1/36
TABUĽKA ZHODY
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1936 z 23. októbra 2019, ktorou sa mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 305, 26.11.2019)
1.Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).
2.Zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení a bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov (ďalej len „zákon č. 249/2011 Z. z.“).
3.Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“).
4.Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „575/2001 Z. z.).
5.Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 251/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií (ďalej len „návrh vyhlášky“).
6.Návrh Vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 135/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave, o odbornej skúške a o výkone činnosti audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie, o zápise do zoznamu audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií a o zápise do zoznamu vzdelávacích inštitúcií akreditovaných v odbore riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií (ďalej len „návrh vyhlášky č. 135/2012 Z. z.“).
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
(pri návrhu predpisu – predpokladaný dátum účinnosti**)
Č:1
Bod 1
O:1
Článok 1
Zmeny smernice 2008/96/ES
Smernica 2008/96/ES sa mení takto:
1.Článok 1 sa nahrádza takto:
Článok1
Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti
1. Touto smernicou sa od členských štátov vyžaduje zavedenie a vykonávanie postupov týkajúcich sa posudzovania vplyvu bezpečnosti ciest, auditov bezpečnosti ciest, kontrol
N
zákon č. 249/2011 Z. z.
§ 1 ods. 1
(1)
Tento zákon upravuje
a) posudzovanie vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie,
b )audit bezpečnosti pozemnej komunikácie,
c) riadenie a kontrolu bezpečnosti pozemnej komunikácie v užívaní,
d) podmienky výkonu činnosti audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie a jeho práva a povinnosti,
e) pôsobnosť Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len
Ú
2/36
bezpečnosti ciest a posúdení bezpečnosti ciest v rámci celej siete.
návrh zákona
Čl. I
B: 1,2
návrh zákona
Čl. I
B: 3
§ 1 ods. 1
§ 1 ods. 2
„ministerstvo“) v oblasti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií,
f) zodpovednosť za porušenie ustanovení tohto zákona.
1.V § 1 ods. 1 písm. d) sa za slová „audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie“ vkladajú slová „(ďalej len „bezpečnostný audítor“)“.
2.V § 1 ods. 1 písm. e) sa slová „dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja“ nahrádzajú slovami „dopravy a výstavby“.
V § 1 odsek 2 znie:
„(2) Tento zákon sa vzťahuje na pozemné komunikácie, ktoré súčasťou transeurópskej cestnej siete1), diaľnice1a) a hlavné cestné ťahy1b) a cesty, ktoré vybudované s využitím prostriedkov Európskej únie v etape ich plánovania, výstavby a užívania, ak ďalej nie je ustanovené inak.
Poznámky pod čiarou k odkazu 1 až 1b znejú:
1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. V. L 348, 20.12.2013) v platnom znení.
1a) § 2 ods. 5 a § 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
1b) Európska dohoda o hlavných cestách s medzinárodnou premávkou (AGR), oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 53/1994 Z. z..“.
Č:1
Bod 1
O:2
2. Táto smernica sa uplatňuje na cesty, ktoré súčasťou transeurópskej cestnej siete, na diaľnice a na iné hlavné cesty, či v etape projektovania, výstavby, alebo prevádzky.
N
návrh zákona
Čl. I
B: 3
§ 1 ods. 2
V § 1 odsek 2 znie:
„(2) Tento zákon sa vzťahuje na pozemné komunikácie, ktoré súčasťou transeurópskej cestnej siete1), diaľnice1a) a hlavné cestné ťahy1b)a cesty, ktoré vybudované s využitím prostriedkov Európskej únie
Ú
3/36
v etape ich plánovania, výstavby a užívania, ak ďalej nie je ustanovené inak.
Poznámky pod čiarou k odkazu 1 až 1b znejú:
1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. V. L 348, 20.12.2013) v platnom znení.
1a) § 2 ods. 5 a § 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
1b) Európska dohoda o hlavných cestách s medzinárodnou premávkou (AGR), oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 53/1994 Z. z..“.
Č:1
Bod 1
O:3
3. Táto smernica sa vzťahuje aj na cesty a projekty cestnej infraštruktúry nepodliehajúce odseku 2, ktoré sa nachádzajú mimo mestských oblastí, neslúžia na obsluhu s nimi susediacich nehnuteľností a vybudované s využitím finančných prostriedkov Únie, s výnimkou ciest, ktoré nie dostupné pre bežnú premávku motorových vozidiel, ako napríklad cyklistické cesty, alebo ciest, ktoré nie určené pre bežnú premávku, ako napríklad prístupové cesty k priemyselným, poľnohospodárskym alebo lesným objektom.
N
návrh zákona
Čl. I
B: 3
§ 1 ods. 2
V § 1 odsek 2 znie:
„(2) Tento zákon sa vzťahuje na pozemné komunikácie, ktoré súčasťou transeurópskej cestnej siete1), diaľnice1a) a hlavné cestné ťahy1b)a cesty, ktoré vybudované s využitím prostriedkov Európskej únie v etape ich plánovania, výstavby a užívania, ak ďalej nie je ustanovené inak.
Poznámky pod čiarou k odkazu 1 až 1b znejú:
1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. V. L 348, 20.12.2013) v platnom znení.
1a) § 2 ods. 5 a § 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
1b) Európska dohoda o hlavných cestách s medzinárodnou premávkou (AGR), oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 53/1994 Z. z..“.
Ú
4/36
Č:1
Bod 1
O:4
4. Členské štáty môžu z riadne opodstatnených dôvodov spojených s intenzitou cestnej premávky a so štatistikou nehôd vyňať z rozsahu pôsobnosti tejto smernice hlavné cesty s nízkym rizikom pre bezpečnosť.
Členské štáty môžu zahrnúť do rozsahu pôsobnosti tejto smernice cesty, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 2 a 3.
Každý členský štát najneskôr do 17. decembra 2021 oznámi Komisii zoznam diaľnic a hlavných ciest na svojom území a následne akékoľvek zmeny tohto zoznamu. Okrem toho každý členský štát oznámi Komisii zoznam ciest, ktoré v súlade s týmto odsekom vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto smernice alebo zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, a akékoľvek jeho následné zmeny.
Komisia uverejní zoznam ciest oznámených v súlade s týmto článkom.
D
D
N
n.a.
návrh zákona
Čl. I
B: 14
§ 12a 1 písm. a) až d)
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
12a
Ministerstvo
(1)Ministerstvo
a)vykonáva štátnu správu v riadení bezpečnosti pozemných komunikácií,
b)určuje zoznam úsekov pozemných komunikácií, na ktoré sa vzťahuje posúdenie podľa § 1 ods. 2,
c)je oprávnené doplniť alebo vyňať úseky pozemných komunikácií zo zoznamu pozemných komunikácií, na ktoré sa vzťahuje posúdenie podľa § 1 ods. 2,
d)oznamuje Európskej komisii (ďalej len „Komisia“)
1. zoznam úsekov pozemných komunikácií, ktoré podliehajú posúdeniu podľa § 4 a následne každú zmenu tohto zoznamu,
2.zoznam úsekov pozemných komunikácií vyňatých z posúdenia podľa § 4 a následne každú zmenu tohto zoznamu.
e) vypracúva, schvaľuje a aktualizuje akčný plán, ktorého cieľom je najmä sledovať výkon nápravných opatrení s prihliadnutím na riziko.
Ú
n.a.
Č:1
O:1
P:5
5. Táto smernica sa neuplatňuje na cesty v tuneloch, na ktoré sa vzťahuje smernica 2004/54/ES.“
N
zákon č. 249/2011 Z. z.
§ 1 ods. 3
(3) Tento zákon sa nevzťahuje na cestné tunely.
Ú
5/36
Č:1
O:2
P:a)., b)., c)
2. Článok 2 sa mení takto:
a) bod 1 sa nahrádza takto:
„1. „transeurópska cestná sieť“ cestné siete vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1315/2013 (*);
(*) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013,
s. 1).“;
b) vkladajú sa tieto body:
„1a. „diaľnica“ je cesta osobitne projektovaná a budovaná pre premávku motorových vozidiel, ktorá neslúži na obsluhu nehnuteľností s ňou hraničiacich a ktorá spĺňa tieto kritériá:
a) má, s výnimkou osobitných miest alebo dočasných opatrení, samostatné jazdné pruhy pre premávku v obidvoch smeroch, vzájomne oddelené buď deliacim pásom, ktorý nie je určený pre premávku, alebo výnimočne inými spôsobmi;
b) úrovňovo nekrižuje žiadnu cestu, železničnú trať alebo trať električky, cestu pre cyklistov alebo chodcov;
c) je špeciálne označená ako diaľnica;
1b. „hlavná cesta“ je cesta mimo mestských oblastí, ktorá spája veľké mestá alebo regióny, prípadne oboje, a ktorá patrí do najvyššej kategórie ciest pod kategóriou „diaľnica“ v rámci
N
návrh zákona
Č: I
B: 3
Zákon č. 135/1961 Zb.
Zákon č. 135/1961 Zb.
§ 1 ods. 2
§ 2 ods. 5
§ 4
V § 1 odsek 2 znie:
„(2) Tento zákon sa vzťahuje na pozemné komunikácie, ktoré súčasťou transeurópskej cestnej siete1), diaľnice1a) a hlavné cestné ťahy1b)a cesty, ktoré vybudované s využitím prostriedkov Európskej únie v etape ich plánovania, výstavby a užívania, ak ďalej nie je ustanovené inak.
Poznámky pod čiarou k odkazu 1 až 1b znejú:
1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. V. L 348, 20.12.2013) v platnom znení.
1a) § 2 ods. 5 a § 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
1b) Európska dohoda o hlavných cestách s medzinárodnou premávkou (AGR), oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 53/1994 Z. z..“.
Zoznam diaľnic a rýchlostných ciest je uvedený v prílohe č. 2.
§ 4
Diaľnice
(1) Diaľnice vyhradené len pre motorové vozidlá s určenou povolenou rýchlosťou podľa osobitného predpisu.
1f)
Z hľadiska stavebnotechnického vyhotovenia sa diaľnice delia na diaľnice a rýchlostné cesty.
(2) Diaľnice sa budujú ako pozemné komunikácie smerovo rozdelené s obmedzeným pripojením a
Ú
6/36
národnej klasifikácie ciest, ktorá je v platnosti 26. novembra 2019;“;
c) bod 5 sa vypúšťa;
prístupom, s mimoúrovňovými kríženiami a križovatkami s ostatnými komunikáciami.
(3) Rýchlostné cesty sa budujú ako pozemné komunikácie s obmedzeným pripojením a prístupom, ktoré sa svojím stavebnotechnickým vyhotovením odlišujú od diaľnic návrhovými prvkami.
(4) Etapové budovanie diaľnice v polovičnom profile je prípustné, ak ekonomický rozbor preukáže nevhodnosť okamžitej výstavby diaľnice v celom rozsahu. Projektová dokumentácia sa však musí vypracovať rámcovo pre celé uvažované diaľničné dielo a z neho sa vyčlenia objekty pre plánovanú etapu.
Č:1
O:2
P:6.
6. „bezpečnostný rating“ je klasifikácia úsekov existujúcej cestnej siete do kategórií podľa ich objektívne meranej integrovanej bezpečnosti;
N
návrh zákona
Č: I
B: 8
§ 4 ods. 2 a 3
(2) Klasifikácia bezpečnosti cestnej siete je metóda na analýzu a klasifikáciu
a)úsekov cestnej siete s vysokým počtom nehôd úmerne k dopravnému prúdu, pričom tieto úseky v užívaní dlhšie ako tri roky alebo úsekov s vysokou absolútnou hustotou dopravných nehôd,
b)úsekov cestnej siete s vysokým potenciálom na zlepšovanie bezpečnosti a znižovanie nákladov vzniknutých v dôsledku nehôd a nehodových lokalít zo štatistiky dopravnej nehodovosti evidovaných Policajným zborom,
c)úsekov cestnej siete najmenej do troch kategórií podľa ich objektívne meranej integrovanej bezpečnosti,
d)závažných incidentov a nehôd na úsekoch cestnej siete, ktoré majú vplyv na bezpečnosť užívateľov ciest, aby sa zabezpečila prevencia pred vznikom dopravných nehôd s následkom ťažkých alebo smrteľných zranení účastníkov nehody.
Ú
7/36
(3) Inšpekciou sa hodnotia úseky pozemnej komunikácie vrátane ich súčastí3a) určené v rámci klasifikácie bezpečnosti cestnej siete. Hodnotenie priľahlých úsekov cestného tunela sa vykoná spolu s inšpekciou podľa osobitného predpisu.3b) Bezpečnostný audítor pri vykonávaní inšpekcie a pri hodnotení úsekov podľa druhej vety, postupuje podľa vykonávacieho predpisu.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znie:
3a) § 1 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 8 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
3b) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti“.
Č:1
O:2
P:7.
7. „cielená kontrola bezpečnosti cesty“ je cielené zisťovanie zamerané na identifikáciu nebezpečného stavu,
nedostatkov a problémov, ktoré zvyšujú riziko nehôd a zranení, založené na obhliadke existujúcej cesty
alebo úseku cesty;“;
N
návrh zákona
Č: I
B: 9
§ 4a ods. 1
(1) Správca pozemnej komunikácie zabezpečí cielené prehliadky úsekov pozemných komunikácií, ktoré boli v správe o vykonanej inšpekcii vyhodnotené ako úseky s nízkou úrovňou bezpečnosti, a na ktorých nedošlo k vykonaniu nápravných opatrení navrhnutých bezpečnostným audítorom. Cielené prehliadky je správca pozemnej komunikácie povinný zabezpečiť po uplynutí obdobia na vykonanie nápravných opatrení podľa § 4 ods. 7 na základe vypracovanej správy o vykonanej inšpekcii podľa § 4 ods. 4.
Ú
Č:1
O:2
P:7a.
e) vkladá sa tento bod:
„7a. „pravidelná kontrola bezpečnosti cesty“ je obyčajná pravidelná kontrola vlastností a nedostatkov, ktoré si z bezpečnostných dôvodov vyžadujú údržbu;“;
N
zákon č. 135/1961 Zb.
Čl: II
B: 8
§ 9 ods. 1
(1) Závady v zjazdnosti diaľníc, ciest a miestnych ciest bez prieťahov povinní odstraňovať ich správcovia. Správcovia povinní vykonávať pravidelné kontroly bezpečnosti pozemných komunikácií, ktoré súčasťou transeurópskej cestnej siete
2i)
a prieskumy možného
Ú
8/36
vplyvu prác na týchto pozemných komunikáciách na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
V § 9 odsek 1 druhej vete sa za slová „cestnej siete2i)“ vkladá čiarka a slová:
„kontroly bezpečnosti pozemných komunikácií podľa osobitného predpisu2j)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2j znie:
2j) Zákon č.
249/2011 Z. z.
o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. / Z. z.“.
Č:1
Bod 2
P:f)
f) dopĺňa sa tento bod:
„10. „zraniteľný účastník cestnej premávky“ je nemotorizovaný účastník cestnej premávky, vrátane najmä cyklistu a chodca, ako aj používateľ dvojkolesového motorového vozidla.“
N
návrh vyhlášky
§ 4 ods. 1 písm. j)
j) opatrenia pre zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorými chodci, cyklisti, dvojkolesové motorové vozidlá vrátane existencie alternatívnych trás, hustoty a umiestnenia priechodov pre chodcov a cyklistov alebo oddelenia od vysokorýchlostnej automobilovej premávky
Ú
Upraví vykonávací predpis.
Č:1
Bod 3
O:6
3. V článku 4 sa dopĺňa sa tento odsek:
„6. Komisia poskytne usmernenia pre projektovanie ciest zmierňujúcich chyby vodičov a ciest, ktoré v súlade s očakávaním vodičov a na ktorých prirodzene nútení prispôsobiť svoje správanie (self-explaining and selfenforcing roads), v prvotnom audite fázy projektovania, ako aj usmernenia o požiadavkách kvality týkajúcich sa zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Takéto usmernenia sa vypracujú v úzkej spolupráci s expertmi
z členských štátov.“
n.a.
n.a.
Č:1
Bod 4
O: 1.-6.
4. Článok 5 sa nahrádza takto:
„Článok 5
N
návrh zákona
Čl: I
B: 8
§ 4
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemnej komunikácie v užívaní
Ú
9/36
Posúdenie bezpečnosti ciest v rámci celej siete
1. Členské štáty zabezpečia, aby sa posudzovanie bezpečnosti ciest v rámci celej siete vykonávalo v celej cestnej sieti v prevádzke, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.
2. Posúdením bezpečnosti ciest v rámci celej siete sa zhodnotí riziko závažnosti nehôd a následkov na základe:
a) predovšetkým, vizuálnej obhliadky konštrukčných vlastností cesty (integrovaná bezpečnosť), a to buď na mieste alebo elektronicky, a
b) analýzy úsekov cestnej siete, ktoré v prevádzke dlhšie ako tri roky a na ktorých došlo k veľkému počtu vážnych nehôd v pomere k premávke.
3. Členské štáty zabezpečia, aby sa prvé posúdenie bezpečnosti ciest v rámci celej siete vykonalo najneskôr do roku 2024. Nasledujúce posudzovanie bezpečnosti ciest v rámci celej siete musí byť dostatočne časté na zaistenie primeranej úrovne bezpečnosti, v každom prípade sa však vykoná najmenej každých päť rokov.
4. Pri vykonávaní posúdenia bezpečnosti ciest v rámci celej siete členské štáty môžu zohľadniť orientačné prvky
stanovené v prílohe III.
5. Komisia poskytne usmernenia týkajúce sa metodiky vykonávania systematického posudzovania bezpečnosti ciest v rámci celej siete a bezpečnostného ratingu.
6. Členské štáty na základe výsledkov posúdenia uvedeného v odseku 1 a na
D
n.a.
N
(1) Správca pozemnej komunikácie zabezpečí každých päť rokov klasifikáciu bezpečnosti cestnej siete podľa tohto zákona a zabezpečí kontrolu bezpečnosti cesty a hodnotenie úsekov cestnej siete inšpekciou na mieste podľa odsekov 2 a 3 (ďalej len „inšpekcia“).
(2) Klasifikácia bezpečnosti cestnej siete je metóda na analýzu a klasifikáciu
a)úsekov cestnej siete s vysokým počtom nehôd úmerne k dopravnému prúdu, pričom tieto úseky v užívaní dlhšie ako tri roky alebo úsekov s vysokou absolútnou hustotou dopravných nehôd,
b)úsekov cestnej siete s vysokým potenciálom na zlepšovanie bezpečnosti a znižovanie nákladov vzniknutých v dôsledku nehôd a nehodových lokalít zo štatistiky dopravnej nehodovosti evidovaných Policajným zborom,
c)úsekov cestnej siete najmenej do troch kategórií podľa ich objektívne meranej integrovanej bezpečnosti,
d)závažných incidentov a nehôd na úsekoch cestnej siete, ktoré majú vplyv na bezpečnosť užívateľov ciest, aby sa zabezpečila prevencia pred vznikom dopravných nehôd s následkom ťažkých alebo smrteľných zranení účastníkov nehody.
(3) Inšpekciou sa hodnotia úseky pozemnej komunikácie vrátane ich súčastí3a) určené v rámci klasifikácie bezpečnosti cestnej siete. Hodnotenie priľahlých úsekov cestného tunela sa vykoná spolu s inšpekciou podľa osobitného predpisu.3b) Bezpečnostný audítor pri vykonávaní inšpekcie a pri
10/36
účely stanovenia priorít, pokiaľ ide o ďalšie potrebné opatrenia, klasifikujú všetky úseky cestnej siete najmenej v troch kategóriách podľa ich úrovne bezpečnosti.“
hodnotení úsekov podľa druhej vety, postupuje podľa vykonávacieho predpisu.
(4) Výsledkom inšpekcie je správa o vykonanej inšpekcii spracovaná bezpečnostným audítorom, obsahom ktorej je popis zistených rizík a hodnotenia posudzovaných úsekov pozemných komunikácií a návrh nápravných opatrení na zvýšenie bezpečnosti pozemnej komunikácie a zníženie dopravnej nehodovosti na pozemnej komunikácii.
(5) Správca pozemnej komunikácie predloží každoročne do 31. decembra ministerstvu správu o vykonanej inšpekcii za každý z hodnotených úsekov, ktorý bol v aktuálnom kalendárnom roku predmetom inšpekcie.
(6) Správca pozemnej komunikácie zabezpečí vykonanie nápravných opatrení uvedených v správe o vykonanej inšpekcii podľa odseku 5, ak je to technicky možné a ekonomicky únosné pri zabezpečovaní riadneho výkonu správy a údržby pozemnej komunikácie v jeho správe.
(7) Správca pozemnej komunikácie zabezpečí vykonanie nápravných opatrení najneskôr do dvoch rokov od zistenia bezpečnostných nedostatkov na základe výsledku inšpekcie podľa odseku 4. V odôvodnených prípadoch je správca pozemnej komunikácie oprávnený požiadať ministerstvo o predĺženie lehoty na vykonanie nápravných opatrení najviac o dva roky, a to aj opakovane. Proti zamietnutiu žiadosti podľa druhej vety nie je prípustné opravný prostriedok.. Na postup pri posudzovaní žiadosti sa nevzťahuje správny poriadok.
(8) Správca pozemnej komunikácie predloží každoročne do 31. januára ministerstvu správu o
11/36
návrh zákona
Čl. I
B: 16
§ 14a ods. 1
nápravných opatreniach vykonaných podľa odseku 7 v predchádzajúcom kalendárnom roku.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:
3a) § 1 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 8 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
3b) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti“.
(1)Prvá inšpekcia podľa § 4 sa vykoná do 31. decembra 2023.
Č:1
Bod 5.
P: a), b)
Článok 6 sa mení takto:
a) nadpis sa nahrádza takto:
„Článok 6
Periodické kontroly bezpečnosti ciest“;
b) odsek 1 sa nahrádza takto:
1. Členské štáty zabezpečia, aby sa periodické kontroly bezpečnosti ciest vykonávali dostatočne často na zabezpečenie primeranej úrovne bezpečnosti dotknutej cestnej infraštruktúry.“
N
návrh zákona
Čl. I
Bod: 8
§ 4 ods. 1 až 3
§ 4
Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemnej komunikácie v užívaní
(1) Správca pozemnej komunikácie zabezpečí každých päť rokov klasifikáciu bezpečnosti cestnej siete podľa tohto zákona a zabezpečí kontrolu bezpečnosti cesty a hodnotenie úsekov cestnej siete inšpekciou na mieste podľa odsekov 2 a 3 (ďalej len „inšpekcia“).
(2) Klasifikácia bezpečnosti cestnej siete je metóda na analýzu a klasifikáciu
a)úsekov cestnej siete s vysokým počtom nehôd úmerne k dopravnému prúdu, pričom tieto úseky v užívaní dlhšie ako tri roky alebo úsekov s vysokou absolútnou hustotou dopravných nehôd,
Ú
12/36
b)úsekov cestnej siete s vysokým potenciálom na zlepšovanie bezpečnosti a znižovanie nákladov vzniknutých v dôsledku nehôd a nehodových lokalít zo štatistiky dopravnej nehodovosti evidovaných Policajným zborom,
c)úsekov cestnej siete najmenej do troch kategórií podľa ich objektívne meranej integrovanej bezpečnosti,
d)závažných incidentov a nehôd na úsekoch cestnej siete, ktoré majú vplyv na bezpečnosť užívateľov ciest, aby sa zabezpečila prevencia pred vznikom dopravných nehôd s následkom ťažkých alebo smrteľných zranení účastníkov nehody.
(3) Inšpekciou sa hodnotia úseky pozemnej komunikácie vrátane ich súčastí3a) určené v rámci klasifikácie bezpečnosti cestnej siete. Hodnotenie priľahlých úsekov cestného tunela sa vykoná spolu s inšpekciou podľa osobitného predpisu.3b) Bezpečnostný audítor pri vykonávaní inšpekcie a pri hodnotení úsekov podľa druhej vety, postupuje podľa vykonávacieho predpisu.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:
3a) § 1 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 8 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
3b) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti“.
Č:1
c) odsek 2 sa vypúšťa;
N
Ú
13/36
Bod 5
P:c)
Č:1
Bod 5
P:d)
d) odsek 3 sa nahrádza takto:
„3. Členské štáty zaistia bezpečnosť úsekov cestnej siete, ktoré susedia s cestnými tunelmi, na ktoré sa vzťahuje smernica 2004/54/ES, prostredníctvom spoločných kontrol bezpečnosti cestnej premávky zahŕňajúcich príslušné subjekty zapojené do vykonávania tejto smernice a smernice 2004/54/ES. Spoločné kontroly bezpečnosti ciest sa vykonávajú dostatočne často na to, aby sa zaistila primeraná úroveň bezpečnosti, v každom prípade však aspoň každých šesť rokov.“
N
návrh zákona
Čl. I
Bod: 8
§ 4 ods. 3
(3) Inšpekciou sa hodnotia úseky pozemnej komunikácie vrátane ich súčastí3a) určené v rámci klasifikácie bezpečnosti cestnej siete. Hodnotenie priľahlých úsekov cestného tunela sa vykoná spolu s inšpekciou podľa osobitného predpisu.3b) Bezpečnostný audítor pri vykonávaní inšpekcie a pri hodnotení úsekov podľa druhej vety, postupuje podľa vykonávacieho predpisu.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:
3a) § 1 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 8 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
3b) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti“.
Ú
Č:1
Bod 6
6. Vkladajú sa tieto články:
„Článok 6a
Následné opatrenia k postupom pre cesty v prevádzke
1. Členské štáty zabezpečia, aby po zisteniach vyplývajúcich z posúdení bezpečnosti ciest v rámci celej siete vykonaných podľa článku 5 nasledovali cielené kontroly bezpečnosti ciest alebo priame nápravné opatrenia.
2. Pri vykonávaní cielenej kontroly bezpečnosti ciest členské štáty môžu zohľadniť orientačné prvky stanovené v prílohe IIa.
N
D
návrh zákona
Čl. I
B: 9
§ 4a ods. 1 až 7
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 4a
Cielené prehliadky, plánovanie a výkon nápravných opatrení
(1) Správca pozemnej komunikácie zabezpečí cielené prehliadky úsekov pozemných komunikácií, ktoré boli v správe o vykonanej inšpekcii vyhodnotené ako úseky s nízkou úrovňou bezpečnosti, a na ktorých nedošlo k vykonaniu nápravných opatrení navrhnutých bezpečnostným audítorom. Cielené prehliadky je správca pozemnej komunikácie povinný zabezpečiť po uplynutí obdobia na vykonanie nápravných opatrení
Ú
Ú
K čl. 1 bodu 6 (nový čl. 6a ods. 2 smernice) - upraví novela vykonávacieho predpisu Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 251/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií. Návrh novely vykonávacieho predpisu bude predložený a zverejnený v rámci
14/36
3. Cielené kontroly bezpečnosti ciest vykonávajú tímy expertov. Najmenej jeden člen tímu expertov spĺňa požiadavky stanovené v článku 9 ods. 4 písm. a).
4. Členské štáty zabezpečia, aby po zisteniach vyplývajúcich z cielenej kontroly bezpečnosti ciest nasledovali odôvodnené rozhodnutia určujúce, či je potrebné nápravné opatrenie. Členské štáty predovšetkým určia cestné úseky, na ktorých potrebné zlepšenia bezpečnosti cestnej infraštruktúry, a stanovia opatrenia, ktoré sa majú uprednostniť v záujme zlepšenia bezpečnosti týchto úsekov ciest.
5. Členské štáty zabezpečia, aby nápravné opatrenia boli zamerané predovšetkým na úseky ciest s nízkymi
úrovňami bezpečnosti, ktoré predstavujú príležitosť na vykonanie opatrení s vysokým potenciálom na zlepšovanie bezpečnosti a znižovanie nákladov vzniknutých v dôsledku nehôd.
6. Členské štáty pripravia a pravidelne aktualizujú prioritný akčný plán založený na riziku s cieľom sledovať vykonávanie určených nápravných opatrení.
N
N
podľa § 4 ods. 7 na základe vypracovanej správy o vykonanej inšpekcii podľa § 4 ods. 4.
(2) Cielenú prehliadku vykonáva skupina expertov, z ktorých aspoň jeden musí byť bezpečnostný audítor. Cielená prehliadka sa vykonáva na mieste. Predmetom cielenej prehliadky je najmä posúdenie stavebných, technických a prevádzkových vlastností pozemnej komunikácie a jej bezpečnosti, vybavenia a dopravných zariadení pozemnej komunikácie podľa osobitných predpisov3c) a analýza dopravných nehôd, ich priebehu a príčin smrteľných následkov dopravných nehôd.
(3) Výsledkom cielenej prehliadky je správa o výsledku cielenej prehliadky spracovaná bezpečnostným audítorom, ktorá obsahuje popis zistených rizík a návrh nápravných opatrení vrátane návrhu postupnosti ich realizácie.
(4) Kritériá a postup vykonávania cielenej prehliadky a obsahové náležitosti správy o výsledku cielenej prehliadky ustanoví vykonávací predpis.
(5) Správca pozemnej komunikácie zabezpečí vykonanie nápravných opatrení uvedených v správe o výsledku cielenej prehliadky. Pri vykonávaní nápravných opatrení správca pozemnej komunikácie zohľadní ktoré úseky boli vyhodnotené ako úseky s najnižšou úrovňou bezpečnosti, technické možnosti realizácie opatrení a ekonomickú únosnosť pri zabezpečovaní riadneho výkonu správy a údržby pozemnej komunikácie v jeho správe.
(6) Správca pozemnej komunikácie zabezpečí vykonanie nápravných opatrení najneskôr do dvoch rokov od zistenia bezpečnostných nedostatkov na
samostatného legislatívneho konania.
15/36
návrh zákona
Čl. I
B: 14
návrh vyhlášky
§ 12a ods. 1 písm. e)
§ 6a a § 6b
základe výsledku cielenej prehliadky podľa odseku 3. V odôvodnených prípadoch je správca pozemnej komunikácie oprávnený požiadať ministerstvo o predĺženie lehoty na vykonanie nápravných opatrení najviac o dva roky, a to aj opakovane. Proti zamietnutiu žiadosti podľa druhej vety nie je prípustný opravný prostriedok. Na postup pri posudzovaní žiadosti sa nevzťahuje správny poriadok.
(7) Správca pozemnej komunikácie každoročne do 31. januára predkladá ministerstvu správu o nápravných opatreniach vykonaných podľa odseku 6 v predchádzajúcom kalendárnom roku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:
3c) § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 60 a 61 zákona č.
8/2009 Z. z.
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. februára 2020 č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.“.
(1) Ministerstvo
e) vypracúva, schvaľuje a aktualizuje akčný plán, ktorého cieľom je najmä sledovať výkon nápravných opatrení s prihliadnutím na riziko.
§ 6a
Postup vykonávania inšpekcie
Pri vykonávaní inšpekcie sa postupuje takto:
a)opíše sa hodnotený úsek pozemnej komunikácie,
b)analyzuje sa vývoj a príčiny dopravnej nehodovosti hodnoteného úseku pozemnej
16/36
komunikácie a analyzujú sa správy o nehodách,
c)zohľadnia sa počty dopravných nehôd, smrteľných zranení a ťažkých zranení počas posledných päť rokov;
d)analyzujú sa plnenia odporúčaní z predchádzajúcich správ o vykonanej inšpekcii,
e)predložia sa návrhy a odporúčania nápravných opatrení.
§ 6b
Prvky posudzovania cielenej prehliadky
Pri vykonávaní cielenej prehliadky sa posudzujú najmä tieto prvky:
a)návrhové prvky pozemných komunikácií,
b)návrhové prvky križovatky,
c)opatrenia pre chodcov, cyklistov a ostatných zraniteľných účastníkov cestnej premávky,
d)osvetlenie a vybavenie pozemných komunikácií,
e)záchytné bezpečnostné zariadenia a oplotenie,
f)vozovky, mosty, tunely
Č:1
Bod 6
Článok 6b
Ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky
Členské štáty zabezpečia, aby sa pri vykonávaní postupov stanovených v článkoch 3 6a zohľadňovali potreby zraniteľných účastníkov cestnej premávky.
N
návrh vyhlášky
V § 3 sa vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l) bezpečnosť pohybu zraniteľných účastníkov cestnej premávky,“.
Doterajšie písmená l) n) sa označujú ako písmená m) až o).
§ 4 odsek 1 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) opatrenia pre zraniteľných účastníkov cestnej premávky , ktorými chodci, cyklisti, dvojkolesové motorové vozidlá, vrátane existencie alternatívnych trás, hustoty a umiestnenia priechodov pre chodcov a
Ú
Upraví novela vykonávacieho predpisu Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 251/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií. Návrh novely vykonávacieho predpisu bude predložený a zverejnený v rámci
17/36
cyklistov alebo oddelenia od vysokorýchlostnej automobilovej premávky.“
samostatného legislatívneho konania.
Č:1
Bod 6
Článok 6c
Dopravné značenia a dopravné značky
1. Členské štáty venujú v rámci svojich existujúcich a budúcich postupov týkajúcich sa dopravných značení a dopravných značiek osobitnú pozornosť ich čitateľnosti a rozoznateľnosti pre vodičov a pre automatizované asistenčné systémy riadenia. Ak boli stanovené spoločné špecifikácie v súlade s odsekom 3, takéto postupy ich musia zohľadňovať.
2. Skupina expertov zriadená Komisiou posúdi najneskôr do júna 2021 príležitosť stanoviť spoločné špecifikácie vrátane rôznych prvkov zameraných na zabezpečenie prevádzkového používania dopravných značení a dopravných značiek s cieľom podporiť skutočnú čitateľnosť a rozoznateľnosť dopravných značení a dopravných značiek pre vodičov a automatizované asistenčné systémy riadenia. Uvedenú skupinu tvoria experti určení členskými štátmi. Súčasťou posúdenia je konzultácia s Európskou hospodárskou komisiou Organizácie Spojených národov.
Pri posudzovaní sa zohľadňujú najmä tieto prvky:
N
n.a
Zákon 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
§ 60
Dopravné značky a dopravné zariadenia
§ 60
(1) V cestnej premávke sa používajú
a) zvislé dopravné značky,
b) vodorovné dopravné značky,
c) dopravné zariadenia.
(2) Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky.
(3) Pokyny policajta a pokyny inej oprávnenej osoby nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek a dopravných zariadení.
(4) Vlastník nehnuteľnosti je povinný za primeranú náhradu strpieť umiestnenie dopravnej značky alebo dopravného zariadenia a ich nosnej konštrukcie na svojej nehnuteľnosti.
(5) Na dopravných značkách alebo na dopravných zariadeniach a ich nosnej konštrukcii je zakázané umiestňovať čokoľvek, čo nesúvisí s dopravnou značkou alebo s dopravným zariadením.
(6) Na ceste a na mieste pri ceste sa nesmú umiestňovať veci, ktoré by mohli viesť k zámene s dopravnou značkou alebo s dopravným zariadením alebo by ich zakrývali, alebo ktoré by rozptyľovali a upútavali pozornosť účastníka cestnej premávky, alebo ho oslňovali.
Ú
MV SR
upravené v § 60 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov a § 20 zákona č. 135/1961 Zb. cestný zákon. Členenie značiek, technické požiadavky, umiestňovanie značiek a riadenie cestnej premávky upravuje vyhláška č. 30/2020 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. februára 2020 o dopravnom značení. Pri schvaľovaní a posudzovaní dopravných značiek z pohľadu technických podmienok, sa v prípade zvislých dopravných značiek uplatňuje Vzorový list stavieb pozemných komunikácií 6.1 zvislé dopravné značky. Vzorový list je dostupný na webovej adrese Slovenskej správy ciest (odkaz:
https://www.ssc.sk/sk/novink
y/schvalene-vl-6-1.ssc
). V rámci platnej a účinnej právnej úpravy nedochádza k uplatňovaniu odlišného režimu pre vodičov a pre automatizované systémy
18/36
a) interakcia medzi rôznymi asistenčnými technológiami riadenia a infraštruktúrou;
b) účinok počasia a atmosférických javov a účinok premávky na dopravné značenia a dopravné značky umiestnené
na území Únie;
c) typ a frekvencia údržby potrebnej pri jednotlivých technológiách vrátane odhadu nákladov.
3. S prihliadnutím na posúdenie uvedené v odseku 2 môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť spoločné špecifikácie týkajúce sa postupov členských štátov uvedených v odseku 1 zameraných na zabezpečenie prevádzkového používania ich dopravných značení a dopravných značiek, pokiaľ ide o skutočnú čitateľnosť a rozoznateľnosť dopravných značení a dopravných značiek pre vodičov a pre automatizované asistenčné systémy riadenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2
Vykonávacími aktmi uvedenými v prvom pododseku nie je dotknutá právomoc Európskeho výboru pre normalizáciu týkajúca sa noriem pre dopravné značenia a dopravné značky.
n.a
Zákon č. 135/1961 Zb.
§ 20
(7) Miestom pri ceste sa rozumie priestor, v ktorom je umiestnená dopravná značka alebo dopravné zariadenie; takýmto miestom je aj priestor, v ktorom sa dopravné značky alebo dopravné zariadenia spravidla umiestňujú.
(8) Svetelné signalizačné zariadenia udržiava správca cesty. V blízkosti svetelných signalizačných zariadení sa nesmú umiestňovať svetelné zdroje, ktorých svetlá by mohli viesť k zámene so svetlami svetelných signalizačných zariadení.
(9) Podrobnosti o dopravných značkách a dopravných zariadeniach, ich vyobrazenie, význam a umiestňovanie na ceste a na mieste pri ceste ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.
§ 20
Pevné prekážky na diaľniciach, cestách a miestnych cestách
(1)Na vozovke a krajniciach diaľníc, ciest a miestnych ciest nesmú sa, s výnimkou dopravných značiek a dopravných zariadení, umiestňovať predmety tvoriace pevnú prekážku. Jestvujúce pevné prekážky musia sa v lehotách určených vykonávacím predpisom odstrániť. V odôvodnených prípadoch povoľuje výnimky z tohto zákazu cestný správny orgán, ktorý môže tiež určiť odchylné lehoty na odstránenie stĺpov nadzemných vedení.
(2)Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na zariadenia
umiestnené na diaľniciach a cestách na účely platenia úhrady 6) a na zariadenia umiestnené na pozemných komunikáciách na účely násilného zastavenia dopravného prostriedku.8)
riadenia, t. j. uplatňuje sa spoločný režim v zmysle § 60 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. V súčasnosti nie je jednotný režim upravený ani na úrovni EÚ, pričom aktuálne je vo fáze prípravy delegované nariadenie, ktoré bude upravovať technické podmienky pre typové schvaľovanie vozidiel vo veciach inteligentných systémov riadenia. Rovnako je vo fáze prípravy vzorový list stavieb pozemných komunikácií 6.2, ktorý bude ustanovovať technické podmienky pri schvaľovaní a posudzovaní značiek vodorovného dopravného značenia.
19/36
Č:1
Bod 6
Článok 6d
Článok 6d Informácie a transparentnosť Komisia uverejní v rámci rozsahu pôsobnosti tejto smernice európsku mapu cestnej siete, ktorá bude dostupná online a budú na nej vyznačené jednotlivé kategórie podľa článku 5 ods. 6
n.a.
n.a.
Č:1
Bod 6
Článok 6e
Článok 6e
Dobrovoľné podávanie správ Členské štáty sa usilujú zaviesť vnútroštátny systém na účely dobrovoľného podávania správ, ktorý bude prístupný online pre všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa uľahčilo zhromažďovanie údajov o udalostiach nahlásených účastníkmi cestnej premávky a vozidlami a akýchkoľvek iných informácií týkajúcich sa bezpečnosti, ktoré považuje nahlasujúci subjekt za skutočné alebo potenciálne ohrozenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry.“
D
n.a.
V súvislosti s dobrovoľným podávaním správ uplatňujeme postup v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ zo 7. júla 2010 o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy, delegovaných nariadení k predmetnej smernici a zákona č. 317/2012 Z. z. o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Transpozíciou uvedenej smernice bol zriadený jednotný prístupový bod (NAP). Prostredníctvom NAP možnosť odborná i bežná verejnosť, vrátane účastníkov cestnej premávky, informovať o aktuálnych dopravných situáciách a udalostiach, ktoré následne verifikované a zverejnené na portáli odoprave.info (webový odkaz:
20/36
https://odoprave.info/wps/port
al/pub/Home/dopravna-
situacia
). Na nahlasovanie dopravných informácií sa môže vykonať cez formulár na webovej stránke alebo telefonicky.
Č:1
Bod 7
V článku 7 sa vkladá tento odsek:
„1a. Komisia môže prijať vykonávacie akty s cieľom poskytnúť usmernenia, na základe ktorých sa majú podávať správy o závažnosti nehody vrátane počtu úmrtí a zranených osôb. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2“
n.a.
n.a.
Ustanovenie upravuje postup Komisie.
Č:1
Bod 8
V článku 9 sa vkladá tento odsek:
„1a. V prípade audítorov bezpečnosti ciest, ktorí sa zúčastňujú na odbornej príprave od 17. decembra 2024, členské štáty zabezpečia, aby učebné osnovy ich odbornej prípravy obsahovali aspekty týkajúce sa zraniteľných účastníkov cestnej premávky a infraštruktúry pre takýchto účastníkov cestnej premávky.“
N
návrh vyhlášky č. 135/2012 Z. z.
§ 3
§ 3
Rozsah a obsah odbornej prípravy bezpečnostného audítora
(1) Rozsah odbornej prípravy bezpečnostného audítora (ďalej len „odborná príprava“) je najmenej 50 vyučovacích hodín.
1)
(2) Obsahom odbornej prípravy na výkon činnosti podľa
§ 5 ods. 2 písm. a) a b) zákona
je najmä
a) aplikácia právnych predpisov pre oblasť bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky, riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií, výstavby, správy, prevádzky a údržby pozemných komunikácií,
b)<