Národná rada Slovenskej republiky
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-2209/2021
787a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 787) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 787) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1117 z 25. novembra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
2
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 439 z 27. januára 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 282 z 31. januára 2022.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti rokoval o návrhu dňa 31. januára 2022. Výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1. K čl. I bodu 1 [§ 1 ods. 12 písm. y)]
V čl. I bod 1 [§ 1 ods. 12 písm. y)] znie:
„1. V § 1 ods. 13 písm. x) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v chovných a rehabilitačných staniciach,25ea) a zabezpečovanie starostlivosti o nájdené hendikepované chránené živočíchy 25eb)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25ea a 25eb znejú:
25ea) § 45 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
25eb) § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov“.“.
Navrhované úpravy reagujú na príslušné body zákona č. 395/2021 Z. z.:
a)v zmysle čl. I bodu 2 zákona č. 395/2021 Z. z. sa s účinnosťou od 31. marca 2022 prečísluje v § 1 odsek 12 na odsek 13,
b)v zmysle čl. I bodu 4 zákona č. 395/2021 Z. z. sa s účinnosťou od 31. marca prečísluje v § 1 ods. 13 písmeno y) na písmeno x).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť
3
2. K čl. I bodu 3 [§ 172 ods. 6 písm. b) a c)]
V čl. I bode 3 [§ 172 ods. 6 písm. b) a c)] sa slová „z časti“ nahrádzajú slovom „sčasti“.
Ide o jazykovú úpravu nahradením navrhovaných slov „z časti“ slovom „sčasti“, ktoré sa používa v platnom znení zákona č. 343/2015 Z. z.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť
3. K čl. II
V čl. II sa slová „15. marca“ nahrádzajú slovami „1. apríla“.
Posun účinnosti zákona sa navrhuje z dôvodu, že body 1 a 4 čl. I návrhu zákona upravujú ustanovenia, ktoré nadobudnú účinnosť 31. marca 2022 (zákon č. 395/2021 Z. z.). Posun účinnosti je tiež odôvodnený dĺžkou legislatívneho procesu s prihliadnutím na ústavné a zákonné lehoty spojené s podpisom schváleného zákona a jeho vyhlásením.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločne s odporúčaním s c h v á l i ť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 787)
s c h v á l i ť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
4
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 277 z 1. februára 2022.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Ľuboša Krajčíra predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 1. februára 2022
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda Výboru NR SR
pre hospodárske záležitosti