Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
77. schôdza
2206/2021
279
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 31. januára 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 763) a
A. súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 763)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 763) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 279
77. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 763)
1. V čl. I, 17. bode, § 4 ods. 11 sa slová „o výške skutočných poplatkov“ nahrádzajú slovami „o výške poplatkov“ a slovo „uhradených“ sa nahrádza slovami „skutočne uhradených“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa spresňuje právny text, aby bolo jednoznačne zrejmé, že správca vodohospodársky významných vodných tokov na účely úhrady podľa odseku 1 písm. o) platného znenia zákona „doručuje ministrovi oznámenie o výške skutočne uhradených poplatkov na účet fondu...“.
2. V čl. I, 21. bod znie:
21. V poznámke pod čiarou k odkazu 12e sa citácia „Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, tak, aby nedošlo k duplicitnému označeniu odkazu na § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré poznámka pod čiarou k odkazu 12e v platnom znení zákona obsahuje.