(Návrh)  
VYHLÁŠKA  
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky  
z ........ 2022,  
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho  
rozvoja Slovenskej republiky č. 135/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o  
odbornej príprave, o odbornej skúške a o výkone činnosti audítora bezpečnosti  
pozemnej komunikácie, o zápise do zoznamu audítorov bezpečnosti pozemných  
komunikácií a o zápise do zoznamu vzdelávacích inštitúcií akreditovaných v odbore  
riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií  
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 14 písm. b) zákona č.  
249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov ustanovuje:  
Čl. I  
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  
č. 135/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave, o odbornej skúške a o  
výkone činnosti audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie, o zápise do zoznamu audítorov  
bezpečnosti pozemných komunikácií a o zápise do zoznamu vzdelávacích inštitúcií  
akreditovaných v odbore riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií sa mení a dopĺňa takto:  
1. V § 1 písm. b) sa slová „audítora bezpečnosti“ nahrádzajú slovami „bezpečnostného  
audítora“.  
2. V § 3 ods. 2 písm. a) a b) znejú:  
„a) aplikácia právnych predpisov pre oblasť bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej  
premávky, riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií, výstavby, správy, prevádzky a  
údržby pozemných komunikácií,  
b) aplikácia technických predpisov pre oblasť navrhovania pozemných komunikácií,  
bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky, výstavby, správy, prevádzky a údržby  
pozemných komunikácií,  
3. V § 3 ods. 3 písm. a) a b) znejú:  
a) aplikácia právnych predpisov pre oblasť cestnej premávky, bezpečnosti zraniteľných  
účastníkov cestnej premávky, riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií, správy, prevádzky  
a údržby pozemných komunikácií,  
b) aplikácia technických predpisov pre oblasť bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej  
premávky, správy, prevádzky a údržby pozemných komunikácií vrátane dopravných značiek,  
dopravných zariadení,  
4. § 4 vrátane nadpisu znie  
„§ 4  
Obsah, rozsah a spôsob vykonania odbornej skúšky bezpečnostného audítora  
(1) Odborná skúška bezpečnostného audítora (ďalej len „odborná skúška“) slúži na  
overenie odbornej spôsobilosti uchádzača na výkon činností.  
(2) Odborná skúška sa vykonáva pred komisiou zloženou z troch členov. Predsedu a  
ďalších členov overovacej komisie vymenúva a odvoláva minister.  
(3) Odborná skúška bezpečnostného audítora sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti.  
Písomná časť sa skladá z písomného testu, ktorý pozostáva zo znalosti všeobecne záväzných  
právnych predpisov o podmienkach výkonu činnosti audítora, a z prípadovej štúdie.  
Prípadovou štúdiou sa preukazuje aplikácia odborných predpisov, postupov a metodiky pri  
vypracovaní úkonov bezpečnostného auditu a odborné vedomosti na konkrétnom prípade.  
(4) Obsahom odbornej skúšky pre výkon činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) zákona je  
navrhovanie pozemných komunikácií a ich príslušenstva a diagnostika pozemných  
komunikácií.  
(5) Obsahom odbornej skúšky pre výkon činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. c) zákona je  
aplikácia technických predpisov najmä pre oblasť dopravných značiek, dopravných zariadení,  
záchytných bezpečnostných zariadení a technická analýza dopravných nehôd.  
(6) Skúšobná komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní všetci jej členovia. Skúšobná  
komisia sa uznáša na výsledku ústnej časti skúšky väčšinou hlasov. Člen skúšobnej komisie  
sa nesmie zdržať hlasovania.“.  
5. V § 5 ods. 4 sa slovo „šiestich“ nahrádza slovom „troch“.  
6. Vkladá sa nová príloha č. 1 k vyhláške č. 135/2012 Z. z., ktorá znie:  
„Príloha č. 1 k v vyhláške č. 135/2012 Z. z. znie:  
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie  
„1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení  
bezpečnosti cestnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 319, 29. 11. 2008).  
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1936 z 23. októbra 2019, ktorou sa  
mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 305,  
26.11.2019). “.  
Doterajšie prílohy č. 1 až 3 sa označujú ako prílohy č. 2 až 4.  
7. Príloha č. 3 k vyhláške č. 135/2012 Z. z. znie:  
„Príloha č. 3 k vyhláške č. 135/2012 Z. z.  
VZOR ODTLAČKU ÚRADNEJ PEČIATKY  
BEZPEČNOSTNÉHO AUDÍTORA  
Popis úradnej pečiatky: tvar, umiestnenie štátneho znaku a textov je určené v § 6 ods.  
9 zákona č. 249/2011 Z. z.  
1. Úradná pečiatka je okrúhla, modrej farby a s priemerom kružnice 36 mm.  
2. Písmo: odborné, vedecko-pedagogické tituly, meno meno a priezvisko majú typ  
písma Times New Roman veľkosti 10 bodov. Priezvisko je písané veľkými písmenami.  
3. Písmo textu „Bezpečnostný audítor“ má typ písma Ariel Black veľkosti 10 bodov.  
4. Štátny znak má výšku 10 mm.  
5. Evidenčné číslo má typ písma Ariel Black veľkosti 10 bodov, číslo pečiatky je  
trojmiestne.“.  
8. Príloha č. 4 k vyhláške č. 135/2012 Z. z. znie:  
„Príloha č. 4 k vyhláške č. 135/2012 Z. z.  
VZOR OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI BEZPEČNOSTNÉHO AUDÍTORA  
Evidenčné číslo osvedčenia:  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  
OSVEDČENIE  
o odbornej spôsobilosti audítora bezpečnosti pozemných komunikácií  
Meno a priezvisko: .......................................................  
dátum narodenia: .................................  
bol podľa § 6 ods. 2 zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov zapísaný dňa ............................... do zoznamu audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií  
pod evidenčným číslom...............................................  
Audítor bezpečnosti pozemných komunikácií je oprávnený na výkon činnosti podľa § 5 ods. 2 zákona č.  
249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov:  
POSUDZOVANIE VPLYVU BEZPEČNOSTI POZEMNEJ KOMUNIKÁCIE1)  
BEZPEČNOSTNÝ AUDIT1  
INŠPEKCIA1  
)
)
CIELENÁ PREHLIADKA BEZPEČNOSTI POZEMNÝCH  
KOMUNIKÁCIÍ1)  
Miesto a dátum vydania ..................  
odtlačok úradnej pečiatky2)  
podpis3)  
1) Uvedie sa iba činnosť, ktorú je audítor bezpečnosti pozemných komunikácií oprávnený vykonávať  
2) Odtlačok pečiatky vydávajúceho orgánu  
3) Podpis oprávnenej osoby.“  
Čl. II.  
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2022.