D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Cieľom predloženého návrhu je umožniť vybraným motorovým vozidlám v prechodnom období (od účinnosti tohto zákona do 31. marca 2024) parkovanie na chodníku za pravidiel, ktoré platia do 28. februára 2022, teda do nadobudnutia účinnosti zákona č. 508/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a čas získaný v rámci prechodného obdobia využiť na vyriešenie akútneho nedostatku parkovacích miest.
Podľa najnovšej úpravy, ktorá nadobudne účinnosť 1. marca 2022, Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.“.
Touto úpravou teda došlo k zániku možnosti pre vybrané motorové vozidlá (neprevyšujúce 3,5 t, okrem bicyklov a motocyklov) parkovať na chodníku priľahlom k ceste pri zachovaní voľného priestoru 1,5 metra.
V mimoriadne exponovaných lokalitách spôsobí táto nová úprava mnohým obciam, resp. mestám a mestským častiam, parkovací kolaps, keďže vzhľadom na počet áut tieto jednotky územnej samosprávy jednoducho nemajú a do tejto doby nestihnú vytvoriť nové parkovacie miesta, resp. vyznačiť dopravné značenie, ktoré umožní parkovanie na chodníkoch. Vzhľadom na to sa umožňuje v prechodnom období parkovanie na chodníku podľa zrušených pravidiel.
Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nebude mať sociálne vplyvy ani vplyv na životné prostredie a rovnako ani vplyv na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona nebude mať ďalej vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a ani na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K čl. I
Navrhuje sa dočasne obnoviť pravidlá parkovania na chodníku uvedené v § 52 ods. 2 v znení účinnom do 28. februára 2022. Navrhovaná zmena umožní obciam v husto zastavaných a mimoriadne exponovaných lokalitách získať čas na vyriešenie dlhodobo neriešeného parkovacieho problému.
K čl. II
Navrhuje sa, aby návrh zákona nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, aby navrhované zmeny začali platiť čo najskôr.