Národná rada Slovenskej republiky
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-2173/2021
766a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU a Petra KREMSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 766) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU a Petra KREMSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 766) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1112 z 25. novembra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
2
III.
Návrh zákona odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 437 z 27. januára 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti rokoval o návrhu dňa 31. januára 2022. Výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K čl. I, 3. bodu
V čl. I, 3. bode, § 30c ods. 2 sa slovo „neukončené“ nahrádza slovami „právoplatne neukončené“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky precizuje citované prechodné ustanovenie v zmysle zabezpečenia právnej istoty v prípade určenia spôsobu skončenia konaní začatých a neukončených do nadobudnutia účinnosti návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.K čl. II
V čl. II sa slová „1. marca“ nahrádzajú slovami „15. marca“.
V tejto súvislosti v čl. I, 3. bode, § 30c a § 30d vrátane nadpisov sa slová „1. marca“ nahrádzajú slovami „15. marca“ štyrikrát a v § 30c a § 30d sa slová „28. februára“ nahrádzajú slovami „14. marca“ trikrát.
Posunutie nadobudnutia účinnosti návrhu zákona (vrátane lehôt uvádzaných v prechodných ustanoveniach čl. I návrhu zákona) súvisí s predpokladaným termínom jeho prerokovania v druhom a treťom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky ako aj potrebu rešpektovania lehoty na podpis
3
schváleného znenia zákona prezidentkou Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 a 2 spoločne s odporúčaním s c h v á l i ť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU a Petra KREMSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 766)
s c h v á l i ť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 276 z 1. februára 2022.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Petra Vonsa predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 1. februára 2022
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda Výboru NR SR
pre hospodárske záležitosti