Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
47. schôdza výboru
Číslo: CRD-2201/2021
128
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 27. januára 2022
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Milana LAURENČÍKA a Jozefa PROČKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 781)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Milana LAURENČÍKA a Jozefa PROČKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 781);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Milana LAURENČÍKA a Jozefa PROČKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 781) schváliť;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu predsedovi Zahraničného výboru NR SR.
Jozef L U K Á Č, v. r.
predseda výboru
Peter D O B E Š, v. r.
overovateľ výboru