PREDKLADACIA SPRÁVA
Materiál „Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických“ (ďalej ako „dohoda“) sa predkladá v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 3/2022 z 12. januára 2022.
Spojené štáty americké naším strategickým transatlantickým spojencom v Severoatlantickej aliancii, s ktorým zdieľame spoločné hodnoty, a s ktorým nás viaže silné historické spojenectvo a záväzok kolektívnej obrany. Predmetom navrhovanej dohody je posilniť spoluprácu Slovenskej republiky a Spojených štátov amerických v oblasti obrany a v rámci Severoatlantickej aliancie a vytvoriť právny rámec pre rozšírené a prehĺbené partnerstvo, rozvoj obranných spôsobilostí, obranného plánovania a vojenského výcviku Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Dohoda umožní pravidelné bilaterálne konzultácie o bezpečnostných hrozbách a výzvach a výmenu informácií a skúseností v oblasti strategickej obrany a bezpečnosti. Dohoda posilní bezpečnosť a obranyschopnosť Slovenskej republiky v rámci systému kolektívnej obrany Severoatlantickej aliancie.
Návrh dohody sa vzťahuje na príslušníkov ozbrojených síl Spojených štátov amerických, ich rodinných príslušníkov, ako aj iné osoby, ktoré sa podieľajú na plnení úloh pre ozbrojené sily Spojených štátov amerických. Návrh ustanovuje právne postavenie a podmienky ich prítomnosti na území Slovenskej republiky. Dohoda tiež upravuje realizáciu v budúcnosti dohodnutých modernizačných projektov obrannej infraštruktúry Slovenskej republiky.
Keďže Dohoda bude právnym rámcom, nepredstavuje neobmedzený súhlas Slovenskej republiky s prítomnosťou ozbrojených síl Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky. O prítomnosti cudzích ozbrojených síl na území Slovenskej republiky budú naďalej rozhodovať príslušné orgány podľa potreby.
Súčasné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými v oblasti obrany založené na Memorande o porozumení z roku 1994. Podmienky pôsobenia ozbrojených síl členských štátov NATO (vrátane ozbrojených síl Spojených štátov amerických) v Slovenskej republike upravené multilaterálnou Zmluvou medzi štátmi, ktoré zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy vzťahujúcej sa na status ich ozbrojených síl (NATO SOFA, oznámenie MZV SR č. 566/2004 Z. z.). Jej ustanovenia z roku 1951 však v súčasnosti neposkytujú dostatočný právny rámec na zabezpečenie modernej vojenskej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými, a to aj v kontexte potreby zefektívnenia spolupráce pri obsluhe vrtuľníkov BlackHawk UH-60 a v budúcnosti aj stíhacích lietadiel F-16, ako aj spoločných cvičení.
Uzatvorenie dohody umožní získanie nenávratnej finančnej podpory vlády Spojených štátov amerických na modernizáciu našej vojenskej infraštruktúry. Uzatvorenie dohody posilní bezpečnosť a obranu Slovenskej republiky na úroveň našich najbližších spojencov v strednej a západnej Európe, ktoré už s vládou Spojených štátov amerických majú obdobné dohody uzavreté.
Rokovania o dohode medzi vládami Slovenskej republiky a Spojených štátov amerických začali v roku 2018 so zapojením dotknutých subjektov štátnej správy Slovenskej republiky. Návrh dohody zodpovedá záujmom zahraničnej a bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky v súlade
2
s Bezpečnostnou stratégiou Slovenskej republiky a Obrannou stratégiou Slovenskej republiky. Ozbrojené sily Spojených štátov amerických budú pôsobiť na území Slovenskej republiky pri plnom rešpektovaní suverenity, Ústavy Slovenskej republiky a zákonov Slovenskej republiky. Návrh je vypracovaný v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ako aj záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z iných medzinárodných dokumentov. Dohoda je medzinárodnou zmluvou, ktorá je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky zmluvou prezidentskej povahy. Uzatvára sa na dobu 10 rokov s možnosťou predĺženia. Zodpovednými zástupcami na vykonávanie dohody budú Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo obrany Spojených štátov amerických.
Podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky s dohodou pred jej ratifikáciou prezidentkou Slovenskej republiky vyslovuje súhlas Národná rada Slovenskej republiky. Ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá prednosť pred zákonmi podľa článku 7 odsek 5 Ústavy Slovenskej republiky, pretože priamo zakladá práva a povinnosti pre fyzické osoby a právnické osoby.
Podrobné podmienky spolupráce v oblasti obrany budú predmetom vykonávacích dohôd.
Predkladaný materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, bol prerokovaný v Legislatívnej rade vlády Slovenskej republiky a v Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky a schválený vládou Slovenskej republiky. Na základe poverenia prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Naď podpísal dohodu s výhradou ratifikácie 3. februára 2022 vo Washingtone, D.C. Za vládu Spojených štátov amerických dohodu podpísal minister zahraničných vecí Antony J. Blinken.
Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová v súvislosti s podpisom dohody vydala nasledovné interpretačné vyhlásenie:
„Uzavretím tejto dohody sa vytvorí právny rámec obrannej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými, a zároveň sa posilní bezpečnosť a obrana štátu, efektívne plnenie spojeneckých záväzkov, ako aj bezpečnostné záruky. Týmto interpretačným vyhlásením sa nemenia ustanovenia dohody, nemenia a nevylučujú sa ich právne účinky, jeho účelom je vyjasniť rozsah záväzkov podľa tejto dohody a jej niektorých ustanovení.
Dohoda je výrazom suverenity Slovenskej republiky, bude sa vykonávať spôsobom, ktorý nepredstavuje jej ohrozenie alebo obmedzenie, a ktorý neznižuje bezpečnosť Slovenska a jej obyvateľov.
Táto dohoda nie je rozhodnutím o vytvorení vojenských základní na území Slovenskej republiky, ani rozhodnutím o prítomnosti ozbrojených síl Spojených štátov amerických a ich príslušníkov na území Slovenskej republiky. Súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky sa riadi výlučne Ústavou Slovenskej republiky, a tak ako doposiaľ, podlieha rozhodnutiu Národnej rady Slovenskej republiky alebo vlády Slovenskej republiky.
Táto dohoda neumožňuje na území Slovenskej republiky prítomnosť jadrových zbraní, biologických alebo chemických zbraní, vzhľadom na to, že by to bolo v rozpore s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky.
Dohoda neznamená definitívne vzdanie sa trestnej jurisdikcie. Prenos trestnej právomoci na orgány Spojených štátov amerických podľa tejto dohody je možné v ktoromkoľvek prípade odvolať a teda uplatniť jurisdikciu Slovenskej republiky. Prenos trestnej právomoci na orgány Spojených štátov amerických touto dohodou neznamená beztrestnosť páchateľov a obetiam trestných činov musí byť poskytnuté plné odškodnenie.
3
Všetky aktivity vykonávané na základe tejto dohody sa budú vykladať a vykonávať spôsobom, ktorý plne rešpektuje suverenitu Slovenskej republiky, jej právne predpisy a jej medzinárodné záväzky.“
Predkladaný materiál nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, na životné prostredie, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.