1
Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Gábor GRENDEL a Anna ANDREJUVOVÁ predkladajú návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „návrh zákona“).
Cieľom návrhu zákona je vytvoriť prostredie, ktoré umožní školenie a výcvik inštruktorov autoškoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a autoškoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky vo vlastnej pôsobnosti.
Predkladaný návrh zákona si kladie za cieľ riešiť aktuálny problém nedostatočného počtu vodičov s oprávnením skupiny C, D a ich podskupín CE, DE. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky čelí zvýšeným požiadavkám zo strany jednotlivých zložiek Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (PZ, HaZZ, HZS ako aj civilných zložiek) o rozšírenie, prípadne získanie vodičských oprávnení hlavne skupín C, D a podskupín CE a DE. Nakoľko sa od roku 2005 nevykonáva výcvik brancov v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, v celospoločenskom meradle je nedostatok vodičov pre nákladné vozidlá ako aj autobusy. Pre plnenie potrieb (služobných úloh) organizačných jednotiek Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky nie je možné, aby príslušníci PZ, HaZZ, HZS, profesionálni vojaci, vojaci zaradení do aktívnych záloh ako aj civilní alebo štátni zamestnanci absolvovali výcvik v autoškole na vlastné náklady.
Podľa § 3 novelizovaného zákona správnym orgánom na registráciu autoškoly je okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode je autoškola a zároveň zodpovedným zástupcom môže byť iba osoba registrovaná v jednej autoškole. Prevádzkovateľ autoškoly môže zriadiť jednu prevádzku alebo viacero prevádzok autoškoly len na mieste, ktoré je v územnej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja, ktorý vydal osvedčenie o registrácii autoškoly. Autoškola Ministerstva vnútra SR ako aj autoškola Ministerstva obrany SR bude podliehať štandardnej kontrole zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR, nakoľko je potrebné zabezpečiť riadnu objektivitu pri vykonávaných kontrolách.
Podľa § 9 sa inštruktorská skúška vykonáva po skončení inštruktorského kurzu. Inštruktorské kurzy vykonáva Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl (SKVZA), podľa osobitného predpisu 5 ods. 1 zákona č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl).
Ministerstvo vnútra SR v súčasnosti disponuje 77 inštruktormi, ktorí zabezpečujú svojou činnosťou rôzne kurzy výcvikov pre viac ako 12 750 vodičov rôznych organizačných jednotiek v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR (HaZZ, PZ, ŠS, VS, HZS). Títo inštruktori spĺňajú všetky podmienky zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách, okrem absolvovania výcviku prostredníctvom Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl a skúšok stanovenou touto komorou. Samotná komora však nevykonáva žiadnu lektorskú činnosť. Pre získanie
2
skúšky je nutné absolvovať školenie u jednej zo spolupracujúcich autoškôl. Inštruktori v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR ako jediní na Slovensku vykonávajú základný špeciálny výcvik pre vodičov špecialistov pri používaní Zvláštneho výstražného znamenia ZVZ (vozidlá s právom prednosti v jazde s použitým svetelných a zvukových výstražných signálov).
Inštruktori autoškoly Ministerstva vnútra SR ako aj Ministerstva obrany SR nebudú môcť vykonávať výučbu v súkromných autoškolách, tým pádom nebude žiadnym spôsobom zasahované do súkromných autoškôl.
Fyzický nedostatok vodičov (zamestnancov oboch ministerstiev) je možné vyriešiť práve predloženým návrhom zákona, pričom so sebou prináša nasledovné pozitívne vplyvy:
efektívne a pružné vyškolenie inštruktorov autoškoly vo vlastnej réžii bez nutnosti potreby viazania finančných prostriedkov mimo štátne inštitúcie, predpokladom je pozitívny vplyv na štátny rozpočet,
efektívne a pružné vyškolenie vodičov skupín C, D a ich podskupín CE a DE vo vlastnej réžii bez nutnosti potreby viazania finančných prostriedkov mimo štátne inštitúcie, predpokladom je pozitívny vplyv na štátny rozpočet,
• zabezpečenie základných činností oboch ministerstiev (ochrana zdravia, života, majetku a i.) časovo a finančne efektívne,
Návrh zákona okrem zriadenia autoškôl ministerstva vnútra a ministerstva obrany precizuje niektoré odseky týkajúce sa kontroly autoškôl bez zmien účelu pôvodného znenia, ako aj zvyšuje lehotu pre udelenie pokuty za správne delikty a zvyšuje kategóriu postihov za niektoré porušenia povinností autoškôl.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na informatizáciu spoločnosti, ani žiadne sociálne vplyvy a predpokladá sa nulový vplyv na rozpočet verejnej správy (štátny rozpočet).
3
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Nové znenie § 16 ods. 11 nemení účel pôvodného ustanovenia, len ho precizuje, keďže z aplikačnej praxe vyplynulo, že niektoré orgány si § 16 ods. 11 zákona nesprávne vykladali. Keďže dané ustanovenie sa bude týkať aj novovzniknutých autoškôl ministerstva vnútra SR a ministerstva obrany SR, je potrebné premietnuť túto zmenu do legislatívnej úpravy.
K bodom 2 a 3
Navrhuje sa, aby okresný úrad v sídle kraja ukladal pokutu za porušenie povinnosti podľa § 6 ods. 1 písm. q) vo výške podľa písm. c).
K bodu 4
Navrhuje sa predĺženie lehoty, podľa ktorej je možné uložiť pokutu za správne delikty z jedného na tri roky. Z aplikačnej praxe vyplynulo, že pôvodná jednoročná lehota nebola často krát postačujúca a sankcie ostávali neuložené. Uvedená úprava je bežná aj pri iných právnych predpisoch v doprave a jej účelom je efektívnejšie postihovanie protispoločenského konania.
K bodu 5
Legislatívno-technická zmena vyplývajúca z legislatívnej úpravy autoškôl zriadených ministerstvom vnútra SR a ministerstvom obrany SR.
K bodu 6
Legislatívno-technická zmena.
K bodu 7
Navrhované znenie odsekov 3 7 definuje zriadenie autoškôl ministerstvom vnútra SR a ministerstvom obrany SR na celom území Slovenskej republiky pod jednou registračnou listinou a obsahuje taxatívny výpočet možných uchádzačov o vodičské oprávnenie a inštruktorov autoškoly v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR.
K Čl. II
Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu sa účinnosť navrhuje na 1. mája 2022.
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Gábor GRENDEL a Anna ANDREJUVOVÁ
2. Názov návrhu právneho predpisu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
5
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
6