Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
77. schôdza
2070/2021
277
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 31. januára 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 736) a
A. súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 736)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 736) schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom tak, ako je uvedený v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 277
77. schôdza
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 736)
K čl. I bod 2
V čl. I bode 2 v § 3 ods. 5 druhej vete sa slová „zameranie geografickej osi ulice“ nahrádzajú slovami „vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice“.
Formulácia v časti vety za bodkočiarkou sa zjednocuje s formuláciou použitou v prvej časti vety a v prvej vete § 3 ods. 5, t. j. zabezpečuje sa vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice.