DOLOŽKA PREDNOSTI
medzinárodnej zmluvy pred zákonmi
(čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky)
1. Gestor zmluvy: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
2. Názov zmluvy: Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky
a vládou Spojených štátov amerických; podpísaná 3. februára 2022 vo Washingtone D.C.
3. Účel a predmet zmluvy a jeho úprava v právnom poriadku Slovenskej republiky: Účelom zmluvy je vytvoriť právny rámec vzájomnej obrannej spolupráce zmluvných strán. Oblasti, ktoré zahŕňa zmluva sú: mechanizmus konzultácií v oblasti obrany, vymedzenie priestorov v spoločnom užívaní a vo výlučnom užívaní, výsady a imunity vrátane vyňatia z trestnej jurisdikcie, oslobodenia od daní a ciel, vyňatia z povinností týkajúcich sa pobytu cudzincov na území SR, oslobodenia od pracovných povolení a vyňatia zo sociálneho zabezpečenia, zodpovednosť za škodu.
Vychádzajúc z úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky vymedzených zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky vymedzených zákonom č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vytvára predmetný návrh dohody právny titul pre spoluprácu ozbrojených síl. Oblasti, ktoré zahŕňa zmluva upravené v právnom poriadku Slovenskej republiky v týchto právnych predpisoch: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, , zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákone č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného
2
zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2021 Z. z..
4. Priama úprava práv alebo povinností fyzických osôb alebo právnických osôb: Články 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28 zakladajú priamo práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb.
5. Úprava predmetu medzinárodnej zmluvy v práve : Predmet medzinárodnej zmluvy nie je upravený v práve Európskej únie.
6. Kategória zmluvy podľa článku 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky): Z hľadiska obsahu je táto zmluva medzinárodnou zmluvou vojenskej povahy a súčasne medzinárodnou zmluvou, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb.
7. Kategória zmluvy podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky (má prednosť pred zákonmi): Zmluva je medzinárodnou zmluvou, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, a na ktorej vykonanie nie je potrebný zákon.
8. Dopady prijatia medzinárodnej zmluvy, ktorá prednosť pred zákonmi, na slovenský právny poriadok (uvedú sa právne predpisy alebo ich jednotlivé ustanovenia, ktorých sa medzinárodná zmluva týka; potreba ich zrušenia alebo zmeny z dôvodu duplicity): Všetky vyššie uvedené zákony v bode 3. nie je potrebné zrušiť a ani zmeniť.