ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
106. schôdza
Číslo: CRD-2070/2021
428
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 27. januára 2022
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 736)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 736);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 736) schváliť s touto zmenou:
K čl. I bod 2
V čl. I bode 2 v § 3 ods. 5 druhej vete sa slová „zameranie geografickej osi ulice“ nahrádzajú slovami „vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice“.
Formulácia v časti vety za bodkočiarkou sa zjednocuje s formuláciou použitou v prvej časti vety a v prvej vete § 3 ods. 5, t. j. zabezpečuje sa vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice.
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok