NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ........2022,
sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 140/2008 Z. z., 461/2008 Z. z., 540/2008 Z. z., 170/2009 Z. z., 67/2010 Z. z., 131/2010 Z. z.(nepriamo), 132/2010 Z. z., 132/2010 Z. z., 136/2010 Z. z., 172/2011 Z. z., 470/2011 Z. z., 306/2012 Z. z., 74/2013 Z. z., 153/2013 Z. z., 204/2014 Z. z., 77/2015 Z. z., 403/2015 Z. z., 91/2016 Z. z., 125/2016 Z. z., 355/2016 Z. z., 40/2017 Z. z., 150/2017 Z. z., 289/2017 Z. z., 289/2017 Z. z., 292/2017 Z. z., 87/2018 Z. z., 475/2019 Z. z., 69/2020 Z. z., 119/2020 Z. z., 125/2020 Z. z., 198/2020 Z. z., 242/2020 Z. z., 286/2020 Z. z., 318/2020 Z. z., 319/2020 Z. z., 220/2021 Z. z., 252/2021 Z. z.,
304/2021 Z. z., 412/2021 Z. z., 533/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 5 ods. 4, písm. e) sa vypúšťajú slová: „a nariaďuje mimoriadne očkovanie“, za slovom „látok“ sa dopĺňa čiarka.
V § 5 ods. 4, písm. k) sa za slovo „a opatrenia“ vkladá: „alebo odporúčania“
V § 6 ods. 3, písm. e) sa za slovo „a opatrenia“ vkladá: „alebo odporúčania“
V § 7 ods. 1 písm. j) sa za obe slová „opatrenia“ vkladá: „alebo odporúčania“
V § 12 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „osobitné a mimoriadne očkovanie“ a „očkovanie osobitných skupín obyvateľstva“.
V § 48 ods. 4 sa za slovo „nariaďuje“ vkladá slovo: „alebo odporúča“
V § 48 ods. 4 písm. c) sa slová „zákaz alebo“ nahrádzajú slovom: „odporúča“
V § 48 ods. 4 písm. d) sa slová „zákaz alebo“ nahrádzajú slovom: „odporúča“
V § 48 ods. 4 písm. e) sa slová „zákaz alebo“ nahrádzajú slovom: „odporúča“
V § 48 ods. 4 písm. g) sa slovo „zákaz“ nahrádza slovom: „odporúča“
V § 48 ods. 4 písm. h) sa slovo „varovné“ nahrádza slovom: „odporúča“
V § 48 ods. 4 písm. j) sa slovo „mimoriadny“ nahrádza slovom: „odporúča“
V § 48 ods. 4 písm. n) sa pred slovo izolácia vkladá „odporúčaná“ a pred slovo karanténa sa vkladá slovo „domáca“
V § 48 ods. 4 písm. u) sa pred slovo izolácia vkladá „odporúčaná“ a pred slovo karanténa sa vkladá slovo „domáca“
V § 48 ods. 4 sa vypúšťajú odseky: s), t), y) z) a aa)
V § 50 ods. 1, písm. a) sa za slovo „opatrenia“ vkladajú slová: „alebo odporúčania“
V § 50 ods. 1, písm. b) sa za slovo „opatrenia“ vkladajú slová: „alebo odporúčania“
V § 51 ods. 1 písm. a) sa odkaz na ustanovenie: „§ 48 ods. 4 písm. a) až d), f) až i), n), r), t), u), y) až ab)“ nahrádza: „§ 48 ods. 4 písm. a) až d), f), i), m), n), o), p), r), u),“
V § 51 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „povinnému očkovaniu“
V § 56 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo nariadenému očkovaniu“
V § 56 ods. 1 písm. f) sa odkaz na ustanovenie: „§ 48 ods. 4 písm. a) až d), f) až i), n), r),
t), u), y) až ab)“ nahrádza: „§ 48 ods. 4 písm. a), až d) f), i),m), n), o), p), r), u), “
V § 56 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15-tým dňom od jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.