NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
NÁVRH
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ............. 2022
k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A. v y s l o v u j e s ú h l a s
s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických;
B. r o z h o d l a, že
Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických je medzinárodnou zmluvou podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.