1
z 1. februára 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 1 písm. a) sa slovo „ktorej“ nahrádza slovom „ktorému“.
2. V § 3 ods. 5 druhá veta znie: „Vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice zabezpečí obec pred určením názvu ulice;4) ak o určenie názvu ulice požiada stavebník, vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice zabezpečí pred určením názvu ulice tento stavebník.“.
3. V § 5 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „ak sú tieto údaje obci známe,“.
4. V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) názov budovy, ak je určený a je obci známy.“.
5. V § 6 ods. 3 písmeno b) znie:
„b) § 5 ods. 2 písm. a) až d), g) a i).“.
6. V § 6 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Obec nezapíše do registra údaje podľa prvej vety a druhej vety, ak nezodpovedajú skutočnosti.“.
7. § 6 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
2
„(9) Na účely plnenia povinnosti zápisu, zmeny a výmazu údajov podľa § 5 ods. 2 písm. d) je vlastník budovy povinný písomne oznámiť obci zmenu v číslovaní bytov a podlaží, s uvedením nového čísla bytu a čísla podlažia, na ktorom sa byt nachádza, a to do piatich pracovných dní odo dňa vykonania zmeny; podlažie sa označuje od prvého nadzemného podlažia číselným radom od čísla 1 a od prvého podzemného podlažia číselným radom od čísla -1.“.
8. § 13 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Pôsobnosť obce podľa tohto zákona vykonávajú v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestské časti.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č. 70/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 5/2019 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 338/2020 Z. z., zákona č. 345/2020 Z. z., zákona č. 488/2021 Z. z. a zákona č. 512/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2b odsek 6 znie:
„(6) Vlastník stavby je povinný strpieť označenie budovy2c) alebo inej stavby názvom ulice alebo iného verejného priestranstva.“.
2. V § 2c ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak je iný dôvod na ponechanie súpisného čísla alebo orientačného čísla.“.
3
3. § 2d znie:
§ 2d
Odo dňa vyhlásenia referenda, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb prezidenta Slovenskej republiky alebo ľudového hlasovania o jeho odvolaní, volieb do Európskeho parlamentu, volieb do orgánov územnej samosprávy alebo miestneho referenda nemožno do ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene a určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti.“.
4. Za § 27b sa vkladá § 27c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 27c
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto poruší povinnosť podľa § 2c ods. 3.
(2) Priestupku sa dopustí vlastník stavby, ak
a) poruší povinnosť podľa § 2b ods. 6,
b) poruší povinnosť podľa § 2c ods. 4.
(3) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 250 eur.
(4) Za priestupky podľa odseku 2 možno uložiť pokutu do 150 eur.
(5) Priestupky podľa odsekov 1 a 2 prejednáva obec.
(6) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis.19a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
19a) Zákon Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
4
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2022.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky