1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Cieľom predkladaného návrhu je zabrániť porušovaniu a obmedzovaniu základných ľudských práv občanov SR. Podľa článku 12 odsek 1) Ústavy SR ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Prebiehajúce dobrovoľné očkovanie dokázalo obyvateľov Slovenska dostatočne segregovať. Jeho propaganda občanom siaha na ich základné práva a slobody. Obmedzuje im ich pri nástupe do práce, pri školskej dochádzke (očkovanie detí nemôže byť podmienkou ich prezenčného vzdelávania ), účasť na kultúrnych a verejných podujatiach je podmienená splnením nezákonných podmienok.
Do Národnej rady SR sa predkladá Návrh zákona, ktorého cieľom je zvýšiť ochranu základných práv a slobôd občanov SR obmedzením niektorých práv Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v oblasti nariaďovať povinné očkovanie ako aj prijímať opatrenia zasahujúce do základných práv a slobôd občanov SR. Ďalej je cieľom návrhu zákona zosúladiť predmetný zákon s ústavou SR v súlade s nálezom Ústavného súdu PL ÚS 4/2021 136 v zmysle ktorého niektoré články predmetného zákona nie v súlade s Ústavou SR a to s čl. 13 ods.1 písm. a) a ods. 2 ústavy, ale aj s čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2 a 3 ústavy.
Očkovanie, dobrovoľné i povinné, podlieha úprave článku 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, v ktorom sa uvádza:
„1. Každý právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a koreš-pondencie.
2. Štátny orgán nemôže do tohto práva zasahovať okrem prípadov, keď je to v súlade so záko-nom a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bez-pečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom a zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo ochrany práv a slobôd iných.“
Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) konštatoval, že súčasťou práva na súkromný život je právo každého jednotlivca viesť život podľa svojich predstáv ako si ho zvolí, a to aj spôso-bom, že sa jednotlivec bude venovať činnostiam, ktoré pre neho fyzicky alebo psychicky škodlivé či nebezpečné.
Obmedzenie ľudského práva na súkromný život vo verejnom záujme možno dôvodne uplatniť len v prípade, ak je jasne definovaný a preukázaný verejný záujem a zároveň je preu-kázaná schopnosť konkrétnej vakcíny účinne pôsobiť v prospech verejného záujmu. Z uvedeného vyplýva, že musí existovať dostatočná miera štatistickej pravdepodobnosti, že konkrétnou vakcínou sa zabrániť prenosu ochorenia. Očkovania, ktoré túto požiadavku nespĺňajú, by mali patriť k tým očkovania, ktorým sa človek môže podrobiť len z vlastného rozhodnutia a s vlastným súhlasom. Nakoľko pri očkovaní proti COVID-19 exituje riziko vzniku poškodenia zdravia a riziko smrti ako následok očkovania ako aj skutočnosť, že očkovanie nezabraňuje prenosu ochorenia máme za to, že nie je naplnená podmienka verejného záujmu.
Ďalším cieľom predkladaného zákona je úprava právomoci Úradu verejného zdravotníctva a Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v oblasti vydávania nariadení
2
takých opatrení, ktoré neprimerane zasahujú do základných práv a slobôd občanov SR garantovaných Ústavou SR. V poslednom období sme svedkami, že rozklad hospodárstva, zhoršenie ekonomickej situácie podnikateľov, zhoršenie sociálnej situácie občanov SR a najmä rodín sa uskutočnilo prostredníctvom vydávania opatrení uvedenými úradmi. Máme za to, že obmedzenia s fatálnymi následkami na ekonomickú a sociálnu situáciu občanov, rodín a podnikateľov na SR nemôžu byť prijímané orgánom, ktorý nie je priamo volený občanmi SR. Preto sa navrhuje, aby uvedené orgány vydávali len odporúčania v tých oblastiach, ktoré najviac zasahujú do základných práv a slobôd občanov SR.
Navrhuje sa, aby návrh zákona nadobudol účinnosť pätnástym dňom uverejnenia v zbierke zákonov.
3
B. Osobitná časť
K Čl. I
K § 5, 6 a 7
V súlade s cieľom návrhu zákona sa obmedzuje právo úradu verejného zdravotníctva nariadiť povinné očkovanie, v súlade s navrhovanou zmenu § 48 sa v § 5 ods. 4 písm. k), v § 6 ods. 3, písm. e), v § 7 ods. 1 písm. j) dopĺňa slovo „odporúčania“, nakoľko sa zrušuje právo úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva vydávať opatrenia, ktoré priamo zasahujú a obmedzujú práva a slobody občanov SR.
K § 12
V súlade s cieľom návrhu zákona sa v z opatrení na predchádzanie ochoreniam uvedených § 12 ods. 2 písm. d) vyníma možnosť nariadiť osobitné a mimoriadne očkovanie ako aj očkovanie osobitných skupín obyvateľstva.
K § 48
Navrhuje sa zmena právomoci úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnych úradov verejného zdravotníctva v oblasti vydávať priame zákazy vedúce k obmedzeniu základných práv a slobôd občanov SR, a ktoré majú zároveň priamy dopad na zhoršení hospodárskej a sociálnej situácie občanov SR. Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v dotknutých oblastiach vydávať odporúčania. Navrhuje sa vypustiť z § 48 ods. 4 písmená s), t), y), z) , aa), nakoľko v zmysle nálezu Ústavného súdu PL ÚS 4/2021 136 nie v súlade s Ústavou SR a to s čl. 13 ods.1 písm. a) a ods. 2 ústavy, ale aj s čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2 a 3 ústavy.
K § 50
v súlade s navrhovanou zmenu § 48 sa v § 50 ods. 1, písm. a) a b) dopĺňa slovo „odporúčania“.
K § 51 ods. a)
Zmena súvisiaca so zmenami vykonanými v § 48, ods. 4, v ktorom sa vypúšťajú písm. s), t), y), z), aa), nakoľko v zmysle nálezu Ústavného súdu PL ÚS 4/2021 136 nie v súlade s Ústavou SR a to s čl. 13 ods.1 písm. a) a ods. 2 ústavy, ale aj s čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2 a 3 ústavy.
K § 51 ods. d) a § 56 ods. 1 písm. a)
Úprava ustanovenia v súlade so zmenami vykonanými v § 5 a § 12, z ktorých sa vyňalo právo nariadiť osobitné a mimoriadne očkovanie ako aj očkovanie osobitných skupín obyvateľstva.
K § 56 ods. 1 písm. f)
Zmena súvisiaca so zmenami vykonanými v § 48, ods. 4, v ktorom sa vypúšťajú písm. s), t), y), z), aa), nakoľko v zmysle nálezu Ústavného súdu PL ÚS 4/2021 136 nie v súlade s Ústavou SR a to s čl. 13 ods.1 písm. a) a ods. 2 ústavy, ale aj s čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2 a 3 ústavy.
4
K § 56 ods. 3
Úprava ustanovenia v súlade so zmenami vykonanými v § 5 a § 12, z ktorých sa vyňalo právo nariadiť osobitné a mimoriadne očkovanie ako aj očkovanie osobitných skupín obyvateľstva.
K Čl. II
S ohľadom na predpokladaný priebeh legislatívneho procesu sa navrhuje, aby návrh zákona nadobudol účinnosť pätnástym dňom uverejnenia v zbierke zákonov.