1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
. december 2021
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
. január 2022
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, ktoré dôvodom vypracovania predkladaného materiálu (dôvody majú presne poukázať na problém, ktorý existuje a je nutné ho predloženým materiálom riešiť).
V súčasnosti vzťahy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými v oblasti obrany založené na Memorande o porozumení z roku 1994. Podmienky pôsobenia ozbrojených síl členských štátov NATO (vrátane ozbrojených síl USA) v Slovenskej republike upravené multilaterálnou Zmluvou medzi štátmi, ktoré zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy vzťahujúcej sa na status ich ozbrojených síl (NATO SOFA, oznámenie MZV SR č. 566/2004 Z. z.). Jej ustanovenia z roku 1951 však v súčasnosti neposkytujú dostatočný právny rámec na zabezpečenie modernej vojenskej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými. S týmto úmyslom začali rokovania o dohode medzi vládami Slovenskej republiky a Spojených štátov amerických v roku 2018 so zapojením dotknutých subjektov štátnej správy Slovenskej republiky.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele predkladaného materiálu (aký výsledný stav má byť prijatím materiálu dosiahnutý, pričom dosiahnutý stav musí byť odlišný od stavu popísaného v bode 2. Definovanie problému).
Cieľom predkladaného materiálu je posilniť spoluprácu Slovenskej republiky a Spojených štátov amerických v oblasti obrany a v rámci Severoatlantickej aliancie a vytvoriť právny rámec pre rozšírené a prehĺbené partnerstvo, rozvoj obranných spôsobilostí, obranného plánovania a vojenského výcviku Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Dohoda umožní pravidelné bilaterálne konzultácie o bezpečnostných hrozbách a výzvach a výmenu informácií a skúseností v oblasti strategickej obrany a bezpečnosti. Dohoda posilní bezpečnosť a obranyschopnosť Slovenskej republiky v rámci systému kolektívnej obrany Severoatlantickej aliancie.
Uzatvorenie dohody umožní získanie nenávratnej finančnej podpory vlády Spojených štátov amerických na modernizáciu vojenskej infraštruktúry Slovenskej republiky. Uzavretie dohody posilní bezpečnosť a obranu Slovenskej republiky na úroveň našich najbližších spojencov v strednej a západnej Európe, ktoré s vládou Spojených štátov amerických majú obdobné dohody uzavreté.
Pre slovenskú stranu dohoda osobitný význam aj v kontexte potreby zefektívnenia spolupráce pri obsluhe vrtuľníkov BlackHawk UH-60 a v budúcnosti aj stíhacích lietadiel F-16, ako aj spoločných cvičení.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny predkladaného materiálu dotknú priamo aj nepriamo:
2
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia vedúce k stanovenému cieľu boli identifikované a posudzované pre riešenie definovaného problému?
Nulový variant - uveďte dôsledky, ku ktorým by došlo v prípade nevykonania úprav v predkladanom materiáli a alternatívne riešenia/spôsoby dosiahnutia cieľov uvedených v bode 3.
Alternatívne riešenia neboli zvažované, uzavretie dohody je v súlade s bezpečnostnými záujmami SR. Nulový variant by znamenal nepodpísať dohodu. V takomto prípade sa modernizačné projekty vojenskej infraštruktúry nebudú v Slovenskej republike realizovať vzhľadom na finančnú náročnosť takýchto projektov a limitované zdroje verejných financií. V prípade uzavretia dohody o obrannej spolupráci Slovenská republika získa modernú obrannú infraštruktúru. Na základe dohody sa teda bude môcť uskutočniť potrebná modernizácia, a to bez dodatočného zaťaženia verejných financií.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
Podmienky zdaňovania Spojených štátov amerických a ďalšie podmienky pri vykonávaní činností súvisiacich s implementáciou dohody, akými sú registrácia a technický stav vozidiel, mechanizmy spolupráce pri vykonávaní trestnoprávnej jurisdikcie, podmienky využívania vojenských zariadení a priestorov atď.
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých konkrétnych ustanoveniach (paragrafy, články, body, atď.) ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ (tzv. goldplating) spolu s odôvodnením opodstatnenosti presahu.
Nedochádza k transpozícii práva EÚ.
8.Preskúmanie účelnosti
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného materiálu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
Účinnosť a účelnosť predloženej zmluvy sa bude preskúmavať priebežne.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
Áno
Nie
3
a nákladov sa uplatňuje:
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k identifikovaným vplyvom a ich analýzam. Informácie v tejto časti slúžia na zhrnutie vplyvov a nie ako náhrada za vypracovanie príslušných analýz vybraných vplyvov.
Materiál nemá svojím charakterom priamy vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana, ani manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Dohoda umožní financovanie modernizácie vojenskej infraštruktúry v Slovenskej republike v súlade s prevádzkovými a bezpečnostnými štandardmi NATO s využitím nenávratných finančných prostriedkov Spojených štátov amerických.
V súčasnosti identifikované štyri projekty modernizácie vojenskej infraštruktúry v Slovenskej republike, na ktoré vláda Spojených štátov amerických môže použiť konkrétne finančné prostriedky v rámci programu European Deterrence Initiative (ďalej ako „EDI“). USA v súčasnosti plánujú na modernizáciu infraštruktúry v Slovenskej republike vynaložiť viac ako 100 mil. USD. Rozpočtové pravidlá Spojených štátov amerických umožňujú alokované zdroje využiť počas 5 rokov nasledujúcich po ich schválení Kongresom. Finančné prostriedky, vyčlenené pre tri modernizačné projekty z roku 2018 (1xSliač, 2xMalacky), je potrebné začať čerpať najneskôr do 30. septembra 2022. Finančné prostriedky, vyčlenené pre štvrtý modernizačný projekt (Malacky), sú dostupné do 30. septembra 2023.
V budúcnosti by Slovenská republika mohla využiť finančné prostriedky Spojených štátov amerických aj na ďalšie modernizačné projekty, Spojené štáty ponúkajú krajinám v Európe každoročne možnosť dohodnúť projekty v rámci EDI na modernizáciu vojenskej infraštruktúry. Pre Slovenskú republiku sa tak otvára možnosť významne podporiť vlastné obranné snaženie o modernizáciu zastaranej vojenskej infraštruktúry. Postupne je možné rozvíjať nielen infraštruktúru pre potreby letectva, ale aj modernizovať sklady (aj muničné), výcvikové priestory, železničné prepojenia a podobné finančne náročné projekty, inak hradené zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
S cieľom posilniť spoločné obranné snaženie medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými, budú ozbrojené sily Spojených štátov amerických a ich výhradní zmluvní dodávatelia oslobodení z platenia niektorých daní a poplatkov v Slovenskej republike v rámci vykonávania dohody. Poskytnutie takéhoto benefitu pre vybranú skupinu osôb nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky je pre Slovenskú republiku výhodné. Na základe rokovaní so Spojenými štátmi americkými bude na území Slovenskej republiky prítomný len obmedzený počet osôb. Navrhované oslobodenie ozbrojených síl Spojených štátov amerických a dodávateľov od daní a poplatkov nepredstavuje výpadok príjmov štátneho rozpočtu. V prípade, že sa Slovenská republika nedohodne so Spojenými štátmi americkými na dohode, nebude existovať právny základ pre uskutočnenie investícií Spojených štátov amerických do obrannej infraštruktúry Slovenskej republiky. A teda, z investovaných prostriedkov nebudú žiadne odvedené do štátneho rozpočtu vo forme daní a poplatkov.
V prípade uzavretia dohody o obrannej spolupráci nastane z rozpočtového hľadiska taká istá situácia, keďže finančné prostriedky vlády USA nebudú smerované do štátneho rozpočtu, ale budú využité priamo na jednotlivé infraštruktúrne projekty. Slovenská republika však získa modernú obrannú infraštruktúru. V tomto zmysle prinesie uzavretie dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými rozsiahle výhody, keďže potrebná modernizácia sa bude môcť uskutočniť a verejné financie nebudú dodatočne zaťažené.
Obdobne k súčasnému stavu, prípadné výdavky, ktoré vyplynú z prijatia dohody budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov dotknutých subjektov rozpočtu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok, bez zvýšených finančných požiadaviek na štátny rozpočet.
4
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov.
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri príprave materiálu a vypracovávaní doložky, analýz vplyvov vychádzali. V prípade nedostupnosti potrebných dát pre spracovanie relevantných analýz vybraných vplyvov, uveďte danú skutočnosť.
Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických: samotný text, rokovania so Spojenými štátmi americkými a rokovania s dotknutými subjektami štátnej správy SR.
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením: