TABUĽKA ZHODY (čiastková)
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry
1.Zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení a bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov (ďalej len „zákon č. 249/2011 Z. z.“).
2.Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob trans-pozície
Číslo
Článok
(Č,§.O, V,P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č. 2
O 2
„príslušný subjekt“ je akákoľvek verejná alebo súkromná organizácia zriadená na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktorá sa podieľa na vykonávaní tejto smernice na základe svojich právomocí, vrátane orgánov označených ako príslušné subjekty, ktoré existovali už pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice, pokiaľ spĺňajú požiadavky tejto smernice;
N
Návrh zákona
Čl. I
B: 8
§ 4
§ 4
Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemnej komunikácie v užívaní
(1) Správca pozemnej komunikácie zabezpečí každých päť rokov klasifikáciu bezpečnosti cestnej siete podľa tohto zákona a zabezpečí kontrolu bezpečnosti pozemnej komunikácie a hodnotenie úsekov cestnej siete inšpekciou na mieste podľa odsekov 2 a 3 (ďalej len „inšpekcia“).
(2) Klasifikácia bezpečnosti cestnej siete je metóda na analýzu a klasifikáciu
a)úsekov cestnej siete s vysokým počtom nehôd úmerne k dopravnému prúdu, pričom tieto úseky v užívaní dlhšie ako tri roky alebo úsekov s vysokou
U
2
absolútnou hustotou dopravných nehôd,
b)úsekov cestnej siete s vysokým potenciálom na zlepšovanie bezpečnosti a znižovanie nákladov vzniknutých v dôsledku nehôd a nehodových lokalít zo štatistiky dopravnej nehodovosti evidovaných Policajným zborom,
c)úsekov cestnej siete najmenej do troch kategórií podľa ich objektívne meranej integrovanej bezpečnosti,
d)závažných incidentov a nehôd na úsekoch cestnej siete, ktoré majú vplyv na bezpečnosť užívateľov ciest, aby sa zabezpečila prevencia pred vznikom dopravných nehôd s následkom ťažkých alebo smrteľných zranení účastníkov nehody.
(3) Inšpekciou sa hodnotia úseky pozemnej komunikácie vrátane ich súčastí3a) určené v rámci klasifikácie bezpečnosti cestnej siete. Hodnotenie priľahlých úsekov cestného tunela sa vykoná spolu s inšpekciou podľa osobitného predpisu.3b) Bezpečnostný audítor pri vykonávaní inšpekcie a pri hodnotení úsekov podľa druhej vety, postupuje podľa vykonávacieho predpisu.
(4) Výsledkom inšpekcie je správa o vykonanej inšpekcii spracovaná bezpečnostným audítorom, obsahom ktorej je popis zistených rizík a hodnotenia posudzovaných úsekov pozemných
3
komunikácií a návrh nápravných opatrení na zvýšenie bezpečnosti pozemnej komunikácie a zníženie dopravnej nehodovosti na pozemnej komunikácii.
(5) Správca pozemnej komunikácie predloží každoročne do 31. decembra ministerstvu správu o vykonanej inšpekcii za každý z hodnotených úsekov, ktorý bol v aktuálnom kalendárnom roku predmetom inšpekcie.
(6) Správca pozemnej komunikácie zabezpečí vykonanie nápravných opatrení uvedených v správe o vykonanej inšpekcii podľa odseku 5, ak je to technicky možné a ekonomicky únosné pri zabezpečovaní riadneho výkonu správy a údržby pozemnej komunikácie v jeho správe.
(7) Správca pozemnej komunikácie zabezpečí vykonanie nápravných opatrení najneskôr do dvoch rokov od zistenia bezpečnostných nedostatkov na základe výsledku inšpekcie podľa odseku 4. V odôvodnených prípadoch je správca pozemnej komunikácie oprávnený požiadať ministerstvo o predĺženie lehoty na vykonanie nápravných opatrení najviac o dva roky, a to aj opakovane. Proti zamietnutiu žiadosti podľa druhej vety nie je prípustný opravný prostriedok. Na postup pri posudzovaní žiadosti sa nevzťahuje správny poriadok.
(8) Správca pozemnej komunikácie predloží každoročne do 31. januára
4
ministerstvu správu o nápravných opatreniach vykonaných podľa odseku 7 v predchádzajúcom kalendárnom roku.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:
3a) § 1 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 8 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
3b) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti.“.
Č. 2
O 8
„usmernenia“ sú opatrenia prijaté členskými štátmi, ktoré stanovujú kroky, ktoré je potrebné dodržiavať, a prvky, ktoré je potrebné zvážiť pri uplatňovaní bezpečnostných postupov stanovených v tejto smernici;
N
Návrh zákona
Čl. I
B: 15
§ 14 písm. a)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a) podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií, postup posudzovania vplyvu na bezpečnosť, prvky posudzovania vplyvu na bezpečnosť, prvky bezpečnostného auditu, kritériá klasifikácie bezpečnosti cestnej siete a postup vykonávania inšpekcie, kritériá a postup vykonávania cielenej prehliadky
Ú
Č. 3
O 2
Posudzovanie vplyvu bezpečnosti cesty sa vykonáva v začiatočnej etape plánovania predtým, ako sa projekt infraštruktúry schváli. V tejto súvislosti sa členské štáty usilujú splniť kritériá stanovené v prílohe I.
N
Návrh zákona
Čl. I
B: 15
§ 14 písm. a)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a) podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií, postup posudzovania vplyvu na bezpečnosť, prvky posudzovania vplyvu na bezpečnosť, prvky bezpečnostného auditu, kritériá klasifikácie bezpečnosti cestnej siete a postup vykonávania inšpekcie, kritériá a postup vykonávania cielenej prehliadky
Ú
5
Č. 3
O 3
V posúdení vplyvu bezpečnosti cesty sa uvedie vysvetlenie hľadísk bezpečnosti cesty, ktoré prispievajú k voľbe navrhovaného riešenia. Uvedú sa v ňom aj všetky príslušné informácie potrebné na analýzu efektívnosti nákladov rôznych posudzovaných možností.
N
Návrh zákona
Čl. I
B: 6
§ 2
ods. 4 písm. d)
(4) Výsledkom posudzovania vplyvu je správa o posudzovaní vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie na bezpečnosť cestnej siete (ďalej len „správa o posudzovaní vplyvu“), ktorá obsahuje najmä
d) návrhy na odstránenie rozporov s platnými právnymi predpismi, slovenskými technickými normami alebo obdobnými technickými špecifikáciami.
Ú
Č. 4
O 2
Členské štáty sa pri vykonávaní auditov bezpečnosti cesty usilujú splniť kritériá stanovené v prílohe II.
Členské štáty zabezpečia, aby bol vymenovaný audítor na výkon auditu podstatných vlastností stavebného riešenia v projekte infraštruktúry.
Audítor je vymenovaný v súlade s ustanoveniami článku 9 ods. 4 a má potrebné schopnosti a odbornú prípravu ustanovené v článku 9. Ak audity vykonávajú tímy, musí byť aspoň jeden člen tímu držiteľom osvedčenia o spôsobilosti uvedeného v článku 9 ods. 3
N
Návrh zákona
Čl. I
B: 10
Návrh zákona
Čl. I
B: 15
§ 5 ods. 1
§ 14 písm. a)
§ 5
Bezpečnostný audítor
(1) Bezpečnostný audítor je fyzická osoba zapísaná v zozname bezpečnostných audítorov oprávnená na vykonávanie činnosti podľa odseku 2.
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a) podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií, postup posudzovania vplyvu na bezpečnosť, prvky posudzovania vplyvu na bezpečnosť, prvky bezpečnostného auditu, kritériá klasifikácie bezpečnosti cestnej siete a postup vykonávania inšpekcie, kritériá a postup vykonávania cielenej prehliadky
Ú
Č. 4
O 4
Členské štáty zabezpečia, aby audítor stanovil v audítorskej správe rozhodujúce bezpečnostné prvky návrhu na každú etapu projektu infraštruktúry. Ak sa počas auditu zistia nebezpečné prvky, ale návrh sa nenapraví pred koncom príslušnej etapy, ako sa uvádza v prílohe II, príslušný subjekt uvedie dôvody v prílohe k tejto správe.
N
Návrh zákona
Čl. I
B: 15
§ 14 písm. a)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a) podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií, postup posudzovania vplyvu na bezpečnosť, prvky posudzovania vplyvu na bezpečnosť, prvky bezpečnostného auditu, kritériá klasifikácie bezpečnosti cestnej siete a postup vykonávania inšpekcie, kritériá a postup vykonávania cielenej prehliadky
Ú
Obsah Prílohy II bude prebratý vykonávacím predpisom
6
Č. 7
O 2
Členské štáty vypočítajú priemerné spoločenské náklady spojené so smrteľnými nehodami a priemerné spoločenské náklady spojené s vážnymi nehodami, ktoré sa stanú na ich území. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či budú hlbšie rozlišovať miery nákladovosti, ktoré sa musia aktualizovať najmenej raz za päť rokov.
N
Návrh zákona
Čl. I
B: 8
§ 4
§ 4
Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemnej komunikácie v užívaní
(1) Správca pozemnej komunikácie zabezpečí každých päť rokov klasifikáciu bezpečnosti cestnej siete podľa tohto zákona a zabezpečí kontrolu bezpečnosti pozemnej komunikácie a hodnotenie úsekov cestnej siete inšpekciou na mieste podľa odsekov 2 a 3 (ďalej len „inšpekcia“).
(2) Klasifikácia bezpečnosti cestnej siete je metóda na analýzu a klasifikáciu
e)úsekov cestnej siete s vysokým počtom nehôd úmerne k dopravnému prúdu, pričom tieto úseky v užívaní dlhšie ako tri roky alebo úsekov s vysokou absolútnou hustotou dopravných nehôd,
f)úsekov cestnej siete s vysokým potenciálom na zlepšovanie bezpečnosti a znižovanie nákladov vzniknutých v dôsledku nehôd a nehodových lokalít zo štatistiky dopravnej nehodovosti evidovaných Policajným zborom,
g)úsekov cestnej siete najmenej do troch kategórií podľa ich objektívne meranej integrovanej bezpečnosti,
h)závažných incidentov a nehôd na úsekoch cestnej siete, ktoré majú vplyv na bezpečnosť užívateľov ciest, aby sa zabezpečila prevencia pred vznikom
Ú
7
dopravných nehôd s následkom ťažkých alebo smrteľných zranení účastníkov nehody.
(3) Inšpekciou sa hodnotia úseky pozemnej komunikácie vrátane ich súčastí3a) určené v rámci klasifikácie bezpečnosti cestnej siete. Hodnotenie priľahlých úsekov cestného tunela sa vykoná spolu s inšpekciou podľa osobitného predpisu.3b) Bezpečnostný audítor pri vykonávaní inšpekcie a pri hodnotení úsekov podľa druhej vety, postupuje podľa vykonávacieho predpisu.
(4) Výsledkom inšpekcie je správa o vykonanej inšpekcii spracovaná bezpečnostným audítorom, obsahom ktorej je popis zistených rizík a hodnotenia posudzovaných úsekov pozemných komunikácií a návrh nápravných opatrení na zvýšenie bezpečnosti pozemnej komunikácie a zníženie dopravnej nehodovosti na pozemnej komunikácii.
(5) Správca pozemnej komunikácie predloží každoročne do 31. decembra ministerstvu správu o vykonanej inšpekcii za každý z hodnotených úsekov, ktorý bol v aktuálnom kalendárnom roku predmetom inšpekcie.
(6) Správca pozemnej komunikácie zabezpečí vykonanie nápravných opatrení uvedených v správe o vykonanej inšpekcii podľa odseku 5, ak je to technicky možné a ekonomicky únosné pri zabezpečovaní
8
riadneho výkonu správy a údržby pozemnej komunikácie v jeho správe.
(7) Správca pozemnej komunikácie zabezpečí vykonanie nápravných opatrení najneskôr do dvoch rokov od zistenia bezpečnostných nedostatkov na základe výsledku inšpekcie podľa odseku 4. V odôvodnených prípadoch je správca pozemnej komunikácie oprávnený požiadať ministerstvo o predĺženie lehoty na vykonanie nápravných opatrení najviac o dva roky, a to aj opakovane. Proti zamietnutiu žiadosti podľa druhej vety nie je prípustný opravný prostriedok. Na postup pri posudzovaní žiadosti sa nevzťahuje správny poriadok.
(8) Správca pozemnej komunikácie predloží každoročne do 31. januára ministerstvu správu o nápravných opatreniach vykonaných podľa odseku 7 v predchádzajúcom kalendárnom roku.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:
3a) § 1 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 8 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
3b) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti.“.
9
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
Ž žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani čiast. ani úplná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)