ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
106. schôdza
Číslo: CRD-2173/2021
437
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 27. januára 2022
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU a Petra KREMSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 766)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU a Petra KREMSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 766);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU a Petra KREMSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 766) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 437
z 27. januára 2022
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU a Petra KREMSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 766)
___________________________________________________________________________
1.K čl. I, 3. bodu
V čl. I, 3. bode, § 30c ods. 2 sa slovo „neukončené“ nahrádza slovami „právoplatne neukončené“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky precizuje citované prechodné ustanovenie v zmysle zabezpečenia právnej istoty v prípade určenia spôsobu skončenia konaní začatých a neukončených do nadobudnutia účinnosti návrhu zákona.
2.K čl. II
V čl. II sa slová „1. marca“ nahrádzajú slovami „15. marca“.
V tejto súvislosti v čl. I, 3. bode, § 30c a § 30d vrátane nadpisov sa slová „1. marca“ nahrádzajú slovami „15. marca“ štyrikrát a v § 30c a § 30d sa slová „28. februára“ nahrádzajú slovami „14. marca“ trikrát.
Posunutie nadobudnutia účinnosti návrhu zákona (vrátane lehôt uvádzaných v prechodných ustanoveniach čl. I návrhu zákona) súvisí s predpokladaným termínom jeho prerokovania v druhom a treťom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky ako aj potrebu rešpektovania lehoty na podpis schváleného znenia zákona prezidentkou Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky.