PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-2201/2021NOVÉ ZNENIE
811
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. januára 2022
o pridelení návrhu zákona, podaného poslancami Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Milana LAURENČÍKA a Jozefa PROČKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 781), doručený 5. novembra 2021
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny
rozvoj a
Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
B. u r č i ť
a) k návrhu zákona ako gestorský Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky,
b) lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore do 1. februára 2022.
Boris K o l l á r v. r.