VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV- 1236/2022
Národnej rady Slovenskej republiky
881
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z .....................2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s ch v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predpisov
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava február 2022