Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
77. schôdza
2209/2021
282
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 31. januára 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 787) a
A. súhlasí
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 787)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 787) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 282
77. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 787)
1. K čl. I bodu 1 [§ 1 ods. 12 písm. y)]
V čl. I bod 1 [§ 1 ods. 12 písm. y)] znie:
„1. V § 1 ods. 13 písm. x) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v chovných a rehabilitačných staniciach,25ea) a zabezpečovanie starostlivosti o nájdené hendikepované chránené živočíchy 25eb)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25ea a 25eb znejú:
25ea) § 45 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
25eb) § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov“.“.
Navrhované úpravy reagujú na príslušné body zákona č. 395/2021 Z. z.:
a)v zmysle čl. I bodu 2 zákona č. 395/2021 Z. z. sa s účinnosťou od 31. marca 2022 prečísluje v § 1 odsek 12 na odsek 13,
b)v zmysle čl. I bodu 4 zákona č. 395/2021 Z. z. sa s účinnosťou od 31. marca prečísluje v § 1 ods. 13 písmeno y) na písmeno x).
2. K čl. I bodu 3 [§ 172 ods. 6 písm. b) a c)]
V čl. I bode 3 [§ 172 ods. 6 písm. b) a c)] sa slová „z časti“ nahrádzajú slovom „sčasti“.
Ide o jazykovú úpravu nahradením navrhovaných slov „z časti“ slovom „sčasti“, ktoré sa používa v platnom znení zákona č. 343/2015 Z. z.
3. K čl. II
V čl. II sa slová „15. marca“ nahrádzajú slovami „1. apríla“.
Posun účinnosti zákona sa navrhuje z dôvodu, že body 1 a 4 čl. I návrhu zákona upravujú ustanovenia, ktoré nadobudnú účinnosť 31. marca 2022 (zákon č. 395/2021 Z. z.). Posun účinnosti je tiež odôvodnený dĺžkou legislatívneho procesu s prihliadnutím na ústavné a zákonné lehoty spojené s podpisom schváleného zákona a jeho vyhlásením.