetkých pokút podľa odseku 1 a zložení všetkých peňažných  
záruk podľa odseku 2.  
(6) Na zadržanie dokladov a tabuľky s evidenčným číslom podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje §  
72 ods. 3 prvá veta a ods. 4 až 6 s tým, že orgán Policajného zboru zašle evidenčný doklad  
vydaný v cudzine alebo tabuľku s evidenčným číslom vydanú v cudzine orgánu, ktorý vozidlo  
eviduje, po uplynutí 30 dní od ich zadržania.  
(7) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak bola držba vozidla po uložení pokuty uvedenej v  
odseku 1 preukázateľne prevedená na inú osobu.  
§ 73 až 146 bez zmeny.  
Čl. II až VII a príloha bez zmeny.  
1) Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších  
2) § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o  
3) § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 240/2005  
4) § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom  
polícii v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 124/1992 Zb. v znení  
7) Napríklad zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, § 18  
zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú  
zákona č. 106/2018 Z. z., § 12 zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a  
8) § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých  
§ 6 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č.  
45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení  
8a) § 2 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
8b) § 4 zákona č. 280/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
10) Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  
predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.  
11) § 4 ods. 6 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o  
zmene a doplnení niektorých zákonov.  
12) Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o  
schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ  
zákona  
č.  
§ 25 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č.  
134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.  
18) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní  
20) Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o  
schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a  
samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s  
nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica  
23) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch,  
dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej  
24a) § 11 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov  
pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
25) § 8 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.  
27b) § 67 ods. 3 až 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých  
28) § 17 a 55 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého  
28aa) § 65 ods. 1 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
30) § 2 a 4 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení  
31a) § 11 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za  
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  
33a) § 3d ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.  
33b) § 5 ods. 5 a 9 zákona č. 317/2012 Z. z. o inteligentných dopravných systémoch v cestnej  
doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
34) Napríklad rozhodnutie Rady č. 93/704/ES z 30. novembra 1993 o vytvorení databázy  
spoločenstva o cestných nehodách (Ú. v. ES L 329, 30.12.1993).  
35) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení  
35a) § 19 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov.  
35b) Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
v
znení  
neskorších  
predpisov.  
§ 77d zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou  
36a) § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení  
37a) § 27 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
37b) § 49 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.  
37c) § 38 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a  
doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005  
Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení zákona č. 435/2008 Z. z.  
38) § 88a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.  
40) Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov.  
41a) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
41ab) § 10a kona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 266/2016 Z. z.  
41aba) § 22d zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. .../2021 Z. z.  
41ac) § 29 ods. 9 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
§ 11 ods. 7 zákona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 106/2018 Z. z.  
§ 22e ods. 14 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. .../2021 Z. z.  
§ 29 ods. 9 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
§ 11 ods. 7 zákona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 106/2018 Z. z.  
41ad) § 33 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.  
§ 15 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.  
§ 22g ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. .../2021 Z. z.  
§ 33 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.  
§ 15 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.  
41ae) § 33 ods. 6 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.  
§ 15 ods. 6 zákona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.  
§ 22g ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. .../2021 Z. z.  
§ 33 ods. 6 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
42) § 20 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
43)§ 30 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a  
43aa) § 22 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších  
45a) § 5 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.  
45b) Zmluva o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov  
(EUCARIS) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 17/2011 Z.  
46) § 25 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
47a) Časť A prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/956 z 28. júna  
2018 o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových  
vozidiel  
(Ú.  
v.  
EÚ  
L
173,  
9.  
7.  
2018)  
v
platnom  
znení.  
Časť A prílohy II a časť A prílohy 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  
2019/631 zo 17. apríla 2019, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové osobné  
vozidlá a nové ľahké úžitkové vozidlá a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 443/2009 a (EÚ)  
48) § 25 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
49) § 60 až 68 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
53b) Čl. 4 nariadenia (EÚ) 2018/956.  
notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.  
§ 38 ods. 2 písm. b) alebo písm. d) vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej  
republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality.  
neskorších predpisov.  
63b) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb. o Dohode o prijatí jednotných  
podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie  
63c) § 101 písm. c) štvrtý bod zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
64) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014  
o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na  
vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom  
65) § 4b zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých  
65aa) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej  
národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení  
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.  
65ab) Napríklad § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení  
66a) § 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej  
hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení  
neskorších predpisov.  
neskorších predpisov.  
68) Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o  
schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito  
vozidlami  
(Ú.  
v.  
EÚ  
L
60,  
2.  
3.  
2013)  
v
platnom  
znení.  
70c) § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o  
doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej  
správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.  
71a) Napríklad zákon č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 115 zákona č.  
385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 187  
zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.  
72) § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.