Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
71. schôdza výboru
Č.: CRD-2206/2021
184
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
z 25. januára 2022
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 763)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schváliť s týmito pripomienkami:
1.V čl. I, 17. bode, § 4 ods. 11 sa slová „o výške skutočných poplatkov“ nahrádzajú slovami „o výške poplatkov“ a slovo „uhradených“ sa nahrádza slovami „skutočne uhradených“.
Odôvodnenie k bodu 1: Ide o legislatívno-technickú úpravu,
ktorou sa spresňuje právny text, aby bolo jednoznačne zrejmé, že správca vodohospodársky významných vodných tokov na účely úhrady podľa odseku 1 písm. o) platného znenia zákona „doručuje ministrovi oznámenie o výške skutočne uhradených poplatkov na účet fondu...“.
2.V čl. I, 21. bod znie:
21. V poznámke pod čiarou k odkazu 12e sa citácia „Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).“.
Odôvodnenie k bodu 2: Ide o legislatívno-technickú úpravu,
tak, aby nedošlo k duplicitnému označeniu odkazu na § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré poznámka pod čiarou k odkazu 12e v platnom znení zákona obsahuje.
C.u k l a d á
predsedovi výboru
oznámiť stanovisko výboru k uvedenému vládnemu návrhu zákona predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
Jarmila Halgašová, v. r. Jaroslav K a r a h u t a, v. r.
overovateľ výboru predseda výboru