Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
47. schôdza výboru
Číslo: CRD-2070/2021
130
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 27. januára 2022
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 736)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 736);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 736) schváliť s touto zmenou a doplnkom:
K čl. I bod 2
V čl. I bode 2 v § 3 ods. 5 druhej vete sa slová „zameranie geografickej osi ulice“ nahrádzajú slovami „vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice“.
Formulácia v časti vety za bodkočiarkou sa zjednocuje s formuláciou použitou v prvej časti vety a v prvej vete § 3 ods. 5, t. j. zabezpečuje sa vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice.
Jozef L U K Á Č, v. r.
predseda výboru
Peter D O B E Š, v. r.
overovateľ výboru